رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای مصطفی امید قائمی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
مصطفی امید قائمی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    128691xxxx
  • صادره از  اصفهان
  • شرکت‌ها  20
  • آگهی‌ها  42
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   20

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  42
تاریخ
متن آگهی
1399/10/10
آگهی 15578113
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه باران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 564430 و شناسه ملی 14009406474
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه باران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مصطفی امید قایمی به شماره ملی وارد شوید اقای محسن عطریان اصفهانی به شماره ملی 1291152938 آقای محمدهاشم لطفی به شماره ملی وارد شوید خانم مهری امیدقایمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‏البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/10/10
آگهی 15578124
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه باران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 564430 و شناسه ملی 14009406474
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه باران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی امیدقایمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره آقای محمدهاشم لطفی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره اقای محسن عطریان اصفهانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل وآقای ساسان گشتی خواه به شماره ملی 2591944938به سمت مدیر مالی همراه با مهر شرکت ویا هریک از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و یا 2 نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/7/10
آگهی 14819340
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ 16/04/1400به شرح ذیل تعیین گردید: مصطفی امید قائمی با شماره ملی1286914981 به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره - خسرو عباس نژاد با شماره ملی1698887116 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان با شناسه ملی10260490269 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - رضا مهدوی پور با شماره ملی0682461253 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف با شناسه ملی 10103808813به سمت عضو هیئت مدیره - مجتبی بصیری با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با شناسه ملی 10420205695به سمت عضو هیئت مدیره - عبدالمجید محمدی با شماره ملی1910321826 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی10103653560 به سمت عضو هیئت مدیره. عبدالمجید محمدی با شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل. امضاءهای مجاز به شرح زیر تعیین گردید: 1- مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره. 2- دو نفر از اعضای هیئت مدیره. هیئت مدیره اختیاراتی به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
ش980703703811674  اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/6/13
آگهی 14777027
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/10/1397 و مجوز شماره 51995,122 مورخ 06/05/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصرت رحیمی به کدملی وارد شوید به نمایندگی موسسه صندوق‏های بازنشستگی، پس‏انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‏مدیره و مصطفی امیدقائمی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدمصطفی زین الدین به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و افخم زروانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پتروپالایش دهلران با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و عباس بنی شریف به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت فاوا نفت صبا کیش با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره در بندهای 1، 4، 6 (صرفاً پیش بینی بودجه)، 7، 8، 9، 11، 15 (به استثنای حق صلح، مصالحه و سازش)، 16، 21 و 22 ماده 41 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پ980606130824798 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/9
آگهی 14721725
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 14/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید : آقای مرتضی سامی به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای شعبان مرادی یگان محله به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران ( مپسا ) به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا صدری اصفهانی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا علی نوری به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سید محمد حسینی بهشتیان به کد ملی وارد شوید خارج از هیأت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دوعضو از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . هیأت مدیره افزون بر اختیارات مصرح در ماده 44 اساسنامه شرکت ، اختیارات مندرج در بندهای 1 ، 6 ، 7 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، و موضوع ماده 40 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/4/13
آگهی 14676909
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/01/1397 و مجوز شماره وارد شوید / 122 مورخ 08/ 10/ 1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد مهدی نواب مطلق به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات گستر صباانرژی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رییس هیات مدیره منصور حقیقت پور به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیات مدیره . محمدرضا رستمی به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره . مصطفی امیدقائمی به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : 2 1 اجرای مصوبات مجامع و هیات مدیره . 2 2 نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات و شرکت‌های خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع تجاری ، قضایی و غیره . 2 3 تهیه و تنظیم کلیه آیین نامه‌های شرکت برای ارائه و بررسی و تصویب هیات مدیره . 2 4 استخدام ، انتصاب ، عزل و نصب کلیه مأمورین ، کارکنان شرکت و اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های تابعه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام براساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث طبق آیین نامه مصوب هیات مدیره . 2 5 پرداخت مخارج و هزینه‌های جاری شرکت . 2 6 انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با تصویب هیات مدیره . 2 7 تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه‌ای براساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب نهایی . 2 8 افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت . 2 9 دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل , کارمزد و سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه . 2 10 پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب‌های شرکت نزد بانک‌ها و موسسات و واخواست اینگونه اوراق . 2 11 اعزام مأموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور . 2 12 دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانک‌ها . 2 13 اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی . 2 14 انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره . 2 15 تهیه و تنظیم صورتحساب‌های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارایی‌ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیات مدیره . 2 16 اعطای هرگونه وام به کلیه پرسنل شرکت و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تابعه در چارچوب آیین نامه مصوب هیات مدیره . 2 17 ارائه گزارش کلیه معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت به هیات مدیره 2 18 مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا روسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید . 2 19 سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم با تصویب هیات مدیره تفویض خواهد_شد . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک‌ها ، بروات ، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و قراردادها ( به استثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره‌ای ) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . سایر مکاتبات اداری و داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل شرکت صورت خواهد_گرفت . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/3/4
آگهی 14619671
آگهی تغییرات شرکت بیمه زندگی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۱۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۴۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/03/1397 و مجوز بیمه مرکزی به شماره 18971/602/98 مورخ 14/2/98 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/96 به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شماره شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند . شرکت بانک خاورمیانه شناسه ملی وارد شوید و آقای پرویز عقیلی کرمانی با کد ملی وارد شوید و آقای سیداحمد احمدی هاشمی با کد ملی وارد شوید و آقای هادی برخوردار با کد ملی وارد شوید و آقای سیدحسین سلیمی با کد ملی وارد شوید و آقای عبدالله فاتح با کد ملی وارد شوید و آقای خسرو اسمعیل زاده با کد ملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی با کد ملی وارد شوید و شرکت آسفالت طوس شناسه ملی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/1/15
آگهی 14539522
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ولی ضرابیه به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره ، به نمایندگی از طرف شرکت پردازشگران سامان آقای هادی برخوردار به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ، به نمایندگی از طرف شرکت توسعه امید آتیه اندیش . آقای مصطفی امید قائمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ، به نمایندگی از طرف شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان آقای حسین واعظ قمصری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ، به نمایندگی از طرف بانک سامان به سمت عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده 13 اساسنامه شامل بندهای 1 ، 4 ، 7 ، 9 و 13 را به مدیرعامل تفویض نمود . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/5/9
آگهی 14138148
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ولی ضرابیه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و هادی برخوردار به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه امید آتیه اندیش به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و مصطفی امید قائمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوء هیئت مدیره و حسین واعظ قمصری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک سامان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوء هیئت مدیره، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات هیئت مدیره در بندهای 1، 4، 7، 9 و 13 از ماده 39 اساسنامه به مدیرعامل تتفویض گردید.
پ970503115295897 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/3/31
آگهی 14073907
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی امید قائمی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف با شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای محمدرضا موثقی نیا به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/2/2
آگهی 13975802
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به نمایند گی آقای مرتضی سامی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای شعبان مرادی یگان محله به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مصطفی امیدقائمی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا صدری اصفهانی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا علی نوری به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد حسینی بهشتیان به کد مکلی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت کمافی السابق با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک دوعضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/12/5
آگهی 13881027
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/05/1396 و مجوز شماره 26285/122 مورخ 11/7/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید باقری خیرآبادی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین قائمی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیرحمزه مالمیر به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت هواپیمایی کارون به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و کریم بروفرد به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شماره شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مصطفی امید قائمی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شماره شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای 1 و 4 و 6 و 8 و 10 و 16 ماده 41 اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/5/17
آگهی 13542531
آگهی تغییرات شرکت آتیه اندیشان سپهر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین واعظ قمصری به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف بانک سامان به شناسه ملی وارد شوید غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رییس هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت توسعه امید آتیه اندیش به شناسه ملی وارد شوید مصطفی امید قائمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید یوسف علی شریفی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی وارد شوید هادی برخوردار به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره قاسم سرخوش به شماره ملی وارد شوید خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا با امضای رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مفاد بندهای 1، 4، 7، 9 و 13 از ماده 39 اساسنامه به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تنفیذ گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/2/26
آگهی 13412619
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی امید قائمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و آقای قاسم منظری توکلی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا وفا به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنایع پترو شیمی خلیج فارس با شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقایان حسن پورعبدالهیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی وارد شوید و فریدون امیری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بندر امام باشناسه ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء یک نفر از گروه اول و یک نفر از گروه دوم با مهر شرکت معتبر می‌باشد امضاء گروه اول: آقایان: علیرضا وفا (مدیرعامل) و جلیل قسامی (رئیس مجتمع) امضاء گروه دوم: آقایان: فریدون امیری (رییس امور مالی)، علیرضا هاتفی (رییس حسابرسی داخلی) و حسین بارگاهی (رییس حسابداریمدیریت) ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/2/7
آگهی 13393398
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی سامی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت ریاست هیئت مدیره مهدی راعی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد رضا علی نوری به کدملی وارد شوید به عنوان به نماینده شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شعبان مرادی یگان محله به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره مصطفی امید قایمی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عباس نظربیگی به کدملی وارد شوید خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/10/11
آگهی 13206964
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/07/1395 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 03/09/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مصطفی امید قائمی با شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود صدیقی تنکابنی با شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سنائی فرد با شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی خاکی با شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای روح اله رجبی با شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح بندهای 1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 و 22 مندرج در ماده 41 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/10/20
آگهی 13174039
آگهی تغییرات شرکت اقتصاد گستر قهرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۶۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدهادی حیدرزاده مقدم با کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هیات مدیره بنمایندگی از صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به شناسه ملی وارد شوید آقای صدرالدین علی پور با کدملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیات مدیره بنمایندگی از شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید آقای مصطفی امید قائمی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی پیشکسوتان توسعه سرور به شناسه ملی وارد شوید آقای داود کاهه با کدملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره بنمایندگی از شرکت لیزینگ قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی به شناسه ملی وارد شوید آقای مهدی کاظمی اسفه با کدملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به شناسه ملی وارد شوید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها و چکها با امضاء مدیرعامل و احدی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران خیابان بلوار فردوس شرقی خیابان وفا آذر شمالی کوچه پانیذ پلاک 2 کدپ وارد شوید تغییر یافت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/9/6
آگهی 13139086
آگهی تغییرات شرکت تأمین سرمایه کاردان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/02/1395 و بموجب مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخه 18/08/95 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی امیدقائمی با کدملی وارد شوید بنمایندگی بانک خاورمیانه به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره ولی ضرابیه با کدملی وارد شوید بنمایندگی بانک سامان به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره محمدابراهیم مقدم نودهی با کد ملی وارد شوید بنمایندگی بانک تجارت به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره پرویز عقیلی کرمانی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره امیر مسعود رزازان با کدملی وارد شوید بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره مجید زمانی با کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره یوسف علی شریفی با کد ملی وارد شوید بنمایندگی شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره، دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/3/8
آگهی 12805547
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/12/1394 و مجوز شماره 7055/122 مورخ 21/2/95 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره 615/41 مورخ 17/1/95 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهندس نصرت رحیمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از گروه پتروشیمی تابان فرداد (شناسه ملی 10103804104) طی نامه شماره 448/94 مورخ 11/11/94 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهندس عباس شعری مقدم به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (شناسه ملی 10100398212) طی نامه شماره 62280/1 1 ص پ مورخ 15/10/94 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهندس عبدالحمید امامی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (شناسه ملی 10220124165) طی نامه شماره 62115/1 1 ص پ مورخ 15/10/94 به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهندس مصطفی امید قائمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از گروه توسعه مالی مهر آیندگان (شناسه ملی 10101638604) طی نامه شماره 759 94 مورخ 3/11/94 به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهندس عادل نژاد سلیم به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی (شناسه ملی 10360039835) طی نامه شماره 62114/1 1 ص پ مورخ 15/10/94 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و جهت حسابهای بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر مالی شرکت (در هرحال امضاء ثابت مدیرعامل خواهد_بود) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/1/24
آگهی 12732350
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم بروفرد به کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت نفت سپاهان با شناسه ملی وارد شوید جایگزین آقای اصغر عارفی با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره منصوب گردید. و آقای وحید باقری خیر آبادی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمد حسین قائمی به کدملی وارد شوید به سمت نائب رییس هیأت مدیره وآقای مصطفی امید قائمی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل در سمتهای خود ابقا گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قرار دادها و چک و سفته با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا باامضا متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه مهر شرکت ویا با امضا رئیس هیأت مدیره همراه مهر شرکت معتبراست. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/1/16
آگهی 12713560
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/08/1394 و مجوز شماره 5190/122 مورخ 17/12/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عادل نژاد سلیم به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره مصطفی امید قائمی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیات مدیره سیدابوالحسن سیدخاموشی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت بین المللی فراساحل پترو بینا کیش به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل بهرام کلانتری به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره عبدالحمید امامی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره رسول اشرف زاده برنج آباد به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره عباس کفاش تهرانی به کدملی وارد شوید به نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گرددیند و کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج به استثناء ساختار سازمانی، هشت، پانزده در ماده 41 اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/11
آگهی 12248674
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۳۹۶۸۸۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/11/1393 و مجوز شماره316867,121 مورخ 24/3/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای مصطفی امید قائمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید بجای آقای عادل نژاد سلیم به شماره ملی 1465623876به عنوان رئیس هیات مدیره وآقای علی اصغر یامی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت آپادانا پترو بازرگان به شناسه ملی وارد شوید بجای آقای حسن بیگی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند
پ940402888110316  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/3/31
آگهی 12223917
آگهی تغییرات شرکت اقتصاد گستر قهرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۴۰۵۹ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۳۶۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید ـ آقای مصطفی امیدقائمی با کد ملی1286914981 بعنوان رئیس هیئت مدیره بنمایندگی ازصندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور با شناسه ملی10100585178 ـ آقای سیدحسن میرحسنی با کد ملی4591054128 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی ازشرکت لیزینگ قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی با شناسه ملی وارد شوید ـ آقای مهدی کاظمی اسفه با کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور با شناسه ملی وارد شوید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها و چکها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940324628811795 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/9/23
آگهی 1723165
آگهی تغییرات شرکت تأمین سرمایه کاردان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/08/1393 و نامه شماره 289962مورخ 17/08/1393سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرویز عقیلی کرمانی باکدملی 0039606465به سمت رئیس هیات مدیره ـ محمدابراهیم مقدم نودهی باکدملی 2679509293به جای محمد رضا رنجبر به نمایندگی ازطرف شرکت بانک تجارت به شناسه ملی وارد شوید سمت نائب رئیس هیات مدیره ـ ولی ضرابیه باکدملی 0054799368به نمایندگی ازطرف شرکت بانک سامان به شناسه ملی10101972093 به سمت عضوهیات مدیره ـ سیامک دولتی باکدملی 3762128634به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری وساختمانی تجارت به شناسه ملی10101016420 به سمت عضوهیات مدیره ـ بهاالدین علائی فرد باکدملی 0039396630به نمایندگی ازطرف شرکت اطلاع رسانی واعتبار سنجی ایرانیان به شناسه ملی10103455797 سمت عضوهیات مدیره ـ مصطفی امیدقائمی باکدملی 1286914981به نمایندگی ازطرف شرکت بانک خاورمیانه به شناسه ملی10320826196 به سمت عضوهیات مدیره ـ مجیدزمانی باکدملی 0064035212به سمت عضوهیات مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل ویکی ازاعضای هیات مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضای دونفر ازاعضای هیات مدیره دارای اعتبار می باشد
پ930916957691552  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/5/2
آگهی 1523464
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 3/3/1393 و مجوز شماره 8809/20 مورخ 16/4/1393 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی امید قائمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره بجای مرتضی عزیزی انتخاب گردید.
پ930423771412956  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/2/22
آگهی 1425855
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام ‌شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای منصور معظمی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) شناسه ملی وارد شوید به جای آقای غلامعلی کیانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود مجیب با کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شمس بیرانوند با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین ناوک پور با کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شناسه ملی وارد شوید به جای آقای مرتضی زرین گل به سمت عضو هیئت مدیره و حمید وفایی کدملی وارد شوید خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پ1813234 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/12/22
آگهی 1364825
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ6/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نصرت رحیمی با کدملی وارد شوید بجای آقای حسینعلی زحمتکش به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات مالی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی عزیزی با کدملی وارد شوید بجای آقای مهدی تبیان به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر مالکی به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی به کدملی وارد شوید و آقای مصطفی امیدقائمی به کدملی وارد شوید به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای داوود رزاقی به کدملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و ... با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود همچنین کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1785509 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/12/3
آگهی 1341096
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرتیان پارس سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 30/9/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی امیدقائمی به شماره ملی وارد شوید و آقای مهدی فرقی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدمحمد حسینی بهشتیان به شماره ملی وارد شوید و آقای ابوالقاسم احسانی نیا به شماره ملی وارد شوید و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی به شماره ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی شاهدان بشناسه ملی وارد شوید و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند.
پ1771196 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/12/4
آگهی 1342965
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرتیان پارس سهامی‌عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/09/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی امید قائمی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی فرقی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدمحمد حسینی بهشتیان بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم احسانی نیا بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر ی باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1771194 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/11/24
آگهی 1314708
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدحسین قائمی بجای آقای مهدی دهقان نیستانکی به نمایندگی شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید برای باقیمانده دوره تصدی عضویت هیئت مدیره منصوب گردید. در نتیجه آقای ناصر مالکی به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین قائمی به کدملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی به کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی به کدملی وارد شوید و آقای امراله ابراهیمی کهریزسنگی به کدملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. همچنین کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1767767 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/11/2
آگهی 1282733
آگهی تغییرات شرکت پترو شمیران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۳۳۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/6/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای مصطفی امید قائمی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی اکبری با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پتروشیمی شازند با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر صفریان نودهی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره و آقای احمد ابراهیمی طالقانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنایع دریا فن قشم (صدف) با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد امیری با کدملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سعید چیت ساز با کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پ1756581 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/8/5
آگهی 1187677
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۶۲۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین میگردد: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی ناصر مالکی به ک م وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان تجارت مجد سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به کد ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی محمدجواد سلیمی به کد ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نفت سپاهان سهامی خاص بشناسه ملی وارد شوید به نمایندگی مصطفی امیدقائمی به کد ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پالایش نفت جی سهامی عام بشناسه ملی وارد شوید به نمایندگی رامین سارنگ به کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
پ1709453 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/7/28
آگهی 1182323
آگهی تغییرات شرکت پترو شمیران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۳۳۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/5/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی امیدقائمی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمدعلی اکبری با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پتروشیمی شازند با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای سعید چیت ساز با کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل خارج از هیات مدیره و آقای سید صدرا.. پرهیزگار با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سبحان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. و هم چنین بندهای 6، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 22 ماده 15 اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.
پ1706029 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/3/6
آگهی 1056000
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تابان فردا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/12/91 شرکت مزبور که در تاریخ 2/2/92 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش.م وارد شوید به نمایندگی مصطفی امیدقائمی به ش.م وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری آینده نگر به ش.م وارد شوید به نمایندگی ناصر مالکی به ش.م وارد شوید و شرکت پالایش نفت جی به ش م وارد شوید به نمایندگی اکرم یارمحمدی به ش.م وارد شوید و شرکت توسعه خدمات بازرگانی و مالی صبا نفت به ش.م وارد شوید به نمایندگی حسینعلی زحمتکش به ش.م وارد شوید و شرکت نفت سپاهان به ش.م وارد شوید به نمایندگی مهدی تبیان به ش.م 4622849577. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/12/91 ناصر مالکی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسینعلی زحمتکش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی تبیانی به ش.م وارد شوید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است.
پ1645697 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/12/16
آگهی 986233
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تابان فردا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/10/91 شرکت مزبور که در تاریخ 21/11/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/91 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به ش م وارد شوید بسمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به ک م وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی امیدقائمی به ک م وارد شوید اکرم یارمحمدی حسین آبادی به ک م وارد شوید مهدی فرقی به ک م وارد شوید امیر آشتیانی عراقی به ک م وارد شوید ابوالقاسم احسانی نیا به ک م وارد شوید بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/10/91 مصطفی امیرقائمی بسمت رئیس هیئت مدیره، اکرم یارمحمدی حسین آبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی فرقی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مندرج در بندهای یک دو سه چهار هفت هجده بیست و بیست و یک ماده 51 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پ18279000011110171787 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/12/15
آگهی 984918
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پایندگان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/10/91 شرکت مزبور که در تاریخ 3/11/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/91 بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاهدان به ش م وارد شوید بسمت بازرس اصلی و منصور هشی احمدی به ک م وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر مالکی به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات بازرگانی صبا نفت به ش م وارد شوید و حسینعلی زحمت کش به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به ش م وارد شوید و امیر آشتیانی عراقی به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به ش م وارد شوید و مصطفی امیدقائمی به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به ش م وارد شوید و اکرم یارمحمدی حسین آبادی به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آینده نگر به ش م وارد شوید که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/10/91 ناصر مالکی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسینعلی زحمت کش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر آشتیانی عراقی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 18 و 21 از ماده 51 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پ18279000011110053050 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/12/19
آگهی 988202
آگهی تغییرات در شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ12/10/91 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: غلامعلی کیانی به کدملی2001962371 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به شناسه ملی10420205695 به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود مجیب به کدملی0937570338 به نمایندگی ازشرکت صنعتی نوید زرشیمی به شناسه ملی10101990622 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن شمس بیرانوند به کدملی6129878486 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی10101044869 به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی امید قائمی به کدملی1286914981 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی10102137951 به سمت عضو هیئت مدیره و سید ضیاءالدین نورالدینی فرد به کدملی4250629805 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به سمت عضو هیئت مدیره و حمید وفائی به کدملی4849441815 خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرمالی جهانگیر علی عبدی زاده به کدملی1971412457 و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره و مدیرمالی شرکت همراه با مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پ18279000011110105872 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/10/3
آگهی 858083
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/5/91 شرکت مزبور که در تاریخ 11/9/91 واصل گردید: عباس عصاری آرانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی وارد شوید ـ مصطفی امید قائمی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی وارد شوید و فریبرز کریمایی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی وارد شوید و پیمان امینی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی وارد شوید ـ سید جعفر علوی معلم به کدملی وارد شوید بنمایندگی شرکت پتروشیمی پردیس به شناسه ملی وارد شوید ـ عباس عصاری آرانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی امیدقائمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید جعفر علوی معلم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ18279000011108179013 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/9/18
آگهی 920192
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری آینده نگر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ16/7/91 شرکت مزبور که در تاریخ29/7/91 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی10101402182 به نمایندگی اکرم یارمحمدی به کدملی1282717472 ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی10102137951 به نمایندگی ناصر مالکی به کدملی0035011785 ـ شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی10102380416 به نمایندگی مصطفی امید قائمی به کدملی1286914981 ـ شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی10101978329 به نمایندگی امراله ابراهیمی به کدملی1091728569 ـ شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی10102593361 بنمایندگی مهدی دهقان به کدملی0054794439 ـ محل شرکت به تهران ـ خ ونک ـ روبروی پارک آفتاب ـ پ172 ـ کدپستی1991816373 منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ19/7/91 ناصر مالکی به سمت رئیس هیئت مدیره و اکرم یارمحمدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی امیدقائمی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ18279000011107847323 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/3/4
آگهی 10318948
آگهی تصمیمات در شرکت پترو شمیران سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۵۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۳۳۱۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ 29/1/90 محمدعلی اکبری به کدملی وارد شوید بجای علیرضا فولادآملی به نمایندگی از شرکت پترو شیمی شازند (اراک) به شناسه ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و مصطفی امیدقائمی به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‎مدیره و سعید چیت ساز به کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‎مدیره و مهر شرکت معتبر است. هیئت‎مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای 15 16 18 19 20 21 ماده 15 اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/9/18
آگهی 10916991
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری آینده نگر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ16/7/91 شرکت مزبور که در تاریخ29/7/91 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی10101402182 به نمایندگی اکرم یارمحمدی به کدملی1282717472 ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی10102137951 به نمایندگی ناصر مالکی به کدملی0035011785 ـ شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی10102380416 به نمایندگی مصطفی امید‌قائمی به کدملی1286914981 ـ شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی10101978329 به نمایندگی امراله ابراهیمی به کدملی1091728569 ـ شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی10102593361 بنمایندگی مهدی دهقان به کدملی0054794439 ـ محل شرکت به تهران ـ خ ونک ـ روبروی پارک آفتاب ـ پ172 ـ کدپستی1991816373 منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ19/7/91 ناصر مالکی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اکرم یارمحمدی‌ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی امیدقائمی به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/10/3
آگهی 11169807
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 21/5/91 شرکت مزبور که در تاریخ 11/9/91 واصل گردید: عباس عصاری‌آرانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی وارد شوید ـ مصطفی امید قائمی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی وارد شوید و فریبرز کریمایی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی وارد شوید و پیمان امینی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی وارد شوید ـ سید جعفر علوی‌معلم به کدملی وارد شوید بنمایندگی شرکت پتروشیمی پردیس به شناسه ملی وارد شوید ـ عباس عصاری‌آرانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی امیدقائمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سید جعفر علوی‌معلم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi