آقای حمید حاجی زاد منصور

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
حمید حاجی زاد منصور
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    138013xxxx
  • صادره از  تبریز
  • شرکت‌ها  8
  • آگهی‌ها  42
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
وبزی

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   8

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  42
تاریخ
متن آگهی
1400/1/5
آگهی 15724450
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی فلای پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47349 و شناسه ملی 14007143051
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی فلای پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/12/1399 بموجب مجوز شماره وارد شوید - 13/12/99 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای حمید حاجی زاد بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید مجید سیدطاهری بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رسول عباسی بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت مجتمع فرو آلیاژ ارس(سهامی خاص) بشماره ثبت 3665 ارس و شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد اسد بشماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هییت مدیره) برای باقیمانده مدت هییت مدیره ( تا تاریخ 30/04/1401) انتخاب گردیدند - حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هییت مدیره به تنهایی یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/7/21
آگهی 15431849
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی فلای پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47349 و شناسه ملی 14007143051
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی فلای پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/04/1399 بموجب مجوز شماره وارد شوید - 21/5/99 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت 36210و شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره آقای یونس دقیق کیا بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سید طاهر بهمن عمید بشماره ملی 1753409276بنمایندگی از شرکت مجتمع فرو آلیاژ ارس(سهامی خاص) بشماره ثبت 3665 و شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره. * آقای یونس دقیق کیا بشماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل انتخاب گردید - حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، -بروات، کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هییت مدیره به تنهایی یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/18
آگهی 15292824
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فرو آلیاژ ارس(سهامی خاص) ثبت شده به شماره 3665 به شناسه ملی 14004196099
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ 14/04/1399 شرکت مزبور که در تاریخ 16/04/1399 تحت شماره 1171/ث99 و 1172/ث99 و 1173/ث99 به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به استان آذربایجان شرقی، شهرستان جلفا، بخش مرکزی، دهستان شجاع، روستا سایت صنایع سنگین، محله سایت صنایع سنگین، جاده (جلفا ـ خوی)، خیابان (قطعات صنایع سنگین)، پلاک 0، طبقه همکف کد پستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. سید مجید سید طاهری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره ـ حمید حاجی زاد منصور به شماره ملی 1380131731به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره ـ محمد نواح فرساد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز به شناسه ملی10200025545 عضو هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هیأت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش990416821508257 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/12/20
آگهی 15127959
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع ذوب آهن تیوان در تاریخ 15/12/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ایجاد و احداث و راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی و ساختمانی و مسکونی و عمرانی و کشاورزی، تجاری، تاسیسات عمرانی و صنعتی، ذوب، ریخته گری، احیاء و نورد میلگرد ساده و آجدار، فولاد های چهار گوش و ساده، انواع تیر آهن، ورق آهنی سیاه، سپری، نبشی، ناودانی و تسمه انواع لوله و پروفیل های فولادی و آهنی، تهیه و تولید و توزیع فرو سیلیس، فرو منگنز، فرو سیلیکومنگنز وکلیه فروآلیاژها، امکان سنجی، اکتشاف (بجز نفت و گاز)، ثبت محدوده، استخراج و بهره برداری و فرآوری از معادن، بازرگانی مواد معدنی خام و فرآوری شده و بررسی کمی و کیفی مواد معدنی و احداث آزمایشگاههای مربوطه، طراحی و مشاوره و مشارکت در احداث و تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی، اقدام به کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری و تولیدی و صنعتی خدماتی مجاز اعم از خرید و فروش بازاریابی (غیرهرمی و غیرشبکه ای)، صادرات و واردات، تولید و توزیع و پخش هرگونه کالای بازرگانی و واردات انواع ماشین آلات و ادوات و تجهیزات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، خرید سهام اشخاص حقوقی و حقیقی، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری (ارزی و ریالی) از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد کلیه عقود اسلامی با کلیه سازمانها و نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، مشارکت و عقد قرارداد با ارگانها و ادارات، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و بین المللی، ترخیص کالاهای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر تبریز، محله ولیعصر، کوچه محمد، خیابان پروین اعتصامی، پلاک 9، طبقه دوم کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی تعداد وارد شوید سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 127533/98 مورخ 10/12/1398 نزد بانک شهر شعبه تبریز با کد 364 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره حمل و نقل ترابر خودرو تبریز به شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی حمید حاجی زاد منصور به شماره ملی 1380131731و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال گروه صنعتی تولیدی اردوند به شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی ها دی قدری به شماره ملی 1377403025و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال گروه صنعتی بازرگانی تیوان به شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی سیدمجید سیدطاهری به شماره ملی 2850100285و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای هادی قدری به شماره ملی 1377403025و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و با امضاء رییس هییت مدیره و یکی از اعضاء هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای فرید سلیم زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمدرضا اصغری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش981215981942100 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/11/24
آگهی 15085451
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36210 و شناسه ملی 10320861322
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید حاجی زاد منصور به شماره ملی وارد شوید شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز (بامسیولیت محدود) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش981120847815931  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/11/24
آگهی 15085452
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36210 و شناسه ملی 10320861322
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی 1380131731به سمت رییس هییت مدیره میثم محمدی بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی ازشرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره فرید سلیم زاده بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز (بامسیولیت محدود) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند . فرید سلیم زاده بشماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل( خارج از اعضا)برای مدت 2سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقوداسلامی با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه ها ی ترخیص کالا از گمرکات با امضای رییس هییت مدیره یا مدیر عامل هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آدرس شرکت به نشانی جدید : استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر تبریز، محله ولیعصر، کوچه محمد، خیابان پروین اعتصامی، پلاک 9، طبقه اول، کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش981120505912168  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/11/24
آگهی 15085471
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36223 و شناسه ملی 10200442376
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آدرس شرکت به نشانی: استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر تبریز، محله ولیعصر، کوچه محمد، خیابان پروین اعتصامی، پلاک 9، طبقه اول کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. آقای حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره. - آقای ابراهیم کاظم پور بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره. - آقای داریوش گلابی بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز (بامسیولیت محدود) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره. - آقای احمد جلیل زاده تکمه بشماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل(خارج از اعضاء هییت مدیره و سهامداران)انتخاب گردیدند . حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقوداسلامی با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه ها ی ترخیص کالا از گمرکات با امضای رییس هییت مدیره یا مدیر عامل هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش981120353103137  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/11/24
آگهی 15085473
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36223 و شناسه ملی 10200442376
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید - شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید - شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز (بامسیولیت محدود) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش981120381655589  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/10/21
آگهی 15017192
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 107 و شناسه ملی 10200025545
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/08/1398 و مجوز شماره 40421/26 مورخ 23/9/98 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید از شرکاء شرکت با دریافت تمامی سهم الشرکه خود به مبلغ وارد شوید ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سهم و سمتی در شرکت ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکاء و مبلغ سهم الشرکه آنها بعد از کاهش سهم الشرکه: شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز وشناسه ملی وارد شوید به مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز وشناسه ملی وارد شوید به مبلغ 1000 ریال سهم الشرکه شرکت مجتمع فروآلیاژ ارس (سهامی خاص) بشماره ثبت 3665 ارس وشناسه ملی وارد شوید به مبلغ 1000 ریال سهم الشرکه ش981015539297467 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلخچی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/9/26
آگهی 14941311
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 107 و شناسه ملی 10200025545
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/08/1398 و نامه ی شماره 38217/26 مورخ 12/9/98 اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای فرید سلیم زاده بشماره ملی وارد شوید با واریز مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ 1000 ریال به مبلغ 199998000ریال افزایش داد. شرکت مجتمع فروآلیاژ ارس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای هادی قدری بشماره ملی وارد شوید با واریز مبلغ 1000 ریال به صندوق شرکت جزء شرکاء شرکت قرار گرفت. در نتیجه سهم الشرکه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردد. لیست شرکاء و مبلغ سهم الشرکه آنها بعد از افزایش سهم الشرکه: آقای حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید به مبلغ 199998000ریال سهم الشرکه. شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به مبلغ 199998000ریال سهم الشرکه. شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به مبلغ 1000 ریال سهم الشرکه. شرکت مجتمع فروآلیاژ ارس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به مبلغ 1000 ریال سهم الشرکه. ش980919586824151  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلخچی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/4/24
آگهی 14695913
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند ( سهامی خاص ) بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره . آقای کورش سلطان زاده بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو ( سهامی عام ) بشماره ثبت 8352 وشناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره . آقای محسن قبادی بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو ( سهامی خاص ) بشماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است . مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . نشانی شرکت به آدرس : استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز ، بخش مرکزی ، شهر تبریز ، ولیعصر ، کوچه محمد ، خیابان پروین اعتصامی ، پلاک 9 ، طبقه اول ، کد پستی : وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/5/28
آگهی 14167520
آگهی تغییرات شرکت هواپیمائی فلای پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۴۳۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/05/1397 بموجب مجوز شماره وارد شوید - 17/5/97 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردید: آقای حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت36210 تبریز وشناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره آقای یونس دقیق کیا بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند(سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.ومدیرعامل آقای سید طاهر بهمن عمید بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت مجتمع فروآلیاژ ارس(سهامی خاص) بشماره ثبت 3665 ارس وشناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره - حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است
ش970522354951378 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/23
آگهی 14110831
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فرو آلیاژ ارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۶۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۶۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 14/04/1397 شرکت مزبور که در تاریخ 16/04/1397 تحت شماره 1211/ ث 97 و 1212/ ث 97 به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. سید مجید سید طاهری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره حمید حاجی زاد منصور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره محمد نواح فرساد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز به شناسه ملی وارد شوید عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/17
آگهی 14102614
آگهی تغییرات شرکت هواپیمائی آوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۴۳۰۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/04/1397 و نامه شماره وارد شوید مورخ 09/04/1397 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضای هیئت مدیره به قرار زیر تعیین گردید: 1) شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز وشناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره. 2) شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سیدطاهر بهمن عمید بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره. 3) شرکت مجتمع فروآلیاژ ارس (سهامی خاص) بشماره ثبت 3665 ارس وشناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای یونس دقیق کیا بشماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. 4) آقای سیدطاهر بهمن عمید بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل. 2 حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و مدیر مالی شرکت (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/12/14
آگهی 13888451
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۴۲۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت 107 ایلخچی وشناسه ملی وارد شوید شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز وشناسه ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/12/14
آگهی 13888452
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۴۲۳۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای ابراهیم کاظم پور بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت 107 ایلخچی وشناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای داریوش گلابی بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی ازشرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز وشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. آقای احمد جلیل زاده تکمه بشماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران). برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/12/7
آگهی 13871586
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۱۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز وشناسه ملی وارد شوید شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز (بامسئولیت محدود) بشماره ثبت 107 ایلخچی وشناسه ملی وارد شوید ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/12/7
آگهی 13871601
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۱۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. میثم محمدی بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی ازشرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز وشناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. فرید سلیم زاده بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز (بامسئولیت محدود) بشماره ثبت 107 ایلخچی وشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. فرید سلیم زاده بشماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌ها ی ترخیص کالا از گمرکات با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/10/4
آگهی 13767873
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن ناقدی برادران حجار بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو (سهامی عام) بشماره ثبت 8352 تهران وشناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره. حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز وشناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره. محسن قبادی بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تهران وشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره. حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل. انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/6
آگهی 13622077
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۲۵۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/11/1395 ومجوز شماره 18358/26 مورخ 12/06/1396 اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید علی اکبر ذاکری شجاعی بشماره ملی وارد شوید (خارج از شرکاء) شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز وشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی فرید سلیم زاده بشماره ملی وارد شوید شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی حبیب فرامرزی بشماره ملی وارد شوید داود فرجی غازانی بشماره ملی وارد شوید (خارج از شرکاء) بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلخچی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/6
آگهی 13622332
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۲۵۵۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/11/1395 ومجوز شماره 18358/26 مورخ 12/06/1396 اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. علی اکبر ذاکری شجاعی بشماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکاء) فرید سلیم زاده بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز وشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. حبیب فرامرزی بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز وشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. داود فرجی غازانی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) حبیب فرامرزی بشماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل. برای مدت نامحدود انتخاب شدند وحق امضای در کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلخچی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/29
آگهی 13072816
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فرو آلیاژ ارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۶۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۶۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ 15/04/1395 شرکت مزبور که در تاریخ 11/07/1395 تحت شماره 4732/ ث 95 و 4733/ ث 95 به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. سید مجید سید طاهری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره – حمید حاجی زاده منصور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره – محمد نواح فرساد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز به شناسه ملی وارد شوید عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/15
آگهی 13045260
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۲۵۵۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/03/1395 و برابر مجوز شماره 9426/26 مورخه 11/06/1395 اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. علی اکبر ذاکری شجاعی بشماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکاء). فرید سلیم زاده بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. علی موسومی شجاعی بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. حبیب فرامرزی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء). انتخاب شدند. تعیین دارندگان حق امضاء: حق امضای در کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - برات - قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تغییر مرکز اصلی شرکت: محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس: استان آذربایجانشرقی، شهر ایلخچی، کیلومتر 30 جاده تبریز - آذرشهر، سه راهی خاصبان، جاده تورامین، پشت ایران خودرو تبریز، کد پستی 5358193128، تلفن: وارد شوید - 041 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/6/29
آگهی 13015398
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۲۵۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/03/1395 و برابر مجوز شماره 9426/26 مورخه 11/06/1395 اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های آذربایجانشرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید علی اکبر ذاکری شجاعی بشماره ملی وارد شوید (خارج از شرکاء) شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز وشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی فرید سلیم زاده بشماره ملی وارد شوید شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز وشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی علی موسومی شجاعی بشماره ملی وارد شوید حبیب فرامرزی بشماره ملی وارد شوید (خارج از شرکاء) ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/1/7
آگهی 12706982
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن ناقدی برادران حجار بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی ایران خودرو (سهامی عام) بشماره ثبت 8352 تهران وشناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. آقای محمد رضا معتمد بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای محسن قبادی بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره. آقای مختار اصغری بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقا، همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/12/11
آگهی 12671550
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۱۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای میثم محمدی بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز وشناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای فرید سلیم زاده بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز (بامسئولیت محدود) بشماره ثبت 258 اسکو وشناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/12/10
آگهی 12671558
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۱۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای میثم محمدی بشماره ملی وارد شوید شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز (بامسئولیت محدود) بشماره ثبت 258 اسکو وشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای فرید سلیم زاده بشماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/12/10
آگهی 12671567
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۴۲۳۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای ابراهیم کاظم پور بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز (بامسئولیت محدود) بشماره ثبت 258 اسکو وشناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای داریوش گلابی بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز وشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. آقای احمد جلیل زاده تکمه بشماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/12/10
آگهی 12671577
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۴۲۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز (بامسئولیت محدود) بشماره ثبت 258 اسکو و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای ابراهیم کاظم پور بشماره ملی وارد شوید شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز وشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای داریوش گلابی بشماره ملی وارد شوید بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت قانونی انتخاب گردیدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/11/25
آگهی 12638404
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبريز شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۲۵۵۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/10/1394 و مجوز شماره 20001/26 اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی موسومی شجاعی بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند(سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی 10200442376به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی 1380131731به سمت رئیس هیئت مدیره و فرید سلیم زاده بشماره ملی 1376713391بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان(سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی 10320861322به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و داود فرجی غازانی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و حبیب فرامرزی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و برای مدت نامحدود انتخاب شدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش941113676492620  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/11/25
آگهی 12638433
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبريز شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۲۵۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/10/1394 برابر مجوز شماره 20001/26 اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید حاجی زاد منصور به شماره ملی وارد شوید و شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی فرید سلیم زاده بشماره ملی وارد شوید و شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی علی موسومی شجاعی بشماره ملی وارد شوید و داود فرجی غازانی بشماره ملی وارد شوید (خارج از شرکاء) و حبیب فرامرزی بشماره ملی وارد شوید (خارج از شرکاء) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
ش941113656421303  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/7/29
آگهی 12436236
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد نیک فر بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف گروه صنعتی ایران خودرو (سهامی عام) بشماره ثبت 8352 تهران وشناسه ملی10100360794 به سمت رئیس هیئت مدیره حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی10200442376 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محمد رضا معتمد بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی10100755027 به سمت عضو هیئت مدیره مختار اصغری بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی10100820988 به سمت عضو هیئت مدیره سیدمجید سیدطاهری بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی10320861322 عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً، همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه ها با امضاء مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
ش940722528975425  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/10/20
آگهی 1769143
آگهی تغییرات شـرکت حمـل و نـقـل ترابر خودرو تبریز (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۲۵۸ اسکو و بشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۲۵۵۴۵
به استناد نامه شماره 18642/26 مورخه 01/09/1393 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی و برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکاء مورخ 01/07/1393 شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز (با مسئولیت محدود) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: آقای حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید با واریز مبلغ 000/000/199 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 000/998 ریال به مبلغ 000/998/199 افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/200 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
ش59474000011100695623 کفیل اداره ثبت اسناد و املاک اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/7/20
آگهی 1653323
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۴۲۳۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز (بامسئولیت محدود) بشماره ثبت 258 اسکو و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی ابراهیم کاظم پور بشماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی داریوش گلابی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. احمد جلیل زاده تکمه بشماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هیئت مدیره). برای باقی مانده مدت دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش930714306435889  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/5/26
آگهی 1572734
آگهی تاسیس شرکت مجتمع فرو آلیاژ ارس سهامی خاص
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 14/4/93 شماره ثبت 3665 شناسه ملی وارد شوید در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد.

1ـ موضوع شرکت: تهیه و تولید فرو سیلیس، فرو منگنز، فرو سیلیکو منگنز و کلیه فرو آلیاژها، اکتشاف و استخراج و بهره برداری و فرآوری از معادن، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی به غیر از خودروهای سبک و سنگین، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، اخذ و اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، عقد کلیه عقود اسلامی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و ترخیص کالاهای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور، پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات سازمان منطقه آزاد ارس.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس، سایت صنایع سنگین جاده گلفرج جنب شرکت مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس

4ـ میزان سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/200 دویست میلیون ریال تماماً نقدی منقسم به دویست هزار سهم با نام یکهزار ریالی که کل مبلغ آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 101/251 مورخ 12/4/93 بانک صادرات شعبه جلفا پرداخت گردیده است.

5ـ اولین مدیران شرکت: سید مجید سید طاهری بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید تبریز شناسه ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید تبریز شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد نواح فرساد بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز (با مسئولیت محدود) شماره ثبت 258 اسکو شناسه ملی وارد شوید عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.

6ـ دارندگان حق امضاء مجاز: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

7ـ حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.

8ـ بازرسان شرکت: هادی قدری بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و احمد رحمت بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند.

9ـ اساسنامه شرکت در 64 ماده و 7 تبصره بتصویب رسید.

10ـ روزنامه ارک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

ش20161054411103834999 رئیس ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/2/24
آگهی 1428890
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۲۱۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۱۳۲۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 04/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 ـ آقای حمید حاجی زاد منصور کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره. 2 ـ شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای میثم محمدی کد ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. 3 ـ شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز با مسئولیت محدود شماره ثبت 258 اسکو و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای فرید سلیم زاده کد ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش00101000511167743866 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/2/24
آگهی 1428894
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۲۲۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۴۲۳۷۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 03/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای حمید حاجی زاد منصور کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره. شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز با مسئولیت محدود شماره ثبت 258 اسکو و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای فرید سلیم زاده کد ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای میثم محمدی کد ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. برای مدت دو سال انتخاب شدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش00101000511167743448 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/2/24
آگهی 1428895
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۲۲۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۴۲۳۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمید حاجی زاد منصور کد ملی وارد شوید ـ شرکت حمل و نقل ترابر خودرو تبریز با مسئولیت محدود شماره ثبت 258 اسکو و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای فرید سلیم زاده کد ملی وارد شوید ـ شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای میثم محمدی کد ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ش00101000511167744033 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/10/22
آگهی 1270721
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل نیک روش ایلخچی (بامسئولیت محدود) شماره ثبت ۲۵۸ اسکو شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۲۵۵۴۵
باستناد نامه شماره 110/92/ن مورخه 30/09/1392 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی و برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 27/09/1392 شرکت حمل و نقل نیک روش ایلخچی (بامسئولیت محدود) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
1ـ برابر سند مصالحه شماره وارد شوید مورخه 27/9/1392 دفتر اسناد رسمی 156 ایلخچی آقای ولی نوروزی ایلخچی تمامی سهم الشرکه خود را بمبلغ وارد شوید ریال، آقای علی نوروزی ایلخچی تمامی سهم الشرکه خود را بمبلغ وارد شوید ریال، آقای محمود قاصدی ایلخچی تمامی سهم الشرکه خود را بمبلغ وارد شوید ریال را به آقای حمید حاجی زاد منصور فرزند یداله بشماره شناسنامه 1385 صادره از تبریز بشماره ملی وارد شوید واگذار و از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارند. و آقای مقصود قاصدی ایلخچی از کل مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه: مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه خود را به آقای حمید حاجی زاد منصور فرزند یداله بشماره شناسنامه1385 صادره از تبریز متولد تبریز بشماره ملی وارد شوید و مبلغ 1000 ریال سهم الشرکه خود را به شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید تبریز شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای علی موسومی شجاعی و مبلغ 1000 ریال سهم الشرکه خود را به شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید تبریز شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای علی نوروزی ایلخچی واگذار و از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارند.
2ـ تعداد اعضاء هیئت مدیره مندرج در ماده 14 اساسنامه به 3 نفر اصلاح گردید.
3ـ اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: 1) آقای حمید حاجی زاد منصور. 2) شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) 3) شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص).
4ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید حاجی زاد منصور بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی موسومی شجاعی بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید تبریز شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی نوروزی ایلخچی بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید تبریز شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
5ـ حق امضا در کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش00101000011164174523 سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/1/31
آگهی 1016914
آگهی تأسیس شرکت توسعه صنعتی بازرگانی تیوان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ 7/1/1392 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 7/1/1392 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. 1 موضوع شرکت: هدف و موضوع شرکت عبارت است از مشارکت در شرکتها، مجتمع‌ها، طرحها، واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به منظور ایجاد، راه اندازی و یا توسعه اینگونه واحدها، شرکت برای نیل به اهداف خود می‌تواند به عملیات زیر مبادرت نماید. احداث و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی و ساختمانی مبادرت به کلیه فعالیتهای بازرگانی و خدماتی اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات، توزیع و پخش و تولید هر گونه کالای مجاز بازرگانی و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری (ارزی و ریالی) از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد کلیه عقوداسلامی با کلیه سازمانها و نهادها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و لیسانس به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و بین المللی، ترخیص کالاهای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور، برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات انجام کلیه امور و فعالیتهایی که بصورت مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته_باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران خیابان نیاوران کوچه مینا ابکوه هفتم ساختمان نرگس پلاک 3 طبقه هفتم کدپستی 1936844138. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/200 ریال منقسم به دویست هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد دویست هزار سهم بی نام می‌باشد که مبلغ 000/000/20 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 21/12/1391 نزد بانک ملت شعبه فلکه خیام پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای حمید حاجی زادمنصور به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره 2 5 آقای حسین زینالی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3 5 آقای فرید سلیم زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره 4 5 آقای فرید سلیم زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. 7 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی‎البدل: 1 8 آقای میثم محمدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای محمدرضا عباس زاده به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/3/9
آگهی 593216
آگهی تصمیمات شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 28/10/90 که در تاریخ 11/2/91 به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) برای سال مالی منتهی به 31/6/90 تصویب و گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (س. ع) بشماره ثبت 241 عجب شیر شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (س. خ) بشماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید گروه صنعتی درپاد تبریز (س. خ) بشماره ثبت 25 ایلخچی شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (س. خ) بشماره ثبت 24 ایلخچی شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید گروه بازرگانی درشاهین تبریز (س. خ) بشماره ثبت 895 بناب شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و سپس موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر بشماره ثبت وارد شوید تهران شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی (حسابرس قانونی) آقای محمد نورزاد دولت آبادی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/6/91 انتخاب و روزنامه اطلاعات و مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای حمید حاجی زاد منصور به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا صادقیان به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجید سید طاهری به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احد حمیدزاده ورزقان به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا سمندر نوبر به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه بازرگانی در شاهین تبریز (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و حق امضاء در کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات کلیه قراردادها و عقود اسلامی و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با دو امضاء از پنج امضاء اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با هر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
ش00101000011140953555 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/3/9
آگهی 11773737
آگهی تصمیمات شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 28/10/90 که در تاریخ 11/2/91 به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) برای سال مالی منتهی به 31/6/90 تصویب و گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (س. ع) بشماره ثبت 241 عجب شیر شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (س. خ) بشماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید گروه صنعتی درپاد تبریز (س. خ) بشماره ثبت 25 ایلخچی شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (س. خ) بشماره ثبت 24 ایلخچی شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید گروه بازرگانی درشاهین تبریز (س. خ) بشماره ثبت 895 بناب شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و سپس موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر بشماره ثبت وارد شوید تهران شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی (حسابرس قانونی) آقای محمد نورزاد دولت آبادی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به 31/6/91 انتخاب و روزنامه اطلاعات و مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای حمید حاجی زاد منصور به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا صادقیان به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجید سید طاهری به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احد حمیدزاده ورزقان به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا سمندر نوبر به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه بازرگانی در شاهین تبریز (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و حق امضاء در کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات کلیه قراردادها و عقود اسلامی و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با دو امضاء از پنج امضاء اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با هر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi