آقای محمد محمودی شاه نشین

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمد محمودی شاه نشین
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  146095xxxx
 • صادره از  اردبیل
 • شرکت‌ها  4
 • آگهی‌ها  8
متولد 1343 در اردبیل
سمت(ها):
 • عضو شورای اسلامی شهر

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز شهریار/ملارد
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  8
تاریخ
متن آگهی
1395/8/1
آگهی 13076165
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان آماج قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۵۲۱۵۸
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ 30/02/94 شرکت مزبور که در مورخ 10/03/94 از لحاظ واریز‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 1 - شرکتهای توسعه فناوری سوری نت کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای محمد محمودی شاه نشین به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره، بازرگانی و پخش کمرشیال کیش (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت 3904 با نمایندگی آقای مهران غلامی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره، هولدینگ توسعه سورینت قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای رسول کشت پور به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسین علی ذاکر حسین به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) برای مابقی دوره تصی هیات مدیره مزبور انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قرارداد‌ها و چک و سفته و برات با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. 3 - مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/6/7
آگهی 12351064
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان آماج قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲۱۶ و شناسه ملی۱۴۰۰۰۰۵۲۱۵۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 15/1/94 شرکت مزبور که در مورخ15/2/94 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
1ـ شرکتهای توسعه فناوری سوری نت کیش(سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای محمد محمودی شاه نشین به شماره ملی1460955511 به سمت رئیس هیئت مدیره، بازرگانی و پخش کمرشیال کیش (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت3904 با نمایندگی آقای مهران غلامی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، هولدینگ توسعه سورینت قشم(سهامی خاص) با نمایندگی آقای اسمعیل دوستی به شماره ملی4198952116 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین علی ذاکر حسین به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
2ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهرشرکت معتبر میباشد.
3ـ اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره میباشد.
4ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون داده های پارس به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا انوری مهند به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
د1913124 واحدثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/3/12
آگهی 12199796
آگهی تصمیمات شرکت اس سی تی بانکرز کیش (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره ۸۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۵۹۱۵۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 25/1/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. آقای محمد محمودی شاه نشین با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری سوری نت کیش با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن مقیمی اسفندآبادی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی و پخش سورینت کمرشیال کیش با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای منصور نریمانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3. موسسه حسابرسی صالح اندیشان (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا انوری با کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ش86662000011123204156 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/10/30
آگهی 938235
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۴۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ 21/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 26/9/91 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی ابراهیم بازیان به کدملی 2754623655ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان و مسکن تامین گستر به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمد محمودی شاه نشین به کدملی 1460955511ـ شرکت بازرگانی خانه سازی ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی حمید جلایر سزنقی به کدملی 2851518216ـ شرکت مهندسی تاسیسات بیمارستانی تامین به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی غلامحسین تابش فر به کدملی 2000745261ـ شرکت صنایع مصالح پیش ساخته پیشروان تامین ابنیه به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سید حسن موسوی به کدملی 3990025031ـ ابراهیم بازیان به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین موسوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پ18279000011108787134 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/2/21
آگهی 570561
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تاسیسات بیمارستانی تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/9/90 محمد محمودی شاه نشین به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به شناسه ملی وارد شوید و حسین عظیمی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران به شناسه ملی وارد شوید و حمیدرضا هوشیاری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسان مشاور خانه سازی ایران به شناسه ملی وارد شوید برای بقیه مدت تصدی به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند و امضا کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی با امضا ثابت مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ20163000011102487175 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/5/4
آگهی 9574716
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تاسیسات بیمارستانی تامین سهامی خاص بشماره ثبت ۸۳۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۵۵۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 12/3/90 محمد محمودی‎شاهنشین به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری خانه‎سازی ایران به شناسه ملی وارد شوید به جای میثم جعفرزاده‎ورزی به کدملی وارد شوید برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/2/12
آگهی 11503695
آگهی تصمیمات در شرکت مدیریت طرح و اجرای خانه ساز ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۸۹۰۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۴۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ21/12/89 به موجب احکام صادره ابراهیم بازیان به کد ملی وارد شوید به جای اکبر میرزاباقریان بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران به شناسه ملی وارد شوید و مهران اعتمادی به کد ملی وارد شوید به جای حبیب‌اله فیضی به نمایندگی از شرکت صنایع پیش‌ساخته پیشروان تامین ابنیه به شناسه ملی وارد شوید و حمید جلایرسرنقی به کد ملی وارد شوید به عباسعلی خانی به نمایندگی از شرکت بازرگانی خانه‌سازی ایران و غلامحسین تابش‌فر به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تاسیسات بیمارستانی تامین به شناسه ملی وارد شوید و محمد محمودی‌شاه‌نشین به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان و مسکن تامین‌گستر به شناسه ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. ابراهیم بازیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهران اعتمادی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/10/30
آگهی 11088538
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۴۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیات‌مدیره مورخ 21/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 26/9/91 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی ابراهیم بازیان به کدملی 2754623655ـ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان و مسکن تامین گستر به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمد محمودی‌شاه‌نشین به کدملی 1460955511ـ شرکت بازرگانی خانه‌سازی ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی حمید جلایر‌سزنقی به کدملی 2851518216ـ شرکت مهندسی تاسیسات بیمارستانی تامین به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی غلامحسین تابش‌فر به کدملی 2000745261ـ شرکت صنایع مصالح پیش‌ساخته پیشروان تامین ابنیه به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سید حسن موسوی به کدملی 3990025031ـ ابراهیم بازیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید حسین موسوی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi