تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

علی بختیار

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی بختیار
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  005707xxxx
 • صادره از  تهران مرکزی
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  2
متولد 1352 در گلپایگان
سمت(ها):
 • سربازرس امور نفت سازمان بازرسی کل کشور
 • مشاور معاونت اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
 • کارشناسی مهندسی برق
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان مرکز خوانسار/گلپایگان
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1399/10/1
آگهی 15557930
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 133438 و شناسه ملی 10101766923
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدمحمدحسین محمودی (با کد ملی 1282451049) نماینده شرکت راهبری صنایع بهساز (با شناسه ملی 10102114185) به سمت رییس هییت‌مدیره آقای سیامک گودرزوند چگینی (با کد ملی 0052082709) نماینده شرکت به پرداخت ملت (با شناسه ملی 10102952412) به سمت مدیرعامل ونایب رییس هییت مدیره آقای علی بختیار (با کد ملی 0057074704) نماینده شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا (با شناسه ملی 14004003162) به سمت عضوهییت‌مدیره آقای محمدرضا کارگر (با کد ملی 0053001990) نماینده شرکت بهساز مشارکت های ملت (با شناسه ملی 10101165910) به سمت عضو هییت‌مدیره خانم گوهر مرادلو آزاد (با کدملی 0065314298) نماینده شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت (با شناسه ملی 10103303665) به سمت عضوهییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هییت‌مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/7
آگهی 14566821
آگهی تغییرات بنیاد ملی کرامت آفتاب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۱۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۷۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/07/1397 و تاییدیه شماره 190359/97 , 900 مورخ 27/12/1397 سازمان بهزیستی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، پاسداران ، خیابان نگارستان نهم ، خیابان پاسداران ، پلاک 207 ، ساختمان پزشکان ، طبقه اول ، واحد 2 کد پستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . عبارت : تاسیس مراکز اقامتی و کمپ‌های ترک اعتیاد توسط بنیاد در راستای جامعه هدف سازمان بهزیستی ( کودکان ، بانوان ، آقایان ) - حرکت در جهت تولید کار و ایجاد مراکز کار آفرینی برای گروههای هدف سازمان بهزیستی کشور ( زنان سرپرست خانوار ، معلولین ، افراد بی بضاعت ، کودکان خیابان ) - تمام فعالیتهای حمایتی که در راستای توانبخشی و توانمند سازی جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور می‌باشد به موضوع فعالیت موسسه الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ماده 9 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : هیئت موسس عبارتند از آقایان حیدرعلی جلالی و احمد رضائی . مجمع عمومی هیات امناء با تعداد 9 نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در موسسه است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشند : حیدرعلی جلالی به شماره ملی وارد شوید - احمد رضائی به شماره ملی وارد شوید - علی بختیار به شماره ملی وارد شوید - فریدون احمدی به شماره ملی وارد شوید - محمد عزیزی به شماره ملی وارد شوید - اصغر زارعی به شماره ملی وارد شوید - غلامعلی رضائی به شماره ملی وارد شوید - مرتضی جابری به شماره ملی وارد شوید - لعبت گرانپایه به شماره ملی وارد شوید - سعید کاردار به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ وارد شوید ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید حمیدرضا سیفی به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ وارد شوید ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید محمد شایان به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ وارد شوید ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد : حیدرعلی جلالی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال احمد رضائی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi