رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای علی فیاض بخش

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی فیاض بخش
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    006082xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  13
  • آگهی‌ها  28
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   13

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  28
تاریخ
متن آگهی
1400/3/30
آگهی 15849121
آگهی تغییرات شرکت پارس ترابران مبنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 512466 و شناسه ملی 14006915167
آگهی تغییرات شرکت پارس ترابران مبنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: - آقای علی فیاض بخش به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (10320689476) به سمت عضو و رییس هیات مدیره - خانم سمیه چاوشی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه مایا (سهامی خاص) به سمت عضو و نایب رییس هیات مدیره - آقای سید مجید موسوی فرده به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت دی سی اس اینترنشنال دی دبلیو سی ال ال سی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل - آقای مهدی نایبی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره - آقای مهرشاد پزشک به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوز ها و معاملات تا مبلغ وارد شوید ریال با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای موظف هیات مدیره همراه با مهر شرکت و برای مبالغ بالاتر از وارد شوید ریال با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای موظف هیات مدیره متفاقاً با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای موظف هیات مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد هیات مدیره کلیه اختیارات خود را در بند 14 از ماده 27 اساسنامه (در باب اختیارات مربوط به اقامه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی و کلیه اختیارات مراجعه به امر دادرسی که جزییات آن در بند مذکور تشریح گردیده) را به مدیر عامل تفویض نمودند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/1/8
آگهی 15725612
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433845 و شناسه ملی 10320845857
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : دارندگان حق امضاء به ترتیب ذیل معرفی گردیدند: گروه الف عبارتند از: آقایان حمید محمدی به شماره ملی 0064388573(مدیر عامل و عضو)، سعید محمدی وارد شوید (رییس هییت مدیره)، سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید (نایب رییس هییت مدیره)، علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص) (عضو هییت مدیره) و آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید (معاون مالی)؛ گروه ب عبارتند از: آقای محسن مکرمی به شماره ملی وارد شوید (معاون منابع انسانی)، آقای امیر پاشا به شماره ملی وارد شوید (معاون بازاریابی) و آقای علیرضا قاسمی یزدآبادی به شماره ملی وارد شوید (مدیرارشد مالی)؛ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله: چکها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء دو نفر از اعضای گروه الف یا یک نفر از گروه الف به همراه یک نفر از اعضای گروه ب با همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضاء دونفر از اعضای گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ بیشتر از صد میلیارد ریال با امضاء سه نفر از گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. حق امضاء کلیه چک ها جهت جابجایی وجه در حساب های بانکی افتتاح شده بنام شرکت، با امضاء یک نفر از اعضاء گروه الف به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. وکلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل یا آقای جواد نجفی(معاون مالی) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/9/2
آگهی 15515692
آگهی تغییرات شرکت آرمان فناوری هوشمند آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 519244 و شناسه ملی 14007235186
آگهی تغییرات شرکت آرمان فناوری هوشمند آریا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید مهدی سادات رسول به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره وآقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای محمد نامدار به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کسب و کار نوین ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و خانم نگین دانشور به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و خانم نازنین دانشور به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات تا سقف 000/000/000/2 (دو میلیارد) ریال تنها با امضای یکی از مدیرعامل یا رییس هیات مدیره یا نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت، و برای مبالغ بالاتر از 000/000/000/2 (دو میلیارد) ریال با دو امضاء از سه امضای شخص مدیرعامل، رییس هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/9/2
آگهی 15515726
آگهی تغییرات شرکت آرمان فناوری هوشمند آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 519244 و شناسه ملی 14007235186
آگهی تغییرات شرکت آرمان فناوری هوشمند آریا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید مهدی سادات رسول به شماره ملی 0068210116 آقای علی فیاض بخش به شماره ملی 0060822864 خانم نازنین دانشور به شماره ملی 0451549643 خانم نگین دانشور به شماره ملی 0453695566 شرکت کسب و کار نوین ایرانیان به شماره شناسه ملی وارد شوید برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 15512233
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433845 و شناسه ملی 10320845857
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : دارندگان حق امضاء به ترتیب ذیل برای مدت 2سال معرفی می گردند: گروه الف عبارتند از: آقایان حمید محمدی به شماره ملی 0064388573(مدیر عامل و عضو)، سعید محمدی وارد شوید (رییس هییت مدیره)، سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید (نایب رییس هییت مدیره)، علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص) (عضو هییت مدیره) و آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید (معاون مالی)؛ گروه ب عبارتند از: آقای محسن مکرمی به شماره ملی وارد شوید (معاون منابع انسانی)، آقای امیر پاشا به شماره ملی وارد شوید (معاون بازاریابی) و آقای وحید حیدری به شماره ملی وارد شوید (مدیرارشد مالی)؛ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء دو نفر از اعضای گروه الف یا یک نفر از گروه الف به همراه یک نفر از اعضای گروه ب با همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضاء دونفر از اعضای گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ بیشتر از صد میلیارد ریال با امضاء سه نفر از گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. حق امضاء کلیه چک ها جهت جابجایی وجه در حساب های بانکی افتتاح شده بنام شرکت، با امضاء یک نفر از اعضاء گروه الف به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل یا آقای جواد نجفی(معاون مالی) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/30
آگهی 15307705
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433845 و شناسه ملی 10320845857
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره را به شرح ذیل تعیین نمودند: آقای سعید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره؛ آقای حمید محمدی به شماره ملی 0064388573به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره؛ آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رییس هییت مدیره؛ آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره. 1. دارندگان حق امضاء به ترتیب ذیل برای مدت 2سال معرفی می گردند: گروه الف: آقای حمید محمدی به شماره ملی 0064388573(مدیر عامل و عضو) با هر یک از اعضاء دیگر هیات مدیره یا امضاء آقای حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید و آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید (معاون مالی)؛ گروه ب: آقای محسن مکرمی به شماره ملی وارد شوید (معاون منابع انسانی) و آقای امیر پاشا زانوس به شماره ملی وارد شوید (معاون بازاریابی) با آقای وحید حیدری به شماره ملی وارد شوید (مدیرارشد مالی)؛ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با دو امضاء از گروه (الف) یا یک امضاء از گروه (الف) و یک امضاء از گروه (ب) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با دو امضاء از گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ بیشتر از صد میلیارد ریال با سه امضاء از گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. حق امضاء کلیه تضامین و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ حق امضاء کلیه چک ها جهت جابجایی وجه در حساب های بانکی افتتاح شده بنام شرکت، با امضاء یک نفر از اعضاء گروه الف به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/3/26
آگهی 15253806
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان آوای پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1527 و شناسه ملی 14007863283
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید و آقایان علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید و سپهر حساس یگانه به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش990324113167683 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/3/26
آگهی 15253826
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان آوای پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1527 و شناسه ملی 14007863283
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره، شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی خانم پرنیان بختیار وند بختیاری به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سپهر حساس یگانه به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و اسناد دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید با امضای متفق مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش990324619137264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/2/18
آگهی 15194185
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجربه شایسته سفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 499232 و شناسه ملی 14006212193
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا زرنوخی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره مجید حسینی نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره زانیار پاکنهاد کمانگر به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره میرنیما قاضی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره سید مسعود طباطبایی اصل به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات مجوزها با امضای مدیرعامل همراه با یک نفر از اعضاء هییت مدیره و یا 2 نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ990214968998515 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/2/8
آگهی 15177918
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجربه شایسته سفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 499232 و شناسه ملی 14006212193
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه‎نگر شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای جواد خسروی مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران شناسه ملی وارد شوید ـ آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید ـ آقای مجید حسینی نژاد به شماره ملی وارد شوید ـ آقای زانیار پاکنهاد کمانگر به شماره ملی وارد شوید ـ آقای میرنیما قاضی به شماره ملی وارد شوید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ990203322721512 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/12/11
آگهی 15113595
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 592 و شناسه ملی 10320689476
پیرو آگهی شماره وارد شوید مورخ 03/12/1398 و به موجب درخواست هیات مدیره مورخ 23/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اکبر هاشمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت فرا گستران امید بامداد آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره، آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره، آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای وحید رضا نصابی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس گستر دینا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید و آقای علیرضا توکلی کاشی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نیک اندیشان آوای پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند که بدینوسیله اصلاح می گردد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش981206303601766  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/12/7
آگهی 15108753
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 592 و شناسه ملی 10320689476
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/11/1398 و تنفس های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید و شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید و شرکت پارس گستر دینا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای وحید رضا نصابی به شماره ملی وارد شوید و شرکت نیک اندیشان آوای پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علیرضا توکلی کاشی به شماره ملی وارد شوید و شرکت فرا گستران امید بامداد آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای اکبر هاشمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش981204294849804 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/12/7
آگهی 15108770
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 592 و شناسه ملی 10320689476
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 23/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فرا گستران امید بامداد آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای اکبر هاشمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره، شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره، شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و شرکت پارس گستر دینا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای وحید رضا نصابی به شماره ملی وارد شوید و شرکت نیک اندیشان آوای پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علیرضا توکلی کاشی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش981204544295453 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/18
آگهی 14582491
آگهی تغییرات شرکت سفیر آسمان آبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۹۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۴۵۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید ، به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی تا پایان مدت اعتبار باقی مانده انتخاب گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/3
آگهی 14553804
آگهی تغییرات شرکت آرمان فناوری هوشمند آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۲۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۳۵۱۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی فیاض بخش را به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید ، به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی تا پایان مدت اعتبار باقی مانده سمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/1/17
آگهی 14541774
آگهی تغییرات شرکت نیوشا نگار عصر نو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۷۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۴۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره ؛ آقای حسین صابری زفرقندی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق توسعه فناوری‌های نوین به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ؛ آقای فلورین هلمیچ به شماره فراگیر وارد شوید به نمایندگی از شرکت پاماگرانت اینوستمنت ای بی به شماره فراگیر وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ؛ آقای حمید اسدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ؛ آقای حمیدرضا شربتیان سمنانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها و اسناد دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهند_بود . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/5/22
آگهی 14150645
آگهی تغییرات شرکت سفیر آسمان آبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۹۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۴۵۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آنتونیوس ساموتراکیس به شماره فراگیر وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بابک کبیری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات مجوزها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ970513132225628  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/1/28
آگهی 13968811
آگهی تغییرات شرکت پارس ترابران مبنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۴۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۵۱۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیش سرآوا پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره بهزاد گل کار به شماره ملی وارد شوید به جای محمد مهرزاد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه مایا به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهدی نایبی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات تا مبلغ 1. 000. 000. 000 ریال با امضاء مدیرعامل یا آقای مهرشاد پزشک به شماره ملی وارد شوید همراه با مهر شرکت و برای مبالغ بالاتر از 1. 000. 000. 000 ریال با امضاء مدیرعامل یا آقای مهرشاد پزشک به شماره ملی وارد شوید متفاقا با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا آقای مهرشاد پزشک هر یک به تنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر خواهند_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/11/12
آگهی 13831915
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصاد مفید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۱۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۱۰۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هابل درویشی به کد ملی وارد شوید به جای مجید نامجو به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمد جواد سلیمی به کد ملی وارد شوید به جای علی فیاض بخش به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا به شناسه ملی 10320401850، به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردید. در سمت بقیه اعضای هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره دراجرای مفاد ماده (44) اساسنامه و ماده (124) لایحه اصلاحی قانون تجارت، اختیارات ذکر شده در بندهای 1، 4، 5، 7، 8، 9، 10 و 11 ماده (40) اساسنامه را با حق توکیل غیرولوکرا را " در تمام موارد مذکور به مدیرعامل تفویض نمود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/11/9
آگهی 13828101
آگهی تغییرات شرکت پارس ترابران مبنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۴۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۵۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل را به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید مهدی نایبی به شماره ملی وارد شوید شرکت مدیریت سرمایه مایا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمد مهرزاد به شماره ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/11/9
آگهی 13828109
آگهی تغییرات شرکت پارس ترابران مبنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۴۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۵۱۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی نایبی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه مایا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمد مهرزاد به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزهاو معاملات تا مبلغ 1. 000. 000. 000 ریال با امضاء مدیرعامل یا آقای مهرشاد پزشک به شماره ملی وارد شوید همراه با مهر شرکت و برای مبالغ بالاتر از 1. 000. 000. 000 ریال با امضاء مدیرعامل یا آقای مهرشاد پزشک به شماره ملی وارد شوید و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی، همراه بامهر شرکت معتبر خواهند_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/7/4
آگهی 12378731
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمايه مفيد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۰۸۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۵۹۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه اقتصاد مفید (سهامی خاص) ش م وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا فرزین با کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه صنعت و معدن مفید (سهامی خاص) ش م وارد شوید به نمایندگی آقای حجت سرهنگی با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت توسعه پترومفید (سهامی خاص) ش م وارد شوید به نمایندگی آقای سامان فلاحی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره شرکت توسعه و گسترش صنایع خلیج فارس منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) ش م وارد شوید به نمایندگی آقای میرفیض فلاح با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت نیروگاهی مفید انرژی (سهامی خاص) ش م وارد شوید به نمایندگی آقای علی فیاض بخش با کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء 2نفر ازاعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات ذکر شده در بندهای 1,4,7,9,10,11 ماده (40) اساسنامه با حق توکیل غیر ولو کرارا به مدیرعامل تفویض گردید.
پ940621454538415 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/25
آگهی 12272523
آگهی تغییرات شرکت مهر اقتصاد مبین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۸۵۶۷۵ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۳۶۱۲۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا شیرازی کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت مخابرات ایران شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره وآقای علی فیاض بخش کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت ارتباطات سیار ایران شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره تا تاریخ 11/2/94 انتخاب گردیدند .
پ940420164690158 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/2/27
آگهی 1431734
آگهی تغییرات شرکت مهر اقتصاد مبین شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۵۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۱۲۳۸
باستناد صورت جلسه هیات مدیره مورخ 09/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسین فرزان اصل بشماره ملی وارد شوید نماینده شرکت توسعه اعتماد مبین به شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیات مدیره و کمال بیگدلی بشماره ملی وارد شوید به نماینده شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیات مدیره و علی فیاض بخش بشماره ملی وارد شوید به نماینده شرکت ارتباطات سیار ایران به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیات مدیره و همایون رمضانی بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب هر یک یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
پ1816071 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/1/28
آگهی 1387784
آگهی تأسیس
موسسه غیرتجاری خدمات رفاهی کارکنان همراه اول در تاریخ 26/12/92 شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
1ـ موضوع موسسه:
مشاوره و خدمات و فعالیت در زمینه توانمندسازی کارکنان شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکتهای تابعه آن جهت رفع نیازهای اساسی از قبیل تامین مسکن خودرو ایجاد زمینه های سرمایه گذاری جهت افزایش درآمدهای کارکنان از محل سپرده راکد آنان اخذ تسهیلات و منابع مالی و سایر حمایتهای مراجع و سازمانهای دولتی و غیردولتی و همچنین ایجاد تسهیلات رفاهی برای استفاده کارکنان از قبیل تسهیلات مسافرت درمان آموزش مددکاری ایجاد وسایل کمک آموزشی و انجام هماهنگیهای لازم جهت مشارکت کارکنان و خانواده های آنها در دوره های آموزشی و کارگاه های جهت ارتقای مبانی اعتقادی علمی و حرفه ای و ایجاد زیرساختهای لازم جهت توسعه همکاری کارکنان در اقدامات رفاهی آموزش و مدیریت و خرسندسازی کارکنان شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکتهای تابعه، انجام کلیه موضوعات فوق الذکر پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت موسسه: نامحدود.
مرکز اصلی موسسه:
میدان ونک خ ونک ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان برج همراه شماره 88 کدپستی 1991954651
سرمایه موسسه:
مبلغ 000/000/500 ریال می باشد.
اولین مدیران موسسه:
آقای اصغر محمدی هامانه بسمت عضو هیئت مدیره، عضو علی البدل (خارج از شرکاء) بشماره ملی وارد شوید ساکن تهران خ ونک برج همراه پ 88، آقای عزیز محمد اکبری بسمت مدیرعامل و عضو (خارج از شرکاء) بشماره ملی وارد شوید ساکن تهران خ ونک برج همراه پ 88، آقای علی فیاض بخش بسمت عضو هیئت مدیره، عضو علی البدل (خارج از شرکاء) بشماره ملی وارد شوید ساکن تهران خ ونک برج همراه پ 88، شرکت تعاونی و خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی فرهیختگان پیام همراه بنمایندگی محمد روح اللهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی بشماره ملی وارد شوید ساکن تهران خ ونک برج همراه پ 88 دارنده 000/000/125 ریال سهم الشرکه و شرکت نقش اول کیفیت بنمایندگی سید عباس نوربخش بسمت عضو هیئت مدیره، عضو اصلی بشماره ملی وارد شوید ساکن تهران خ ونک برج همراه ش 88 دارنده 000/000/125 ریال سهم الشرکه و شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا بنمایندگی حسین اعلامی زواره بسمت عضو هیئت مدیره، عضو اصلی بشماره ملی وارد شوید ساکن تهران خ ونک برج همراه پ 88 دارنده 000/000/125 ریال سهم الشرکه و شرکت ارتباطات سیار ایران بنمایندگی وحید صدوقی بسمت رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی بشماره ملی وارد شوید ساکن تهران خ ونک برج همراه پ 88 دارنده 000/000/125 ریال سهم الشرکه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر موسسه و در غیاب ایشان باامضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل:
طبق اساسنامه
پ1800371 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/11/14
آگهی 1303749
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۱۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
وحید صدوقی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ارتباطات سیار ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رفیعی کشتلی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نقش اول کیفیت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدجواد سلیمی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پرداخت اول کیش به سمت عضو هیئت مدیره و علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1763729 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/7/6
آگهی 16051657
آگهی تغییرات شرکت آرمان فناوری هوشمند آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 519244 و شناسه ملی 14007235186
آگهی تغییرات شرکت آرمان فناوری هوشمند آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی به شناسه ملی 14006791420؛ - آقای علی فیاض بخش به شماره ملی 0060822864؛ - خانم نازنین دانشور به شماره ملی 0451549643؛ - خانم نگین دانشور به شماره ملی 0453695566؛ - شرکت کسب و کار نوین ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/7/6
آگهی 16051670
آگهی تغییرات شرکت آرمان فناوری هوشمند آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 519244 و شناسه ملی 14007235186
آگهی تغییرات شرکت آرمان فناوری هوشمند آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید مهدی سادات رسول به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی به شناسه ملی 14006791420، به سمت رییس هییت مدیره؛ - آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره؛ - خانم نگین دانشور به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره؛ - خانم نازنین دانشور به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات تا سقف 000/000/000/2 ( دو میلیارد ) ریال تنها با امضای یکی از مدیرعامل یا رییس هیات مدیره یا نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت، و برای مبالغ بالاتر از 000/000/000/2 (دو میلیارد) ریال با دو امضاء از سه امضای شخص مدیرعامل، رییس هییت مدیره و نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi