تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

محمدحسین حسین زاده بحرینی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدحسین حسین زاده بحرینی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  093302xxxx
 • صادره از  مشهد
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1341 در مشهد
سمت(ها):
 • عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
 • رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

تحصیلات:
 • سطح عالی دروس خارج فقه و اصول
 • دکتری اقتصاد (گرایش اقتصاد ایران و اقتصاد بین الملل)
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز مشهد/کلات
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون اقتصادی در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز مشهد/کلات
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون اقتصادی در سال چهارم
 • عضو کمیسیون اقتصادی در سال سوم
 • عضو کمیسیون اقتصادی در سال دوم
 • عضو کمیسیون اقتصادی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1394/6/31
آگهی 12378764
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری شبکه دیده بان شفافیت و عدالت درتاریخ 21/06/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: شفاف سازی هرنوع سوءاستفاده از اختیارات و قوانین، برای کسب منافع شخصی و گروهی که مصداق فساد می باشد ب: روش اجرای هدف به کارگیری روش های تحقیقی و پژوهشی، تهیه مدارک و مستندات تبلیغ و ترویج روش های پیشگیرانه، پیشنهاد لوایح و قانون مورد نیاز مجلس، تهیه و ارائه راهبردها و راه کارهای تغییر مطلوب ساختارهای اقتصادی، اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی و طرح دعاوی حقوقی، هر یک به تناسب فرصت ها و ضرورت ها و در چارچوب قوانین موضوعه.موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور در اهداف و شیوه های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه های خاص می باشد نیست. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص می باشد، منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. مدت موسسه: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران، خیابان طالقانی، خیابان آبان جنوبی، ابتدای شهید صارمی، نبش بن بست کرمانشاهی، پلاک 2 کدپستی وارد شوید سرمایه موسسه: وارد شوید ریال اولین مدیران موسسه: آقای پرویز سروری به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه الیاس نادران به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای اسمعیل کوثری به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محمود فرشیدی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه. آقای محمد دهقانی نقندر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه. آقای سیدمرتضی نبوی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه.آقای احمد توکلی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای احمد امیرآبادی فراهانی به سمت خزانه دار وعضو هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه.بمدت دوسال انتخاب شدند. حسین نجابت شماره ملی وارد شوید بازرس اصلی و محمدحسین حسین زاده بحرینی ش.م وارد شوید بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها، عقود اسلامی با امضاءمدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شبکه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بموجب نامه شماره وارد شوید مورخ 20/12/93 وزارت کشور آگهی گردید.
پ940621710507536 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi