رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

محمدرضا نظافت

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدرضا نظافت
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    137660xxxx
  • صادره از  تبریز
  • شرکت‌ها  2
  • آگهی‌ها  3
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1399/12/3
آگهی 15657544
آگهی تغییرات شرکت آرد ممتاز تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 461 و شناسه ملی 10200171842
آگهی تغییرات شرکت آرد ممتاز تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 461 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بازرسان : محمدرضا نظافت به کدملی وارد شوید و ولی یعقوبی به کدملی وارد شوید به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهدآزادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15326916
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- ناصر پاپاقی نمرور به کدملی وارد شوید 2- آی سان خلجی به کدملی وارد شوید 3- اصغر شادمان به کدملی وارد شوید بعنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ولی یعقوبی به کدملی وارد شوید و محمدرضا نظافت به کدملی وارد شوید به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه نسل فردا برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/12/1
آگهی 15098059
آگهی تغییرات شرکت آرد ممتاز تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11339 و شناسه ملی 10200171842
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر شادمان به کدملی وارد شوید ـ وحید شادمان به کدملی وارد شوید بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمدرضا نظافت به کدملی وارد شوید و ولی یعقوبی به کدملی وارد شوید به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش981128452644635 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi