آقای حمید مومنیان

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
حمید مومنیان
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    128686xxxx
  • صادره از  اصفهان
  • شرکت‌ها  3
  • آگهی‌ها  6

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   3

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  6
تاریخ
متن آگهی
1399/7/8
آگهی 15426056
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرین رامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7256 و شناسه ملی 10860737754
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرین رامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7256 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ندا برنجیان تبریزی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و حسین مهاجری به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و اشرف دهقانی حبیب آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و ملیحه جبار زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و حمید مومنیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره به اتفاق همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/15
آگهی 15338844
آگهی تغییرات شرکت امید گستر آتش فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529281 و شناسه ملی 14007745446
آگهی تغییرات شرکت امید گستر آتش فام سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید مومنیان به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و سعید طالعی فرد به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره خانم صدیق سوادی مفرد به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیأت مدیره و سیدعلی حسن دخت به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء رییس هیأت مدیره همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 764449

آگهی تأسیس شرکت نسیم تجارت ماهان با مسئولیت محدود.

شرکت فوق در تاریخ 16/01/1390 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/01/1390 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

-1 موضوع شرکت :
انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات خرید و فروش تولید و تهیه و توزیع کلیه کالاهای بازرگانی اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری صرفا جهت اهداف شرکت انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی انجام امور خدماتی از قبیل طراحی و نظارت فنی بر اجرا در زمینه امور ساختمانی راه سازی کشاورزی صنایع غذایی فلزی و غیر فلزی تجهیزات صنایع پتروشیمی و نفت راه اندازی کارخانجات گوناگون تولیدی و تکمیلی و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. .

-2 مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-3 مرکز اصلی شرکت :
3-1 - استان تهران - شهر تهران خیابان ملاصدرا خیابان پردیس پلاک 37 - کد پستی 1991953685

-4 سرمایه شرکت : مبلغ 000/000/000/1 ریال می باشد.

-5 اولین مدیران شرکت :
5-1 - آقای حمید مومنیان به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره.
5-2 - خانم زهره گوهریان به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
5-3 - آقای حمید مومنیان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

-6 دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

-7 اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 764449

آگهی تأسیس شرکت نسیم تجارت ماهان با مسئولیت محدود.

شرکت فوق در تاریخ 16/01/1390 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/01/1390 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

-1 موضوع شرکت :
انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات خرید و فروش تولید و تهیه و توزیع کلیه کالاهای بازرگانی اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری صرفا جهت اهداف شرکت انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی انجام امور خدماتی از قبیل طراحی و نظارت فنی بر اجرا در زمینه امور ساختمانی راه سازی کشاورزی صنایع غذایی فلزی و غیر فلزی تجهیزات صنایع پتروشیمی و نفت راه اندازی کارخانجات گوناگون تولیدی و تکمیلی و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. .

-2 مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-3 مرکز اصلی شرکت :
3-1 - استان تهران - شهر تهران خیابان ملاصدرا خیابان پردیس پلاک 37 - کد پستی 1991953685

-4 سرمایه شرکت : مبلغ 000/000/000/1 ریال می باشد.

-5 اولین مدیران شرکت :
5-1 - آقای حمید مومنیان به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره.
5-2 - خانم زهره گوهریان به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
5-3 - آقای حمید مومنیان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

-6 دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

-7 اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/2/7
آگهی 11827319
آگهی تاسیس شرکت نسیم تجارت ماهان با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ 16/1/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی10320506354 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/1/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات خرید و فروش تولید و تهیه و توزیع کلیه کالاهای بازرگانی اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری صرفا جهت اهداف شرکت انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی انجام امور خدماتی از قبیل طراحی و نظارت فنی بر اجرا در زمینه امور ساختمانی راهسازی کشاورزی صنایع غذایی فلزی و غیرفلزی تجهیزات صنایع پتروشیمی و نفت راه‌اندازی کارخانجات گوناگون تولیدی و تکمیلی و هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ملاصدرا خیابان پردیس پلاک 37 ـ کد پستی 1991953685.

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال می‌باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5ـ آقای حمید مومنیان به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره

2ـ 5ـ خانم زهره گوهریان به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

3ـ5ـ آقای حمید مومنیان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/2/7
آگهی 11827319
آگهی تاسیس شرکت نسیم تجارت ماهان با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ 16/1/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی10320506354 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/1/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات خرید و فروش تولید و تهیه و توزیع کلیه کالاهای بازرگانی اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری صرفا جهت اهداف شرکت انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی انجام امور خدماتی از قبیل طراحی و نظارت فنی بر اجرا در زمینه امور ساختمانی راهسازی کشاورزی صنایع غذایی فلزی و غیرفلزی تجهیزات صنایع پتروشیمی و نفت راه‌اندازی کارخانجات گوناگون تولیدی و تکمیلی و هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ملاصدرا خیابان پردیس پلاک 37 ـ کد پستی 1991953685.

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال می‌باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5ـ آقای حمید مومنیان به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره

2ـ 5ـ خانم زهره گوهریان به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

3ـ5ـ آقای حمید مومنیان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi