تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای حیدر علی عابدی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
حیدر علی عابدی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  112891xxxx
 • صادره از  فریدونشهر
 • شرکت‌ها  3
 • آگهی‌ها  5
متولد 1334
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه

تحصیلات:
 • دکتری تخصص آموزش پرستاری
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان مرکز اصفهان
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون بهداشت و درمان در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  5
تاریخ
متن آگهی
1397/7/28
آگهی 14254270
آگهی تغییرات مرکز توسعه خواهر شهرهای ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۷۸۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/11/1396 و مجوز شماره 41130مورخ 9/3/1397وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 28/12/1395 به تصویب رسیدمحسن روحی صفت به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و علیرضا رجائی به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و نادره جواهری به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و حیدرعلی عابدی به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مصطفی ترک زهرانی به کدملی وارد شوید به سمت عضواصلی هیئت مدیره و محمد نیکخواه به کدملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیات مدیره و محمد علی رجائی به کدملی وارد شوید به سمت عضوعلی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پروانه موسی زاده طالخونچه به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل و محمد تقی مشایخ به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پ970718517445483 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/6/7
آگهی 13566764
آگهی تغییرات شرکت آموزش و پژوهش نقش جهان اسپادانا ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۴۳۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حیدر علی عابدی کدملی وارد شوید با دریافت وارد شوید ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر در شرکت هیچ حق و حقوق و سمتی ندارد وسرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال نقدی به وارد شوید ریال کاهش یافت وماده 4 اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد. ماده 4 اصلاحی: سرمایه شرکت وارد شوید ریال نقدی است که تماما به صورت نقد پرداخت ودر اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. اسامی شرکاء ومیزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می‌باشد: محمد عابدی دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه و میثم عابدی دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/10/28
آگهی 12589814
آگهی تغییراتانجمن علمي پرستاري ايران موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۶۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/05/1394 و مجوز وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی بشماره 360/503مورخ 20/7/94تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علی رضا نیکبخت نصر آبادی با شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هئیت مدیره آقای مسعود فلاحی خشکناب با شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هئیت مدیره آقای حیدر علی عابدی با شماره ملی1128914484 به سمت منشی هئیت مدیره (دبیر ) آقای سهیل نجفی مهری با شماره ملی 3257325029به سمت خزانه دار هئیت مدیره برای ما بقی مدت تصدی هئیت مدیره تعیین سمت گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته،برات ،قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هئیت مدیره و خزانه دار همراه با مهرموسسه و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هئیت مدیره و در غیاب ایشان با امضای نائب رئیس هئیت مدیره منفردا همراه با مهر موسسه معتبر می باشد .
پ941016233274567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/10/9
آگهی 12526086
آگهی تغییراتانجمن علمي پرستاري ايران موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۶۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/04/1394 ومجوز شماره 360/503مورخ 20/7/94وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود فلاحی خشکناب با شماره ملی 2470733162آقای حیدر علی عابدی با شماره ملی 1128914484خانم فریده یغمائی با شماره ملی 0046140212آقای علی رضا نیکبخت نصرآبادی با شماره ملی 5649310467آقای سهیل نجفی مهری با شماره ملی 3257325029آقای عباس عبادی با شماره ملی 0934101205خانم فاطمه الحانی با شماره ملی2491072238 به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت یک سال تعیین شدند آقای کورش زارع به شماره ملی وارد شوید و آقای رضا ضیغمی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت بازرسین برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند: هدایت جعفری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی علیرضا سالار به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل
پ940910510951926 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/31
آگهی 12275120
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آموزش و پژوهش نقش جهان اسپادانا ایرانیان درتاریخ 21/04/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ـ برگزاری دوره های بهیاری(کمک پرستاری) ـ پس از کسب مجوز از مراجع ذی صلاح . مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : اصفهان ـ مشتاق اول ـ کوچه باغ برج ـ کوچه گلشن ـ بن بست عابدی ـ پلاک 26 ـ واحد1 ـ کدپستی8153653791 سرمایه شرکت : مبلغ 000/000/1 ریال می باشد که از طرف شرکا پرداخت و در اختیار هیات مدیره قرار گرفت . اولین مدیران شرکت : حیدرعلی عابدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و دارنده 000,600 ریال سهم الشرکه و میثم عابدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل و دارنده000,400 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات ، قراردادها وعقود اسلامی با امضای مشترک حیدر علی عابدی و میثم عابدی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای میثم عابدی همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه
ش940421247321978 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi