خانم هاصدیق سوادی مفرد

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
هاصدیق سوادی مفرد
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    128224xxxx
  • صادره از  اصفهان
  • شرکت‌ها  5
  • آگهی‌ها  12

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  12
تاریخ
متن آگهی
1399/5/23
آگهی 15352133
آگهی تغییرات شرکت هیراد کاوه ساحل قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت 6420 و شناسه ملی 14008220070
آگهی تغییرات شرکت هیراد کاوه ساحل قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت 6420 و شناسه ملی 14008220070 برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ 13/05/99 شرکت مزبور به واصله مورخ 19/05/99 که درتاریخ 20/05/99 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است : 1-خانم ها صدیق سوادی مفرد به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره ، ندا برنجیان تبریزی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای شایان شالباف آزاد به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2-کلیه اوراق تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک ، بروات و عقود اسلامی و قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. رویا زاهدنیا رییس اداره ثبت شرکتها
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/15
آگهی 15338844
آگهی تغییرات شرکت امید گستر آتش فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529281 و شناسه ملی 14007745446
آگهی تغییرات شرکت امید گستر آتش فام سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید مومنیان به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و سعید طالعی فرد به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره خانم صدیق سوادی مفرد به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیأت مدیره و سیدعلی حسن دخت به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء رییس هیأت مدیره همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/3/26
آگهی 15250878
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت حدید صالح زاینده رود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 500986 و شناسه ملی 10260406230
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم صدیق سوادی مفرد به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره آقای سید صابر شفیعی به شماره ملی1281073601 به سمت نایب رییس هیات مدیره خانم مریم السادات شفیعی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ990321652426772  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/3/11
آگهی 15161947
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت حدید صالح زاینده رود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 500986 و شناسه ملی 10260406230
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم صدیق سوادی مفرد کدملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره خانم مریم السادات شفیعی کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سیدمحمدصالح شفیعی کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس یا نایب رییس هییت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ990125372760725  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/26
آگهی 14745909
آگهی تغییرات شرکت هیراد کاوه ساحل قشم ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۶۴۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۲۰۰۷۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ 01/04/98 شرکت مزبور به واصله مورخ 13/05/98 که درتاریخ مورد اشاره از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است : 1 خانم‌ها صدیق سوادی مفرد به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره ، ندا برنجیان تبریزی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو عضو هیات مدیره و آقای مسعود فرجادفر به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 2 کلیه اسناد ، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/22
آگهی 14701117
آگهی تغییرات خیریه میکائیل رزاق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۲۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۸۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/01/1397 و مجوز شماره 23 = 31104/1905/53/14 مورخ 11/2/98 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روح اله قدیانی ک . م وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مجتبی کاظمی اونجی ک . م وارد شوید بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد . اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : سید صابر شفیعی ک . م وارد شوید و سید محمد شفیعی ک . م وارد شوید و نرجس شوشتری ک . م وارد شوید و سید مجتبی ابوالقاسمی ک . م وارد شوید و محمد جعفری فشارکی ک . م وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وصدیق سوادی مفرد ک . م وارد شوید و زهرا السادات ابوالقاسمی اصفهانی ک . م وارد شوید اعضای علی البدل هیئت مدیره . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ( رئیس هیئت مدیره و خزانه دار ) و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/1/10
آگهی 14536915
آگهی تأسیس شرکت هیراد کاوه ساحل قشم ( سهامی خاص )
خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت هیراد کاوه ساحل قشم ( سهامی خاص ) که در مورخ 21/12/1397 تحت شماره 6420 و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می‌گردد . 1 - موضوع شرکت : صادرات ، واردات و فروش کالا و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره 633/97 مورخ 19/12/97 سازمان منطقه آزاد قشم . خرید فروش صادرات واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در داخل و خارج از کشور اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کالا و انجام امور گمرکی از کلیه گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان‌های ذیربط . شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها در داخل و خارج از کشور دولتی و غیردولتی شرکت در همایش‌های هیات‌های تجاری نمایشگاه‌های تخصصی و غیرتخصصی . کلیه مفاد مندرج در بند فوق به تأئید مدیریت جذب سرمایه و بازاریابی رسیده_است . 2 - مدت شرکت : از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود . 3 - مرکز اصلی شرکت : قشم بلوار شهید باهنر کوچه ذاکری محله منبر بالا جنب مبل ایران روبروی ساختمان تعاونی شهرداری طبقه سوم واحد 8 کدپستی وارد شوید دفتر شرکت هیراد کاوه ساحل قشم . 4 - سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیارد ریال نقدی منقسم به یک صد سهم با نام ده میلیون ریالی می‌باشد که سی و پنج درصد آن معادل سیصد و پنجاه میلیون ریال طی گواهی شماره وارد شوید مورخ 20/12/97 بانک ملت شعبه مرکزی قشم پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد . 5 - خانم هاصدیق سوادی مفرد به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره ، زهراالسادات ابوالقاسمی اصفهانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره و ندا برنجیان تبریزی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 6 - مکاتبات ، اسناد ، اوراق تعهدآور ، تجاری و بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات ، عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . 7 - مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد . 8 - موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا و آقای حسین مهاجری به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . 9 - روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . 10 - اساسنامه شرکت مشتمل بر 19 ماده و بدون تبصره در مورخ 20/12/97 به تصویب رسید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/2
آگهی 14140994
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص امید گستر آتش فام درتاریخ 06/05/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:مشاوره، طراحی، اجرا، نظارت فنی کلیه پروژه های عمرانی وساختمانی از قبیل انبوه سازی شهرک سازی آپارتمان سازی راهسازی سدسازی پل سازی تونل سازی محوطه سازی ، مشارکت و سرمایه گذاری در امور ساختمانی و فروش آن طرح و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی و نما ایجاد و نگهداری فضای سبز شهری خرید و فروش مصالح ساختمانی و ماشین آلات مربوط به موضوع شرکت واردات وصادرات، خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بخصوص آهن ، استیل بصورت شمش یا آلیاژی میلگرد ـ مواد غذایی شامل برنج و چای قند و شکر ، روغن ،نهاده های دام و طیور، دامداری ،فرآورده های خام دامی و دام زنده و نهادهای کشاورزی،احداث و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی، تهیه مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات صنعتی بویژه صنایع فولادی و آهن آلات و سایر صنایع وابسته به آن ،خدمات مهندسی و مشاوره ای در زمینه موضوع شرکت اخذ شعب و نمایندگی در داخل و خارج شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ هفت تیر ـ بزرگراه مدرس ـ کوچه پارس ـ پلاک 14 ـ ساختمان پارس ـ طبقه زیر زمین ـ واحد 14 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 1000 سهم وارد شوید ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 20/04/1397 نزد بانک ملت شعبه اشرفی اصفهانی با کد وارد شوید پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم صدیق سوادی مفرد به شماره ملی 1282246836و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای کرم کریم پور به شماره ملی 5169889781و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای میلاد ترابی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ970506992467444  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/2
آگهی 14141062
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سامان سازه کبیر درتاریخ 06/05/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:مشاوره، طراحی، اجرا، نظارت فنی کلیه پروژه های عمرانی وساختمانی از قبیل انبوه سازی شهرک سازی آپارتمان سازی راهسازی سدسازی پل سازی تونل سازی محوطه سازی ، مشارکت و سرمایه گذاری در امور ساختمانی و فروش آن طرح و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی و نما ایجاد و نگهداری فضای سبز شهری خرید و فروش مصالح ساختمانی و ماشین آلات مربوط به موضوع شرکت واردات وصادرات، خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بخصوص آهن ، استیل بصورت شمش یا آلیاژی میلگرد ـ مواد غذایی شامل برنج و چای قند و شکر ، روغن ،نهاده های دام و طیور، دامداری ،فرآورده های خام دامی و دام زنده و نهادهای کشاورزی،احداث و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی، تهیه مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات صنعتی بویژه صنایع فولادی و آهن آلات و سایر صنایع وابسته به آن ،خدمات مهندسی و مشاوره ای در زمینه موضوع شرکت اخذ شعب و نمایندگی در داخل و خارج شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ولیعصر ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان پروین ـ پلاک 48 ـ طبقه اول ـ کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 1000 سهم وارد شوید ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 20/04/1397 نزد بانک ملت شعبه اشرفی اصفهانی با کد وارد شوید پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم ملیحه جبارزاده به شماره ملی 0081533624و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم صدیق سوادی مفرد به شماره ملی 1282246836و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای میلاد ترابی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ970506678614625  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/8/9
آگهی 12447893
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت حدید صالح زاینده رود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۶۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/07/1394 خانم ها صدیق سوادی مفرد به شماره ملی 1282246836، مریم السادات شفیعی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدصالح شفیعی به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای مهدی یزدانی نیسیانی به شماره ملی وارد شوید و آقای مسیح الشریف به شماره ملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.
ش940730100632647  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/9/5
آگهی 1219284
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه تجارت حدید صالح زاینده رود سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۶۲۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 28/7/1392 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1ـ خانم صدیق سوادی مفرد کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم السادات شفیعی کد ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صالح شفیعی کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 2ـ آقایان مهدی یزدانی نیسیانی کد ملی وارد شوید و مسیح الشریف کد ملی وارد شوید بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 12/8/92 تکمیل گردید.
ش10150000011146272545 رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/8/21
آگهی 9710128
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه تجارت حدید صالح زاینده‌رود ثبت شده بشماره ۱۹۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۶۲۳۰
برابر صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ 28/6/90 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1ـ خانم صدیق سوادی مفرد به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم السادات شفیعی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صالح شفیعی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. 2ـ آقایان مهدی یزدانی نیسیانی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و مسیح الشریف به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 27/7/90 تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi