رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

حسین شهریاری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
حسین شهریاری
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    124969xxxx
  • صادره از  نائین
  • شرکت‌ها  11
  • آگهی‌ها  22
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   11

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  22
تاریخ
متن آگهی
-
آگهی 16145316
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 64813 و شناسه ملی 10101097919
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/08/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد جواد شمس با کد ملی 0383547075به عنوان نماینده شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) به شناسه شماره وارد شوید به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین شهریاری مرغچوییه با کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) به شناسه شماره وارد شوید به عنوان رییس هییت مدیره برای باقیمانده دوره هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک یکی از آقایان محمد جواد شمس (مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره) یا حسین شهریاری مرغچوییه (رییس هیأت مدیره) و یکی از آقایان حمید رضا کاتوزیان (عضو هیات مدیره)، محمدرضا ایمانی (عضو هیات مدیره)، محمد رضا عزیزی (عضو هیات مدیره)، نادر شکری کرده مهینی (مدیر امور حقوقی) با مهر شرکت بدون سقف ریالی و ارزی معتبر می باشد. سایر اوراق واسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا مدیران شرکت حسب اختیار تفویضی معتبر خواهد بود . حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید. 1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات خصوصی و عمومی و مراجع قضایی و انتظامی. 2- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی. 3- اجرای مصوبات مجامع عمومی مگر آنکه مجمع صراحتاً شخص دیگری را مأمور انجام کرده باشد. 4- نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی طبق آیین نامه های مصوب. 5- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و متفرعات 6- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب بودجه و با رعایت آیین نامه های مربوطه و اساسنامه شرکت. 7- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. 8- به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. 9- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام ، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور ( بدون اختیار صلح) و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت ، استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد . 10- تصویب پرداخت پاداش، فوق العاده مخصوص کار، هرگونه وام و هدایا به کارکنان شرکت در ارتباط با فعالیت شرکت در محدوده آیین نامه های شرکت. 11- بررسی و تصویب نیازهای نیروی انسانی واحدهای مختلف شرکت متناسب با طرح تشکیلاتی و نمودار سازمانی. 12- طراحی، استقرار و حفظ شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار و سلامت کارکنان. 13- تصویب اعزام کارکنان شرکت جهت انجام مأموریت به خارج از کشور.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/4/28
آگهی 15921967
آگهی تغییرات شرکت پترو فرهنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت 324859 و شناسه ملی 10103645888
آگهی تغییرات شرکت پترو فرهنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/03/1400 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 85224/122 مورخ5/4/1400 صمیمات ذیل اتخاذ شد : نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 66 ماده و 24 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به شرح ذیل می باشد: 1)نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت پتروفرهنگ به شماره ثبت 324859. 2) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: به شرح مندرج در ماده 3 اساسنامه شرکت: الف) موضوع فعالیت های اصلی: 1- سرمایه-گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر(اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و صنایع وابسته. 2- انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند 1 فوق: 2-1-خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 2-2-خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 2-3-انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی-های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 2-4- تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین باپرداخت؛ 2-5-تدوین سیاست های کلی و اهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 2-6- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند 1 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 2-7- ارایه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. 3- سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه-پذیر به دیگران ارایه می مایند؛ 3-1-خدمات موضوع بند 2 فوق؛ 3-2-حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب)موضوع فعالیت های فرعی: 1- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ 2- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوارق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق های سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد، یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای 1 و 2 قسمت الف این ماده فعالیت نماید. 3-سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. 4-سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ 5-ارایه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: 5-1-پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛ 5-2-تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ 5-3-مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ 5-4-تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ 6-شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادارت کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند. 3) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران خیابان ولیعصر(عج) بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 10 به کد پستی 1994643411. شرکت فاقد شعب است. 4)مدت شرکت: نامحدود. 5)سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت‌ شده: وارد شوید ریال(بیست و پنج هزار میلیارد ریال)، منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی عادی با نام. 6)سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است، 7)هویت کامل رییس و اعضای هییت‌مدیره و مدیرعامل شرکت: - شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان وارد شوید بنمایندگی محمد جواد صداقت با کدملی وارد شوید رییس هییت مدیره - شرکت سرمایه گذاری سرمایه گسترسهند وارد شوید بنمایندگی مرضیه شاهدایی با کدملی وارد شوید مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره - شرکت ساختمانی معلم وارد شوید بنمایندگی علی شریعت با کدملی وارد شوید عضو هییت مدیره - شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان وارد شوید بنمایندگی حسین شهریاری مرغچوییه با کدملی وارد شوید عضو هییت مدیره - موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان وارد شوید بنمایندگی محمد کلیایی با کدملی وارد شوید عضو هییت مدیره 8) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: مطابق ماده 21 اساسنامه شرکت با عنوان شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری: هر صاحب سهم یا وکیل یا قایم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارایۀ اصل ورقۀ سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیۀ مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیرۀ شرکت که مطابق مادۀ 88 اصلاحیۀ قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره1: حضور اعضای هییت مدیره و مدیرعامل در کلیۀ مجامع عمومی ضروری است. چنان چه هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رییس مجمع قرایت شود. تبصره2: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نمایند هی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارایۀ مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر میگردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسۀ مجمع عمومی را خواهد داشت: 1- گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردهی سهام، 2- تاییدیۀ سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه ی وجوه به صورت انفرادی یا جمعی. 9) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: مطابق ماده 90 قانون تجارت: تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس ازتصویب مجمع عمومی جایزخواهد بود و درصورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. -مطابق ماده 57 اساسنامه شرکت با عنوان اندوختۀ قانونی و اختیاری: وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیۀ قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. مطابق ماده 58 اساسنامه شرکت با عنوان اندوختۀ سرمایه ای: خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می توان حداکثر تا 20 درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور می گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود. -مادۀ 61 اساسنامه با عنوان تصفیه: هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیۀ امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. 10) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 31/6/99 مبلغ وارد شوید میلیون ریال مجموع بدهی ها میباشد که از این مبلغ، 4685568میلیون ریال بدهیهای جاری و مبلغ وارد شوید میلیون ریال بدهی های غیرجاری است. بر اساس یادداشت 2-39 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 31/6/99 ، بدهی های احتمالی شرکت مبلغ وارد شوید میلیون ریال است. 11) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه دنیای اقتصاد. اساسنامه و دو ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای مالی98 و 99 و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/4/14
آگهی 15890387
آگهی تغییرات شرکت پترو فرهنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 324859 و شناسه ملی 10103645888
آگهی تغییرات شرکت پترو فرهنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین شهریاری مرغچوییه با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. حق امضای چکها و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/2/2
آگهی 15764986
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 428002 و شناسه ملی 10320798438
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/09/1399 و مجوز بشماره وارد شوید / 122 مورخ 26/11/99 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سلمان خادم المله کدملی وارد شوید به نمایندگی از کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو رییس هیأت مدیره آقای علیرضا خجسته وهاب زاده کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیأت مدیره آقای مرتضی علی اکبری کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره آقای ابوالفضل صمدی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره آقای حسین شهریاری مرغچوییه کدملی 1249692091به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره آقای محمد رحمانی نصرآبادی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی10103808813به عنوان عضو هیأت مدیره آقای میثم باقری کوپایی کدملی وارد شوید به نمایندگی از کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین سمت گردیدند. آقای علی نقوی به شماره ملی وارد شوید (خارج ازاعضای هیأت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای دوره دوساله تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل براساس اساسنامه شرکت تعیین شد. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهد آور ازقبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هیأت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک رییس هیأت مدیره و یکی ازاعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و درغیاب رییس هیأت مدیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/11/2
آگهی 15613580
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 302496 و شناسه ملی 10103389006
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1398 و نامه شماره 76393/122 مورخ 8/10/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد وحید دستجردی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره آقای رحیم اسماعیلی دانا کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره آقای داود شاددل کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای احد نظری کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسین شهریاری مرغچوییه کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. برخی از اختیارات مدیرعامل طبق ماده 41 اساسنامه شرکت به شرح ذیل میباشد: قسمتی از بند 5: شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران بند 7: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر بند 8: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت قسمتی از بند 10: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن درمورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد. بند 13: تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر بند 15: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری به شرح بند 15 ماده 41 اساسنامه بند 16: تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه آقای قاسم منظری توکلی کد ملی وارد شوید به سمت دبیر هیأت مدیره به مدت یکسال انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/4/17
آگهی 14681643
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/10/1397 و بموجب مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 13/03/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رحیم اسماعیلی دانا به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین شهریاری مرغچوئیه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل و نبی الله الیاسی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان تأمین پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و اکبر محققی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و محمد مهدی کربلائی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . برخی از اختیارات هیئت مدیره در ماده 41 اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید . بند 5: شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران بند 7: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر . بند 8: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . بند 10: انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن درخصوص اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد . بند 13: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر 6. بند 15: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری به شرح بند 15 ماده 41 اساسنامه . بند 16: تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/1/26
آگهی 14551437
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/10/1397 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 26/12/97 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به استعفای آقای داود شاددل با کدملی وارد شوید از نمایندگی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ( سهامی عام ) ، آقای حسین شهریاری مرغچوئیه با کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت گروه گسترش نفت وگاز پارسیان ( سهامی عام ) و همچنین با استعفای آقای علی پاکدامن به کدملی وارد شوید از نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان ( سهامی عام ) ، خانم فروغ رحیمی موگوئی با کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان ( سهامی عام ) برای مدت باقیمانده دوره معرفی گردیدند . شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ( سهامی عام ) با شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسین شهریاری مرغچوئیه با کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ( سهامی خاص ) با شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حیدر شمسی با کدملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان زنجان ( سهامی عام ) با شماره ثبت 6628 وشناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای صادق وقفی محبی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان ( سهامی خاص ) با شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای غلامرضا باقری دیزج با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان ( سهامی عام ) با شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید با نمایندگی خانم فروغ رحیمی موگوئی با کدملی وارد شوید با عنوان عضو هیات مدیره آقای غلامرضا باقری دیزج با کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده دوره انتخاب شدند . کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور ( بجز چک‌ها ) شرکت با ارزش معاملات بالای متوسط با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد_بود . کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور ( بجز چک‌ها ) شرکت با ارزش معاملات متوسط و پائین‌تر با امضای مدیرعامل و رئیس دستگاه مرتبط معتبر خواهد_بود . کلیه چک‌های شرکت با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی آقای جواد محمد باقرزاده با کدملی وارد شوید و در غیاب مدیرعامل با امضای معاونت عملیات آقای علیرضا آقابگلو با کدملی وارد شوید معتبر خواهد_بود . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/10/9
آگهی 14375793
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۱۹۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۲۲۲۱
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/06/1397 و مجوز شماره 172682/15/972 مورخه 23/7/97 وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

- محمد حسین حمیدی راد با شماره ملی وارد شوید - محمد مهدی محمودی با شماره ملی وارد شوید - علی اصغر گائینی با شماره ملی وارد شوید - حسین شهریاری مرغچوئیه با شماره ملی وارد شوید - سید هادی داودی با شماره ملی وارد شوید برای مدت 3 سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و - بهروز قدیمی با شماره ملی وارد شوید - مرتضی چمن پرداز با شماره ملی وارد شوید - امین ابراهیمی با شماره ملی وارد شوید برای مدت 3 سال به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند .
- سعید خدادادزاده با کد ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای رضا زند با کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 96 به تصویب رسید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/6/19
آگهی 14199785
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۶۰۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا اصلی هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای عبدالرحیم قنبریان رییس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) آقای سلیمان حیدری نائب رییس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش (سهامی عام) آقای علی نظر پور عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) اقای مهدی صمدی عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) و آقای حسین شهریاری مرغچوئیه به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص)برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.
ش970613833928540 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/3/2
آگهی 13990589
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس کفاش طهرانی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت وگاز پارسیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره عباس صمیمی به نمایندگی به کد ملی وارد شوید از شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین شهریاری مرغچوئیه به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیربه شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره محمدتقی قاسمیان لنگرودی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی وتجارت هامون سپاهان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره سید جلال الدین سیدی کنجانی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وحسین شهریاری مرغچوئیه به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل انتخاب گردید که براساس مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام خواهند_داد. همچنین وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد 37 و 42 اساسنامه شرکت در 21 بند و به شرح برگ پیوست مورد تأئید هیئت مدیره قرار گرفت و امضاء کلیه اسنادبانکی، اوراق بهادار، چک‌ها، سفته وبروات با امضای مدیرعامل به اتفاق ریاست هیئت مدیره ودرغیاب هریک ازآنها به امضای دو نفر از آقایان عباس کفاش طهرانی، حسین شهریاری مرغچوئیه، محمد تقی قاسمیان لنگرودی، سیدجلال الدین سیدی کنجانی، حسن ذوالفقاری (قائم مقام مدیرعامل) و مهدی زهی به کد ملی (نماینده امورمالی) ممهور به مهرشرکت، موردموافقت هیئت مدیره شرکت قرارگرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/3/2
آگهی 13990589
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس کفاش طهرانی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت وگاز پارسیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره عباس صمیمی به نمایندگی به کد ملی وارد شوید از شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین شهریاری مرغچوئیه به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیربه شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره محمدتقی قاسمیان لنگرودی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی وتجارت هامون سپاهان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره سید جلال الدین سیدی کنجانی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وحسین شهریاری مرغچوئیه به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل انتخاب گردید که براساس مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام خواهند_داد. همچنین وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد 37 و 42 اساسنامه شرکت در 21 بند و به شرح برگ پیوست مورد تأئید هیئت مدیره قرار گرفت و امضاء کلیه اسنادبانکی، اوراق بهادار، چک‌ها، سفته وبروات با امضای مدیرعامل به اتفاق ریاست هیئت مدیره ودرغیاب هریک ازآنها به امضای دو نفر از آقایان عباس کفاش طهرانی، حسین شهریاری مرغچوئیه، محمد تقی قاسمیان لنگرودی، سیدجلال الدین سیدی کنجانی، حسن ذوالفقاری (قائم مقام مدیرعامل) و مهدی زهی به کد ملی (نماینده امورمالی) ممهور به مهرشرکت، موردموافقت هیئت مدیره شرکت قرارگرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/9/11
آگهی 13726866
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/05/1396 و مجوز شماره 13628/41 مورخ 19/6/1396 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای احمدرضا اشراقی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (کدملی 1219333654) به سمت رئیس هیئت مدیره 2 آقای حسن ذوالفقاری به نمایندگی از گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (کدملی 1288800967) به سمت عضو هیئت مدیره 3 آقای حسین شهریاری مرغچوئیه (کدملی 1249692091) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 4 آقای سیدکیوان فاطمی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه (کدملی 2649205466) به سمت عضو هیئت مدیره 5 آقای حسین محمودزاده به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (کدملی 4929836727) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 6 آقای غلامرضا یعقوب زاده به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین (کدملی 65198506096) به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند 7 کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا نماینده وی و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از وی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء چک‌ها و اوراق مالی شرکت با امضاء مدیرعامل یا مدیر مالی شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره می‌باشد. سایر مکاتبات و نامه‌های شرکت با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. 8 اختیارات مدیرعامل تا بیست میلیارد ریال با رعایت قوانین و مقررات تعیین گردید. 9 به استناد ماده 42 اساسنامه هیئت مدیره اختیارات خود را در موارد زیر به مدیرعامل تفویض نمود: بندهای 14 9 7 4 1 ماده 38 اساسنامه 10 بند 8 ماده 38 اساسنامه با رعایت سقف اختیارات خود را مصوب در بند 8. ضمنا فروش اموال منقول و غیر منقول از این بند مستثنی می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/9/11
آگهی 13726869
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/04/1396 ومجوز شماره 15444/41 مورخ 10/7/1396 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت ملی صنایع پتروشیمی باشناسه ملی وارد شوید وشرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس باشناسه ملی وارد شوید وشرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با شناسه ملی وارد شوید وشرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه با شناسه ملی وارد شوید وشرکت پتروشیمی مبین با شناسه ملی وارد شوید وآقای حسین شهریاری مرغچوئیه به شماره ملی وارد شوید ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/6/4
آگهی 12971819
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/3/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای حسین شهریاری مرغچوئیه کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای حسین خداوردیان کدملی وارد شوید به عنوان عضوهیات مدیره آقای محمدرضا کنعانی کدملی وارد شوید به عنوان عضوهیات مدیره آقای مسعود میسمی کدملی وارد شوید به عنوان عضوهیات مدیره آقای سعید باغبانی کدملی وارد شوید به عنوان عضوهیات مدیره 2 ترازنامه به تاریخ 29 اسفندماه 1394 و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 مورد تصویب قرار گرفت. 3 سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی 1395 انتخاب گردید. 4 روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال 1395 انتخاب گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/4/1
آگهی 12853393
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی جمشید سبز کار به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی بندر امام به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علیرضا شمیم به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سید رحیم شریف موسوی به شماره ملی وارد شوید عضو هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی حسن تقوی گنجی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان مازندران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی حسین شهریاری مرغچوئیه به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. علیرضا شمیم به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال. کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک و سفته با دو امضای متفق به شرح ذیل، بهمراه مهر شرکت معتبر باشد: امضای اول: مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره امضای دوم: سید جواد کاظمی (رئیس امور مالی) یا یکی از اعضای هیأت مدیره. ضمنا قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل با حق توکیل به غیر تفویض نمود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/11/7
آگهی 12569877
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي دماوند شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حسین شهریاری مرغچوئیه بشماره ملی وارد شوید آقای علی محمدبساق زاده بشماره ملی وارد شوید آقای امیرحسن فلاح علیوردی بشماره ملی وارد شوید خانم مرضیه شاهدانی بشماره ملی وارد شوید آقای سیاوش امیرسرداری گودرزی بشماره ملی 0050752537
ش941006141269946  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/10/23
آگهی 12569892
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي دماوند شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد: آقای حسین شهریاری مرغچوئیه بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای علی محمد بساق زاده بشماره ملی وارد شوید بسمت عضوهیئت مدیره ـ آقای امیرحسن فلاح علیوردی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضوهیئت مدیره ـ خانم مرضیه شاهدائی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضوهیئت مدیره ـ آقای سیاوش امیرسرداری گودرزی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضوهیئت مدیره ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و به اتفاق مدیر مالی و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی، اداری با امضا مدیرعامل و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
ش941006404388125  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/6/24
آگهی 12369275
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. موضوع فعالیت شرکت: سرمایه گذاری در احداث ـ راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی ـ توسعه ـ نوسازی ـ تعمیرات و نگهداشت ـ تحقیقات ـ آزمایشات ـ پژوهش ـ بسته بندی و غیره به منظور تولید ـ بازاریابی ـ فروش ـ صدور محصولات پتروشیمی ـ ذخیره ـ واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع پایین دستی و غیره و انجام کلیه فعالیت های تولیدی ـ صنعتی ـ فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ـ فعالیت اصلی و کنونی شرکت تولید و توزیع سرویس جانبی (برق ـ بخار ـ آبهای صنعتی و آشامیدنی) جهت مصارف سایر شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستان بندر امام خمینی استان خوزستان می باشد. مرکز اصلی شرکت: بندر امام خمینی ـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ـ سایت دو کدپستی: وارد شوید تلفن دفتر ماهشهر: وارد شوید ـ تلفن دفتر تهران: وارد شوید مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. سرمایه شرکت: دو هزار و پانصد میلیارد ریال منقسم به دو میلیارد و پانصد میلیون سهم یکهزار ریالی که تماماً پرداخت گردیده است. هویت کامل رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید به نمایندگی جمشید سبزکار به شماره ملی وارد شوید رئیس هیئت مدیره ـ شرکت پتروشیمی بندر امام به شماره ملی وارد شوید و شماره ثبت 6301 به نمایندگی علیرضا شمیم به شماره ملی وارد شوید مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 837 به نمایندگی سید رحیم شریف موسوی به شماره ملی وارد شوید عضو هیئت مدیره ـ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید به نمایندگی حمید وفایی به شماره ملی وارد شوید عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 7042 به نمایندگی حسین شهریاری به شماره ملی وارد شوید عضو هیئت مدیره. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود بین صاحبان و بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود ـ وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود و به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود ـ هرگاه شرکت منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع دیون و بدهی های شرکت مبلغ 667/891/17 میلیون ریال می باشد که شامل 041/317/7 میلیون ریال بدهی جاری و 626/574/10 میلیون ریال بدهیهای غیرجاری می باشد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن به اداره ثبت شرکتها ارائه گردید.
ش940616923814217  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/3/30
آگهی 12214659
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین شهریاری مرغچوئیه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان مازندران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره غیر موظف انتخاب گردید.
ش940320553204677  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/16
آگهی 12269429
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین شهریاری مرغچوئیه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان مازندران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره غیر موظف انتخاب گردید.
ش940320553204677  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/1/16
آگهی 1374382
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی سلمان فارسی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۱۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 7/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسین شهریاری کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان عضو هیئت مدیره به جای رمضان اولادی برای بقیه تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی کماکان با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1789902 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/4/11
آگهی 1087343
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه 28/2/92 شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص) به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی وارد شوید تغییرات ذیل اتخاذ گردید.
1ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر مجید محمودیان به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رضایی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین شهریاری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اردشیر غزنوی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نوید نویدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و همگی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء محمدرضا رضایی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
ش1659886 ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi