آقای محمد دهقانی نقندر

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمد دهقانی نقندر
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  093523xxxx
 • صادره از  مشهد
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  3
متولد 1341 در مشهد
سمت(ها):
 • معاون سیاسی سازمان بسیج دانشجویی کشور

تحصیلات:
 • دکتری حقوق خصوصی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز طرقبه/چناران
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز طرقبه/چناران
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در سال چهارم
 • عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در سال سوم
 • عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در سال دوم
 • عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در سال اول

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز طرقبه/چناران
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز طرقبه/چناران

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1398/2/30
آگهی 14610205
آگهی تغییرات دیده بان شفافیت و عدالت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۷۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۷۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1397 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 27/1/98 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه منتهی به 29/12/96 تصویب شد اعضای هیئت مدیره اصلی وعلی البدل برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب شدند : آقای احمد توکلی به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد دهقانی نقندر به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای احمد امیرآبادی فراهانی به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای سیدرسول سادات نژاد به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای سیداحسان خاندوزی به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای محسن جلواتی به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای فرزاد تذری به کدملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره آقای توحید آتشبار به کدملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره بازرسین بشرح ذیل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند : آقای محمدرضا میرشمسی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی آقای محمدحسن طریقت منفرد به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/30
آگهی 14610208
آگهی تغییرات دیده بان شفافیت و عدالت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۷۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۷۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/11/1397 ومجوز شماره وارد شوید مورخ 27/1/98 وزارت کشورتصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد توکلی به کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد دهقانی نقندر به کدملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد امیرآبادی فراهانی به کدملی وارد شوید به عنوان خزانه دار انتخاب شدند . آقای علی اشرف نوری به کدملی وارد شوید برای مدت 2 سال به عنوان مدیرعامل موسسه انتخاب شد امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار به شرح زیر است : « کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود » . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/11/4
آگهی 11945344
آگهی تأسیس موسسه خیریه و نیکوکاری شجره طوبی امین
موسسه فوق در تاریخ 20/10/1389 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/10/1389 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع موسسه: انجام امور خیریه و عام‌المنفعه‌ـ کمک به محرومین از طریق انجام خیرات تلاش در راستای ایجاد اشتغال برای افراد بیکار و بی‌بضاعت تهیه مسکن برای افراد نیازمند کمکهای نقدی و غیرنقدی به محرومین کمک به درمان بیماران کم بضاعت

2ـ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی موسسه:

1ـ3ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان دکتر فاطمی خیابان هشت بهشت کوچه اردشیر پلاک 5ـ کدپستی 1414734361

4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/100 ریال میباشد.

5ـ اولین مدیران موسسه:

1ـ5ـ آقای علیرضا زاکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ5ـ آقای محمد دهقانی‌نقندر به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

3ـ5ـ خانم زهره الهیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ5ـ آقای پرویز سروری به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

5ـ5ـ آقای حمیدرضا بیگی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

6ـ5ـ آقای مالک شریعتی‌نیاسر به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

7ـ5ـ آقای محمد جعفری به شماره ملی وارد شوید بسمت خزانه‌دار.

8ـ5ـ آقای پرویز سروری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه‌دار و در غیاب خزانه‌دار با امضای رئیس هیئت‌مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. مکاتبات رسمی موسسه با امضای مدیرعامل صورت می‌پذیرد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

1ـ8ـ آقای حسین شریفی‌جزء به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی.

2ـ8ـ آقای حسام حبیب‌اله به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi