رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای سیدعباس یاسینی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سیدعباس یاسینی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    121942xxxx
  • صادره از  گلپایگان
  • شرکت‌ها  9
  • آگهی‌ها  45
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   9

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  45
تاریخ
متن آگهی
1400/6/20
آگهی 16001182
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516784 و شناسه ملی 14007123126
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابوالقاسم پهلوان (خارج از اعضاء) به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/6/9
آگهی 15987466
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516011 و شناسه ملی 14007091947
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/05/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : 1- آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره 2- آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره 3- آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل، همگی به مدت 2 سال انتخاب شدند. امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/1/31
آگهی 15760460
آگهی تغییرات شرکت یاسین موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 515731 و شناسه ملی 14007083982
آگهی تغییرات شرکت یاسین موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره اقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره اقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره اقای هادی حسینی (خارج از هییت مدیره) به شماره ملی0066925746 به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب شدند. امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 15758285
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516784 و شناسه ملی 14007123126
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره، اقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، اقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو عییت مدیره، خانم هیوا زند(خارج از هییت مدیره) به شماره ملی0016969758 به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب شدند. امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/10/23
آگهی 15601837
آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10739 و شناسه ملی 14004883972
آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/08/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف)- اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل: -شرکت توسعه صنعت یاسین(عضو هیات مدیره) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی اقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید ، 2- شرکت یاقوت صنعت سمیر(عضو هیات مدیره) به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی خانم راضیه بردستانی فرد(خارج از اعضاء) به شماره ملی وارد شوید 3-شرکت پارسا کوشان صنعت یاسین(عضو هیات مدیره) به شماره ثبت 4134 و شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی اقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید همگی به مدت 2 سال انتخاب شدند. ب)- اقای داود قهرمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اقای اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/10/23
آگهی 15601847
آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10739 و شناسه ملی 14004883972
آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/08/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف : 1ـ آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید (نماینده شرکت پارساکوشان صنعت یاسین)به سمت عضو هییت مدیره 2ـ خانم راضیه بردستانی فرد به شماره ملی 3549604807(نماینده شرکت یاقوت صنعت سمیر)به سمت نایب رییس هییت مدیره ومدیرعامل 3ـ آقای سید عباس یاسینی به شمارملی وارد شوید (نماینده شرکت توسعه صنعت یاسین)به سمت رییس هییت مدیره انتخاب شدند. ب)- : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دونفر از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضاء مدیر عامل ویکی از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/7/23
آگهی 15453474
آگهی تغییرات شرکت پردازش هوشمند یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 536910 و شناسه ملی 14008106222
آگهی تغییرات شرکت پردازش هوشمند یاسین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی غیور نجف ابادی به شماره ملی1091422583به سمت بازرس اصلی و خانم الهام حشمتی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره خانم لیلا خداوردی ابادچی (خارج از اعضاء) به شماره ملی1091412634 به سمت مدیر عامل امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/7/10
آگهی 15410246
آگهی تغییرات شرکت پارسا کوشان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4134 و شناسه ملی 14004753900
آگهی تغییرات شرکت پارسا کوشان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4134 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -- آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی1219427731 به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هییت مدیره) انتخاب گردیدند. -امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هییت مدیره و مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. - آقای داود قهرمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم پریسا جعفری به شماره ملی 1092130802به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/6/13
آگهی 15377677
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516784 و شناسه ملی 14007123126
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره آقای مهدی غیور نجف ابادی به شماره ملی وارد شوید (خارج از هییت مدیره ) به سمت مدیر عامل امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15121088
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی 14004787775
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : مهدی زنوریان زاد به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند وحق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی و قراردادها از قبیل چک سفته برات عقود اسلامی با امضای (مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هییت مدیره یا دو نفر از اعضای هییت مدیره) بهمراه مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15121096
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی 14004787775
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید و سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید و سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید و سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15121119
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی 14004787775
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : تصمیمات جلسه: کاهش سرمایه آقای سید عباس یاسینی فرزند سید حسن به کد ملی وارد شوید با دریافت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به یک میلیون و هفتصد هزار ریال کاهش داد. وسید مهدی یاسینی فرزند سید حسن به کد ملی وارد شوید با دریافت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به یک میلیون و ششصد هزار ریال کاهش داد. و سید کمال یاسینی فرزند سید حسن به کد ملی وارد شوید با دریافت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به یک میلیون و ششصد هزار ریال کاهش داد. مدیر عامل شرکت اقرار به پرداخت سهم الشرکه مبلغ کاهش سرمایه نمود و سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ چهار میلیون و نهصد هزار ریال ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه 1- سید عباس یاسینی دارای یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه 2- سید کمال یاسینی دارای یک میلیون و ششصد هزار ریال سهم الشرکه 3- سید مهدی یاسینی دارای یک میلیون و ششصد هزار ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15121088
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی 14004787775
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : مهدی زنوریان زاد به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند وحق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی و قراردادها از قبیل چک سفته برات عقود اسلامی با امضای (مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هییت مدیره یا دو نفر از اعضای هییت مدیره) بهمراه مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15121096
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی 14004787775
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید و سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید و سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید و سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15121119
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی 14004787775
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : تصمیمات جلسه: کاهش سرمایه آقای سید عباس یاسینی فرزند سید حسن به کد ملی وارد شوید با دریافت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به یک میلیون و هفتصد هزار ریال کاهش داد. وسید مهدی یاسینی فرزند سید حسن به کد ملی وارد شوید با دریافت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به یک میلیون و ششصد هزار ریال کاهش داد. و سید کمال یاسینی فرزند سید حسن به کد ملی وارد شوید با دریافت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به یک میلیون و ششصد هزار ریال کاهش داد. مدیر عامل شرکت اقرار به پرداخت سهم الشرکه مبلغ کاهش سرمایه نمود و سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ چهار میلیون و نهصد هزار ریال ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه 1- سید عباس یاسینی دارای یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه 2- سید کمال یاسینی دارای یک میلیون و ششصد هزار ریال سهم الشرکه 3- سید مهدی یاسینی دارای یک میلیون و ششصد هزار ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15121088
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی 14004787775
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : مهدی زنوریان زاد به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند وحق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی و قراردادها از قبیل چک سفته برات عقود اسلامی با امضای (مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هییت مدیره یا دو نفر از اعضای هییت مدیره) بهمراه مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15121096
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی 14004787775
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید و سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید و سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید و سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15121119
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی 14004787775
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : تصمیمات جلسه: کاهش سرمایه آقای سید عباس یاسینی فرزند سید حسن به کد ملی وارد شوید با دریافت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به یک میلیون و هفتصد هزار ریال کاهش داد. وسید مهدی یاسینی فرزند سید حسن به کد ملی وارد شوید با دریافت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به یک میلیون و ششصد هزار ریال کاهش داد. و سید کمال یاسینی فرزند سید حسن به کد ملی وارد شوید با دریافت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به یک میلیون و ششصد هزار ریال کاهش داد. مدیر عامل شرکت اقرار به پرداخت سهم الشرکه مبلغ کاهش سرمایه نمود و سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ چهار میلیون و نهصد هزار ریال ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه 1- سید عباس یاسینی دارای یک میلیون و هفتصد هزار ریال سهم الشرکه 2- سید کمال یاسینی دارای یک میلیون و ششصد هزار ریال سهم الشرکه 3- سید مهدی یاسینی دارای یک میلیون و ششصد هزار ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/11/2
آگهی 15050553
آگهی تغییرات شرکت یاسین موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 515731 و شناسه ملی 14007083982
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی1229931244 به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و اقای نوید کلانتری (خارج از اعضای هییت مدیره) به شماره ملی2092040219 به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ981028795280219  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/11/2
آگهی 15050561
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 287470 و شناسه ملی 10103233230
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره ـ سیدعباس یاسینی به شماره ملی1219427731 به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ سیدحسن یاسینی به شماره ملی1229350705 به سمت عضو هییت مدیره ـ پریسا جعفری (خارج از اعضاء) به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک. سفته. بروات. قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره یا امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در خصوص اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ981028773624888  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/9/4
آگهی 14903832
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516784 و شناسه ملی 14007123126
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدعباس یاسینی شماره ملی1219427731 به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سیدکمال یاسینی شماره ملی1229970363 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای سیدمهدی یاسینی شماره ملی1229931244به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980827760674881 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/8/14
آگهی 14876123
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516011 و شناسه ملی 14007091947
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی1219427731 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک,سفته,بروات,قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980808444343124  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/4
آگهی 14447997
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردازش هوشمند یاسین درتاریخ 06/11/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : •مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه‎ای و سیستم‎های الکترونیکی و مخابراتی و شبکه‎های نوین رایانه‎ای و تجهیزات مهندسی پزشکی رایانه‎ای و تجهیزات ابزاردقیق رایانه‎ای •انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک •تولید نرم افزار ، برنامه نویسی ، طراحی صفحات اینترنتی •فعالیت در زمینه بانکداری الکترونیکی و اتوماسیون بانکی •اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت‎های رایانه‎ای و مخابراتی داخلی وخارجی •خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم‎های رایانه‎ای و الکترونیکی •تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت •شرکت در نمایشگاه‎های رایانه‌ای داخلی و خارجی •شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت •ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور •انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت •عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت •دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت •انجام امور قراردادی و برآورد پروژه در زمینه موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، امانیه ، خیابان شهیدفیض اله عاطفی شرقی ، بلوار نلسون ماندلا ، پلاک 133 ، ساختمان دولتشاد ، طبقه دوم ، واحد 10 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 09/02/1397 نزد بانک سامان شعبه آفریقای شمالی با کد 820 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم لیلا خداوردی آبادچی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همرا مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم الهام حشمتی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سامان صفری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/13
آگهی 14401865
آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۸۳۹۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ـ آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای مهدی غیور نجف آبادی به شماره ملی 1091422583به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره ـ آقای محمود مرادی نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند ـ کلیه قرار دادها واسناد و اوراق رسمی بهاداروتعهدآورشرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیات مدیره به همراه مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق ونامه های اداری با امضا مدیرعامل منفردا و همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
ش971009113105791  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/13
آگهی 14401874
آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۸۳۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ شرکت توسعه صنعت یاسین با شناسه ملی 10103233230به نمایندگی آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید ـ شرکت یاقوت صنعت سمیر با شناسه ملی14004787775 به نمایندگی آقای مهدی غیور نجف آبادی به شماره ملی وارد شوید ـ شرکت پارسا کوشان صنعت یاسین با شناسه ملی14004753900 به نمایندگی آقای محمود مرادی نژاد به شماره ملی وارد شوید ـ آقای داود قهرمانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند
ش971009238724342  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/10/4
آگهی 14378397
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ساز توان یاسین در تاریخ 24/09/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، اجرا، نظارت، محاسبه فنی، مشاوره، تحقیق و بررسی پروژه های ساختمانی، عمرانی، معماری و تاسیساتی (مکانیکی و الکتریکی)، شهرسازی، انبوه سازی اعم از مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی بصورت مشارکت، مباشرت، پیمانکاری یا امانی و همچنین سرمایه گذاری در موارد فوق. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه اقلام بازرگانی مجاز.شرکت در نمایشگاهای داخلی و بین المللی.عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری. اخذ و اعطا نمایندگی از کلیه شرکتها معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور، مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای بازرگانی و عمرانی و صنعتی. احداث و راه اندازی کارخانه و کارگاه تولید لوازم، وسایل، ماشین آلات، دستگاه ها ومصالح ساختمانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ جردن ـ خیابان شهیدفیض اله عاطفی شرقی ـ بلوار نلسون ماندلا ـ پلاک 133 ـ ساختمان دولتشاد ـ طبقه دوم ـ واحد 11 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 21/07/1397 نزد بانک خاورمیانه شعبه زعفرانیه با کد 1008 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد رضا اعتضاد السلطنه به شماره ملی 0078940613و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی 1219427731و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی 1229931244و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی 1229970363و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای امین بیات به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای نوید کلانتری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ970924833447533  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/9/29
آگهی 14358843
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ساز توان یاسین در تاریخ 24/09/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، اجرا، نظارت، محاسبه فنی، مشاوره، تحقیق و بررسی پروژه های ساختمانی، عمرانی، معماری و تاسیساتی (مکانیکی و الکتریکی)، شهرسازی، انبوه سازی اعم از مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی بصورت مشارکت، مباشرت، پیمانکاری یا امانی و همچنین سرمایه گذاری در موارد فوق. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه اقلام بازرگانی مجاز.شرکت در نمایشگاهای داخلی و بین المللی.عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری. اخذ و اعطا نمایندگی از کلیه شرکتها معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور، مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای بازرگانی و عمرانی و صنعتی. احداث و راه اندازی کارخانه و کارگاه تولید لوازم، وسایل، ماشین آلات، دستگاه ها ومصالح ساختمانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ جردن ـ خیابان شهیدفیض اله عاطفی شرقی ـ بلوار نلسون ماندلا ـ پلاک 133 ـ ساختمان دولتشاد ـ طبقه دوم ـ واحد 11 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 21/07/1397 نزد بانک خاورمیانه شعبه زعفرانیه با کد 1008 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد رضا اعتضاد السلطنه به شماره ملی 0078940613و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی 1219427731و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی 1229931244و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی 1229970363و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای امین بیات به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای نوید کلانتری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ970924833447533  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/15
آگهی 14190727
آگهی تغییرات شرکت یاسین موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۵۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۳۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: _ اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. _ سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید عباس یاسینی به شماره ملی1219427731 به سمت عضو هیئت مدیره و نوید کلانتری به شماره ملی2092040219 به سمت مدیر عامل تا تاریخ 16/5/98 انتخاب گردیدند
پ970606724759774  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/3/1
آگهی 13835205
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۳۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید عباس یاسینی به شمارملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم پریسا جعفری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/3/1
آگهی 13835292
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۳۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید - آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید - آقای سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید بسمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای مهدی غیور نجف آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی زنوریان زاد به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/8/2
آگهی 13661250
آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۸۳۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا قهرمانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم جوهری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/8/2
آگهی 13661256
آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۸۳۹۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره 2 آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره 3 آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه قرار داد‌ها واسناد و اوراق رسمی بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق و نامه‌های عادی و اداری با امضاء آقای سیدعباس یاسینی (مدیرعامل) به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/30
آگهی 13652891
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه اقتصاد توان یاسین در تاریخ 19/07/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: مشاوره سرمایه گذاری مشارکت در سرمایه گذاری، جذب سرمایه، انتقال تجربه، مدیریت واحدهای صنعتی و کارگاههای تولیدی، تهیه طرح توجیهی، تحقیق و بررسی انجام مطالعات فنی و اقتصادی طراحی و مهندسی ایجاد و احداث و تکمیل کارخانجات در کلیه پروژه‌های بازرگانی و صنعتی و تولیدی و عمرانی و فرهنگی و هنری و آموزشی و بهداشتی و پروژه‌های زیر بنای اقتصادی تجارت الکترونیک انتقال تکنولوژی اخذ موافقت اصولی صادرات و واردات کلیه اقلام بازرگانی مجاز ترخیص کالا خرید و فروش و اجاره هرگونه اموال شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایجاد شعبات و قبول و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و سایر موارد مشابه. انجام کلیه فعالیت‌های فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران جردن خیابان شهیدفیض اله عاطفی شرقی بلوار نلسون ماندلا پلاک 133 ساختمان دولتشاد طبقه دوم واحد 11 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 1000 سهم وارد شوید ریالی می‌باشد تعداد 1000 سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ وارد شوید به موجب گواهی با نکی شماره 532/96 ص/ 205 مورخ 4/7/96 نزد بانک پاسارگاد شعبه آفریقا توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اصغر مقصودی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی خانم مریم السادات رضوی راد به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/19
آگهی 13628680
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارنو تجارت یاسین درتاریخ 04/07/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش ال سی برای شرکت نزد بانکها ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانک‌ها و کلیه موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. انجام کلیه فعالیت‌های فوق، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران جردن خیابان شهیدفیض اله عاطفی شرقی بلوار نلسون ماندلا پلاک 133 ساختمان دولتشاد طبقه دوم واحد 11 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی می‌باشد تعداد 100 سهم آن بانام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره وارد شوید مورخ 27/6/96 از بانک ملت شعبه ولنجک به مبلغ وارد شوید ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدمجید دانشی فاطمیه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای داریوش سوادیان کلور به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/10
آگهی 13623482
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاسین موتور درتاریخ 01/07/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش، صادرات و واردات انواع خودرو، قطعات خودرو و کلیه عملیات و معاملات تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش و پخش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات اقلام مجاز خودرویی و خدمات پس از فروش و کلیه کالاهای مربوطه و ترخیص کالا و انجام امور گمرکی داخلی مجاز، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و بین المللی مناطق آزاد، دولتی و خصوصی و انعقاد کلیه قرار دادهای کاری مرتبط با آن با اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام خدمات و فعالیت‌های تولیدی، خدماتی، تجاری، پیمانکاری در بخش‌های صنعت، حمل بار و مسافر و کالاهای درون شهری، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و شرکت در مزایده و مناقصه دولتی و خصوصی. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه موسسات اعتباری و بانکها، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و اجرای طرح‌های صنعتی و تعمیر گاهی خودرو. کلیه فعالیتها در زمینه طراحی، ساخت، تولید و مونتاژ خودرو و کلیه قطعات و لوازم یدکی خودروهای داخلی و خارجی، خرید کارخانجات و سهام شرکتها، احداث یا خرید مراکز و نمایندگی در سراسر کشور جهت خدمات رسانی به محصولات تولیدی و وارداتی و اخذ موافقت اصولی، تهیه خط مشی‌ها و روشهای لازم به منظور اداره. اصلاح، ادغام، توسعه، انحلال و یا فروش سهام یا اموال موسسات و شرکتهای متعلق به شرکت. سرمایه گذاری در کلیه فعالیت‌های عمرانی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و تجاری راسا و یا با مشارکت سایر بخشها. خرید و فروش اموال منقول از جمله خودرو و موتور سیکلت خرید فروش واردات صادرات تهیه تولید توزیع و پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران جردن خیابان شهیدفیض اله عاطفی شرقی بلوار نلسون ماندلا پلاک 133 ساختمان دولتشاد طبقه اول واحد 7 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی می‌باشد تعداد 100 سهم آن با نام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره 241/65417 مورخ 21/6/96 بانک ملت شعبه ولنجک مبلغ وارد شوید ریال پرداخت گردید والباقی در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای سید مجید دانشی فاطمیه به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران واعضاء) به مدت 2 سال آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یاسمن ریاحی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای داریوش سوادیان کلور به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/4/26
آگهی 13504610
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۷۷۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/04/1396 تغییرات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم جوهری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضاء مشترک قاسم جوهری (مدیرعامل) و سیدعباس یاسینی (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبر می‌باشد. و قراردادها و نامه‌های عادی و اداری با امضاء قاسم جوهری (مدیرعامل) و مهرشرکت معتبر می‌باشد ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/4/26
آگهی 13504611
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۷۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/04/1396 تغییرات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/4/26
آگهی 13504613
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۷۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/04/1396 تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1 سیده مریم یاسینی به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ چهارصد هزار ریال سهم الشرکه و علی رضا رضائی به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ چهارصد هزار ریال سهم الشرکه و قاسم جوهری به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ دویست هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند و هیچگونه سهم و مسیولیتی در شرکت ندارند 2 سرمایه شرکت از مبلغ یازده میلیون ریال به مبلغ ده میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید 3 لیست شرکا بعد از خروج شریک جدید و کاهش سرمایه: آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید دارای سه میلیون و چهارصد هزار ریال سهم الشرکه آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید دارای سه میلیون و سیصد هزار ریال سهم الشرکه آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید دارای سه میلیون و سیصد هزار ریال سهم الشرکه ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/4/26
آگهی 13504615
آگهی تغییرات شرکت یاقوت صنعت سمیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۷۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/04/1396 تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1 سیدمهدی یاسینی فرزند سیدحسن به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت و سیدعباس یاسینی فرزند سیدحسن به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ سه میلیون و چهار صد هزار ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت و سیدکمال یاسینی فرزند سیدحسن با پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در زمره شرکاء در امدند 2 سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یازده میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید لیست شرکا بعد از ورود شریک جدید و افزایش سرمایه: سیده مریم یاسینی به شماره ملی وارد شوید دارای چهارصد هزار سهم الشرکه علی رضا رضائی به شماره ملی وارد شوید دارای چهارصد هزار سهم الشرکه قاسم جوهری به شماره ملی وارد شوید دارای دویست هزار سهم الشرکه آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید دارای سه میلیون و چهارصد هزار ریال سهم الشرکه آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید دارای سه میلیون و سیصد هزار ریال سهم الشرکه آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید دارای سه میلیون و سیصد هزار ریال سهم الشرکه ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/4/31
آگهی 13502918
آگهی تغییرات شرکت پارسا کوشان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدحسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا کارگر شیراز به شماره ملی وارد شوید برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک آقایان سیدعباس یاسینی و محمدرضا کارگر شیراز همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/2/28
آگهی 13426005
آگهی تغییرات شرکت پارسا کوشان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل، آقای سیدحسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید رئیس هیئت مدیره، آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم زهرا قهرمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی خانم سیده اکرم هل اتائی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک آقایان سیدعباس یاسینی، سیدحسن یاسینی، سیدکمال یاسینی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/8/13
آگهی 12139677
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سامان صنعت یاسین درتاریخ 09/02/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: شرکت در انواع مناقصه و مزایده ـ خرید و فروش و اسقاط ماشین آلات راه سازی و خودرو و هرنوع فعالیت وابسته دیگر، صادرات و واردات ودر صورتلزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بوشهر ـ خ مطهری ـ خ باغ زهرا ـ روبروی خ ابوشهر ـ ساختمان تجاری ارمغان ـ طبقه 2. سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی که تعداد 100 سهم بانام میباشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2248 مورخ 20/12/1393 نزد بانک سپه شعبه توحید بندر بوشهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: . سید کمال یاسینی به شماره ملی1229970363 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 2. سیدعباس یاسینی به شماره ملی1219427731 به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی 3. سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای سید کمال یاسینی همراه با مهر شرکت معتبر ا می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم/آقای زهرا قهرمانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. آقای/خانم قاسم جوهری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
ش940209784778954  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/12/12
آگهی 12049607
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارسا کوشان صنعت یاسین درتاریخ 04/12/1393 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: جمع آوری و خرید و فروش خودروهای فرسوده، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات، واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کرج خ شهید بهشتی بین دهقان ویلای اول و دوم جنب بانک صادرات مجتمع رضا واحد6 کد پستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 100 سهم 100.000ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3307/10/93/2107 مورخ 25/10/93 نزد بانک پارسیان شعبه شهید بهشتی کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سید عباس یاسینی با کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سید حسن یاسینی با کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره ـ سید کمال یاسینی با کد ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهرا قهرمانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و خانم اکرم هل اتائی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ش931204666796512 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/3/25
آگهی 1473310
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت یاسین سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۸۷۴۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۳۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم زهرا قهرمانی به شماره ملی 1229969853و خانم فاطمه قادری نجف آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیأت مدیره به مدت 2سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان سید مهدی یاسینی به کدملی وارد شوید و سید عباس یاسینی به کدملی وارد شوید و سید حسن یاسینی به کدملی 1229350705
پ1834155 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/3/25
آگهی 1473311
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت یاسین سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۸۷۴۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۳۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان سید حسن یاسینی به کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره، سید عباس یاسینی به کدملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سید مهدی یاسینی به کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل معتبر می باشد.
پ1834156 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi