رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
اصغر ابوالحسنی هستیانی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    129135xxxx
  • صادره از  اصفهان
  • شرکت‌ها  8
  • آگهی‌ها  19
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   8

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  19
تاریخ
متن آگهی
1400/4/17
آگهی 15894927
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی 10100360794
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/01/1400و مجوز شمار1476 مورخ 1/2/1400 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره تعیین گردید. (حکم شماره 99/9798 مورخ 99/05/08) 1-2– آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. (حکم شماره 99/9794 مورخ 99/05/08) 1-3- آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره تعیین گردید. (حکم شماره وارد شوید مورخ 99/05/15 ) 1-4- آقای عادل پیرمحمدی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید .(حکم شماره 994845/ت ح مورخ 99/05/01) 1-5- مرتضی شفیعی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پویا نمایان رستا با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید.(حکم شماره 00033-الف-99 مورخ 99/05/11) 2- با توجه به ماده 44 اساسنامه، هییت مدیره صاحبان امضاء مجاز شرکت و نحوه امضاءها را به شرح ذیل تصویب نمود: 2-1- امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هییت مدیره (آقایان: محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید یا اصغر ابوالحسنی هستیانی با کد ملی وارد شوید یا عادل پیرمحمدی با کد ملی وارد شوید یا مرتضی شفیعی با کدملی 0050092596)و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. 2-2- کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت با حق توکیل به غیر. 2-3- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ چهل میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان جمال جلیل پور با کد ملی وارد شوید یا حسن صدری با کد ملی وارد شوید و شهاب الدین شمس با کد ملی وارد شوید یا حسین میرسعیدی با کد ملی وارد شوید همراه با مهر برجسته شرکت. 2-4- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا یکی دیگر از اعضای هییت مدیره و جمال جلیل پور یا حمید مرادی با کد ملی وارد شوید یا شهاب الدین شمس یا حسین میرسعیدی یا عادل پیر محمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-5- پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)، انتقال وجوه نقد فیمابین حساب های بانکی، پرداخت به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی توسط چک یا دستور پرداخت از طریق مکاتبه اداری به بانک، با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا شهاب الدین شمس یا عادل پیر محمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-6- قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چارچوب عقود اسلامی تا سقف یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا حسین میرسعیدی یا شهاب الدین شمس یا عادل پیرمحمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-7- ضمانتنامه به بانک ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت های ایران خودرو، ایران خودرودیزل، ساپکو، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هییت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشروط به ناتوانی شرکت های مذکور از تامین تضمین و یا الزام بانک یا موسسه مالی به ارایه تضمین توسط ایران خودرو، با پیشنهاد قایم مقام مالی اقتصادی و تایید مدیرعامل تا سقف یکصد میلیارد ریال، با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری و حمید مرادی یا شهاب الدین شمس یا حسین میرسعیدی یا عادل پیرمحمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-8- کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط تا سقف یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-9-کلیه تعهد نامه های ارزی صادرات تا سقف یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان کیانوش پورمجیب با کد ملی وارد شوید و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت. 2-10-کلیه قراردادهای تامین و فروش صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان کیانوش پورمجیب و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-11-کلیه قراردادهای فروش و خدمات فروش با امضاء متفق آقایان بابک رحمانی محمدآقافرد با کد ملی وارد شوید و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور همراه با مهرلاستیکی شرکت. 2-12- کلیه قراردادهای فروش اقلام مازاد، ضایعات و راکد با امضاء متفق حمید مرادی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا شهاب الدین شمس همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-13- کلیه قراردادهای تامین، خرید و تهاتر با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-14- اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان بابک رحمانی محمدآقافرد یا سیدمصطفی سیدی با کد ملی وارد شوید یا مهدی قزلباش با کد ملی وارد شوید یا سیدمسعود کاظمی با کد ملی وارد شوید همراه با مهرلاستیکی شرکت . 2-15- وکالتنامه های ترخیص و بارنامه و قبض انبار و پروانه سبز گمرکی و صلح نامه و تعهدنامه خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های همکار و پرداخت به گمرک با امضای آقای حسین میرسعیدی با حق توکیل به غیر . 2-16- انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده ای، مازاد و خودروهای تعویضی شرکت، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا ، امضای کلیه اسناد مربوطه ، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور و نیز انجام کلیه مکاتبات در خصوص اخذ المثنی، کارت خودرو، برگ سبز، پلاک مخدوش و خلافی خودرو ، با امضای یکی از آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا علی دهشیری با کد ملی وارد شوید یا شهاب الدین شمس یا علی زرگری قاسم آبادی با کد ملی وارد شوید یا مجید عباسی با کد ملی وارد شوید ممهور به مهر معاونت حقوقی. 2-17- اقدامات مربوط به طرح و تعقیب و دفاع در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت ایران خودرو در تمامی مراجع قضایی، انتظامی، اداری، ثبتی منجمله دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب ، اجرای احکام مدنی و کیفری ، شوراهای حل اختلاف، شعب تعزیرات حکومتی ، شوراهای مستقر در ادارات مالیاتی ، کمیته سازش بورس و اوراق بهادار، داوری بورس و اوراق بهادار، دوایر ثبت و دفاتراسناد رسمی در تهران و شهرستان ها و در مراجع داخلی و یا خارجی از جمله داوری های بین المللی در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی با حق اعتراض به رای ، تجدید نظر خواهی ،‌ فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، ‌ادعای جعل ، انکار و تردید نسبت به سند طرف ، استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، طرح دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، دعوی تقابل و دفاع در قبال آن ، جرح شهود ، تامین دلیل و تامین خواسته ، تحقیق و معاینه محلی، تعیین یا عزل وکیل یا نماینده قضایی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مطالبات شرکت از کلیه بدهکاران و ضامنین، پیگیری عملیات اجرایی در خصوص اسناد رهنی و غیر رهنی و وصول محکوم به و امضاء اسناد مربوط به خریداری نمودن خودرو بنام شرکت ایران خودرو و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و حق الوکاله، امضای اسناد مربوط به تضمین نمایندگی ها، امضاء قرارداد نمایندگی ها با حق اعطای تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور (توکیل به غیر) ولو کرارا، با امضاء معاون حقوقی آقای علی دهشیری و مهر معاونت حقوقی ایران خودرو معتبر می باشد. تبصره یک: بندهای 2-3 الی 2-17 در چارچوب بودجه، مقررات جاری و آیین نامه ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. تبصره دو: در غیاب هر یک از افراد معرفی شده در بندهای 2-3 الی 2-17 یکی از صاحبان امضاءهای مجاز موضوع بند 2-1 این صورتجلسه جایگزین می گردد. 3- هییت مدیره در اجرای ماده 42 اساسنامه شرکت، بخشی از اختیارات خود، موضوع ماده 37 اساسنامه، را به این شرح به مدیر عامل شرکت تفویض نمود. 3-1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 3-2- تصویب آیین نامه ها و سایر رویه های داخلی شرکت به جز آیین نامه های معاملات، استخدام، واگذاری سهام شرکتها، املاک و مستغلات و تعیین قیمت و روش فروش محصولات و خدمات فروش. 3-3- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران در چارچوب برنامه های مصوب هییت مدیره. 3-4- جذب، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و موافقت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماری های خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط، آیین نامه ها و رویه های مصوب شرکت. 3-5- پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی سطح یک شامل قایم مقامی مدیرعامل، معاونت مدیرعامل و مدیریت مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو، پیشنهاد اعضای هییت مدیره و مدیرعامل شرکت های تابعه (ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان) و مدیران عامل دفاتر و نمایندگی های خارج از کشور برای تصویب به هییت مدیره و تصویب تغییرات ساختار سازمانی در سایر سطوح و نصب و عزل اعضای هییت مدیره و مدیر عامل سایر شرکتهای زیرمجموعه. 3-6- پیشنهاد بودجه شرکت به هییت مدیره جهت تصویب. 3-7- افتتاح حساب بانکی به نام شرکت نزد هر یک از بانک های دولتی و یا خصوصی. 3-8- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره و متفرعات. 3-9- تعهد ، ظهرنویسی ، قبول ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 3-10- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب آیین نامه معاملات و آیین نامه واگذاری شرکت ها به جز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط کامل تولید و محصولات جدید و واگذاری سهام شرکت ها. 3-11- تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آیین نامه معاملات. 3-12- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. 3-13- اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آیین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن. 3-14- امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور. 3-15- تحصیل تسهیلات و اعتبارات و خدمات از بانک ها ، شرکت ها، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده 2 اساسنامه. 3-16- ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، در چارچوب آیین نامه معاملات. 3-17- احداث، خرید یا معاوضه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آیین نامه معاملات. 3-18- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قایم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش درخصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از یکصد میلیارد ریال، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراٌ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی هریک تا ده میلیارد ریال. 3-19- تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هییت مدیره. 3-20- تهیه و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-21- پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-22- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-23- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره . 3-24- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقع لزوم و اخذ مصوبه هییت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم. 3-25- پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-26- پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هییت مدیره. 3-27- تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-28- نمایندگی شرکت در مجامع شرکت های زیرمجموعه اعم از تابعه، وابسته، اصلی و فرعی. 3-29- حق تفویض اختیار و توکیل به غیر برای موارد تفویض شده در بند 3 این صورتجلسه.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/2/25
آگهی 15800061
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 304038 و شناسه ملی 10103442236
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد کاشانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی صدا و سیما به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره آقای پرویز توسلی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سیما پرواز جام جم به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای حیدر فرزانه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از جاهد بازرگان پیشرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوهیات مدیره آقای سید محمد رضویان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سروش رسانه به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تولیدی محصولات صوتی و تصویری سروش به شناسه ملی10101119910 به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت نایب رییس هیات مدیره به اتفاق رییس هیات مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت و سایر اوراق اداری و عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/6/20
آگهی 15397199
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی 10100360794
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/05/1399 ومجوز شماره 14141مورخ 4/6/99سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-1- آقای محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره تعیین گردید. 2-1– آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. 3-1- آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره تعیین گردید. 4-1- آقای عادل پیرمحمدی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید . 5-1- مرتضی شفیعی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پویا نمایان رستا با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید. 2- با توجه به ماده 44 اساسنامه، هییت مدیره صاحبان امضاء مجاز شرکت و نحوه امضاءها را به شرح ذیل تصویب نمود: 1-2- امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هییت مدیره (آقایان: محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید یا اصغر ابوالحسنی هستیانی با کد ملی وارد شوید یا عادل پیرمحمدی با کد ملی وارد شوید یا مرتضی شفیعی با کد ملی 0050092596) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. 2-2- کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. 3-2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ چهل میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان سیدمهدی جلالی با کد ملی0053008138 یا حسن صدری با کد ملی وارد شوید و شهاب الدین شمس با کد ملی وارد شوید یا حسین میرسعیدی با کد ملی وارد شوید همراه با مهر برجسته شرکت. 4-2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا یکی دیگر از اعضای هییت مدیره و سیدمهدی جلالی یا حمید مرادی با کد ملی وارد شوید یا محسن ناقدی برادران حجار با کد ملی وارد شوید یا شهاب الدین شمس یا حسین میرسعیدی یا عادل پیر محمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 5-2- پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)، انتقال وجوه نقد فیمابین حساب های بانکی، پرداخت به وزارت دارایی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی توسط چک یا دستور پرداخت از طریق مکاتبه اداری به بانک، با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس یا عادل پیر محمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 6-2- قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چارچوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا حسین میرسعیدی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس یا عادل پیرمحمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 7-2- ضمانتنامه به بانک ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو، ایران خودرودیزل، ساپکو، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هییت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشروط به ناتوانی شرکت های مذکور از تامین تضمین و یا الزام بانک یا موسسه مالی به ارایه تضمین توسط ایران خودرو، با پیشنهاد قایم مقام مالی اقتصادی و تایید مدیرعامل، با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری و حمید مرادی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس یا حسین میرسعیدی یا عادل پیرمحمدی همراه با مهر برجسته شرکت. تبصره : پس از فروش سهام شرکتها و قبل از انتقال قطعی سهام، تضامین حداکثر طی مدت یک سال به خریدار منتقل گردد. 8-2- کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت. 9-2-کلیه تعهد نامه های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی با کد ملی وارد شوید و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت. 10-2- اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان محسن ناقدی برادران حجار یا سیدمصطفی سیدی با کد ملی وارد شوید یا سیدعلیرضا شفیعی با کد ملی وارد شوید همراه با مهرلاستیکی شرکت . 11-2- وکالتنامه های ترخیص و بارنامه و قبض انبار و پروانه سبز گمرکی و صلح نامه و تعهدنامه خطاب به وزارت صمت و سازمان های همکار و پرداخت به گمرک با امضای آقای حسین میرسعیدی با حق توکیل به غیر . 12-2- انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده ای و خودروهای تعویضی شرکت، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا ، امضای کلیه اسناد مربوطه ، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور، با امضای یکی از آقایان مصطفی مظفری با کد ملی وارد شوید یا اصغر ابوالحسنی هستیانی یا علی زرگری قاسم آبادی با کد ملی وارد شوید یا مجید عباسی با کد ملی وارد شوید ممهور به مهر معاونت حقوقی. 13-2- اقدامات مربوط به طرح و تعقیب و دفاع در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت ایران خودرو در تمامی مراجع قضایی، انتظامی، اداری، ثبتی منجمله دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب ، اجرای احکام مدنی و کیفری ، شوراهای حل اختلاف، شعب تعزیرات حکومتی ، شوراهای مستقر در ادارات مالیاتی ، کمیته سازش بورس و اوراق بهادار، داوری بورس و اوراق بهادار، دوایر ثبت و دفاتراسناد رسمی در تهران و شهرستان ها و در مراجع داخلی و یا خارجی از جمله داوری های بین المللی در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی با حق اعتراض به رای ، تجدید نظر خواهی ،‌ فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، ‌ادعای جعل ، انکار و تردید نسبت به سند طرف ، استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، طرح دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، دعوی تقابل و دفاع در قبال آن ، جرح شهود ، تامین دلیل و تامین خواسته ، تحقیق و معاینه محلی، تعیین یا عزل وکیل یا نماینده قضایی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مطالبات شرکت از کلیه بدهکاران و ضامنین، پیگیری عملیات اجرایی در خصوص اسناد رهنی و غیر رهنی و وصول محکوم به و امضاء اسناد مربوط به خریداری نمودن خودرو بنام شرکت ایران خودرو و امضای اسناد مربوط به فروش خودروهای مزایده ای و مازاد در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و حق الوکاله، امضای اسناد مربوط به تضمین نمایندگی ها، امضاء قرارداد نمایندگی ها با حق اعطای تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور (توکیل به غیر) ولو کرارا، با امضاء معاون حقوقی آقای مصطفی مظفری و مهر معاونت حقوقی ایران خودرو معتبر می باشد. تبصره یک: بندهای 3-2 الی 9-2 در چارچوب بودجه، مقررات جاری و آیین نامه ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. تبصره دو: در غیاب هر یک از افراد معرفی شده در بندهای 3-2 الی 9-2 یکی از صاحبان امضاءهای مجاز جایگزین می گردد. تبصره سه: حد مجاز امضاء در بندهای 6-2 تا 9-2 مبالغ مندرج در بندهای 3-2 و 4-2 می باشد. 3- هییت مدیره در اجرای ماده 42 اساسنامه شرکت، بخشی از اختیارات خود، موضوع ماده 37 اساسنامه، را به این شرح به مدیر عامل شرکت تفویض نمود. 1-3- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2-3- تصویب آیین نامه ها و سایر رویه های داخلی شرکت به جز آیین نامه های معاملات، استخدام، واگذاری سهام شرکتها، املاک و مستغلات و تعیین قیمت و روش فروش محصولات و خدمات فروش. 3-3- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران در چارچوب برنامه های مصوب هییت مدیره. 4-3- جذب، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و موافقت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماری های خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط، آیین نامه ها و رویه های مصوب شرکت. 5-3- پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی سطح یک شامل قایم مقامی مدیرعامل، معاونت مدیرعامل و مدیریت مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو، پیشنهاد اعضای هییت مدیره و مدیرعامل شرکت های تابعه (ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان) و مدیران عامل دفاتر و نمایندگی های خارج از کشور به هییت مدیره برای تصویب و تصویب تغییرات ساختار سازمانی در سایر سطوح و نصب و عزل اعضای هییت مدیره و مدیر عامل سایر شرکتهای زیرمجموعه. 6-3- پیشنهاد بودجه شرکت به هییت مدیره جهت تصویب. 7-3- افتتاح حساب بانکی به نام شرکت نزد هر یک از بانک های دولتی و یا خصوصی. 8-3- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره و متفرعات. 9-3- تعهد ، ظهرنویسی ، قبول ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 10-3- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب آیین نامه معاملات و آیین نامه واگذاری شرکت ها بجز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط کامل تولید و محصولات جدید و واگذاری سهام شرکت ها. 11-3- تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آیین نامه معاملات. 12-3- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. 13-3- اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آیین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن. 14-3- امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور. 15-3- تحصیل تسهیلات و اعتبارات و خدمات از بانک ها ، شرکت ها، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده 2 اساسنامه. 16-3- ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، در چارچوب آیین نامه معاملات. 17-3- احداث، خرید یا معاوضه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آیین نامه معاملات. 18-3- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قایم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش درخصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از یکصد میلیارد ریال، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراٌ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی هریک تا ده میلیارد ریال. 19-3- تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هییت مدیره. 20-3- تهیه و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 21-3- پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هییت مدیره. 22-3- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 23-3- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره . 24-3- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقع لزوم تشخیص داده شود و اخذ مصوبه هییت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم. 25-3- پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 26-3- پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هییت مدیره. 27-3- تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هییت مدیره. 28-3- نمایندگی شرکت در مجامع شرکت های زیرمجموعه اعم از تابعه، وابسته، اصلی و فرعی. 29-3- حق تفویض اختیار و توکیل به غیر برای موارد تفویض شده در بند 3 این صورتجلسه.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/10/3
آگهی 14977234
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 304038 و شناسه ملی 10103442236
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 26/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد کاشانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی صدا و سیما به شناسه ملی وارد شوید و آقای پرویز توسلی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره بعنوان نماینده شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سیما پرواز جام جم به شناسه ملی وارد شوید و آقای آزاد مجیدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیأت مدیره بعنوان نماینده جاهد بازرگان پیشرو به شناسه ملی وارد شوید و آقای سید محمد رضویان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به عنوان نماینده شرکت سروش رسانه به شناسه ملی وارد شوید و آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره بعنوان نماینده شرکت تولیدی محصولات صوتی و تصویری سروش به شناسه ملی10101119910 انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت نایب رئیس هیأت مدیره به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت و سایر اوراق اداری و عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980926982742803 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/7/14
آگهی 14825243
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/05/1398 و مجوز شماره 52647,122 مورخه 20/5/98 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی به کدملی وارد شوید نماینده بانک تجارت به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای داود بنائی به شماره مل ی1239754922 نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا کدیور به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بر مبنای مفاد 41 و 46 اساسنامه بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض شد: 1 ـ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای 1، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 21، 22 و ماده 41 اساسنامه کلا و در خصوص بند 4 شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد 2 ـ انجام کلیه عملیات، معاملات، اجاره و استیجاره تا سقف وارد شوید ریال 3 ـ خرید و فروش انواع سهام شرکتها در بورس و فرابورس و بازار های متشکل هر یک تا سقف 35 میلیارد ریال در ماه 4 ـ خرید و فروش انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت در بازارهای متشکل و سیستم بانکی به منظور مدیریت ریسک پرتفوی و مدیریت نقدینگی 5 ـ در رابطه با مفاد بند 23 ماده 141 اساسنامه در خصوص تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چهارچوب موضوع فعالیت تا سقف 250 میلیون ریال
پ980707839381360  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/6/11
آگهی 13560189
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/01/1396 و تاییدیه شماره وارد شوید , 122 مورخ 10/5/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی اصغر ابوالحسنی هستیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی رستمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمد اسکندری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محسن محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای 22. 21. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 5. 1 ماده 41 اساسنامه کلا و در خصوص بند 4 شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد انجام کلیه عملیات، معاملات، اجاره و استیجاره تا سقف 250. 000. 000 ریال خرید و فروش انواع سهام شرکتها دربورس و فرابورس و بازار‌های متشکل هر یک تا سقف 35 میلیارد ریال در ماه خرید و فروش انواع اوراق بهادار با در آمد ثابت در بازارهای متشکل و سیستم بانکی به منظور مدیریت ریسک پرتفوی و مدیریت نقدینگی در رابطه با مفاد بند 23 ماده 141 اساسنامه در خصوص تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چهار چوب موضوع فعالیت تا سقف 250 میلیون ریال به مدیرعامل تفویض نمود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/12/23
آگهی 13244742
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1395 به استناد مجوز شماره 209334/95 مورخ 03/07/1395 اداره مجوز‌های بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. آقای آیت اله ابراهیمی به شماره ملی وارد شوید و آقای یحیی فروتن به شماره ملی وارد شوید و آقای محمود رهنما به شماره ملی وارد شوید و آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی به شماره ملی وارد شوید و آقای سید علیرضا سعیدی مدنی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای حسین مجاهدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند تعیین گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/28
آگهی 12541681
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ايرانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/06/1394 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره 154/122مورخ 19/7/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجتبی فهیم هاشمی به شماره ملی 0044215991نماینده شرکت بانک تجارت به شناسه ملی 10100834460به سمت رئیس هیات مدیره جناب آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی به کدملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره جناب آقای علی رستمی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره جناب آقای علی رحمانی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره جناب آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره جناب آقای احسان مرادی به کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیات مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قرار دادهای عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بر مبنای مفاد ماده 41 و46 اساسنامه اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: اختیارات هیات مدیره مندرج در بند های 22.21.16.15.14.13.12.11.10.9.8.7.5.1و ماده 41 اساسنامه کلاً و در خصوص بند 4 شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به مدیرعامل تفویض گردید.
پ940922365745860 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/8/25
آگهی 12467134
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1394 ومجوز شماره 170107/94 مورخه 26/06/1394 بانک مرکزی اداره مجوز های بانکی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 93 بتصویب رسید.مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند. اصغر ابوالحسنی هستیانی به شماره ملی وارد شوید به جای ابراهیم محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی و ابراهیم محمدی به عنوان عضو علی البدل جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند.
پ940812571880755 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/3/19
آگهی 12188064
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی فداکار داورانی کدملی وارد شوید بنمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شناسه ملی 10320667817به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن رضا دلیری کدملی وارد شوید بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای هاشم داداش پور کدملی وارد شوید بنمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی وارد شوید به جای آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی کدملی 1291359540به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن فدائی کدملی وارد شوید بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی معروفی کدملی وارد شوید بنمایندگی شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی عسگری کدملی وارد شوید بنمایندگی شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان به شناسه ملی وارد شوید به جای آقای هاشم داداش پورکدملی وارد شوید وآقای صابر دهقانی کدملی وارد شوید بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و... با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت به آدرس تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از خیابان ظفر، کوچه نور، پلاک 6، ساختمان دلیران پارس کدپستی وارد شوید تغییر یافت.
پ940309576899636  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/6/22
آگهی 1601896
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/03/1393 و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 279303/121مورخ 20/5/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجتبی فهیم هاشمی به ک م وارد شوید به نمایندگی شرکت بانک تجارت (سهامی عام) به ش م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی به ک م وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان (سهامی خاص) به ش م وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی رحمانی به ک م وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (سهامی خاص) به ش م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
پ930611176555715  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/3/29
آگهی 1482321
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسن رضا دلیری کد ملی وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی اصغر ابوالحسنی هستیانی کد ملی وارد شوید و شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی محمدمهدی فداکار داورانی کد ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پ1836763 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/3/29
آگهی 1482394
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری دلیران پارس شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اصغر ابو الحسنی هستیانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن رضا دلیری به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد مهدی فداکار داورانی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ1836765 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/2/9
آگهی 1407299
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و فلزی تجارت ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای دکتر مجیدرضا داوری به کدملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی به کدملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای حسین قاسمی به کدملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو موظف هیات مدیره
آقای سید رامین ابوالفضلی فرزند عین اله کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پ1805454 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/2/8
آگهی 1405675
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سخت آژند سهامی عام شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل است: شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکار داورانی کد ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره.
شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی کد ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسن فدایی کد ملی وارد شوید 92 بعنوان عضو هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه استان هرمزگان شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره
شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمدرضا مزجی کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و همچنین: شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای هاشم داداش پور کد ملی 2909365557
شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای صابر دهقانی کد ملی 0057767742
بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیده و قبول سمت نمودند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و... با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پ1805052 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/1/20
آگهی 1378296
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سخت آژند سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکارداورانی کد ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره.
شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی کد ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسن فدایی کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسن رضادلیری کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره.
شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمدرضا مزجی کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره.
همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره
شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای هاشم داداش پور کد ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای علیرضا خائف کد ملی 0047721561
بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره
آقای صابر دهقانی کد ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردید.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و... با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پ1790474 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/3/8
آگهی 15220949
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 304038 و شناسه ملی 10103442236
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کاشانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی صدا و سیما به شناسه ملی 14003699653ـ پرویز توسلی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره بعنوان نماینده شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سیما پرواز جام جم به شناسه ملی 10101904319ـ مسیح مشهدی تفرشی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهییت مدیره بعنوان نماینده جاهد بازرگان پیشرو به شناسه ملی وارد شوید ـ سیدمحمد رضویان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به عنوان نماینده شرکت سروش رسانه به شناسه ملی 10320506409ـ اصغر ابوالحسنی هستیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره بعنوان نماینده شرکت تولیدی محصولات صوتی و تصویری سروش به شناسه ملی10101119910 انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت نایب رییس هییت مدیره به اتفاق رییس هییت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت و سایر اوراق اداری و عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. پ990231768409544  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/10/5
آگهی 10893774
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 27/8/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: شرکت هواپیمایی نفت ایران بشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی علیرضا علی‌احمدی کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و شرکت عملیات اکتشاف نفت بشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی نجات‌امینی کد ملی وارد شوید بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت نفت سپاهان بشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی اصغر ابوالحسنی کد ملی وارد شوید و شرکت خدمات و پشتیبانی صبا نفت بشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی عباس حاجی‌صادق کد ملی وارد شوید و صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بنمایندگی عباس حاج‌فتحعلی‌ها کد ملی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و شرکت پالایش نفت جی بشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی ابراهیم رادوافزون کد ملی وارد شوید و شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت بشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی موسی سوری کد ملی وارد شوید بسمت اعضای علی‌البدل بمدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/9/17
آگهی 11105081
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاصبه شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/7/89 به موجب احکام صادره نجات امینی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی‌رضا علی‌احمدی به کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عباس حاجی‌صادقی به کد ملی وارد شوید به جای علی محمدی به نمایندگی شرکت خدمات و پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی وارد شوید و اصغر ابوالحسنی به کد ملی وارد شوید به جای مهدی کرباسیان به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی وارد شوید و عباس حاجی‌فتحعلی‌ها به کد ملی وارد شوید به جای حسین جمالی به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی پس‌انداز ورفاه کارکنان صنعت نفت بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و ابراهیم راد و افزون به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی وارد شوید و موسی موسوی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی وارد شوید بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. امضای اوراق و اسناد بهادار تا سقف مبلغ 10.000.000.000 ریال با امضای مدیر مالی همراه با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است. اختیارات بندهای 17ـ 18ـ 22 قسمت دوم و همچنین 1ـ 2ـ 6 ‌ـ 7ـ 8 قسمت سوم ماده 26 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi