تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای جواد کریمی قدوسی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
جواد کریمی قدوسی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  093760xxxx
 • صادره از  مشهد
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  5
متولد مشهد
سمت(ها):
 • فرمانده بسیج خراسان رضوی

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد حقوق
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز مشهد
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز مشهد/کلات
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال چهارم
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال چهارم
 • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال سوم
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال سوم
 • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال دوم
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال دوم
 • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال اول
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال اول

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز مشهد/کلات

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  5
تاریخ
متن آگهی
1398/2/22
آگهی 14558109
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری مجاهدان معروف ولایتمدار درتاریخ 21/01/1398 به شماره ثبت 6409 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . موضوع : به استناد نامه شماره 34394/22/38 مورخ 10/11/1397 استانداری خراسان رضوی کلیه فعالیتهای مجمع غیر سیساسی و غیر انتفاعی غیر دولتی داوطلبانه و عام المنفعه بوده و در موضوع فرهنگی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد_نمود مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد ، شهید کلاهدوز ، کوچه 8 متری اول ، خیابان شهیدکلاهدوز 42 ( شهیدصادقی 21 ) ، پلاک 71 ، طبقه زیر زمین ( منفی یک ) کدپستی وارد شوید اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : . جواد کریمی قدوسی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد . . حسین لطفی میامی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد . . علی اصغر فرزانه به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد . . غلامرضامحمدپورمقدم به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد . . علی احلالی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد . . محمود زنجانی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شد . . سیدمحمدتقی قدمگاهی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شد . . احمد عجمی به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی هیات مدیره انتخاب شد . . حسن صفدری به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل هیات مدیره انتخاب شد . اولین مدیران : آقای علی احلالی یعقوبی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای غلامرضا محمد پور مقدم به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمود زنجانی طبسی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای سیدمحمدتقی قدمگاهی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای حسین لطفی میامی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای جواد کریمی قدوسی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدناصر نصری به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای علی اصغر فرزانه به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار هیئت مدیره برای مدت 2 سال آقای احمد عجمی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی برای مدت 1 سال مالی آقای حسن صفدری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیأت مدیره و با مهر مجمع معتبر خواهد_بود . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/22
آگهی 14558109
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری مجاهدان معروف ولایتمدار درتاریخ 21/01/1398 به شماره ثبت 6409 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . موضوع : به استناد نامه شماره 34394/22/38 مورخ 10/11/1397 استانداری خراسان رضوی کلیه فعالیتهای مجمع غیر سیساسی و غیر انتفاعی غیر دولتی داوطلبانه و عام المنفعه بوده و در موضوع فرهنگی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد_نمود مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد ، شهید کلاهدوز ، کوچه 8 متری اول ، خیابان شهیدکلاهدوز 42 ( شهیدصادقی 21 ) ، پلاک 71 ، طبقه زیر زمین ( منفی یک ) کدپستی وارد شوید اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : . جواد کریمی قدوسی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد . . حسین لطفی میامی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد . . علی اصغر فرزانه به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد . . غلامرضامحمدپورمقدم به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد . . علی احلالی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد . . محمود زنجانی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شد . . سیدمحمدتقی قدمگاهی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شد . . احمد عجمی به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی هیات مدیره انتخاب شد . . حسن صفدری به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل هیات مدیره انتخاب شد . اولین مدیران : آقای علی احلالی یعقوبی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای غلامرضا محمد پور مقدم به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمود زنجانی طبسی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای سیدمحمدتقی قدمگاهی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای حسین لطفی میامی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای جواد کریمی قدوسی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدناصر نصری به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای علی اصغر فرزانه به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار هیئت مدیره برای مدت 2 سال آقای احمد عجمی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی برای مدت 1 سال مالی آقای حسن صفدری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیأت مدیره و با مهر مجمع معتبر خواهد_بود . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/9/1
آگهی 905791
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری تبار ثامن (سهامی عام) ثبت شده ۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵ کدپستی ۹۶۱۷۶۴۷۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/12/90 و هیئت مدیره مورخ 1/3/91 شرکت فوق که به این اداره واصل شده است:
1ـ صورتهای مالی سال منتهی به 30/8/90 شرکت (ترازنامه ـ سود و زیان و جریان وجه نقد) به تصویب مجمع رسید.
2ـ آقایان جواد کریمی قدوسی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر گرمه ای به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی برکت جوین سهامی خاص به شماره ثبت 78 به نمایندگی آقای سیدغلامرضا احمدی به شماره ملی وارد شوید و شرکت کشت و صنعت جوین سهامی عام به شماره ثبت 95 به نمایندگی عباس صحراگرد به شماره ملی وارد شوید و احمد حسین آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
3ـ آقای عباس صحراگرد به سمت مدیرعامل شرکت تا پایان سال مالی 30/8/91 انتخاب شد.
4ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
5ـ موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران ثبت شده به شماره 589 به سمت بازرس اصلی و آقای احمد حسنی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده اند
6ـ روزنامه جوان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ش1427394 ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/7/24
آگهی 10211626
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ 21/12/88 و هیات مدیره مورخ 18/1/89 شرکت فوق که به این اداره واصل گردیده است: 1 صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و سود و زیان انباشته شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 30/8/88 بتصویب مجمع رسید. 2 شرکت کشت و صنعت جوین سهامی عام ثبت شده بشماره 95 بنمایندگی آقای جواد کریمی قدوسی بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر گرمه‌ای بشماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس و شرکت کشاورزی برکت جوین سهامی خاص ثبت شده به شماره 78 بنمایندگی آقای سید غلامرضا احمدی بشماره ملی وارد شوید و آقایان محمود عیدی بشماره ملی وارد شوید و علی محمدی بشماره ملی وارد شوید بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. 3 آقای عباس خسروی بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل شرکت تا پایان سال مالی 30/8/89 انتخاب شد. 4 کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. 5 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران ثبت شده بشماره 589 بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی عسکری بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 30/8/89 انتخاب گردیدند. 6 روزنامه جوان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/9/1
آگهی 11345138
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری تبار ثامن (سهامی عام) ثبت شده ۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵ کدپستی ۹۶۱۷۶۴۷۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/12/90 و هیئت‌مدیره مورخ 1/3/91 شرکت فوق که به این اداره واصل شده است:

1ـ صورتهای مالی سال منتهی به 30/8/90 شرکت (ترازنامه ـ سود و زیان و جریان وجه نقد) به تصویب مجمع رسید.

2ـ آقایان جواد کریمی‌قدوسی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اکبر گرمه‌ای به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کشاورزی برکت جوین سهامی خاص به شماره ثبت 78 به نمایندگی آقای سیدغلامرضا احمدی به شماره ملی وارد شوید و شرکت کشت و صنعت جوین سهامی‌عام به شماره ثبت 95 به نمایندگی عباس صحراگرد به شماره ملی وارد شوید و احمد حسین‌آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضاء اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

3ـ آقای عباس صحراگرد به سمت مدیرعامل شرکت تا پایان سال مالی 30/8/91 انتخاب شد.

4ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

5ـ موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران ثبت شده به شماره 589 به سمت بازرس اصلی و آقای احمد حسنی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند

6ـ روزنامه جوان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi