حمیدرضا فولادگر

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
حمیدرضا فولادگر
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  128085xxxx
 • صادره از  اصفهان
 • شرکت‌ها  3
 • آگهی‌ها  4
متولد اصفهان
سمت(ها):
 • عضو هیأت علمی دانشگاه
 • رئیس دانشکده فنی مهندسی

تحصیلات:
 • دکتری مهندسی صنایع
 • مقدمات ادبیات عرب
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان مرکز اصفهان
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان مرکز اصفهان
کمیسیون‌ها
 • رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال چهارم
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال چهارم
 • رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال سوم
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال سوم
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال دوم
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال اول

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان مرکز اصفهان
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان مرکز اصفهان

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1398/9/20
آگهی 14930058
آگهی تغییرات مرور وقایع جهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 14639 و شناسه ملی 10100545813
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/08/1398 و مجوز به شماره 242470/98 مورخ 0905/98 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمودرضا امینی محمدآبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره(شرکا) و آقای سیدمصطفی آقا میرسلیم به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رییس هیأت مدیره (خارج از شرکا) و آقای حسین دهقان پوده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) و آقای حیدر مصلحی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) و آقای حمیدرضا فولادگر به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) و خانم اسماء الحسنی امینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت 5 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و عادی با امضاء آقای محمودرضا امینی محمدآبادی همراه با مهر موسسه همچنان معتبر میباشد و اختیارات هیأت مدیره به موجب ماده 23 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ980913353905178 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/9/21
آگهی 14339184
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن دوستی ایران و پرتغال درتاریخ 11/09/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه فعالیت های انجمن غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و در موضوع توسعه همکاری های بین المللی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود اهداف انجمن عبارتند از: تحکیم وگسترش روابط دوستانه و برادری بین مردم دو کشور پیشبرد اهداف مشترک دو ملت در زمینه های فرهنگی ،علمی ،فنی، ادبی، هنری، اجتماعی و زمینه سازی برای فعالیت های اقتصادی شماره مجوز وارد شوید تاریخ مجوز 23/05/1397 مرجع صادرکننده وزارت کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، فرشته، خیابان شهید علیرضا اخگری، بن بست آناهیتا، پلاک 2، طبقه اول، واحد غربی کدپستی وارد شوید دارایی موسسه: وارد شوید ریال اولین مدیران: آقای زاهد شفیعی به شماره ملی وارد شوید وبه سمت خزانه دار و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت2سال آقای رحمت اله فیروزی پور بادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت2 سال آقای حمیدرضا فولادگر به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی عباسی طوقچی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای محمود محمود زاده به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حمید ضرغام بروجنی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای امین حاتمیان به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال بازرسین: آقای محمود رضا رضائی به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا مصطفایی دهنوی به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پ970911654285592 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/7
آگهی 14227893
آگهی تغییرات فرهنگی قرآن و عترت دارالقرآن الکریم استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۲۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 04/03/1397 و نامه شماره 1169/9702 د مورخ 31/4/97 دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور موسسات فرهنگی قرآن و عترت تصمیمات ذیل اتخاذ شد:علی دیانی کدملی1282409352 ـ اصغر منتظرالقائم کدملی وارد شوید ـ عبدالجواد عبدالهی کدملی وارد شوید ـ حسین مظاهری کدملی وارد شوید ـ حمیدرضا فولادگر کدملی وارد شوید ـ سیدجواد میرمحمدصادقی کدملی وارد شوید ـ روح الامین ملقب به مجتبی کلباسی اشتری کدملی1285528239 ـ سیداحمد سجادی کدملی وارد شوید ـ مهدی اژه ای علی کدملی1286411262 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و حسن مشکوتی کدملی وارد شوید ـ علیرضا مظاهری کدملی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. حسین احمدی کدملی1285450132 ـ تقی اژه ای کدملی وارد شوید و سیدمحمد فروتن کدملی1285312211 بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا برای درج تصمیمات و آگهی های مؤسسه انتخاب گردید.
ش970702181957875  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/7
آگهی 14227899
آگهی تغییرات فرهنگی قرآن و عترت دارالقرآن الکریم استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۲۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/03/1397 و نامه شماره 1169/9702 د مورخ 31/4/97 دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور موسسات فرهنگی قرآن و عترت تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای حسین مظاهری شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس و آقای عبدالجواد عبدالهی شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای علی دیانی شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار و آقای سیداحمد سجادی شماره ملی وارد شوید به سمت منشی هیات مدیره و آقای سیدمجید عاملیان شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هیئت مدیره) و آقای اصغر منتظرالقائم شماره ملی وارد شوید و آقای حمیدرضا فولادگر شماره ملی وارد شوید و آقای سیدجواد میرمحمدصادقی شماره ملی وارد شوید و آقای روح الامین ملقب به مجتبی ـ آقای کلباسی اشتری شماره ملی وارد شوید و آقای مهدی اژه ای شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از سه نفر اعضای هیات مدیره (رئیس، نایب رئیس یا خزانه دار) ممهور به مهر مؤسسه دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.
ش970702710413546  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi