رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای مرتضی سامی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
مرتضی سامی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    121983xxxx
  • صادره از  گلپایگان
  • شرکت‌ها  9
  • آگهی‌ها  24
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   9

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  24
تاریخ
متن آگهی
-
آگهی 16033611
آگهی تغییرات شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 468485 و شناسه ملی 14004743448
آگهی تغییرات شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/01/1400 و نامه شماره 88306/122 مورخ 3/6/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ30/09/1399 مورد تصویب قرار گرفت روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت برای سال مالی آتی شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 30/09/1400انتخاب شدند آقایان مرتضی سامی به کد ملی وارد شوید و آقای مهدی نجفی به کد ملی وارد شوید و آقای سعید شیرزادی به کد ملی وارد شوید و آقای محمد صفری به کد ملی وارد شوید و آقای احسان خوشبختی به کد ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیأت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 16033617
آگهی تغییرات شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 468485 و شناسه ملی 14004743448
آگهی تغییرات شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/01/1400 و نامه شماره 88312/122 مورخ 3/6/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی سامی به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره آقای مهدی نجفی به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای سعید شیرزادی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای احسان خوشبختی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد صفری به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق بانکی با امضاء مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری به امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. هیات مدیره اختیارات خود مطابق با ماده 40 اساسنامه را به استثنای بندهای 26،25،24،23،8،7،6،4،2 به مدیر عامل تفویض نمود. .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 15460914
آگهی تغییرات شرکت لامیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 14347 و شناسه ملی 10100537713
آگهی تغییرات شرکت لامیران سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مسعود باقرپسندی به عنوان عضو هیأت مدیره به جای آقای مرتضی سامی به شماره ملی وارد شوید برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. آقای حسن رسولیان به عنوان رییس هیأت مدیره به شماره ملی وارد شوید و آقای حسن صباغیان بیدگلی به عنوان نایب رییس هیأت مدیره به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدعلی پروانه به عنوان عضو هیأت مدیره به شماره ملی وارد شوید و آقای مسعود باقرپسندی به عنوان عضو هیأت مدیره به شماره ملی وارد شوید و آقای کوروش رادمند به عنوان عضو هیأت مدیره به شماره ملی وارد شوید و آقای محمد شمس امانی( خارج از اعضاء هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل به شماره ملی وارد شوید انتخاب گردیدند . اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چک ها، سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس هیأت مدیره یا نایب رییس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس هیأت مدیره یا نایب رییس هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/3/27
آگهی 15254651
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 403717 و شناسه ملی 10320548447
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سامی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره، آقای شعبان مرادی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مصطفی زه تابیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل، آقای امیررضا خسروی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا علی نوری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند. قسمتی از اختیارات ماده 40 اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات خصوصی و عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات پولی و مالی معتبر. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود و متفرعات مربوط به آن. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها. ـ تحصیل اعتبار و تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و موسسات پولی و مالی معتبر داخلی و خارجی. ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ تعیین میزان استهلاک اموال منقول و غیر منقول. ـ تنظیم صورت های مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیابت مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ990325571329448 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/3/8
آگهی 15223912
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان تجارت نوید نیکان درتاریخ 03/03/1399 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاها، تجهیزات و مواد و محصولات غذایی مجاز شناسایی، ایجاد و مدیریت کانال های توزیع در بازارهای صادراتی انجام فعالیت های بازاریابی غیرشبکه ای غیر هرمی توزیع و پخش کالا های مجاز و خدمات صادراتی اعم از انجام مطالعه، بازاریابی غیرشبکه ای غیرهرمی شرکت مستقیم یا با واسطه در مناقصات بین المللی برای صدور کالا و خدمات شرکت های ایرانی تهیه اسناد و مدارک موردنیاز صادرات ارایه خدمات پس از فروش به مشتریان اخذ ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادراتی برای شرکت پیگیری امور گمرکی مربوط به شرکت ارایه خدمات انبارداری در داخل و بازارهای صادراتی هماهنگی و یا ارایه خدمات حمل و نقل درون شهری ارایه خدمات بسته بندی صادراتی مشاوره و اطلاع رسانی در زمینه قراردادهای تجاری و مناقصات اخذ نمایندگی از واحدهای تولیدی و شرکت های فنی و مهندسی جهت صادرات تامین مواد اولیه و یا ماشین آلات موردنیاز شرکت های تولیدی و خدماتی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور مشاوره، تهیه، تولید و توزیع محصولات غذایی در داخل کشور پذیرش و اعزام هیات های تجاری و بازرگانی احداث، مشارکت در طرح های صنعتی، با اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی، و اخذ موافقت اصولی به منظور ایجاد طرح های تولیدی و توسعه ی آن و خرید سهام سایر شرکت ها تعریف و انجام پروژه های صنعتی و مشارکت با برندهای معتبر جهانی در راستای فعالیت های شرکت انجام کلیه فعالیت های مرتبط بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی، پیمانکاری، طراحی و مشاوره ای به صورت مستقیم و یا قرارداد حق العمل کاری اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. انعقاد قرارداد به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با موضوع شرکت با سازمان ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی در داخل و خارج کشور. ایجاد، راه اندازی و مشارکت در شرکت های جدید به منظور توسعه فعالیت های شرکت. خرید و فروش ساختمان به منظور استفاده به عنوان دفتر شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه 15، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله باغ صبا-سهروردی، خیابان شهید غلامرضا یوسفیان، خیابان شهید استاد مطهری، پلاک 42، طبقه چهارم، واحد 6 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی تعداد وارد شوید سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 219/ص99/73 مورخ 01/02/1399 نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید مطهری با کد219 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای مرتضی سامی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای علیرضا رحیم زاده به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای علی محمد نظرپور کاشانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق رییس هییت مدیره و در صورت عدم دسترسی به هریک از آنها، با امضاء دو عضو دیگر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حسین رجایی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای جعفر رجایی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ990303548957997  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/2/11
آگهی 15182507
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 450770 و شناسه ملی 14003923256
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی شیخی به کدملی4669005261 نماینده شرکت ستاره تجارت مشرق زمین به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و بهزاد گلکار به کدملی0055173421 نماینده نماینده شرکت ستاره عمران زمین به شناسه ملی10320529930 به سمت نایب رییس هیات مدیره و حسین کفتانی به کدملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مرتضی سامی به کدملی1219835234 نماینده صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی10103037570 به سمت عضو هیات مدیره و عبدالحسین صادقی باطانی به کدملی وارد شوید نماینده شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین به شناسه ملی10320410002 به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل، با امضای متفق دو عضو هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. پ990207300249589  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/10/9
آگهی 14995355
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 450770 و شناسه ملی 14003923256
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی شیخی به کد ملی4669005261 نماینده شرکت ستاره تجارت مشرق زمین به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و بهزاد گلکار به کد ملی0055173421 نماینده شرکت ستاره عمران زمین به شناسه ملی10320529930 به سمت نایب رییس هیات مدیره و حسین کفتانی به کد ملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مرتضی سامی به کد ملی1219835234 نماینده صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی وارد شوید عضو هیات مدیره و عبدالحسین صادقی باطانی به کد ملی6609857865 نماینده شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین به شناسه ملی وارد شوید عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل، با امضای متفق دو عضو هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. پ981002687476421 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/9
آگهی 14721725
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 14/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید : آقای مرتضی سامی به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای شعبان مرادی یگان محله به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران ( مپسا ) به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا صدری اصفهانی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا علی نوری به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سید محمد حسینی بهشتیان به کد ملی وارد شوید خارج از هیأت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دوعضو از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . هیأت مدیره افزون بر اختیارات مصرح در ماده 44 اساسنامه شرکت ، اختیارات مندرج در بندهای 1 ، 6 ، 7 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، و موضوع ماده 40 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/2/2
آگهی 13975802
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به نمایند گی آقای مرتضی سامی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای شعبان مرادی یگان محله به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مصطفی امیدقائمی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا صدری اصفهانی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا علی نوری به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد حسینی بهشتیان به کد مکلی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت کمافی السابق با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک دوعضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/11/9
آگهی 13827556
آگهی تصمیمات شرکت کارت اعتبار ی ایران کیش (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۳۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396. 10. 04 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1) آقای صادق فرامرزی با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2) آقای علیرضا رحیمی آشتیانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از بانک تجارت با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای هوشنگ ضروری با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی سامی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با شناسه ملی 10101750182، آقای احمد سلمانی آرانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید با شناسه ملی 10102823179، آقای محمود صفرزاده با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. 3) اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. 4) کلیه چکها، اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب هر یک یا هر دوی آنها با امضای دو عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری و اوراق غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/5/19
آگهی 13537048
آگهی تغییرات شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۴۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/02/1396 ومجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 18/4/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سامی به کدملی وارد شوید و آقای مهدی نجفی به کدملی وارد شوید و آقای سعید شیرزادی به کدملی وارد شوید و آقای احسان خوشبختی به کدملی وارد شوید و آقای محمد صفری به کدملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره ه برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/2/7
آگهی 13393398
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی سامی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت ریاست هیئت مدیره مهدی راعی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد رضا علی نوری به کدملی وارد شوید به عنوان به نماینده شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شعبان مرادی یگان محله به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره مصطفی امید قایمی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عباس نظربیگی به کدملی وارد شوید خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/12/16
آگهی 13302848
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مرتضی سامی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد کبیری اصفهانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود اصلانی شهرستانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوء هیئت مدیره و حمیدرضا فیالی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان به به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوء هیئت مدیره و علیرضا موسوی حسب به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تجارت گستران خوارزمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوء هیئت مدیره و علیرضا اسلامی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نامه‌های تعهدآور، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، ضمنا مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_گردید. - بخشی از اختیارات هیئت مدیره در ماده 40 اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. - نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. - پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. - اقدام برای افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت ایین نامه معاملات شرکت و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده «2» اساسنامه شرکت. - تقدیم درخواست و پی گیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده «3» اساسنامه شرکت، استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب – با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجرائیه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. - تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به هیئت مدیره - تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/10/7
آگهی 13204317
آگهی تصمیمات شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۳۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395. 09. 01، آقای علی رضا لگزایی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از بانک تجارت به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نادر خواجه حق وردی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی سامی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، آقای احمد سلمانی آرانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید با شناسه ملی وارد شوید و خانم ویدا بیدگلی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی و فلزی تجارت ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/10/11
آگهی 13214919
آگهی تصمیمات شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۳۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395. 09. 01، آقای علی رضا لگزایی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از بانک تجارت به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نادر خواجه حق وردی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی سامی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، آقای احمد سلمانی آرانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید با شناسه ملی وارد شوید و خانم ویدا بیگدلی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی و فلزی تجارت ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/8/16
آگهی 13092261
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری تصمیم نگاران پیشتاز درتاریخ 04/08/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده_است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از تقاطع شیخ بهایی، پلاک 214، برج ونوس، طبقه 4، واحد 8 کدپستی وارد شوید سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ وارد شوید میلیون ریال می‌باشد. توضیح اینکه سرمایه صندوق شامل وارد شوید واحد سرمایه گذاری ممتاز با نام یک میلیون ریالی و وارد شوید واحد سرمایه گذاری عادی با نام یک میلیون ریالی است. میزان سهم الشرکه هریک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان به شناسه ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه. مرتضی سامی به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه. مهدی نجفی به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه. سجاد سیاح به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه. سعید شیرزادی به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه. محسن شهیدی به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه. ارکان صندوق: شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی محمد صفری به کد ملی وارد شوید به سمت مدیر صندوق و شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی محسن محمدی به کد ملی وارد شوید به سمت مدیر ثبت صندوق و شرکت سبدگردان پاداش سرمایه به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی کورش شمس به کد ملی وارد شوید به سمت متولی صندوق و مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی وارد شوید به سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات …، با امضاء دو نفر از آقایان مرتضی سامی، احسان خوشبختی و محمد صفری به همراه مهر صندوق معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای محمد صفری و مهر صندوق معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه. طبق مجوز شماره 12336/122 مورخه 7/7/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/11/10
آگهی 12618048
آگهی تصمیمات شرکت کارت اعتباری ایران کیش ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره ۱۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۳۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 7/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:1. آقای علیرضا لگزائی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از بانک تجارت با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نادر خواجه حق وردی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید علی جلالی نظری با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید با شناسه ملی 10102823179، آقای مرتضی سامی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با شناسه ملی وارد شوید و خانم ویدا بیگی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی و فلزی تجارت ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.2. آقای صادق فرامرزی با کدملی وارد شوید (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.3. کلیه چکها، اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب هر یک از ایشان با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری و اوراق غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
ش941103889654959 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/7/22
آگهی 12433518
آگهی تصمیمات شرکت کارت اعتباری کیش ایران (سهامی عام ) ثبت شده به شماره ۱۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۳۳۴
به استناد صورتجلسات هیئت مدیره مورخ 11/6/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1. آقای علی رضا لگزایی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک تجارت به سمت رئیس هیئت مدیره ،آقای نادر خواجه حق وردی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به سمت رئیس نایب هیئت مدیره ،آقای مرتضی سامی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ،آقای سید علی جلالی نظری با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید و آقای علیرضا کریمی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به سمت اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
ش1914280 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/3/20
آگهی 12213242
آگهی تصمیمات شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۳۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/2/1394، آقای مرتضی سامی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
ش 1911032  اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/9/17
آگهی 1700174
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالناصر همتی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا دلشادی بزدی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره وآقای ابوذر ندیمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مجتبی فهیم هاشمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی سامی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی داداش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل وسرکار خانم ایران دخت عطاریان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجاری اعم از چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت صورت گیرد. ضمنا صدور چک و هر گونه سند پرداخت تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء متفق آقای حمید مقیم زاده و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.احکام و قراردادهای استخدامی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل معتبر میباشد. قسمتی از اختیارات هیئت مدیره براساس ماده 51 اساسنامه بشرح زیر به اتفاق آرا اعضای هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید: ـ امضای کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت باحق تفویض به کارکنان شرکت. ـ عقد قرار داد های استخدامی، نصب و عزل مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع آنان و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت، خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب قوانین مربوطه و آئین نامه های مصوب. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث (به استثناء موارد مندرج در بند 3) و کلیه ادارات اعم از دولتی یا خصوصی و هر شخص حقیقی و حقوقی. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و هزینه و متفرعات. ـ عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول با حق توکیل به غیر همگی در چارچوب آئین نامه معاملات. ـ خرید و فروش اوراق بهادار منجمله سهام و اوراق مشارکت و غیره، اعم از شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا خارج از بورس و همچنین سرمایه گذاری در طرح های جدید، براساس ضوابط هیئت مدیره خواهد بود. ـ تقاضای افتتاح و انسداد هر نوع حساب اعم از جاری و یا سرمایه گذاری نزد بانک ها بنام شرکت. ـ اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره و یا اجرای آن. ـ اقامه و طرح و تعقیب ودفاع و جوابگویی هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری بطرفیت هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از اینکه شرکت خواهان یا خوانده باشد با داشتن تمام اختیارات در کلیه مراجع عمومی و اختصاصی در تمام مراحل نخستین و پژوهشی و فرجامی و ارجاع امر به داوری و کارشناسی و تعیین انتخاب داور و کارشناس و دعوی خسارت و جلب شخص ثالث و دعوای متقابل و جوابگویی به آن توقیف اشخاص و اموال و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند جوابگویی به دعوی طرف و استرداد دعوی و مراجعه به ادارات و دوایر ثبت و اجرای ثبت دفاتر اسناد رسمی و حق امضاء اوراق و اسناد دفاتر رسمی و تفویض تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور ئر این بند بوکیل یا وکلای منتخب یا دادن حق توکیل ولو کرارا و حق العمل آنان و تعیین حق الوکاله و پرداخت آن. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و تسهیلات دریافتی شرکت هر شش ماه یک مرتبه و تسلیم آن به بازرس قانونی. ـ تنظیم و تسلیم صورتحسابها طبق مواد 232 و 233 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ پیشنهاد مبانی تهیه و تدوین سیاستهای کلی بودجه شرکت های زیر مجموعه و شرکت و تلفیق بودجه کلیه شرکت های زیر مجموعه و گزارش نهایی جهت تصویب به هیئت مدیره. ـ ابلاغ و پیگیری بودجه سالانه شرکتهای زیر مجموعه و مراقبت از عملکرد آنان و نظارت بر کنترل بودجه سالانه بصورت ادواری. ـ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی های شرکت. ه ـ الف) کلیه اعضاء هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار
پ930826449643994  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/4/11
آگهی 1503807
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صبا جهاد سهامی‌خاص شماره ثبت ۱۷۰۱۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/01/1393 و پیرو مجوز به شماره 267429/131 مورخ 22/02/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی نجفی مقدم به کدملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره و آقای علی برو غنی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیر کبیر به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای حمزه رستم پور کاکرو دی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای مرتضی سامی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای اسماعیل موسوی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و چک ها، سفته ها و قراردادهای تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پ1843582 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/22
آگهی 679876
آگهی تغییرات در شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۴۳۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ27/3/91 و هیئت مدیره مورخ26/4/91 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی90 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش.ملی10101136337 به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. فرشاد حیدری به کدملی4198486212 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش.م10100686779 به سمت رئیس هیئت مدیره و ایراندخت عطاریان به کدملی0793230357 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش.م10101154437 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مرتضی داداشی به کدملی0042560853 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش.م10102593454 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامرضا دلشادی بزدی به کدملی0730223361 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش.م10101339590 و مرتضی سامی به کدملی1219835234 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به ش.م10101306234 و رحیم اسماعیلی دانا به کدملی0050326198 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش.م10100686779 و ایرج ندیمی به کدملی2720548235 به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به ش.م10100401610 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به ش.م10101662543 و شرکت سرمایه گذاری بهمن به ش.م10102341535 به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجارتی اعم از چک و سفته تا مبلغ000/000/000/1ریال با امضاء متفق حمید مقیم زاده و مدیرعامل همراه با مهرشرکت و از مبلغ000/000/000/1ریال به بالا با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر خواهدبود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پ18279000011104656312 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/22
آگهی 10860307
آگهی تغییرات در شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۴۳۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ27/3/91 و هیئت‌مدیره مورخ26/4/91 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی90 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش.ملی10101136337 به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. فرشاد حیدری به کدملی4198486212 به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به ش.م10100686779 به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ایراندخت عطاریان به کدملی0793230357 به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش.م10101154437 به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی داداشی به کدملی0042560853 به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش.م10102593454 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و غلامرضا دلشادی‌بزدی به کدملی0730223361 به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به ش.م10101339590 و مرتضی سامی به کدملی1219835234 به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به ش.م10101306234 و رحیم اسماعیلی‌دانا به کدملی0050326198 به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به ش.م10100686779 و ایرج ندیمی به کدملی2720548235 به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار به ش.م10100401610 به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به ش.م10101662543 و شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به ش.م10102341535 به سمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجارتی اعم از چک و سفته تا مبلغ000/000/000/1ریال با امضاء متفق حمید مقیم‌زاده و مدیرعامل همراه با مهرشرکت و از مبلغ000/000/000/1ریال به بالا با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر خواهدبود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/10/14
آگهی 11262175
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۳۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 22/9/89 مرتضی داداش به ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی سامی به ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالحسین ثابت به ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و غلامرضا دلشادی‌بزدی به ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران و محمود احمدپورداریانی به ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران و ایرج ندیمی به ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران و احمد ورزش‌کار به ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به سمت اعضاء هیئت‌مدیره و حمید مقیم‌زاده خارج از اعضاء به سمت دبیر هیئت‌مدیره به ش ملی وارد شوید به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی و سایر اوراق تجاری اعم از چک و سفته تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء متفق مقیم‌زاده و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و از مبلغ یک میلیارد ریال به بالا با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi