رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای محمد پروانه

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمد پروانه
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    006096xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  8
  • آگهی‌ها  17
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   8

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  17
تاریخ
متن آگهی
-
آگهی 16032750
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 528321 و شناسه ملی 14007703689
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد پروانه به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره- آقای منصور منصوری به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره- خانم شکوه سلیمی به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 15899760
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 528321 و شناسه ملی 14007703689
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد پروانه به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره- آقای مصطفی منصوری به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره- خانم شکوه سلیمی به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/4/3
آگهی 15871592
آگهی تغییرات شرکت خودرو پارس ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 495749 و شناسه ملی 14006030850
آگهی تغییرات شرکت خودرو پارس ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زهرا منصوری به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره -خانم زهره منصوری به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره- آقای محمد پروانه به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/4/2
آگهی 15866472
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529747 و شناسه ملی 14007765688
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای منصور منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای محمد پروانه به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره خانم شکوه سلیمی به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/2/22
آگهی 15796334
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529747 و شناسه ملی 14007765688
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/01/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای منصور منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ، آقای خلیل حسن آبادی به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد پروانه به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/2/19
آگهی 15786691
آگهی تغییرات شرکت کیان موتور وارنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 481938 و شناسه ملی 14005365696
آگهی تغییرات شرکت کیان موتور وارنا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه اصلاح گستران امین به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و محمد پروانه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1398 به تصویب رسید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/10/29
آگهی 15606999
آگهی تغییرات شرکت کارا موتور ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 486427 و شناسه ملی 14005580621
آگهی تغییرات شرکت کارا موتور ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زهره منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و زهرا منصوری به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و محمد پروانه به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/5
آگهی 15305232
آگهی تغییرات شرکت کیان موتور وارنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 481938 و شناسه ملی 14005365696
آگهی تغییرات شرکت کیان موتور وارنا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی بخرد یار به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای محمد پروانه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/6
آگهی 14705479
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۷۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۶۵۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آگاهان ارقام خبره به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای محمد پروانه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/10/1
آگهی 14367454
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت فراز دشت ری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۰۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۱۲۵۹
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت فراز دشت ری سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال تعیین گردیدند:
آقای بهرام لاله بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
- آقای رضا منصوری بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره
- خانم مهراعظم منصوری بشماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضای هرکدام از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
- آقای محمدمهدی کرامتی بشماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای محمد پروانه بشماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/9/11
آگهی 14304393
آگهی تغییرات شرکت خودرو نمای هوشمند پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۷۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای محمد پروانه بشماره ملی: وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره خانم زهرا منصوری بشماره ملی: وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم ساره منصوری بشماره ملی:0010995536 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970819196920282  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/25
آگهی 14111790
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه تولیدی سرمایه گذاری ایرانیان درتاریخ 17/04/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ارائه کلیه خدمات و فعالیتها در زمینه تولید تهیه و تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی و همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه و تولید و واردات و صادرات و حق العمل کاری و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و ارائه کلیه خدمات تشریفات. بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیردیجیتالی و انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی و تجاری و و اقتصادی و سرمایه گذاری مجاز در کلیه امور تولیدی و عمرانی و بازرگانی اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های سرمایه گذاری و تولیدی و خدماتی و صنعتی از جمله ساخت و تولید انواع ماشین آلات ریلی و جاده‌ای و کشاورزی و صنایع کشتی سازی و قطعات و تجهیزات آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی خارجی و داخلی و ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه صنایع تولیدی و تبدیلی و مدیریتی شرکت در و برگزاری نمایشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی مجاز و گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و ایجاد شعب و نمایندگی و اخذ شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور کلیه موارد مذکور، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران سعادت آباد خیابان علامه طباطبائی شمالی خیابان بیستم شرقی پلاک 4 طبقه دوم واحد 4 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی تعداد وارد شوید سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 11/97/1274 مورخ 10/04/1397 نزد بانک بانک پارسیان شعبه اختیاره با کد وارد شوید پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد پروانه به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شکوه سلیمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مصطفی منصوری به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی مهریان اصفهانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خودرو نمای هوشمند پارس به شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی خلیل حسن آبادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم ساره منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مهدی میرزائی نقلبری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/20
آگهی 14107177
آگهی تأسیس شرکت پانیذ گستر پردیس منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص)
شرکت پانیذ گستر پردیس منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) در تاریخ 2/4/97 با شمارۀ ثبت 3543 به شناسه ملی وارد شوید در اداره ثبت شرکتهای این سازمان به ثبت رسیده و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد: 1 موضوع شرکت: واردات و صادرات و خرید و فروش و توزیع و فعالیت در زمینه کلیه اقلام مختلف بازرگانی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خدمات بازرگانی اعم از سرمایه گذاری بازرگانی، سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام، اخذ و اعطای تسهیلات ریالی بانکی از کلیه‌ی موسسات مالی و اعتباری بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع شرکت به نحوی سودآوری داشته_باشد، کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و درچارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد انزلی. 2 مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی، مجتمع ونوس، طبقه همکف، غرفه 217، کدپستی 4313144998. 3 سرمایه شرکت: سرمایه نقدی به مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به ده هزار سهم با نام صد هزار ریالی که مبلغ سی و پنج درصد سرمایه آن برابر گواهی شماره 4559 مورخ 7/3/97 نزد بانک صادرات شعبه ونوس منطقه آزاد انزلی پرداخت گردید ه و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. 4 مدیران شرکت: خانم زهرا منصوری به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی منصوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین شبگرد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم طناز مشایخی نظام آبادی به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، بروات و سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با هم همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. 6 اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره. 7 بازرسان شرکت: آقای محمد پروانه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود صرافها به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 8 روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/6/28
آگهی 13607931
آگهی تغییرات شرکت کیان موتور وارنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الناز حاتمی به شماره ملی وارد شوید شکوه سلیمی به شماره ملی وارد شوید حسین شب گرد به شماره ملی وارد شوید خلیل حسن آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. محمد پروانه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و ساره منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/7
آگهی 13034610
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پشتیبان یدک کار بام درتاریخ 03/07/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی مجاز بالاخص در رابطه با خدمات انواع خودروهای سواری سنگین و سبک و تهیه کلیه قطعات مربوط به این خودروها - اخذ وام و اعتبار از کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی. تفویض و اخذ نمایندگی داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شرکت. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان مطهری بعداز قائم مقام فراهانی پلاک 320 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ بیست میلیارد ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی که تعداد وارد شوید سهم با نام ومیباشد که مبلغ هفت میلیاردریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1237 مورخ 26/05/1395 نزد بانک سپه شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مصطفی خدری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین به شناسه ملی وارد شوید بسمت مدیر عامل و عضوء هیئت مدیره و مسعود منصوری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی آسان کار پادرا به شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و ایدین فضلعلی زاده به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت آلوارس موتور به شناسه ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره واسماعیل مجاهد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پرواز موتور شیراز به شناسه ملی وارد شوید و محمدرضا ابدطلب به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت رادکارموتور به شناسه ملی وارد شوید و محمد حسین ممتحن به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگان خودرو فریان به شناسه ملی وارد شوید و فریبرز باقری نیا به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی آسا خودرو سهیل به شناسه ملی وارد شوید و مهرداد منصوری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سفیر پیشرو آرمان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: - کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهد آورشرکت ازقبیل چک، سفته، بروات وقراردادها وعقود اسلامی با امضاء دونفر از سه مدیر (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره) متفقا " همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: محمد پروانه به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. مهدی نادری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.). پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/5/24
آگهی 12932937
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خودرو نمای هوشمند پارس درتاریخ 05/05/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ایجاد زیر ساخت‌های فنی لازم برای ارائه خدمات تجارت الکترونیکی غیر هرمی و غیرشبکه‌ای در بازارهای داخلی و بین المللی در زمینه خودرو و خدمات مرتبط ارایه خدمات مجاز بازاریابی و تجارت الکترونیک غیر هرمی و غیر شبکه‌ای در بازار‌های داخلی و بین المللی در زمینه خودرو و خدمات مرتبط در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح، انجام امور پشتیبانی، راهبری، و راهنمایی کاربران و ایجاد مرکز پاسخ گویی در زمینه سامانه‌های رایانه‌ای در ارتباط با موضوع شرکت پس از اخذ مجوز‌های لازم قانونی، انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی کالاها و خدمات مجاز در زمینه‌های صادرات و واردات، خرید و فروش، پخش، ترخیص، حق العمل کاری و سایر موارد در بازار داخلی و بین المللی، ارائه کلیه خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای در امور اقتصادی تجاری، بازرگانی به اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور، ایجاد پورتال‌های اطلاع رسانی، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت، انجام خدمات اجرائی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، افتتاح حسابهای بانکی، اخذ وام و تسهیلات واعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ودولتی و خصوصی داخلی یا خارجی، شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی، ایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگی و کارگزاری در داخل و خارج از کشور، شرکت در نمایشگاهها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت، خرید و فروش سهام شرکتها و سازمانهای مجاز دولتی و خصوصی در بورس اوراق بهادار و یا خارج از آن، سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها با موضوع فعالیت مشابه از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود، انجام دادن سایر امور و عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق هدف‌های شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت، ضرورت داشته_باشد. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - خیابان ایت اله کاشانی شرق - قبل از خروجی ستاری - میدان نور سابق - ساختمان مینیاتور - پلاک 4 - واحد 14 کدپ وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 1000 سهم وارد شوید ریالی که تعداد 0 سهم با نام و 1000 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 14/4/95 نزد بانک ملی شعبه خیابان تختی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد درخشان به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به شماره ملی وارد شوید و رضا منصوری به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید و مهر اعظم منصوری به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید و سید عرفان میرطالبی نیسیانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا ی هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمد پروانه به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و علی نوری مقدم به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال تعیین شدند. روزنامه همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/4/15
آگهی 12875608
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت فراز دشت ری در تاریخ 05/04/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور کشاورزی اعم از زراعت و باغبانی تولید بذر سبزی و صیفی جات تولید خاک گلدانی و بستر رشد تولید نشاء خدمات باغبانی تولید محصولات گلخانه و باغ بسته بندی محصولات کشاورزی تولید نهال امور دامپروری اعم از بزرگ و کوچک طیور زنبور عسل کرم ابریشم زالو قورباغه انجام فعالیت کشاورزی در زمینه گیاهان داروئی فعالیت در زمینه پرورش ماهی و تکثیر و توزیع و فروش آبزیان انجام هرگونه فعالیت بازرگانی اعم از واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز و محصولات مرتبط و ادوات کشاورزی عقد قرارداد با دوایر دولتی و خصوصی اخذ نمایندگی‌های داخلی و خارجی اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی و مراجع ذیصلاح شرکت در مناقصات داخلی و خارجی و مزایده‌های دولتی و خصوصی. و در صورت نیاز پس از اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی صلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستاری جنوب بلوار فردوس غرب خیابان ورزی شمالی کوچه یکم شرقی پلاک 4 واحد 14 کدپستی: وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 1000 سهم وارد شوید ریالی که تعداد 1000 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 269 مورخ 30/3/95 نزد بانک ملی ایران شعبه خ تختی کد 0751 پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای رضا منصوری به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهراعظم منصوری به کدملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای بهرام لاله به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمد مهدی کرامتی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. محمد پروانه به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi