سمیه محمودی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سمیه محمودی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  120985xxxx
 • صادره از  سمیرم
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1363 در سمیرم
سمت(ها):
 • فرمانداری

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد جامعه شناسی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان مرکز سمیرم سفلی/شهرضا
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون اجتماعی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1395/5/23
آگهی 12371683
آگهی تغییرات شرکت مصرف كاركنان ادارات دولتی شهرضا شركت تعاونی به شماره ثبت ۶۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۹۶۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوراله آقاسی به شماره ملی وارد شوید و مرتضی آقاخانی به شماره ملی وارد شوید و عبدالعلی اسماعیلی به شماره ملی وارد شوید و حمید سالاری به شماره ملی وارد شوید و غلامرضا پیوسته به شماره ملی وارد شوید و عبدالرضا باباربیع به شماره ملی وارد شوید و عبدالعلی اخوان به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و حمید اسکندری به شماره ملی وارد شوید و آرزو قوامی به شماره ملی وارد شوید و سمیه محمودی به شماره ملی وارد شوید و سعید غفاری به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. محمد تاکی به شماره ملی 1199112178و سیدحسین میراجاق به شماره ملی وارد شوید و عبدالستار الصاق به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرسان اصلی و مختار خوشنظر به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.صورتهای مالی سال 29/12/1393مشتمل بر ترازنامه عملکرد سود وزیان مطرح و پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان به تصویب رسید.آخرین رقم سرمایه به مبلغ وارد شوید ریال به سمع اعضاء حاضر در جلسه رسید.
ش940617232230337  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi