رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای سیدمهدی یاسینی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سیدمهدی یاسینی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    122993xxxx
  • صادره از  خوانسار
  • شرکت‌ها  10
  • آگهی‌ها  43
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   10

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  43
تاریخ
متن آگهی
1400/6/20
آگهی 16001182
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516784 و شناسه ملی 14007123126
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابوالقاسم پهلوان (خارج از اعضاء) به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/6/9
آگهی 15987466
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516011 و شناسه ملی 14007091947
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/05/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : 1- آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره 2- آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره 3- آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل، همگی به مدت 2 سال انتخاب شدند. امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/1/31
آگهی 15760460
آگهی تغییرات شرکت یاسین موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 515731 و شناسه ملی 14007083982
آگهی تغییرات شرکت یاسین موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره اقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره اقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره اقای هادی حسینی (خارج از هییت مدیره) به شماره ملی0066925746 به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب شدند. امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 15758285
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516784 و شناسه ملی 14007123126
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره، اقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، اقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو عییت مدیره، خانم هیوا زند(خارج از هییت مدیره) به شماره ملی0016969758 به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب شدند. امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/10/23
آگهی 15601837
آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10739 و شناسه ملی 14004883972
آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/08/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف)- اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل: -شرکت توسعه صنعت یاسین(عضو هیات مدیره) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی اقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید ، 2- شرکت یاقوت صنعت سمیر(عضو هیات مدیره) به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی خانم راضیه بردستانی فرد(خارج از اعضاء) به شماره ملی وارد شوید 3-شرکت پارسا کوشان صنعت یاسین(عضو هیات مدیره) به شماره ثبت 4134 و شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی اقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید همگی به مدت 2 سال انتخاب شدند. ب)- اقای داود قهرمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اقای اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/10/23
آگهی 15601847
آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10739 و شناسه ملی 14004883972
آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/08/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف : 1ـ آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید (نماینده شرکت پارساکوشان صنعت یاسین)به سمت عضو هییت مدیره 2ـ خانم راضیه بردستانی فرد به شماره ملی 3549604807(نماینده شرکت یاقوت صنعت سمیر)به سمت نایب رییس هییت مدیره ومدیرعامل 3ـ آقای سید عباس یاسینی به شمارملی وارد شوید (نماینده شرکت توسعه صنعت یاسین)به سمت رییس هییت مدیره انتخاب شدند. ب)- : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دونفر از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضاء مدیر عامل ویکی از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/7/23
آگهی 15453474
آگهی تغییرات شرکت پردازش هوشمند یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 536910 و شناسه ملی 14008106222
آگهی تغییرات شرکت پردازش هوشمند یاسین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی غیور نجف ابادی به شماره ملی1091422583به سمت بازرس اصلی و خانم الهام حشمتی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره خانم لیلا خداوردی ابادچی (خارج از اعضاء) به شماره ملی1091412634 به سمت مدیر عامل امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/7/10
آگهی 15410246
آگهی تغییرات شرکت پارسا کوشان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4134 و شناسه ملی 14004753900
آگهی تغییرات شرکت پارسا کوشان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4134 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -- آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی1219427731 به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هییت مدیره) انتخاب گردیدند. -امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هییت مدیره و مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. - آقای داود قهرمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم پریسا جعفری به شماره ملی 1092130802به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/6/13
آگهی 15377677
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516784 و شناسه ملی 14007123126
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره آقای مهدی غیور نجف ابادی به شماره ملی وارد شوید (خارج از هییت مدیره ) به سمت مدیر عامل امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15121088
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی 14004787775
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : مهدی زنوریان زاد به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند وحق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی و قراردادها از قبیل چک سفته برات عقود اسلامی با امضای (مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هییت مدیره یا دو نفر از اعضای هییت مدیره) بهمراه مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15121096
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی 14004787775
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید و سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید و سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید و سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15121119
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی 14004787775
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : تصمیمات جلسه: کاهش سرمایه آقای سید عباس یاسینی فرزند سید حسن به کد ملی وارد شوید با دریافت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به یک میلیون و هفتصد هزار ریال کاهش داد. وسید مهدی یاسینی فرزند سید حسن به کد ملی وارد شوید با دریافت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به یک میلیون و ششصد هزار ریال کاهش داد. و سید کمال یاسینی فرزند سید حسن به کد ملی وارد شوید با دریافت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به یک میلیون و ششصد هزار ریال کاهش داد. مدیر عامل شرکت اقرار به پرداخت سهم الشرکه مبلغ کاهش سرمایه نمود و سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ چهار میلیون و نهصد هزار ریال ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه 1- سید عباس یاسینی دارای یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه 2- سید کمال یاسینی دارای یک میلیون و ششصد هزار ریال سهم الشرکه 3- سید مهدی یاسینی دارای یک میلیون و ششصد هزار ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15121088
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی 14004787775
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : مهدی زنوریان زاد به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند وحق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی و قراردادها از قبیل چک سفته برات عقود اسلامی با امضای (مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هییت مدیره یا دو نفر از اعضای هییت مدیره) بهمراه مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15121096
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی 14004787775
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید و سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید و سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید و سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15121119
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی 14004787775
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : تصمیمات جلسه: کاهش سرمایه آقای سید عباس یاسینی فرزند سید حسن به کد ملی وارد شوید با دریافت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به یک میلیون و هفتصد هزار ریال کاهش داد. وسید مهدی یاسینی فرزند سید حسن به کد ملی وارد شوید با دریافت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به یک میلیون و ششصد هزار ریال کاهش داد. و سید کمال یاسینی فرزند سید حسن به کد ملی وارد شوید با دریافت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به یک میلیون و ششصد هزار ریال کاهش داد. مدیر عامل شرکت اقرار به پرداخت سهم الشرکه مبلغ کاهش سرمایه نمود و سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ چهار میلیون و نهصد هزار ریال ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه 1- سید عباس یاسینی دارای یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه 2- سید کمال یاسینی دارای یک میلیون و ششصد هزار ریال سهم الشرکه 3- سید مهدی یاسینی دارای یک میلیون و ششصد هزار ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15121088
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی 14004787775
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : مهدی زنوریان زاد به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند وحق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی و قراردادها از قبیل چک سفته برات عقود اسلامی با امضای (مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هییت مدیره یا دو نفر از اعضای هییت مدیره) بهمراه مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15121096
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی 14004787775
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید و سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید و سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید و سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15121119
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی 14004787775
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : تصمیمات جلسه: کاهش سرمایه آقای سید عباس یاسینی فرزند سید حسن به کد ملی وارد شوید با دریافت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به یک میلیون و هفتصد هزار ریال کاهش داد. وسید مهدی یاسینی فرزند سید حسن به کد ملی وارد شوید با دریافت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به یک میلیون و ششصد هزار ریال کاهش داد. و سید کمال یاسینی فرزند سید حسن به کد ملی وارد شوید با دریافت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به یک میلیون و ششصد هزار ریال کاهش داد. مدیر عامل شرکت اقرار به پرداخت سهم الشرکه مبلغ کاهش سرمایه نمود و سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ چهار میلیون و نهصد هزار ریال ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه 1- سید عباس یاسینی دارای یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه 2- سید کمال یاسینی دارای یک میلیون و ششصد هزار ریال سهم الشرکه 3- سید مهدی یاسینی دارای یک میلیون و ششصد هزار ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/11/2
آگهی 15050553
آگهی تغییرات شرکت یاسین موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 515731 و شناسه ملی 14007083982
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی1229931244 به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و اقای نوید کلانتری (خارج از اعضای هییت مدیره) به شماره ملی2092040219 به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ981028795280219  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/11/2
آگهی 15050561
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 287470 و شناسه ملی 10103233230
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره ـ سیدعباس یاسینی به شماره ملی1219427731 به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ سیدحسن یاسینی به شماره ملی1229350705 به سمت عضو هییت مدیره ـ پریسا جعفری (خارج از اعضاء) به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک. سفته. بروات. قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره یا امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در خصوص اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ981028773624888  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/9/4
آگهی 14903832
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516784 و شناسه ملی 14007123126
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدعباس یاسینی شماره ملی1219427731 به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سیدکمال یاسینی شماره ملی1229970363 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای سیدمهدی یاسینی شماره ملی1229931244به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980827760674881 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/8/14
آگهی 14876123
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516011 و شناسه ملی 14007091947
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی1219427731 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک,سفته,بروات,قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980808444343124  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/4
آگهی 14447997
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردازش هوشمند یاسین درتاریخ 06/11/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : •مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه‎ای و سیستم‎های الکترونیکی و مخابراتی و شبکه‎های نوین رایانه‎ای و تجهیزات مهندسی پزشکی رایانه‎ای و تجهیزات ابزاردقیق رایانه‎ای •انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک •تولید نرم افزار ، برنامه نویسی ، طراحی صفحات اینترنتی •فعالیت در زمینه بانکداری الکترونیکی و اتوماسیون بانکی •اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت‎های رایانه‎ای و مخابراتی داخلی وخارجی •خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم‎های رایانه‎ای و الکترونیکی •تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت •شرکت در نمایشگاه‎های رایانه‌ای داخلی و خارجی •شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت •ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور •انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت •عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت •دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت •انجام امور قراردادی و برآورد پروژه در زمینه موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، امانیه ، خیابان شهیدفیض اله عاطفی شرقی ، بلوار نلسون ماندلا ، پلاک 133 ، ساختمان دولتشاد ، طبقه دوم ، واحد 10 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 09/02/1397 نزد بانک سامان شعبه آفریقای شمالی با کد 820 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم لیلا خداوردی آبادچی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همرا مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم الهام حشمتی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سامان صفری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/10/4
آگهی 14378397
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ساز توان یاسین در تاریخ 24/09/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، اجرا، نظارت، محاسبه فنی، مشاوره، تحقیق و بررسی پروژه های ساختمانی، عمرانی، معماری و تاسیساتی (مکانیکی و الکتریکی)، شهرسازی، انبوه سازی اعم از مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی بصورت مشارکت، مباشرت، پیمانکاری یا امانی و همچنین سرمایه گذاری در موارد فوق. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه اقلام بازرگانی مجاز.شرکت در نمایشگاهای داخلی و بین المللی.عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری. اخذ و اعطا نمایندگی از کلیه شرکتها معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور، مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای بازرگانی و عمرانی و صنعتی. احداث و راه اندازی کارخانه و کارگاه تولید لوازم، وسایل، ماشین آلات، دستگاه ها ومصالح ساختمانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ جردن ـ خیابان شهیدفیض اله عاطفی شرقی ـ بلوار نلسون ماندلا ـ پلاک 133 ـ ساختمان دولتشاد ـ طبقه دوم ـ واحد 11 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 21/07/1397 نزد بانک خاورمیانه شعبه زعفرانیه با کد 1008 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد رضا اعتضاد السلطنه به شماره ملی 0078940613و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی 1219427731و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی 1229931244و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی 1229970363و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای امین بیات به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای نوید کلانتری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ970924833447533  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/9/29
آگهی 14358843
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ساز توان یاسین در تاریخ 24/09/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، اجرا، نظارت، محاسبه فنی، مشاوره، تحقیق و بررسی پروژه های ساختمانی، عمرانی، معماری و تاسیساتی (مکانیکی و الکتریکی)، شهرسازی، انبوه سازی اعم از مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی بصورت مشارکت، مباشرت، پیمانکاری یا امانی و همچنین سرمایه گذاری در موارد فوق. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه اقلام بازرگانی مجاز.شرکت در نمایشگاهای داخلی و بین المللی.عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری. اخذ و اعطا نمایندگی از کلیه شرکتها معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور، مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای بازرگانی و عمرانی و صنعتی. احداث و راه اندازی کارخانه و کارگاه تولید لوازم، وسایل، ماشین آلات، دستگاه ها ومصالح ساختمانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ جردن ـ خیابان شهیدفیض اله عاطفی شرقی ـ بلوار نلسون ماندلا ـ پلاک 133 ـ ساختمان دولتشاد ـ طبقه دوم ـ واحد 11 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 21/07/1397 نزد بانک خاورمیانه شعبه زعفرانیه با کد 1008 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد رضا اعتضاد السلطنه به شماره ملی 0078940613و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی 1219427731و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی 1229931244و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی 1229970363و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای امین بیات به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای نوید کلانتری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ970924833447533  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/15
آگهی 14190727
آگهی تغییرات شرکت یاسین موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۵۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۳۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: _ اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. _ سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید عباس یاسینی به شماره ملی1219427731 به سمت عضو هیئت مدیره و نوید کلانتری به شماره ملی2092040219 به سمت مدیر عامل تا تاریخ 16/5/98 انتخاب گردیدند
پ970606724759774  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/3/1
آگهی 13835205
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۳۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید عباس یاسینی به شمارملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم پریسا جعفری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/3/1
آگهی 13835292
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۳۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید - آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید - آقای سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید بسمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای مهدی غیور نجف آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی زنوریان زاد به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/8/2
آگهی 13661250
آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۸۳۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا قهرمانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم جوهری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/8/2
آگهی 13661256
آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۸۳۹۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره 2 آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره 3 آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه قرار داد‌ها واسناد و اوراق رسمی بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق و نامه‌های عادی و اداری با امضاء آقای سیدعباس یاسینی (مدیرعامل) به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/30
آگهی 13652891
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه اقتصاد توان یاسین در تاریخ 19/07/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: مشاوره سرمایه گذاری مشارکت در سرمایه گذاری، جذب سرمایه، انتقال تجربه، مدیریت واحدهای صنعتی و کارگاههای تولیدی، تهیه طرح توجیهی، تحقیق و بررسی انجام مطالعات فنی و اقتصادی طراحی و مهندسی ایجاد و احداث و تکمیل کارخانجات در کلیه پروژه‌های بازرگانی و صنعتی و تولیدی و عمرانی و فرهنگی و هنری و آموزشی و بهداشتی و پروژه‌های زیر بنای اقتصادی تجارت الکترونیک انتقال تکنولوژی اخذ موافقت اصولی صادرات و واردات کلیه اقلام بازرگانی مجاز ترخیص کالا خرید و فروش و اجاره هرگونه اموال شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایجاد شعبات و قبول و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و سایر موارد مشابه. انجام کلیه فعالیت‌های فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران جردن خیابان شهیدفیض اله عاطفی شرقی بلوار نلسون ماندلا پلاک 133 ساختمان دولتشاد طبقه دوم واحد 11 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 1000 سهم وارد شوید ریالی می‌باشد تعداد 1000 سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ وارد شوید به موجب گواهی با نکی شماره 532/96 ص/ 205 مورخ 4/7/96 نزد بانک پاسارگاد شعبه آفریقا توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اصغر مقصودی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی خانم مریم السادات رضوی راد به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/19
آگهی 13628680
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارنو تجارت یاسین درتاریخ 04/07/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش ال سی برای شرکت نزد بانکها ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانک‌ها و کلیه موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. انجام کلیه فعالیت‌های فوق، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران جردن خیابان شهیدفیض اله عاطفی شرقی بلوار نلسون ماندلا پلاک 133 ساختمان دولتشاد طبقه دوم واحد 11 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی می‌باشد تعداد 100 سهم آن بانام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره وارد شوید مورخ 27/6/96 از بانک ملت شعبه ولنجک به مبلغ وارد شوید ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدمجید دانشی فاطمیه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای داریوش سوادیان کلور به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/10
آگهی 13623482
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاسین موتور درتاریخ 01/07/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش، صادرات و واردات انواع خودرو، قطعات خودرو و کلیه عملیات و معاملات تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش و پخش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات اقلام مجاز خودرویی و خدمات پس از فروش و کلیه کالاهای مربوطه و ترخیص کالا و انجام امور گمرکی داخلی مجاز، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و بین المللی مناطق آزاد، دولتی و خصوصی و انعقاد کلیه قرار دادهای کاری مرتبط با آن با اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام خدمات و فعالیت‌های تولیدی، خدماتی، تجاری، پیمانکاری در بخش‌های صنعت، حمل بار و مسافر و کالاهای درون شهری، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و شرکت در مزایده و مناقصه دولتی و خصوصی. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه موسسات اعتباری و بانکها، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و اجرای طرح‌های صنعتی و تعمیر گاهی خودرو. کلیه فعالیتها در زمینه طراحی، ساخت، تولید و مونتاژ خودرو و کلیه قطعات و لوازم یدکی خودروهای داخلی و خارجی، خرید کارخانجات و سهام شرکتها، احداث یا خرید مراکز و نمایندگی در سراسر کشور جهت خدمات رسانی به محصولات تولیدی و وارداتی و اخذ موافقت اصولی، تهیه خط مشی‌ها و روشهای لازم به منظور اداره. اصلاح، ادغام، توسعه، انحلال و یا فروش سهام یا اموال موسسات و شرکتهای متعلق به شرکت. سرمایه گذاری در کلیه فعالیت‌های عمرانی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و تجاری راسا و یا با مشارکت سایر بخشها. خرید و فروش اموال منقول از جمله خودرو و موتور سیکلت خرید فروش واردات صادرات تهیه تولید توزیع و پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران جردن خیابان شهیدفیض اله عاطفی شرقی بلوار نلسون ماندلا پلاک 133 ساختمان دولتشاد طبقه اول واحد 7 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی می‌باشد تعداد 100 سهم آن با نام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره 241/65417 مورخ 21/6/96 بانک ملت شعبه ولنجک مبلغ وارد شوید ریال پرداخت گردید والباقی در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای سید مجید دانشی فاطمیه به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران واعضاء) به مدت 2 سال آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یاسمن ریاحی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای داریوش سوادیان کلور به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/4/26
آگهی 13504610
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۷۷۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/04/1396 تغییرات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم جوهری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضاء مشترک قاسم جوهری (مدیرعامل) و سیدعباس یاسینی (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبر می‌باشد. و قراردادها و نامه‌های عادی و اداری با امضاء قاسم جوهری (مدیرعامل) و مهرشرکت معتبر می‌باشد ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/4/26
آگهی 13504611
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۷۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/04/1396 تغییرات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/4/26
آگهی 13504613
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۷۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/04/1396 تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1 سیده مریم یاسینی به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ چهارصد هزار ریال سهم الشرکه و علی رضا رضائی به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ چهارصد هزار ریال سهم الشرکه و قاسم جوهری به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ دویست هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند و هیچگونه سهم و مسیولیتی در شرکت ندارند 2 سرمایه شرکت از مبلغ یازده میلیون ریال به مبلغ ده میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید 3 لیست شرکا بعد از خروج شریک جدید و کاهش سرمایه: آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید دارای سه میلیون و چهارصد هزار ریال سهم الشرکه آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید دارای سه میلیون و سیصد هزار ریال سهم الشرکه آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید دارای سه میلیون و سیصد هزار ریال سهم الشرکه ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/4/26
آگهی 13504615
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۷۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/04/1396 تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1 سیدمهدی یاسینی فرزند سیدحسن به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت و سیدعباس یاسینی فرزند سیدحسن به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ سه میلیون و چهار صد هزار ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت و سیدکمال یاسینی فرزند سیدحسن با پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در زمره شرکاء در امدند 2 سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یازده میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید لیست شرکا بعد از ورود شریک جدید و افزایش سرمایه: سیده مریم یاسینی به شماره ملی وارد شوید دارای چهارصد هزار سهم الشرکه علی رضا رضائی به شماره ملی وارد شوید دارای چهارصد هزار سهم الشرکه قاسم جوهری به شماره ملی وارد شوید دارای دویست هزار سهم الشرکه آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید دارای سه میلیون و چهارصد هزار ریال سهم الشرکه آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید دارای سه میلیون و سیصد هزار ریال سهم الشرکه آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید دارای سه میلیون و سیصد هزار ریال سهم الشرکه ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/8/13
آگهی 12139677
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سامان صنعت یاسین درتاریخ 09/02/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: شرکت در انواع مناقصه و مزایده ـ خرید و فروش و اسقاط ماشین آلات راه سازی و خودرو و هرنوع فعالیت وابسته دیگر، صادرات و واردات ودر صورتلزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بوشهر ـ خ مطهری ـ خ باغ زهرا ـ روبروی خ ابوشهر ـ ساختمان تجاری ارمغان ـ طبقه 2. سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی که تعداد 100 سهم بانام میباشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2248 مورخ 20/12/1393 نزد بانک سپه شعبه توحید بندر بوشهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: . سید کمال یاسینی به شماره ملی1229970363 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 2. سیدعباس یاسینی به شماره ملی1219427731 به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی 3. سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای سید کمال یاسینی همراه با مهر شرکت معتبر ا می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم/آقای زهرا قهرمانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. آقای/خانم قاسم جوهری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
ش940209784778954  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/12/4
آگهی 12035766
آگهی تغییرات موسسه هماهنگی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی مهاب به‌شماره‌ثبت ۲۶۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۴۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 34 ماده و7 تبصره به تصویب رسید وجایگزین اساسنامه قبلی شد . نشانی موسسه به تهران ـ خیابان سهروردی-خیابان خرمشهر-بعد از چهار راه صابونچی-پلاک 131- کدپستی: وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکت زنجان گسترش شناسه ملی: 10460099113با نمایندگی: آقای محمد اسکندریون کد ملی: وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . شرکت جهرم خودروی ایرانیان فارس شناسه ملی: وارد شوید با نمایندگی آقای: محمد تقی رؤف پناه کد ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت آبادگران صنعت هویزه به شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی: وارد شوید با نمایندگی آقای: داود ستوری کد ملی:0077149912 با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی سارا شناسه ملی: 10980101883با نمایندگی آقای: احمد پور غریب شاهی شماره کد ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت خدماتی قومس خودرو دامغان) شناسه ملی: وارد شوید با نمایندگی آقای علی گودرزی کد ملی: وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم شناسه ملی: وارد شوید با نمایندگی آقای: مسعود روشنائی کد ملی: وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. انجمن های حمایت از زندانیان با نمایندگی آقای: وحیدفرشباف نعلچیگری کد ملی: وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت نوسازان خودرو گناباد شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای:سعید صادقی نیارکی کد ملی: وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت اسقاط خودرو امیر کبیر کاشان شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای:عباس حاجی محمد علی کد ملی: وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت اعتماد کاران عدالت شناسه ملی: 10860170627بانمایندگی آقای: محمد علی رضایی صدر آبادی کد ملی: وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت بازرگانی ستاره تجارت البرز شناسه ملی: 10102986350بانمایندگی آقای: علی هارونی جمالوئی ک.م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت:احیاگران خودرو البرز شناسه ملی: وارد شوید با نمایندگی آقای: علی هارونی جمالوئی باکد ملی: وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت ودر نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 20500000ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . موضوع موسسه بصورت زیر تغییر یافت وماده موبوط در اساسنامه اصلاح گردید. انجام خدمات جهت ساماندهی مالی، اداری، فنی، بهره برداری و برنامه ریزی مراکز برنامه ریزی و اقدام در خصوص ارتقاء سطح آگاهی عمومی شهروندان و فرهنگ سازی طرح های در دست اجراءایجاد ساز و کار لازم برای همکاری متقابل اعضاء موسسه انجام هرگونه عملیات در زمینه های تولیدی، خدماتی، بازرگانی داخلی، خارجی و اقتصادی در حیطه تخصص مراکز هماهنگی و ایجاد وحدت رویه درفرایند اسقاط خودروهای فرسوده برقراری ارتباط با کارخانه ها، شرکت ها، سازمان ها، مراکز تجاری، خدماتی، داخلی و خارجی و قبول نمایندگی آنها جهت تحقق اهداف موسسه استفاده از خدمات افراد متخصص، مهندسین مشاور، پیمانکاران، سازندگان، با رعایت مقررات بمنظور بهبود عملکرد موسسه . نظارت مستمر بر حسن اجرای سیاست های مورد توافق اعضاء و ارائه راهکارهای علمی و اجرایی برای رفع نقاط ضعف و تعمیم نقاط قوت پیگیری و اجرای تفاهم نامه همکاری فی ما بین موسسه و ستاد سایر دستگاهها در خصوص اجرای فرایند غیر حاکمیتی اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده با همکاری مراکز اسقاط و بازیافت سراسر کشور. پیگیری جهت حمایت از حقوق صنفی اعضاء در قبال قوانین و مقررات ابلاغی طبق ضوابط و قوانین جمهوری اسلامی ایران هماهنگی و نظارت فنی بر مراکز اسقاط و بازیافت خودرو سراسر کشور در زمینه امور اداری و اجرایی ابلاغی از سوی دستگاههای ذیربط رعایت کامل قوانین و مقررات و دستورالعمل های ابلاغی از سوی ستاد در چار چوب قوانین و مقررات مصوبات دولت و نظارت بر اجرای آن در مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور در صورتی که هر یک ازموضوعات نیاز به مجوز داشته پس از اخذ مجوزهای لازم قانونی اقدام خواهد شد. اسامی شرکا و کد مرکز و مبلغ سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه: حسین باغبان کد ملی 1371790477شرکت تعاونی میثاق صنعت آذربایجان شناسه ملی وارد شوید شرکت تجارت صنعت آذر سهند 1113 شناسه ملی وارد شوید شرکت بازیافت سازه شناسه ملی وارد شوید شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان شناسه ملی وارد شوید شرکت صنعت ورزان آذربایجان شناسه ملی وارد شوید شرکت پرتو گستر مراغه شناسه ملی وارد شوید شرکت بنیان صنعت ارومیه شناسه ملی وارد شوید محمدرضا فرهنگی افشار کد ملی وارد شوید انجمن حمایت از زندانیان ارومیه شرکت خوی خودرو ولیزاده شناسه ملی وارد شوید سعید ابراهیمی کد ملی وارد شوید مسلم قهرمانی کد ملی 1461062365شرکت اروم اندیشه پارس شناسه ملی وارد شوید شرکت بازرگانی توکا تدارک شناسه ملی وارد شوید شرکت سبز خودرو ولی عصر شناسه ملی وارد شوید شرکت رفاه سازان چهارمحال شناسه ملی وارد شوید شرکت خدماتی شایسته کار نایین شناسه ملی وارد شوید مهدی کلاته قدمی وارد شوید کد ملی شرکت خودرو ایمان گلپا شناسه ملی وارد شوید شرکت تعاونی نمادین خودرو اصفهان شناسه ملی وارد شوید شرکت سامان بازیافت اسپادانا شناسه ملی وارد شوید شرکت ایثارگران زرین شهر شناسه ملی وارد شوید شرکت رستاک صدرا شناسه ملی وارد شوید شرکت توسعه صنعت یاسین شناسه ملی وارد شوید شرکت زرین کوب پایمر تجارت شناسه ملی وارد شوید شرکت اسقاط وبازیافت خودروهای فرسوده ایلام شناسه ملی وارد شوید سید مهدی یاسینی کد ملی وارد شوید شرکت بازیافت خودروهای فرسوده آرین پاژ شناسه ملی وارد شوید انجمن حمایت از زندانیان تهران شرکت بنیان صنعت ماشین پایتخت شناسه ملی وارد شوید شرکت تعادل سازان صنعت شناسه ملی وارد شوید شرکت ره پویان نوین راه ابریشم شناسه ملی وارد شوید شرکت بازرگانی بین المللی سهند و پارس ایرانیان شناسه ملی وارد شوید خسرو گودرزی کد ملی 4170090160شرکت خدماتی بازرگانی پارس کار اندیش شناسه ملی وارد شوید وحید احمدی کد ملی وارد شوید شرکت گروه صنعتی خدماتی آریانا خودرو پارس شناسه ملی وارد شوید شرکت زرین کوب آسیا شناسه ملی وارد شوید شرکت بنگاه تعاون و صنایع زندانیان تهران شرکت لیزینگ جهان خودروتهران شناسه ملی وارد شوید شرکت پایا خودرو نوین شناسه ملی وارد شوید ناصر خانی کد ملی 5939141676شرکت توسعه ره آوران سبز آفاق شناسه ملی وارد شوید خسرو شوق کد ملی وارد شوید شرکت به سازان نظیف بازیافت شناسه ملی وارد شوید شرکت بهینه سازی ناوگان چهارمحال شناسه ملی وارد شوید شرکت تعاونی خدمات نمایندگان مجاز ایران خودرو استان چهارومحال بختیاری شناسه ملی وارد شوید شرکت کشتاور خودرو شناسه ملی10100005550 شرکت پاکسازان خودروشرق شناسه ملی وارد شوید شرکت تجارت فن آوران سبز شناسه ملی وارد شوید شرکت خودروپیمان آسیا شناسه ملی وارد شوید شرکت پگاه نوین بارثاواتوس شناسه ملی وارد شوید محمد رضا ورزنده کامه علیا کد ملی وارد شوید شرکت مجدخودروشرق شناسه ملی10380468097 شرکت اژدرخودروبینالود شناسه ملی وارد شوید مجید فیض اللهی قوچان کد ملی وارد شوید شرکت اریا خودرو پیمان شناسه ملی وارد شوید شرکت تلاش کاران ایرانیان شناسه ملی وارد شوید شرکت تعاونی توسعه سازان فولاداتحاد شناسه ملی وارد شوید شرکت نگین گستر شلمچه شناسه ملی وارد شوید شرکت تام ابهر شناسه ملی10103166244 شرکت زنجان محرک نوین وارد شوید شناسه ملی شرکت صنایع بازیافت احیاگر سمنان وارد شوید شناسه ملی شرکت دژگستران شمال شرق 10480088813شناسه ملی شرکت زاهدان خودرو 2511 شناسه ملی وارد شوید شرکت تفتان خودور شناسه ملی وارد شوید شرکت رفاه سازان خودرو بلوچستان 10500036700شناسه ملی سید ضیا حسینی کد ملی وارد شوید شرکت خودروسازان فارس 10530190070شناسه ملی شرکت حدادموتور 10530333843شناسه ملی شرکت مجتمع صنایع خودروسازی آرمان شبدیز پارس 10530431662شناسه ملی شرکت پارسیان ذوب فارس وارد شوید شناسه ملی نگاه تعاون وحرفه آموزی زندانیان استان فارس شرکت فولاد شکن مهر قزوین شناسه ملی وارد شوید شرکت مهندسی پورکاویان تهران شناسه ملی وارد شوید شرکت رهروان اهل طریقت شناسه ملی وارد شوید شرکت اندیشه منور شناسه ملی وارد شوید شرکت بنیان صنعت کرمان شناسه ملی وارد شوید شرکت سریر تکران جنوب شناسه ملی وارد شوید محمد محتشم ماهانی کد ملی وارد شوید شرکت خدماتی سالم خودرو شناسه ملی وارد شوید شرکت ایمن خودرو کرمانشاه شناسه ملی وارد شوید شرکت خدماتی آتیه شمال کتول شناسه ملی وارد شوید گلستان پاک خودرو شناسه ملی وارد شوید شرکت شکوفه موتور گیلان شناسه ملی وارد شوید بنگاه تعاون و حرفه آموزی زندانیان استان گیلان شرکت صنعت گستران بازیافت فردا شناسه ملی وارد شوید شرکت بازیافت واسقاط آریا گسترش خرم آباد شناسه ملی وارد شوید شرکت تهیه وپخش قطعات ولوازم الیگودرز شناسه ملی وارد شوید محمدرضا شاه محمدی کد ملی وارد شوید شرکت آبادگران صنعت طبرستان شناسه ملی وارد شوید شرکت سایپا شمال شناسه ملی وارد شوید شرکت بنیان صنعت خودرو مازندران شناسه ملی وارد شوید شرکت تجاری صنعتی حاشیه خزر شناسه ملی وارد شوید شرکت خدماتی وبازرگانی طاهان نوشهر شناسه ملی وارد شوید شرکت بازیافت خودروهای فرسوده اراک بازیافت شناسه ملی وارد شوید شرکت تعاونی حامی صنعت کارآفرین شناسه ملی وارد شوید شرکت ذوب آهن گمبرون شناسه ملی وارد شوید شرکت پارسا خودرو هگمتانه شناسه ملی وارد شوید شرکت پارسا ماشین هگمتان شناسه ملی وارد شوید شرکت پارسا ماشین همدان غرب شناسه ملی وارد شوید شرکت خدماتی هوشمند کویر یزد شناسه ملی وارد شوید انجمن حمایت از زندانیان (یزد) شرکت زنجان گسترش خودرو شناسه ملی 10460099113جهرم خودرو ایرانیان فارس شناسه ملی وارد شوید شرکت آبادگران صنعت هویزه شناسه ملی وارد شوید شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی سارا شناسه ملی وارد شوید شرکت خدماتی قومس خودرو دامغان شناسه ملی وارد شوید سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم شناسه ملی وارد شوید انجمن حمایت از زندانیان تبریز شرکت نوسازان خودرو گناباد شناسه ملی وارد شوید شرکت اسقاط خودرو امیر کبیر کاشان شناسه ملی وارد شوید شرکت اعتماد کاران عدالت شناسه ملی وارد شوید شرکت صنایع احیاگران خودرو البرز شناسه ملی وارد شوید شرکت بازرگانی ستاره تجارت البرز شناسه ملی وارد شوید شرکت اسقاط بهسازان خودرو گل آرا شناسه ملی 10861207490هر یک دارای وارد شوید ریال انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده دارای 5000000ریال اتحادیه صنایع بازیافت ایران 5000000ریال دارای
پ931126554252483 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/3/25
آگهی 1473310
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت یاسین سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۸۷۴۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۳۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم زهرا قهرمانی به شماره ملی 1229969853و خانم فاطمه قادری نجف آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیأت مدیره به مدت 2سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان سید مهدی یاسینی به کدملی وارد شوید و سید عباس یاسینی به کدملی وارد شوید و سید حسن یاسینی به کدملی 1229350705
پ1834155 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/3/25
آگهی 1473311
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت یاسین سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۸۷۴۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۳۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان سید حسن یاسینی به کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره، سید عباس یاسینی به کدملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سید مهدی یاسینی به کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل معتبر می باشد.
پ1834156 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/10/12
آگهی 9785555
آگهی تأسیس موسسه هماهنگی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی مهاب
موسسه فوق در تاریخ23/9/1389 تحت شماره26643 و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/9/1389 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به‌شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود:

1 ـ موضوع موسسه: 1ـ پیگیری اجرای کامل تفاهم نامه همکاری فی مابین موسسه و معاونت نوسازی ناوگان در خصوص فرآیند اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده توسط مراکز اسقاط و بازیافت 2ـ برگزاری آموزشهای لازم مرتبط در خصوص نوسازی ناوگان و انجام هماهنگی‌ها لازم با مراجع و سازمانهای ذی‌ربط3ـاجرای همایشهای کاربردی و آموزشی جهت تسهیل در اجرای وظایف مراکز و ایجاد هماهنگی‌های لازم اجرایی بین مراکز و سایر مراجع و دستگاههای ذیربط4ـ پیگیری و رفع مشکلات و موانع اجرائی مراکز اسقاط از طریق مبادی ذیربط در چارچوب دستورالعملهای معاونت نوسازی ناوگان5ـ پیگیری فعال سازی ملزومات و تجهیزات فنی مراکز اسقاط برابر ضوابط و استانداردهای تعریف شده از سوی معاونت نوسازی ناوگان 6ـ پیگیری جهت حمایت از حقوق صنفی اعضاء در قبال قوانین و مقررات ابلاغی طبق ضوابط و قوانین جمهوری اسلامی 7ـ هماهنگی و نظارت بر مراکز اسقاط و بازیافت خودرو سراسر کشور، در زمینه امور اداری و اجرایی مرتبط با معاونت نوسازی ناوگان 8ـ رعایت کامل ضوابط مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی معاونت نوسازی ناوگان و نظارت بر اجرای آن در مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده.

2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3 ـ مرکز اصلی موسسه:

1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهیدبهشتی خ سرافراز خ هفتم پ30 ط دوم ـ کدپستی 1587683411

4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال می‌باشد.

5 ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5ـ اتحادیه صنایع بازیافت ایران با نمایندگی آقای علیرضا چلوی به سمت رئیس هیئت مدیره.

2ـ5ـ آقای سعید ایوب زاده سقائی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.

3ـ5ـ‌آقای‌غلامحسین‌میرزائی پارسا به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره.

4ـ5ـ موسسه انجمن صنفی کارفرمائی مراکز اسقاط و بازیافت خوردوهای فرسوده با نمایندگی آقای مصطفی جودی به سمت عضو هیئت مدیره.

5ـ5ـ دولت معاونت نوسازی ناوگان با نمایندگی آقای حسن سلیمانی به سمت عضو هیئت مدیره.

6ـ5ـآقای غلامحسین‌میرزائی‌پارسا به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6 ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

1ـ8ـ آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ8ـ اقای هوشنگ اقبال به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/5/2
آگهی 11956290
آگهی تغییرات موسسه هماهنگی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی مهاب به شماره ثبت۲۶۶۴۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۴۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ 30/10/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 ـ آقای مسلم قهرمانی به شماره ملی1461062365 به شماره شناسنامه106445 تاریخ تولد2/6/51 فرزند کیومرث با پرداخت مبلغ 000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به شماره شناسنامه 90 تاریخ تولد 29/6/63 فرزند سید حسن با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمدرضا ورزنده‌کامه‌علیا به شماره ملی0942375971 به شماره شناسنامه 2236 تاریخ تولد1/11/53 فرزند کریم با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجید فیض‌الهی‌قوچان به شماره ملی0871597713 به شماره شناسنامه 662 تاریخ تولد30/6/45 فرزند اکبر با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمدرضا فرهنگی‌افشار به شماره ملی2753391416 به شماره شناسنامه406 تاریخ تولد23/10/27 فرزند محمدحسن با پرداخت مبلغ 000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای سید ضیا حسینی به شماره ملی6559539903 به شماره شناسنامه325 تاریخ تولد1/1/42 فرزند سید مهدی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای وحید احمدی به شماره ملی0067945554 به شماره شناسنامه7995 تاریخ تولد15/11/58 فرزند رحیم با پرداخت مبلغ 000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای خسرو شوق به شماره ملی0042568838 به شماره شناسنامه1308 تاریخ تولد1/3/37 فرند مهدی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای ناصر خانی به شماره ملی5939141676 به شماره شناسنامه853 تاریخ تولد8/3/42 فرزند صفرعلی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمدرضا شاه‌محمدی به شماره ملی0491721201 به شماره شناسنامه 2890 تاریخ تولد15/7/59 فرزند ذبیح‌اله با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حسین باغبان‌والی به شماره ملی1371790477 به شماره شناسنامه69955 تاریخ تولد1/10/41 فرزند محمد با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای خسرو گودرزی به شماره ملی4170090160 به شماره شناسنامه9999 تاریخ تولد1/7/33 فرزند حسین با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای سعید ابراهیمی به شماره ملی2752458029 به شماره شناسنامه638 تاریخ تولد1/1/47 فرزند علی با پرداخت مبلغ 000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی کلاته‌قدمی به شماره ملی وارد شوید به شماره شناسنامه1505 تاریخ تولد11/11/48 فرزند علی‌اصغر با پرداخت مبلغ 000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد محتشم‌ماهانی به شماره ملی6079653265 به شماره شناسنامه217 تاریخ تولد2/12/27 فرزند حسین با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت زرین‌کوب آسیا سهامی‌خاص به شماره ثبت291385 با نمایندگی آقای سید یداله مرتضوی‌باباحیدری با پرداخت مبلغ 000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. موسسه انجمن حمایت زندانیان ارومیه به شماره ثبت1213 با نمایندگی آقای مجتبی اکبرزاده با پرداخت مبلغ 000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت سالم خودرو کرمانشاه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسین پورمهدی‌چلکدانی با پرداخت مبلغ 000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت خوی خودرو ولیزاده سهامی‌خاص به شماره ثبت2316 با نمایندگی آقای لطیف ولی‌زاده با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. موسسه انجمن حمایت زندانیان به شماره ثبت50 با نمایندگی آقای محمدحسین نصیری با پرداخت مبلغ 000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت توسعه صنعت یاسین سهامی‌خاص به شماره ثبت28747 با نمایندگی آقای سید مهدی یاسینی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت بهسازان نظیف بازیافت سهامی‌خاص به شماره ثبت282848 با نمایندگی آقای مهدی نیک‌کار با پرداخت مبلغ 000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت بازیافت سازه سهامی‌خاص به شماره ثبت18992 با نمایندگی آقای مهدی مهنام‌راد با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت پورکاویان تهران بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت152951 با نمایندگی آقای محمد ایرانشاهی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت مجد خودروی شرق سهامی‌خاص به شماره ثبت31591 با نمایندگی آقای حمید ایوب‌زاده‌سقائی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت توسعه‌سازان اتحاد سهامی‌خاص به شماره ثبت333593 با نمایندگی آقای بهمن فرخ‌پیام با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت خدماتی بازرگانی پارس کاراندیش بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت5867 با نمایندگی آقای عبدالمطلب‌ کاویانی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت اژدر خودرو بینالود سهامی‌خاص به شماره ثبت31540 با نمایندگی آقای مهدی شیخانی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت خودرو ایمان گلپا سهامی‌خاص به شماره ثبت975 با نمایندگی آقای سید مهدی منیری با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت رفاه‌سازان چهارمحال سهامی‌خاص به شماره ثبت5903 با نمایندگی آقای بهزاد رضایی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت تعاونی تعاونی ایران خودرو به شماره ثبت6290 با نمایندگی آقای مرتضی کبیری‌دهکردی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت تعاونی تعاونی نمادین خودرو اصفهان به شماره ثبت28661 با نمایندگی آقای احمدرضا ناظر با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده استان ایلام سهامی‌خاص به شماره ثبت3543 با نمایندگی آقای محمدرضا میرزاکریمی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت خدماتی آتیه شمال کتول سهامی‌خاص به شماره ثبت600 با نمایندگی آقای علیرضا عجم‌حسنی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت تفتان خودرو سهامی‌خاص به شماره ثبت2017 با نمایندگی آقای امیر آذرخش‌بجستانی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت ذوب آهن گمبرون سهامی‌خاص به شماره ثبت224802 با نمایندگی آقای عارف اشرفی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت زنجان محرک نوین سهامی‌خاص به شماره ثبت3915 با نمایندگی آقای هادی برکابی‌اقدم با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت زرین کوب پایمر تجارت سهامی‌خاص به شماره ثبت39454 با نمایندگی آقای مرتضی کیخسروکیانی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت تجارت فن‌آوران سبز سهامی‌خاص به شماره ثبت252482 با نمایندگی آقای علیرضا چلوی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت ایثارگران زرین سهامی‌خاص به شماره ثبت399 با نمایندگی آقای خیراله سلیمیان‌ریزی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت بازیافت و اسقاط آریا گسترش خرم‌آباد سهامی‌خاص به شماره ثبت5797 با نمایندگی آقای رضا باژدان با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت ارم اندیشه پارس سهامی‌خاص به شماره ثبت357061 با نمایندگی آقای جعفرصادق جبارپورآخته‌خانه با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت گلستان پاک خودرو سهامی‌خاص به شماره ثبت6289 با نمایندگی آقای علی سعیدی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. موسسه انجمن حمایت از زندانیان یزد با نمایندگی آقای امیر موسی‌طه‌محمدی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت رهروان اهل طریقت سهامی‌خاص به شماره ثبت252148 با نمایندگی آقای محمدحسین گودرزی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت هوشمند کویر یزد سهامی‌خاص به شماره ثبت 7917 با نمایندگی آقای سید علی حسینی‌پورهدش با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت بنیان صنعت کرمان سهامی‌خاص به شماره ثبت28957 با نمایندگی آقای امیر عامری‌متین با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت تام ابهر بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت281295 با نمایندگی خانم شهلا سلطانی‌کیانی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت تعاونی حامی صنعت کار آفرینان به شماره ثبت8597 با نمایندگی آقای سید محسن میرجمالی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت صنعت گستران بازیافت فردا سهامی‌خاص به شماره ثبت293801 با نمایندگی آقای میلاد ادیب‌مرادی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت بازرگانی توکا تدارک سهامی‌خاص به شماره ثبت7921 با نمایندگی آقای احمد کریمی‌پور با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. موسسه انجمن حمایت زندانیان مرکز با نمایندگی آقای یونس جعفری با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت دژگستران شمالشرق سهامی‌خاص به شماره ثبت2344 با نمایندگی آقای مهرداد اختریان با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت بهینه‌سازی ناوگان چهارمحال سهامی‌خاص به شماره ثبت6946 با نمایندگی آقای حسین کریمیان‌کاکلکی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت سریر تکران جنوب سهامی‌خاص به شماره ثبت7526 با نمایندگی آقای امین محتشم‌ماهانی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت خدماتی شایسته کار نائین بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت382 با نمایندگی آقای مهدی کلاته‌قدمی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت ره پویان راه ابریشم بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت196 با نمایندگی آقای مهدی شکرزاده با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت بازرگانی بین‌المللی سهند پارس ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت242950 با نمایندگی آقای مسعود رهبر با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان سهامی‌خاص به شماره ثبت 6352 با نمایندگی آقای حبیب نوری‌شادباد با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت بازرگانی طاهان نوشهر سهامی‌خاص به شماره ثبت1210 با نمایندگی آقای هادی حق‌پرست‌مجاوری با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت تهیه و پخش قطعات و لوازم گسترش الیگودرز سهامی‌خاص به شماره ثبت770 با نماطندگی آقای خسرو گودرزی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت تلاش‌کاران ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت25526 با نمایندگی آقای غلامرضا بادپر با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت بنیان صنعت ارومیه بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت272211 با نمایندگی آقای سعید شیشه‌گر با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت لیزینگ پرتو گستر مراغه سهامی‌خاص به شماره ثبت1613 با نمایندگی آقای موسی فرهنگ‌مهر با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت پارسا ماشین همدان غرب بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت6896 با نمایندگی آقای علی‌حسین میرزائی‌پارسا با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت پایا خودرو نوین سهامی‌خاص به شماره ثبت205033 با نمایندگی آقای پرویز عسگری با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت سامان بازیافت اسپادانا سهامی‌خاص به شماره ثبت30831 با نمایندگی آقای کیانوش سلیمانی‌نیسیانی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت تجارت صنعت آذر سهند بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت275986 با نمایندگی آقای ناصر خودکار با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت صنایع خودروسازی آرمان شبدیز پارس بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت31020 با نمایندگی آقای کاوس حسن‌وند با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت سبز خودرو ولیعصر سهامی‌خاص به شماره ثبت283170 با نمایندگی آقای علی نجفی‌خوزانی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت تعادل‌سازان صنعت بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت203120 با نمایندگی آقای سید ابراهیم مناجاتی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. موسسه مرکز اسقاط بنگاه تعاون و حرفه‌آموزی زندانیان استان گیلان با نمایندگی آقای حامد احسانی‌تبار با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت بهسازان خودرو گل‌آرا سهامی‌خاص به شماره ثبت2480 با نمایندگی آقای محمدرضا گل‌آرا با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت گشتاور خودرو سهامی‌خاص به شماره ثبت3474 با نمایندگی آقای عبداله یوسفی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت توسعه صنایع ره‌آوران سبز آفاق سهامی‌خاص به شماره ثبت285586 با نمایندگی آقای داود کریمی‌آناقیزی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت رستاک صدرا سهامی‌خاص به شماره ثبت38293 با نمایندگی آقای احمد سبزعلی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت حداد موتور سهامی‌خاص به شماره ثبت21365 با نمایندگی آقای محمدرضا حدادیان با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت بنیان صنعت خودرو مازندران سهامی‌خاص به شماره ثبت279304 با نمایندگی آقای علی لطفیان با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت بازیافت خودروهای آرین‌ پاژ سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی‌اصغر محمدی‌سپهر با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ000/100 ریال افزایش داد. شرکت پگاه نوین بارثاوا توس سهامی‌خاص به شماره ثبت27997 با نمایندگی آقای احمدرضا سهیلی‌شریف‌ با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت پاکسازان خودروی شرق سهامی‌خاص به شماره ثبت276454 با نمایندگی آقای سعید ایوب‌‌زاده‌سقائی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت صنعت‌ورزان آذربایجان سهامی‌خاص به شماره ثبت18947 با نمایندگی آقای رضا همتی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت شکوفه موتور گیلان سهامی‌خاص به شماره ثبت4415 با نمایندگی آقای علیرضا پوررستگار با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت خودرو پیمان آسیا سهامی‌خاص به شماره ثبت27017 با نمایندگی آقای مسعود تعبدی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت اندیشه منور سهامی‌خاص به شماره ثبت154772 با نمایندگی آقای یوسف پاشائی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت آبادگران صنعت طبرستان سهامی‌خاص به شماره ثبت7135 با نمایندگی آقای حسن ملکی‌سنگتراشانی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت ایمن‌ خودرو کرمانشاه سهامی‌خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای زمان نوروزی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت رفاه‌سازان خودرو بلوچستان سهامی‌خاص به شماره ثبت745 با نمایندگی آقای سوالی‌ دهانی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت پارسیان ذوب فارس سهامی‌خاص به شماره ثبت8328 با نمایندگی آقای ایمان رضائی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت سایپا شمال سهامی‌خاص به شماره ثبت246877 با نمایندگی آقای روح‌اله صمدی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت فولاد‌ شکن مهر قزوین بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت8701 با نمایندگی آقای هوشنگ اقبال با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت نگین گستر شلمچه سهامی‌خاص به شماره ثبت4756 با نمایندگی آقای قدرت‌اله نایبی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت صنایع بازیافت احیاگر سمنان سهامی‌خاص به شماره ثبت4987 با نمایندگی آقای یعقوب پریوند با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت گروه صنعتی خدماتی آریانا خودرو پارس سهامی‌خاص به شماره ثبت261942 با نمایندگی آقای محسن شکرزاده با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت پارسا ماشین هگمتان بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت6554 با نمایندگی آقای علی میرزائی‌پارسا با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت بنیان صنعت ماشین پایتخت سهامی‌خاص به شماره ثبت264909 با نمایندگی آقای مصطفی جودی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت تجاری صنعتی حاشیه خزر ساری سهامی‌خاص به شماره ثبت2100 با نمایندگی آقای باقر آهنگرکیاسری با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت زاهدان خودرو سهامی‌خاص به شماره ثبت1886 با نمایندگی آقای مهدی آذرخش‌بجستانی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت لیزینگ جهان خودرو تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت236328 با نمایندگی آقای محمدرضا فروغی‌فرد با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت پارسا خودرو هگمتانه بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت6749 با نمایندگی آقای غلامحسین میرزائی‌پارسا با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت آریا خودرو پیمان سهامی‌خاص به شماره ثبت26663 با نمایندگی آقای عبداله پرنده با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت بازیافت خودروهای فرسوده اراک سهامی‌خاص به شماره ثبت7047 با نمایندگی آقای توحید زندیه‌وکیلی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت صنعتی خودروسازان فارس سهامی‌خاص به شماره ثبت6492 با نمایندگی آقای محمد تربرشیرازی با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. شرکت تعاونی تعاونی میثاق صنعت آذربایجان به شماره ثبت65 با نمایندگی اقای موسی سلامی‌گوجه‌قملاق با پرداخت مبلغ000/100 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. موسسه بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور با نمایندگی آقای ناصر جعفرقلی با پرداخت مبلغ000/100/10 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ000/000/10 ریال به مبلغ000/500/20 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ18/4/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi