آقای عباسعلی پوربافرانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
عباسعلی پوربافرانی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  124976xxxx
 • صادره از  نائین
 • شرکت‌ها  3
 • آگهی‌ها  7
متولد 1351 در نائین
سمت(ها):
 • معاون مرکز حراست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مدیریت
 • دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزش
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان مرکز نائین
کمیسیون‌ها
 • دبیر اولکمیسیون بهداشت و درمان در سال دوم
 • عضو کمیسیون بهداشت و درمان در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  7
تاریخ
متن آگهی
1399/5/9
آگهی 15328053
آگهی تغییرات انجمن خیریه فاطمه الزهرا س بافران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 16 و شناسه ملی 10260005588
آگهی تغییرات موسسه انجمن خیریه فاطمه الزهرا س بافران به شماره ثبت 16 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/04/1399 و نامه شماره 250/515/14/1464 - 21/04/1399 فرماندهی انتظامی شهرستان نایین پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجتبی پوربافرانی بشماره ملی وارد شوید ه و حسین عرب بافرانی بشماره ملی وارد شوید و محمد مهدی پوربافرانی بشماره ملی وارد شوید و عباسعلی پوربافرانی بشماره ملی وارد شوید و حسینعلی مدبر بشماره ملی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و حمیدرضا مفتاح بشماره ملی وارد شوید و مجتبی پوربافرانی بشماره ملی1249650526 بسمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. عبدالرحیم پور بافرانی بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و سهراب مفتاح بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/9
آگهی 15328082
آگهی تغییرات انجمن خیریه فاطمه الزهرا س بافران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 16 و شناسه ملی 10260005588
آگهی تغییرات موسسه انجمن خیریه فاطمه الزهرا س بافران به شماره ثبت 16 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/04/1399 و نامه شماره 250/515/14/1464 - 21/04/1399 فرماندهی انتظامی شهرستان نایین پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجتبی پوربافرانی بشماره ملی وارد شوید بسمت رییس هییت مدیره و حسین عرب بافرانی بشماره ملی وارد شوید بسمت نایب رییس هییت مدیره و محمد مهدی پوربافرانی بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیر عامل و عباسعلی پوربافرانی بشماره ملی وارد شوید بسمت خزانه دار و حسینعلی مدبر بشماره ملی وارد شوید بسمت منشی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. طبق تبصره 4 ماده 23 اساسنامه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با اعضای دو نفر از اشخاص (رییس ، نایب رییس ، مدیرعامل و خزانه دار) معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/12/24
آگهی 13913471
آگهی تغییرات بنیاد خیریه بقیه اله بافران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۴۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/08/1396 و نامه شماره 65248/514/14614 مورخ 30/10/1396 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان نایین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد راد فر به کد ملی وارد شوید وجابر فخرایی به کد ملی وارد شوید و رضا قلی دادفر به کد ملی وارد شوید و عبدالرحیم پوربافرانی وارد شوید و حبیب اله پوربافرانی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیت مدیره ورضا فخرایی به کد ملی وارد شوید و محمدرضا عربان بافرانی به کد ملی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند علیرضا رادفر به کد ملی وارد شوید بازرس اصلی و عباسعلی پوربافرانی به کد ملی وارد شوید بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/4/22
آگهی 12886131
آگهی تغییراتانجمن خیریه فاطمه الزهرا س بافران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۵۵۸۸
به استنادصورتجلسه مجمع عموی عادی بطور فوق العاده هیات امنامورخ 30/10/1394 و نامه شماره 33 - 65/ 514/ 14/ 1464 مورخ 18/1/95 نیروی انتظامی نایین مجتبی پوربافرانی به شماره ملی وارد شوید - محمد حسن مقدم به شماره ملی وارد شوید - محمد مهدی پوربافرانی به شماره ملی وارد شوید - عباسعلی پوربافرانی به شماره ملی وارد شوید - حسینعلی مدبر به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و محمدرضا جزایری به شماره ملی وارد شوید - حسین پوربافرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. جابر فخرایی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی - علی اکبر عرب به شماره ملی وارد شوید به شماره ملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/4/22
آگهی 12886144
آگهی تغییراتانجمن خیریه فاطمه الزهرا س بافران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۵۵۸۸
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/10/1394 مجتبی پوربافرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره - محمد حسن مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - محمد مهدی پوربافرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل - عباسعلی پوربافرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار - حسینعلی مدبر به شماره ملی وارد شوید به سمت منشی هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اشخاص (رئیس، نایب رئیس، مدیرعامل و خزانه دار) معتبر خواهد_بود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/8/2
آگهی 752248
آگهی تأسیس شرکت تعاونی گل دام والی
شرکت فوق در تاریخ 17/7/91 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/7/91 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
1ـ موضوع شرکت: دامداری و دامپروری و ایجاد مجتمع های دامداری و دامپروری و نیز ایجاد واحدهای بسته بندی توزیع و فرآوری محصولات دامپروری شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی بقیه مطابق با ماده 3 اساسنامه.
2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مرکز اصلی شرکت:
1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران پونک خ اشرفی اصفهانی خ شهیدرضا اقبال پور ک کوهسار 14 مرکزی پ 11 واحد 2 ـ کدپستی 1477787853
4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/16 ریال منقسم به یازده سهم 000/500/1 ریالی که تعداد یازده سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/5 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 31/4/91 نزد بانک توسعه تعاون شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5ـ اولین مدیران شرکت:
1ـ 5 ـ آقای محمدنوید نسل سراجی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره.
2ـ 5 ـ خانم نگار نسل سراجی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
3ـ 5 ـ آقای جواد پژوتن به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).
4 ـ 5 ـ آقای علیرضا والی پور به شماره ملی وارد شوید بسمت منشی هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند.
5ـ 5 ـ آقای علیرضا والی پور به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید.
6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
1ـ 8 ـ خانم معصومه آقازاده به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی
2ـ 8 ـ آقای عباسعلی پوربافرانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل
پ18279000011106675117 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/8/2
آگهی 11756949
آگهی تأسیس شرکت تعاونی گل دام والی
شرکت فوق در تاریخ 17/7/91 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/7/91 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: دامداری و دامپروری و ایجاد مجتمع‌های دامداری و دامپروری و نیز ایجاد واحدهای بسته‌‌بندی توزیع و فرآوری محصولات دامپروری شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی بقیه مطابق با ماده 3 اساسنامه.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران پونک خ اشرفی‌اصفهانی خ شهیدرضا اقبال‌پور ک کوهسار 14 مرکزی پ 11 واحد 2 ـ کدپستی 1477787853

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/16 ریال منقسم به یازده سهم 000/500/1 ریالی که تعداد یازده سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ 000/500/5 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 31/4/91 نزد بانک توسعه تعاون شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5 ـ آقای محمدنوید نسل‌سراجی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ 5 ـ خانم نگار نسل‌سراجی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

3ـ 5 ـ آقای جواد پژوتن به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

4 ـ 5 ـ آقای علیرضا والی‌پور به شماره ملی وارد شوید بسمت منشی هیئت‌مدیره به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند.

5ـ 5 ـ آقای علیرضا والی‌پور به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای نائب‌رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

1ـ 8 ـ خانم معصومه آقازاده به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ 8 ـ آقای عباسعلی پوربافرانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi