رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای جواد نجفی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
جواد نجفی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    007136xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  8
  • آگهی‌ها  20
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   8

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  20
تاریخ
متن آگهی
1400/6/6
آگهی 15979627
آگهی تغییرات شرکت سوله نو آوری فن آوران آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 539184 و شناسه ملی 14008225343
آگهی تغییرات شرکت سوله نو آوری فن آوران آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیات مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند: - آقای حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید - آقای سعید محمدی به شماره ملی وارد شوید - آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید - آقای سهیل حاجی پورمقدم به شماره ملی وارد شوید - شرکت گروه تجارت الکترونیک دیجی کالا(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/6/6
آگهی 15979629
آگهی تغییرات شرکت سوله نو آوری فن آوران آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 539184 و شناسه ملی 14008225343
آگهی تغییرات شرکت سوله نو آوری فن آوران آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای امیر صالحی طالقانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) آقای حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره آقای سعید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای سهیل حاجی پورمقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا کامرانیان فر به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه تجارت الکترونیک دیجی کالا(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات تا مبلغ دویست میلیون ریال با امضاء مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ دویست میلیون ریال تا دو میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/3/5
آگهی 15810976
آگهی تغییرات شرکت سوله نو آوری فن آوران آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 539184 و شناسه ملی 14008225343
آگهی تغییرات شرکت سوله نو آوری فن آوران آینده سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای روح الله رحمانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوآوران آرمان آینده روشن( سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید وآقای سهیل حاجی پورمقدم به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوآوران بازار مجازی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید و آقای حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید و آقای سعید محمدی به شماره ملی وارد شوید و آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای دو سال انتخاب شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/3/5
آگهی 15811014
آگهی تغییرات شرکت سوله نو آوری فن آوران آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 539184 و شناسه ملی 14008225343
آگهی تغییرات شرکت سوله نو آوری فن آوران آینده سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر صالحی طالقانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) آقای روح الله رحمانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوآوران آرمان آینده روشن( سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید بسمت رییس هیات مدیره آقای حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای سهیل حاجی پورمقدم به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوآوران بازار مجازی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای سعید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات،قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات مجوزها با امضای مدیرعامل ورییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/3/5
آگهی 15811042
آگهی تغییرات شرکت آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 479341 و شناسه ملی 14005239778
آگهی تغییرات شرکت آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/08/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوآوران فن آوازه به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مجید قاسمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و خانم ندا برادران انارکی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء) تعیین شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات،قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات و مجوزها تا مبلغ 500.000.000 ریال با امضای مدیرعامل به تنهایی یا یک نفر از اعضاء هییت مدیره به تنهایی یا آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود ، برای مبالغ 500.000.000 ریال تا 50.000.000.000 ریال با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هییت مدیره یا آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید به همراه یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و برای مبالغ بیشتر از 50.000.000.000 ریال باامضاء مدیرعامل یا آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید به همراه دونفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود و حق امضاء کلیه چک ها جهت جابجایی وجه در حساب های بانکی افتتاح شده بنام شرکت، با امضاء امضا یکی از اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل یا آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وکلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و همچنین کلیه قراردادهای ناشران با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/1/8
آگهی 15725612
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433845 و شناسه ملی 10320845857
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : دارندگان حق امضاء به ترتیب ذیل معرفی گردیدند: گروه الف عبارتند از: آقایان حمید محمدی به شماره ملی 0064388573(مدیر عامل و عضو)، سعید محمدی وارد شوید (رییس هییت مدیره)، سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید (نایب رییس هییت مدیره)، علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص) (عضو هییت مدیره) و آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید (معاون مالی)؛ گروه ب عبارتند از: آقای محسن مکرمی به شماره ملی وارد شوید (معاون منابع انسانی)، آقای امیر پاشا به شماره ملی وارد شوید (معاون بازاریابی) و آقای علیرضا قاسمی یزدآبادی به شماره ملی وارد شوید (مدیرارشد مالی)؛ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله: چکها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء دو نفر از اعضای گروه الف یا یک نفر از گروه الف به همراه یک نفر از اعضای گروه ب با همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضاء دونفر از اعضای گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ بیشتر از صد میلیارد ریال با امضاء سه نفر از گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. حق امضاء کلیه چک ها جهت جابجایی وجه در حساب های بانکی افتتاح شده بنام شرکت، با امضاء یک نفر از اعضاء گروه الف به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. وکلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل یا آقای جواد نجفی(معاون مالی) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/1/11
آگهی 15725632
آگهی تغییرات شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 527803 و شناسه ملی 14007678524
آگهی تغییرات شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه تجارت الکترونیک دیجی کالا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره - شرکت نو آوران فن آوازه به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سعید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای هومن امینی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات،قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات و مجوزها تا مبلغ 500.000.000 ریال با امضای مدیرعامل به تنهایی یا یک نفر از اعضاء هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود ، برای مبالغ 500.000.000 ریال تا 50.000.000.000 ریال با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هییت مدیره یا مدیرعامل به همراه آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و برای مبالغ بیشتر از 50.000.000.000 ریال با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هییت مدیره و آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود و حق امضاء کلیه چک ها جهت جابجایی وجه در حساب های بانکی افتتاح شده بنام شرکت، با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وکلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/12/20
آگهی 15668499
آگهی تغییرات شرکت نو آوران بازار مجازی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 517119 و شناسه ملی 14007142450
آگهی تغییرات شرکت نو آوران بازار مجازی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید محمدی به شماره ملی: وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره شرکت نوآوران فن آوازه (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید بسمت رییس هیات مدیره آقای حمید محمدی به شماره ملی: وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره خانم شقایق محمدی به شماره ملی: وارد شوید به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء) برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند لیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها ومعاملات با دو امضاء از سه امضای آقایان حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید ، سعید محمدی به شماره ملی وارد شوید ، آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 15512233
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433845 و شناسه ملی 10320845857
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : دارندگان حق امضاء به ترتیب ذیل برای مدت 2سال معرفی می گردند: گروه الف عبارتند از: آقایان حمید محمدی به شماره ملی 0064388573(مدیر عامل و عضو)، سعید محمدی وارد شوید (رییس هییت مدیره)، سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید (نایب رییس هییت مدیره)، علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص) (عضو هییت مدیره) و آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید (معاون مالی)؛ گروه ب عبارتند از: آقای محسن مکرمی به شماره ملی وارد شوید (معاون منابع انسانی)، آقای امیر پاشا به شماره ملی وارد شوید (معاون بازاریابی) و آقای وحید حیدری به شماره ملی وارد شوید (مدیرارشد مالی)؛ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء دو نفر از اعضای گروه الف یا یک نفر از گروه الف به همراه یک نفر از اعضای گروه ب با همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضاء دونفر از اعضای گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ بیشتر از صد میلیارد ریال با امضاء سه نفر از گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. حق امضاء کلیه چک ها جهت جابجایی وجه در حساب های بانکی افتتاح شده بنام شرکت، با امضاء یک نفر از اعضاء گروه الف به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل یا آقای جواد نجفی(معاون مالی) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/30
آگهی 15307705
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433845 و شناسه ملی 10320845857
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره را به شرح ذیل تعیین نمودند: آقای سعید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره؛ آقای حمید محمدی به شماره ملی 0064388573به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره؛ آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رییس هییت مدیره؛ آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره. 1. دارندگان حق امضاء به ترتیب ذیل برای مدت 2سال معرفی می گردند: گروه الف: آقای حمید محمدی به شماره ملی 0064388573(مدیر عامل و عضو) با هر یک از اعضاء دیگر هیات مدیره یا امضاء آقای حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید و آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید (معاون مالی)؛ گروه ب: آقای محسن مکرمی به شماره ملی وارد شوید (معاون منابع انسانی) و آقای امیر پاشا زانوس به شماره ملی وارد شوید (معاون بازاریابی) با آقای وحید حیدری به شماره ملی وارد شوید (مدیرارشد مالی)؛ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با دو امضاء از گروه (الف) یا یک امضاء از گروه (الف) و یک امضاء از گروه (ب) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با دو امضاء از گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ بیشتر از صد میلیارد ریال با سه امضاء از گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. حق امضاء کلیه تضامین و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ حق امضاء کلیه چک ها جهت جابجایی وجه در حساب های بانکی افتتاح شده بنام شرکت، با امضاء یک نفر از اعضاء گروه الف به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/30
آگهی 15189367
آگهی تغییرات شرکت نو آوران بازار مجازی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 517119 و شناسه ملی 14007142450
آگهی تغییرات شرکت نو آوران بازار مجازی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اشخاص ذیل به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند . شرکت نوآوران فن آوازه به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید - حمید محمدی به شماره ملی: وارد شوید ؛ - سعید محمدی به شماره ملی: وارد شوید روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/30
آگهی 15189375
آگهی تغییرات شرکت نو آوران بازار مجازی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 517119 و شناسه ملی 14007142450
آگهی تغییرات شرکت نو آوران بازار مجازی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیات مدیره را به شرح ذیل تعیین گردید . سعید محمدی به شماره ملی: وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره - شرکت نوآوران فن آوازه به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید بسمت رییس هیات مدیره - حمید محمدی به شماره ملی: وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها ومعاملات با دو امضاء از سه امضای آقایان حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید ، سعید محمدی به شماره ملی وارد شوید ، آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/8/16
آگهی 14873926
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433845 و شناسه ملی 10320845857
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره سعید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند دارندگان حق امضاء به ترتیب ذیل برای مدت 2سال معرفی می گردند: گروه الف: کلیه اعضاء هیئت مدیره با آقای حمید محمدی به شماره ملی 0064388573(مدیرعامل) و آقای جواد نجفی به شماره ملی 0071363531(معاون مالی) گروب: آقای محسن مکرمی به شماره ملی 0073190667(معاون منابع انسانی) و آقای امیر پاشا زانوس به شماره ملی 2200517688(معاون بازاریابی) با آقای وحید حیدری به شماره ملی 3860124676(مدیرارشد مالی) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقوداسلامی، تصمیمات، مجوزها ومعاملات تا مبلغ پنج میلیارد ریال با دو امضاء از گروه(الف) یا یک امضاء از گروه(الف) و یک امضاء از گروه(ب) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و برای مبالغ پنج میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال با دو امضاء از گروه(الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ، برای مبالغ بیشتر از پنجاه میلیارد ریال با سه امضاء از گروه(الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود، حق امضاء کلیه تضامین و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ980807566308211  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/2/5
آگهی 13985615
آگهی تغییرات شرکت اوست دارو بهبود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۷۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۲۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/95 تصویب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/8/7
آگهی 13613630
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرین الوند پارس درتاریخ 26/06/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فعالیت و سرمایه گذاری در زمینه تهیه تولید، عرضه، خرید و فروش، واردات، صادرات، بسته بندی انواع مواد غذایی طبخ شده منجمد، کنسروجات، حبوبات، صیفی جات و مشتقات آن، مواد پروتئینی و لبنی، کلیه کالاها و محصولات بازرگانی، دارویی، پزشکی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ایجاد و احداث شعبه در سراسر ایران و جهان، مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کیله بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها، سمینارها و نمایشگاههای تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران الوند کوچه کامبیز خیابان الوند پلاک 39 طبقه اول واحد 2 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی می‌باشد تعداد وارد شوید سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ وارد شوید ریال طی گواهی بانکی به شماره 29/96/1007 مورخ 15/6/96 نزدبانک خاور میانه شعبه بخارست پرداخت شده_است اولین مدیران: آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) به مدت دو سال شرکت کوبل دارو (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای شکراله معماریان به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال خانم نرجس خاتون معماریان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال آقای غفار برارجانیان بهنمیری به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی خانم میترا اسدپور اقبالی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالیتعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/6
آگهی 13607563
آگهی تغییرات شرکت کوبل دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۳۶۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه الف: غفار برارجانیان بهنمیری به شماره ملی وارد شوید - شکراله معماریان به شماره ملی وارد شوید - نرجس خاتون معماریان به شماره ملی وارد شوید - جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید - محمدرضا عبدالهی به شماره ملی وارد شوید - نیما برارجانیان بهنمیری به شماره ملی وارد شوید - یاشار معماریان به شماره ملی وارد شوید گروه ب: حمید معین الدین به شماره ملی وارد شوید - حمیدرضا صمدی به شماره ملی وارد شوید - مهدی عباسی به شماره ملی وارد شوید کلیه اسناد و اوراق بهاداروبانکی از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادهای تعهدآور با امضاء 2 نفر از صاحبان امضاء گروه الف متفقا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد و یا با امضاء یک نفر از صاحبان امضاء گروه الف به همراه یکی از دارندگان حق امضاء گروه ب متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا منفرد هریک از اعضاء گروه الف همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/12/16
آگهی 13318019
آگهی تغییرات شرکت اوست دارو بهبود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۷۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۲۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی وآقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/20
آگهی 15319852
آگهی تغییرات شرکت آوازه نو پوشان پارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 496453 و شناسه ملی 14006067656
آگهی تغییرات شرکت آوازه نو پوشان پارسی سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید محمدی به شماره ملی 0064388581به نمایندگی از شرکت نوآوران فن آوازه به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره -آقای حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره - آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور ﺷﺮﮐﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﮏ، ﺳﻔﺘﻪ، ﺑﺮات، قراردادها و اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد تعهد ﯾﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی آقایان سعید محمدی و حمید محمدی متفقاً همراه با مهر ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﻠﯿﻪ اوراق ﻋﺎدی و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری ﺑﻪ اﻣﻀﺎء هریک از آقایان سعید محمدی و حمید محمدی ، همراه با مهر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ خواهند ﺑﻮد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/20
آگهی 15319858
آگهی تغییرات شرکت آوازه نو پوشان پارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 496453 و شناسه ملی 14006067656
آگهی تغییرات شرکت آوازه نو پوشان پارسی سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای سعید محمدی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت نوآوران فن آوازه به شناسه ملی 10320845857- آقای حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید - آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/20
آگهی 15319864
آگهی تغییرات شرکت آوازه نو پوشان پارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 496453 و شناسه ملی 14006067656
آگهی تغییرات شرکت آوازه نو پوشان پارسی سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید محمدی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت نوآوران فن آوازه به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره -آقای حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره- آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور ﺷﺮﮐﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﮏ، ﺳﻔﺘﻪ، ﺑﺮات، قراردادها و اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد تعهد ﯾﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی آقایان سعید محمدی و حمید محمدی متفقاً همراه با مهر ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﻠﯿﻪ اوراق ﻋﺎدی و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری ﺑﻪ اﻣﻀﺎء هریک از آقایان سعید محمدی و حمید محمدی ، همراه با مهر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ خواهند ﺑﻮد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi