رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای حمید بنائی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
حمید بنائی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  091931xxxx
 • صادره از  گناباد
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  2
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1346 در گناباد
سمت(ها):
 • مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار

تحصیلات:
 • دانشجوی دوره دکتری مدیریت استراتژیک
 • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزیکارشناسی مهندسی عمران
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز گناباد
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون عمران در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1395/2/28
آگهی 12747127
آگهی تغییرات شرکت عمران شهر جدید گلبهار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۴۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:. آقای محمد مقدوری کدملی 3620934606، عضو و رئیس هیات مدیره. آقای حمید بنایی کدملی 0919315518، عضو، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای محمدرضا اخوان عبدالهیان کدملی 0940696584، عضو هیات مدیره. آقای سعید حاجی محمدی کدملی 0941799247، عضو و منشی هیات مدیره. آقای هومن گریوانی کدملی 0680357211، عضو هیات مدیره ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/12/3
آگهی 974496
آگهی تغییرات موسسه خیریه هیات امنایی توان بخشی و نگهداری معلولین ذهنی شهید کامیاب گناباد شماره ثبت ۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۷۵۰۹ کدپستی ۹۶۹۱۶۷۹۶۴۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی هیئت امنا مورخ 24/4/91 موسسه مزبور که توسط اداره بهزیستی گناباد تایید و ارسال شده پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس، مقرر شد تعداد اعضا از 15 نفر به 23 نفر افزایش یابد. بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/4/91 کلیه اعضا سهم الشرکه خود را از موسسه دریافت نمودند و موسسه فاقد سرمایه پرداختی توسط شرکا می باشد. آقایان مسعود مختاری، محمدعلی بخشیان، محمد فتاحی، نادر ملک زاده، علی ستوسر، علی آراسته، زهرا امیرآبادی از موسسه خارج گردیدند و با ایشان تسویه حساب گردید. آقایان حسین نجاری فرزند حسن بشماره شناسنامه 2956 و شماره ملی 0918721121، حمید بنائی فرزند محمد باقر بشماره شناسنامه 122 کد ملی 0919315518، ابوالقاسم صادقپور فرزند محمد ابراهیم بشماره شناسنامه 84 کد ملی 0919323235، مهدی خوشدست فرزند حسین بشماره شناسنامه 137 کد ملی 0919315666، عبدالجواد خواجوی مقدم فرزند حسن کد ملی 0910351041، ابراهیم پارسا بیلندی فرزند محمد بشماره شناسنامه 32 کد ملی 0919519369، حسن میرمعزی فرزند امیر بشماره شناسنامه 124 کد ملی 0919300049، مهدی پاسبان فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 10 کد ملی 0919820956، رضا احمدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1352 کد ملی 0918772125، محمدرضا رادفر فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 77 کد ملی 0919313191، شهلا خسروان فرزند حسین بشماره شناسنامه122 کد ملی 0702398683، حسین قنبری شوهانی فرزند عبدالنبی بشماره شناسنامه وارد شوید کد ملی 0900127171، عباسعلی زنده دل فرزند محمد بشماره شناسنامه 47 کد ملی 0919267955، محمد جواد فانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 187 کد ملی 0859743772، هادی فیاضی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 3035 کد ملی وارد شوید در ردیف شرکا قرار گرفتند. اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر 36 ماده و 27 تبصره بتصویب رسید. بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 4/7/91 عبدالجواد خواجوی مقدم بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا منصوریان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید بنائی بسمت خزانه دار و مجتبی تقوی بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی و قرارداد با امضا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق امضا ثابت خزانه دار و مهر موسسه معتبر است.
ش26836000011111178798 رئیس ثبت اسناد و املاک گناباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi