رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای مصطفی زه تابیان

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
مصطفی زه تابیان
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    106294xxxx
  • صادره از  نیشابور
  • شرکت‌ها  7
  • آگهی‌ها  12
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   7

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  12
تاریخ
متن آگهی
1399/3/27
آگهی 15254651
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 403717 و شناسه ملی 10320548447
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سامی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره، آقای شعبان مرادی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مصطفی زه تابیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل، آقای امیررضا خسروی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا علی نوری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند. قسمتی از اختیارات ماده 40 اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات خصوصی و عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات پولی و مالی معتبر. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود و متفرعات مربوط به آن. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها. ـ تحصیل اعتبار و تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و موسسات پولی و مالی معتبر داخلی و خارجی. ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ تعیین میزان استهلاک اموال منقول و غیر منقول. ـ تنظیم صورت های مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیابت مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ990325571329448 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/2/11
آگهی 15182361
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 403717 و شناسه ملی 10320548447
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی زه تابیان به شماره ملی وارد شوید خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ990207524910430 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/8
آگهی 12499896
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/05/1394 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 642,122 مورخ 4/8/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نرگس یزدانیان کدملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای دانیال شاه زمانیان سیچانی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وآقای مصطفی زه تابیان کدملی 1062943252به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوهیئت مدیره وآقای جواد عشقی نژاد کدملی 1284847020به نمایندگی از شرکت طراحی ومهندسی بهور به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوهیئت مدیره وآقای صلاح الدین قوی پنجه کدملی 0057391440به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور وقراردادها (به استثناء قراردادهای استخدامی ومشاوره ای) با امضاء مشترک مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی قراردادهای استخدامی واحکام کارکنان با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940901296894648  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/14
آگهی 12244259
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک تجارت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۰۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/10/1393 و مجوز شماره 305838,121 مورخ 118/12/93 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: بانک تجارت به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی احسان مرادی به کد ملی وارد شوید میر فیض فلاح به شماره ملی وارد شوید تیرداد احمدی به شماره ملی وارد شوید امیر شیروانی به شماره ملی وارد شوید مصطفی زه تابیان به شماره ملی1062943252
پ940331378234665  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/14
آگهی 12244265
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک تجارت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۰۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/10/1393 و مجوز شماره 305838,121 مورخ 118/12/93 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میر فیض فلاح با کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره؛ تیرداد احمدی با کد ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیأت مدیره؛ امیر شیروانی با کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره؛ مصطفی زه تابیان با کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره؛ بانک تجارت با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی احسان مرادی با کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل و مدیر مالی شرکت (آقای محمدرضا ابرقویی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره یا یکنفر از اعضا و مدیر مالی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940331309577492  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/1/25
آگهی 12101879
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری زعیم شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/11/1393 مجوز شماره306716/121مورخ 24/12/93سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی فداکار داورانی کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره؛ شرکت سخت آژند (سهامی عام) به شمارهشناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای مصطفی زه تابیان کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان (سهامی خاص) به شمارهشناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای علیرضا عظیمی کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا عظیمی کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری غیرتعهدآور با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. نشانی شرکت از آدرس قبلی به نشانی تهران، خیابان آفریقا، خیابان نور، پلاک 6، طبقه سوم کدپستی وارد شوید تغییر یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پ940118894381807  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/1/25
آگهی 12101934
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری زعیم سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/11/1393 مجوز شماره306716/121مورخ 24/12/93سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سخت آژند (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای مصطفی زه تابیان کدملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای علیرضا عظیمی کدملی 0070588589آقای محمدمهدی فداکار داورانی کدملی وارد شوید بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شمارهشناسه ملی10380076460 به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شمارهشناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پ940118450340841  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/12/25
آگهی 12078286
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتصام سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/11/1393 و مجوز شماره 304790مورخه 11/12/93 سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سخت آژند (سهامی عام) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای مصطفی زه تابیان کدملی وارد شوید ـ شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکار داورانی کدملی وارد شوید ـ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای مهدی معروفی کدملی وارد شوید ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای علیرضا عظیمی کدملی وارد شوید ـ شرکت پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی وارد شوید بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت 589 و شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت 2391 و شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پ931219469123225 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/12/25
آگهی 12078291
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتصام سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/11/1393 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 11/12/93 سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکار داورانی کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره؛ ـ شرکت سخت آژند (سهامی عام) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای مصطفی زه تابیان کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ ـ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای مهدی معروفی کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره؛ ـ شرکت پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره؛ ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای علیرضا عظیمی کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره؛ ـ آقای مصطفی زه تابیان کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل؛ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری غیرتعهدآور با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ نشانی شرکت از آدرس قبلی به تهران، خیابان آفریقا، خیابان نور، پلاک 6 کدپستی وارد شوید تغییر یابد
پ931219453976101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/12/25
آگهی 12078291
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتصام سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/11/1393 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 11/12/93 سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکار داورانی کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره؛ ـ شرکت سخت آژند (سهامی عام) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای مصطفی زه تابیان کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ ـ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای مهدی معروفی کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره؛ ـ شرکت پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره؛ ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای علیرضا عظیمی کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره؛ ـ آقای مصطفی زه تابیان کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل؛ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری غیرتعهدآور با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ نشانی شرکت از آدرس قبلی به تهران، خیابان آفریقا، خیابان نور، پلاک 6 کدپستی وارد شوید تغییر یابد
پ931219453976101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/6/31
آگهی 1614438
آگهی تغییرات صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین به‌شماره‌ثبت ۲۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 11/01/1393 و مجوز شماره 276824/121مورخ 29/4/93سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ماده 5 اساسنامه مبنی بر دوره فعالیت و سال مالی صندوق از دو سال به پنج سال شمسی تغییر یافت. ـ ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند: ـ شرکت تامین سرمایه بانک ملت(سهامی خاص) ش م 10320453421به نمایندگی آقای ولی اله خرازی مقدم ک م 2802555863به عنوان مدیر صندوق؛ ـ بانک ایران زمین (سهامی عام) ش م 10320503079به نمایندگی اقای مصطفی زه تابیان ک م 1062943252به عنوان ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق؛ ـ بانک ملت (سهامی عام) ش م 10100834967به نمایندگی آقای سید نقی شمسی ک م2708406582 به عنوان ضامن سودآوری؛ ـ شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) ش م 10320563209به نمایندگی خانم هانیه حکمت ک م وارد شوید به عنوان متولی صندوق؛ ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار ش م 10840017999به نمایندگی آقای محمد رضا سرافراز یزدی ک م وارد شوید به عنوان حسابرس صندوق؛
پ930623731739176 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/2/20
آگهی 1423055
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان شماره ثبت ۲۹۰۴۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴
باستناد صورت جلسه مطابق اساسنامه مورخ 27/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ماده 5 اساسنامه مدت فعالیت صندوق از دو سال به پنج سال شمسی تغییر یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
ارکان صندوق بشرح زیر تعیین گردید.
شرکت کارگزاری سهم آشنا بشناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مهیار دشتی بقایی به کد ملی وارد شوید بسمت مدیر صندوق.
بانک ایران زمین بشناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مصطفی زه تابیان به کد ملی وارد شوید بسمت مدیر ثبت و ضامن نقد شوندگی.
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی بشناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای امیر تقی خان تجریشی به کد ملی وارد شوید بسمت متولی.
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بشناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای خسرو واشقانی فراهانی به کد ملی وارد شوید بسمت حسابرس.
پ1811954 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi