احمد سالک کاشانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
احمد سالک کاشانی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  128756xxxx
 • صادره از  اصفهان
 • شرکت‌ها  6
 • آگهی‌ها  16
متولد 1325 در اصفهان
سمت(ها):
 • معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت (ع)

تحصیلات:
 • دروس خارج فقه و اصول، درس استاد امام خامنه ای
 • دیپلم ریاضی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان مرکز اصفهان
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان مرکز اصفهان
کمیسیون‌ها
 • رئیس کمیسیون فرهنگی در سال چهارم
 • رئیس کمیسیون فرهنگی در سال سوم
 • رئیس کمیسیون فرهنگی در سال دوم
 • نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی در سال اول

نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان مرکز اصفهان
نماینده دوره سوم مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان مرکز اصفهان
نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان مرکز اصفهان

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  16
تاریخ
متن آگهی
1398/6/27
آگهی 14549468
آگهی تغییرات خیریه و نیکوکاری نور ایثار مهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۱۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۰۸۳۵۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/09/1396 و مجوز شماره 6346/ 22/ د مورخ 17/ 5/ 1397استانداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دو سال انتخاب شدند: آقای محمد سعید ملک با کدملی: وارد شوید بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای سعید اخوان طباخ کدملی وارد شوید بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره خانم الهام ودادی با کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره کامران ودادی کدملی128262768آقای عبدالله طایی صفت کدملی وارد شوید آقای احمد سالک کاشانی با کدملی وارد شوید خانم فاطمه مجیدنیا با کدملی وارد شوید خانم خدیجه حکیمی محمدزاده ها با کدملی: 0042824338، بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم محبوبه مجید نیا با کدملی وارد شوید و خانم مریم رضایی گوپائی با کدملی: وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و عادی بامضاء مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب ایشان با امضای رییس هیأت مدیره با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
پ980117363953528 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/1/11
آگهی 14532863
آگهی تغییرات خیریه وارث الانبیا اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۰۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/04/1397 و نامه شماره 1730/1301/1414 مورخ 29/11/1397 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا احمدی به کدملی وارد شوید رئیس هیئت مدیره و احمد سالک کاشانی به کدملی وارد شوید نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کدملی وارد شوید مدیرعامل و سیدشمس جاوربه کدملی وارد شوید خزانه دار و سیدعلی سیدطراح به کدملی وارد شوید منشی و مجید طاهری به کدملی وارد شوید عضو اصلی و جواد تاجمیرریاحی به کدملی وارد شوید عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر خزانه دار و مدیرعمل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار با مهر موسسه معتبر خواهد_بود ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/1/11
آگهی 14532869
آگهی تغییرات خیریه وارث الانبیا اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۰۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 11/04/1397 و نامه شماره 1730/1301/1414 مورخ 29/11/1397 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اصفهان زیبا برای درج آگهی موسسه انتخاب شد . مجید طاهری به کدملی وارد شوید 1 و احمد سالک کاشانی به کدملی وارد شوید و مصطفی وعیدی به کدملی وارد شوید و علیرضا احمدی به کدملی وارد شوید وسیدعلی سیدطراح به کدملی وارد شوید و سیدشمس جاور به کدملی وارد شوید وجواد تاجمیرریاحی به کدملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره ومحمد حاجیان به کدملی وارد شوید و ابراهیم شهیر به کدملی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . مجید یاراحمدیان به کدملی وارد شوید و بابک حیدری به کدملی وارد شوید بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/23
آگهی 14175562
آگهی تغییرات خیریه و نیکوکاری نور ایثار مهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 40129 و شناسه ملی 14006308357
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 04/09/1396 و مجوز شماره 6346/ 22/ د مورخ 17/ 5/ 1397 استانداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد سعید ملک با کد ملی وارد شوید آقای سعید اخوان طباخ با کد ملی وارد شوید خانم الهام ودادی با کد ملی وارد شوید آقای کامران ودادی با کد ملی وارد شوید آقای عبدالله طایی صفت با کد ملی وارد شوید آقای احمد سالک کاشانی با کد ملی وارد شوید خانم فاطمه مجیدنیا با کد ملی 0080240097(خزانه دار) خانم خدیجه حکیمی محمدزاده ها با کد ملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و خانمها محبوبه مجید نیا با کد ملی وارد شوید و مریم رضایی گوپایی با کد ملی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم زهرا فراتی با کد ملی: وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه نوری فرء با کد ملی: وارد شوید به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ970527570231642 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/2/6
آگهی 13966550
آگهی تغییرات خیریه نذر اشتغال امام حسین اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۴۷۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/08/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اکبر اخوان مقدم به کدملی 1286583225، اصغر اخوان مقدم به کدملی 1286630843، احمد سالک کاشانی به کدملی 1287560679، نوشین زارع به کدملی 0052186334، محمدعلی فیض مندبه کدملی 1286686938، مهدی رازی به کدملی 1281686670، عبدالرضا یوسفیان به کدملی 5110428611، محمدحسین صدیقی پور به کدملی 1282222163، علی محمدسلامتیان به کدملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، مهدی خسرو کیانی لنبانی به کدملی وارد شوید و هومن رحمانی به کدملی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - نبی اله قائدی به کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و اکبر برومند به کدملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/2/6
آگهی 13966551
آگهی تغییرات خیریه نذر اشتغال امام حسین اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۴۷۶۳۱
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1396/08/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اصغر اخوان مقدم به کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره، نوشین زارع به کدملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیات مدیره، اکبر اخوان مقدم به کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل، مهدی رازی به کدملی وارد شوید بعنوان خزانه دار، احمد سالک کاشانی به کدملی 1287560679، محمد علی فیض مند به کدملی 1286686938، عبدالرضا یوسفیان به کدملی 5110428611، محمد حسین صدیقی پور به کدملی 1282222163، علی محمد سلامتیان به کدملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/1/21
آگهی 13358131
آگهی تغییرات خیریه و نیکوکاری نور ایثار مهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۱۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۰۸۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/11/1395 و تاییدیه وارد شوید / 22 /د مورخ 10/12/1395 استانداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید اخوان طباخ کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هیات مدیره آقای احمدسالک کاشانی کدملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای عبداله طائی صفت کدملی وارد شوید بعنوان خزانه دار الهام ودادی کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل موسسه انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آورفقط با امضای مدیرعامل خانم الهام ودادی با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/1/21
آگهی 13354022
آگهی تغییرات خیریه و نیکوکاری نور ایثار مهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۱۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۰۸۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/11/1395 و تاییدیه وارد شوید / 22 /د مورخ 10/12/1395 استانداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الهام ودادی کدملی وارد شوید و احمدسالک کاشانی کدملی وارد شوید و سعید اخوان طباخ کدملی وارد شوید وعبداله طائی صفت کدملی وارد شوید و فاطمه مجیدنیا کدملی وارد شوید و مریم رضائی گوپائی کدملی وارد شوید و خدیجه حکیمی محمدزاده‌ها کدملی وارد شوید وکامران ودادی کدملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و محبوبه مجیدنیا کدملی وارد شوید و نقی الیاسی کدملی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/8/26
آگهی 13115732
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه و نیکوکاری نور ایثار مهر درتاریخ 17/08/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: کمک به مستمندان و نیازمندان تهیه‌ی جهیزیه و تهیه‌ی وسایل مورد نیاز اولیه برای خانواده‌های بی سرپرست به روش شناسایی افراد کم درآمد و بی سرپرست و تامین نیازهای اولیه آن‌ها مثل پوشاک و خوراک مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران انتهای یادگار امام امام زاده عبدالله دفتر آیت الله علوی گرگانی پلاک 3 طبقه 1 واحد 1 کدپستی وارد شوید اولین مدیران موسسه: خانم خدیجه حکیمی محمدزاده‌ها به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره خانم محبوبه مجیدنیا به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره خانم الهام ودادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره آقای سعید اخوان طباخ به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبداله طائی صفت به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای احمد سالک کاشانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مریم رضائی گوپائی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای کامران ودادی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره خانم فاطمه مجیدنیا به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای نقی الیاسی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. بازرس اصلی و بازرس علی البدل موسسه: خانم زهرا فراتی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه نوری فرء به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضا رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. بنا به مجوز شماره 2348/22/ د مورخه 19/03/1395 وزارت کشور آگهی گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/8/11
آگهی 13029085
آگهی تغییرات خیریه وارث الانبیا اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۰۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 05/03/1395 و نامه شماره 220/1/516/1414 - 10/06/1395 پلیس اطلاعات وامنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهانتصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید طاهری بشماره ملی وارد شوید و احمد سالک کاشانی بشماره ملی وارد شوید و مصطفی وعیدی وارد شوید و علیرضا احمدی بشماره ملی وارد شوید و سیدعلی سیدطراح بشماره ملی وارد شوید و سیدشمس جاور بشماره ملی وارد شوید و جواد تاجمیرریاحی بشماره ملی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و محمد حاجیان به شماره ملی وارد شوید و آقای ابراهیم شهیر به شماره ملی وارد شوید بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سید محمد یار احمدیان به شماره ملی وارد شوید و آقای بابک حیدری به شماره ملی وارد شوید بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/8/11
آگهی 13029088
آگهی تغییرات خیریه وارث الانبیا اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۰۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/03/1395 و نامه شماره 220/1/516/1414 - 10/06/1395 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا احمدی بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد سالک کاشانی بشماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ومصطفی وعیدی بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و آقای سیدشمس جاور بشماره ملی وارد شوید بسمت خزانه دار و آقای سیدعلی سیدطراح بشماره ملی وارد شوید بسمت منشی و آقای مجید طاهری بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای جواد تاجمیرریاحی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی با امضای دو نفر از اشخاص زیر و مهر موسسه معتبر خواهد_بود مدیر عامل و خزانه دار، یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و خزانه دار. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/5/12
آگهی 12929563
آگهی تغییرات خیریه حضرت ابوالفضل ع مارچین اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۴۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۱۴۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/02/1395 و نامه شماره 7443/1/2025 مورخ 20/4/95 فرمانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای احمد سالک کاشانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کریم قانعیان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و آقای رحیم مزروعی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار و آقای اسداله مزروعی سبدانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم تقیان سبدانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد قانعیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضواصلی هیئت مدیره و آقای رضا قانعیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضواصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 8/6/96 انتخاب گردیدند. * کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورموسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/4/24
آگهی 642645
آگهی تغییرات در موسسه خیریه فرهنگی شهید آیت اله مدرس شماره ثبت ۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۶۲۱۴
بموجب نامه شماره 110/1/516/1414 مورخ 21/3/1391 فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ 21/3/1391، آقای مجتبی ابوالقاسمی به شماره ملی وارد شوید و کد پستی وارد شوید بسمت رئیس، آقای احمد رضا مصور به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت نائب رئیس، آقای امیر منصور زمانی بشماره ملی1285699351 و کدپستی8136794313 بسمت مدیر عامل، آقای علی قاسم زاده به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت منشی، آقای محمد اژه ای به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت خزانه دار، آقای احمد سالک کاشانی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و عبدالجواد عبدالهی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان عباس حاج رسولیها به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و احمد زمانی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضاء دو نفر از اعضاء ذیل رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر است. اساسنامه جدید موسسه شامل سه فصل و 42 ماده و 21 تبصره بتصویب رسید؛ امضاء ذیل ثبت در تاریخ 31/3/1391 تکمیل گردید.
ش10150000011100104235 رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/4/24
آگهی 10314202
آگهی تغییرات در موسسه خیریه فرهنگی شهید آیت اله مدرس شماره ثبت ۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۶۲۱۴
بموجب نامه شماره 110/1/516/1414 مورخ 21/3/1391 فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ 21/3/1391، آقای مجتبی ابوالقاسمی به شماره ملی وارد شوید و کد پستی وارد شوید بسمت رئیس، آقای احمد رضا مصور به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت نائب رئیس، آقای امیر منصور زمانی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت مدیر عامل، آقای علی قاسم زاده به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت منشی، آقای محمد اژه‌ای به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت خزانه دار، آقای احمد سالک کاشانی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و عبدالجواد عبدالهی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان عباس حاج رسولیها به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و احمد زمانی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضاء دو نفر از اعضاء ذیل رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر است. اساسنامه جدید موسسه شامل سه فصل و 42 ماده و 21 تبصره بتصویب رسید؛ امضاء ذیل ثبت در تاریخ 31/3/1391 تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/10/25
آگهی 419918

آگهی تأسیس
موسسه نام آوران دانش ایرانیان
موسسه فوق در تاریخ 11/10/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/10/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
1ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات تعمیرات سخت افزار کامپیوتر..
2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مرکز اصلی موسسه:
1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ پیروزی خ 6 نیروی هوایی نبش ک 40/6 پ 245 واحد 8 ـ کدپستی 1734793145
1ـ 3ـ شعبه به آدرس ایران ـ خوزستان ـ اهواز کیان آباد خ 29 بسمت راه آهن پ 80.
4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد.
5ـ اولین مدیران موسسه:
1ـ 5 ـ خانم پگاه توکلی فر به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره.
2ـ 5 ـ آقای احمد سالک کاشانی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
3ـ 5 ـ خانم پگاه توکلی فر به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پ20163000011101211246 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/10/25
آگهی 10308387
آگهی تأسیس موسسه نام آوران دانش ایرانیان
موسسه فوق در تاریخ 11/10/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/10/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. 1 موضوع موسسه: ارائه خدمات تعمیرات سخت افزار کامپیوتر.. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان تهران شهر تهران خ پیروزی خ 6 نیروی هوایی نبش ک 40/6 پ 245 واحد 8 کدپستی وارد شوید 1 3 شعبه به آدرس ایران خوزستان اهواز کیان آباد خ 29 بسمت راه آهن پ 80. 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می‌باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 1 5 خانم پگاه توکلی فر به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره. 2 5 آقای احمد سالک کاشانی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3 5 خانم پگاه توکلی فر به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. 7 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi