رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای محمدرضاصدری اصفهانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدرضاصدری اصفهانی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    005661xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  3
  • آگهی‌ها  11
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   3

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  11
تاریخ
متن آگهی
1399/7/16
آگهی 15446187
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 217997 و شناسه ملی 10102593361
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا صدری اصفهانی به کدملی وارد شوید بعنوان رییس هیات مدیره - شرکت توسعه نفت و گاز صباکارون به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مجید اعظمی به کدملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل - شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صباجم کنگان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سیدمحمد ایمان رحیمی فر به کدملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره - شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای هادی امیرشقاقی به کدملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره - شرکت فاوا نفت صبا کیش به شناسه ملی به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی اقای علی سیفیان به کدملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین مکاتبات اداری و عادی صرفا با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات هییت مدیره در خصوص بند 37 اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید:  نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ،  ارایه پیشنهاد در مورد ساختار سازمانی و آیین نامه های داخلی شرکت به هییت مدیره ،  تهیه، جاری سازی و تصویب آیین نامه های داخلی شرکت،دستورالعمل ها و رویه ها و گزارش آن به هیات مدیره .  پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هییت مدیره،  تاسیس و انحلال نمایندگیها یا شعب و شرکتهایی که سهام آنها متعلق به شرکت می باشد درهرنقطه از ایران یا خارج از ایران و انتخاب مدیران آنها ،  دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،  انعقاد قرارداد برای معلاملات شرکت در چارچوب آیین نامه معاملات مصوب هییت مدیره ضمنا"خرید و فروش کالا در بورس از این قاعده مستثنی است،  اخذ وام (ریالی و ارزی) از بانکها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت و با تصویب هییت مدیره ،  اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر با اطلاع هییت مدیره ،  افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر،  عزل ونصب معاونین ،مدیران ،کارکنان اعم از قراردادی وغیر آن درراستای منافع و مصالح شرکت ،  صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی،  پرداخت پاداش، فوق العاده های مخصوص کار و اعطای وام و هدایا به کارکنان شرکت در ارتباط با فعالیتهای شرکت ،  تصویب و اعزام کارکنان شرکت جهت انجام مأموریتهای اداری یا آموزشی به خارج از کشور،  تهیه صورت های مالی سالانه و ارایه به هییت مدیره و پس از آن ارایه آن به بازرس و حسابرس مستقل ،  تهیه صورتهای مالی میاندوره ای جهت ارایه به هیات مدیره.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/12/22
آگهی 15130718
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 217997 و شناسه ملی 10102593361
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمد ایمان رحیمی فر به شماره ملی وارد شوید به جای مهدی سنایی فرد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هییت مدیره بقرار ذیل می باشد: شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صباجم کنگان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمدرضا صدری اصفهانی به شماره ملی0056610890 بعنوان رییس هییت مدیره ـ شرکت توسعه نفت و گاز صباکارون به شناسه ملی 14004678984به نمایندگی مجید اعظمی به شماره ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سیدمحمد ایمان رحیمی فر به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره ـ شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی هادی امیرشقاقی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره ـ شرکت فاوا نفت صبا کیش به شناسه ملی به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی علی سیفیان به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره انتخاب برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین مکاتبات اداری و عادی صرفا با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هییت مدیره در خصوص بند 37 اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ـ ارایه پیشنهاد در مورد ساختار سازمانی و آیین نامه های داخلی شرکت به هییت مدیره، ـ تهیه، جاری سازی و تصویب آیین نامه های داخلی شرکت، دستورالعمل ها و رویه ها و گزارش آن به هییت مدیره. ـ پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هییت مدیره، ـ تاسیس و انحلال نمایندگیها یا شعب و شرکتهایی که سهام آنها متعلق به شرکت می باشد درهرنقطه از ایران یا خارج از ایران و انتخاب مدیران آنها، ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ـ انعقاد قرارداد برای معلاملات شرکت در چارچوب آیین نامه معاملات مصوب هییت مدیره ضمنا"خرید و فروش کالا در بورس از این قاعده مستثنی است، ـ اخذ وام ( ریالی و ارزی) از بانکها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت و با تصویب هییت مدیره، ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر با اطلاع هییت مدیره، ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، ـ عزل ونصب معاونین، مدیران، کارکنان اعم از قراردادی وغیرآن درراستای منافع و مصالح شرکت، ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، ـ پرداخت پاداش، فوق العاده های مخصوص کار و اعطای وام و هدایا به کارکنان شرکت در ارتباط با فعالیتهای شرکت، ـ تصویب و اعزام کارکنان شرکت جهت انجام مأموریتهای اداری یا آموزشی به خارج از کشور، ـ تهیه صورت های مالی سالانه و ارایه به هییت مدیره و پس از آن ارایه آن به بازرس و حسابرس مستقل، ـ تهیه صورتهای مالی میاندوره ای جهت ارایه به هییت مدیره، پ981219130133913  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/12/13
آگهی 15113834
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 18984 و شناسه ملی 10101874688
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/10/1398 ه طی نامه شماره وارد شوید مورخ 13/11/1398 به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای جواد بهشتی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهییت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمد صادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره. شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمد حسین ملکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای قاسم منظری توکلی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهییت مدیره. شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای هاشم نامور به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای هاشم نامور به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هییت مدیره) ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیره و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و یا اعطای نمایندگی جهت اقامه دعاوی له شرکت و یا دفاع از دعاوی علیه شرکت با امضای مشترک یک نفر از افراد معرفی شده در "گروه الف" و یک نفر از افراد مذکور در "گروه ب" و با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. "گروه الف" آقایان هاشم نامور به سمت مدیرعامل به شماره ملی وارد شوید و عبدالوهاب آرامش به سمت معاون اجرایی به شماره ملی وارد شوید بوده و "گروه ب" نیز آقایان محمدرضا صدری اصفهانی به سمت مدیرمالی و سرمایه گذاری به شماره ملی وارد شوید و عیسی تاجیک به سمت رییس برنامه ریزی مالی و حسابداری مدیریت به شماره ملی وارد شوید می باشند. ضمناً امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات هییت مدیره ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 1) انجام هرگونه اقدام و عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در ماده 2 اساسنامه. 2) خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی، واردات و صادرات و انجام انواع معاملات و عملیات بازرگانی داخلی و خارجی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات مرتبط با عملیات و فعالیت شرکت. 3) اخذ تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت در راستای مقاصد و فعالیت شرکت. 4) انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندسیی مشاور، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات علمی، فنی و مالی در راستای مقاصد و فعالیت شرکت. 5) خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت. 6) جذب و تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز شرکت. 7) مطالعه، تهیه، تنظیم و اجرای برنامه های عملیاتی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده ها با توجه به معیارهای روز بازار. 8) کوشش مداوم درجهت توسعه وپیشرفت فعالیتهای شرکت واهتمام دربه حداقل رسانیدن وابستگی شرکت. 9) رعایت استانداردهای بین المللی، ملی و صنعت نفت ایران برای محصولات و فرآورده ها. 10) رعایت الزامات محیط زیست. 11) افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. 12) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 13) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در اجرای مقاصد و فعالیت شرکت. 14) نمایندگی شرکت در برابر کلیه صاحبان سهام، ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. 15) تنظیم صورتهای مالی سالانه وگزارش فعالیت هیات مدیره و ارایه آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. 16) تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. 17) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده و شرکت در جلسات دادرسی هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول رد یا رد سوگند، تقاضای تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. 18) انجام هرگونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت، به تشخیص هیات مدیره ضروری باشد. ش981206153619100 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/12/13
آگهی 15113837
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 18984 و شناسه ملی 10101874688
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/08/1398 که طی نامه شماره وارد شوید مورخ 11/10/1398 به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیره و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و یا اعطای نمایندگی جهت اقامه دعاوی له شرکت و یا دفاع از دعاوی علیه شرکت با امضای مشترک یک نفر از افراد معرفی شده در "گروه الف" و یک نفر از افراد مذکور در "گروه ب" به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. "گروه الف" آقایان هاشم نامور به عنوان مدیرعامل با شماره ملی وارد شوید و عبدالوهاب آرامش به عنوان معاون اجرایی با شماره ملی وارد شوید بوده و "گروه ب" نیز آقایان محمدرضا صدری اصفهانی به عنوان مدیر مالی و سرمایه گذاری با شماره ملی وارد شوید و عیسی تاجیک به عنوان رییس برنامه ریزی مالی با شماره ملی وارد شوید می باشند. ضمناً امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش981206651619475 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/9
آگهی 14721725
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 14/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید : آقای مرتضی سامی به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای شعبان مرادی یگان محله به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران ( مپسا ) به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا صدری اصفهانی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا علی نوری به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سید محمد حسینی بهشتیان به کد ملی وارد شوید خارج از هیأت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دوعضو از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . هیأت مدیره افزون بر اختیارات مصرح در ماده 44 اساسنامه شرکت ، اختیارات مندرج در بندهای 1 ، 6 ، 7 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، و موضوع ماده 40 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/4/24
آگهی 14693823
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/11/1396 و مجوز شماره وارد شوید 17/09/1397 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سید محمود امام زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره . شرکت خدمات گستر رفاه پردیس دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای هاشم نامور به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل . شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای علی اکبر ماهرخ زاد به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره . شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی خانم فروغ رحیمی موگوئی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره . شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سید جواد سلیمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، قراردادها و غیره و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و یا اعطای نمایندگی جهت اقامه دعاوی له شرکت و یا دفاع از دعاوی علیه شرکت با امضای مشترک یک نفر از افراد معرفی شده در « گروه الف » و یک نفر از افراد مذکور در « گروه ب » به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . « گروه الف » آقایان هاشم نامور بسمت مدیرعامل به شماره ملی وارد شوید و غلامحسین رمضانپور بسمت مدیرعملیات به شماره ملی وارد شوید بوده و « گروه ب » نیز آقایان محمدرضا صدری اصفهانی بسمت مدیر مالی به شماره ملی وارد شوید و عیسی تاجیک بسمت رئیس حسابداری مالی به شماره ملی وارد شوید می‌باشند . ضمنا امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیئت مدیره باستناد مواد 37 و 42 اساسنامه شرکت ، بخشی از اختیارات تفویض شده خود را به مدیرعامل شرکت به شرح ذیل واگذار نمود . لذا ایشان در موارد ذیل نماینده شرکت محسوب شده و از طرف هیئت مدیره شرکت در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره شرکت اقدام لازم بعمل خواهد_آورد : 1 انجام هرگونه اقدام و عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در ماده 2 اساسنامه . 2 خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی ، واردات و صادرات و انجام انواع معاملات و عملیات بازرگانی داخلی و خارجی اعم از خرید و فروش ، واردات و صادرات مرتبط با عملیات و فعالیت شرکت . 3 اخذ تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت در راستای مقاصد و فعالیت شرکت . 4 انعقاد قراردادهای خدمت ، پیمانکاری ، مهندسی مشاور ، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات علمی ، فنی و مالی در راستای مقاصد و فعالیت شرکت . 5 خرید ، فروش ، اجاره ، استجاره ، رهن ، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت . 6 جذب و تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز شرکت . 7 مطالعه ، تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنع نمودن فرآورده‌ها با توجه به معیارهای روز بازار . 8 کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیت‌های شرکت و اهتمام در به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت . 9 رعایت استانداردهای بین المللی ، ملی و صنعت نفت برای محصولات و فرآورده‌ها . 10 رعایت الزامات محیط زیست . 11 افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر . 12 دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . 13 صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در اجرای مقاصد و فعالیت شرکت . 14 نمایندگی شرکت در برابر کلیه صاحبان سهام ، ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . 15 تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی . 16 تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت . 17 اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده و شرکت در جلسات دادرسی هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، قبول یا رد سوگند ، تقاضای تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . 18 انجام هرگونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت ، به تشخیص هیئت مدیره ضروری باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/3/27
آگهی 14648002
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیأت مدیره شرکت به شرح ذیل تعیین گردید : شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مهدی سنائی فردبه شماره ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیأت مدیره وشرکت توسعه نفت وگازصبا کارون به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مجیداعظمی به شماره ملی وارد شوید بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره وشرکت نفت وگاز صباجم کنگان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضاصدری اصفهانی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره وشرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف باشناسه ملی وارد شوید بانمایندگی آقای هادی امیرشقاقی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره و شرکت فاواصباکیش به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای علی سیفیان به شماره ملی وارد شوید به جای اقای بهزاد پوراحمدی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند اعضای هیأت مدیره به اتفاق آراء آقای مجیداعظمی با کدملی وارد شوید رادرسمت مدیرعامل ابقاء نمودند . کلیه اوراق واسنادتعهدآور ازقبیل چک ، سفته ، برات وقراردادهاوعقوداسلامی باامضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره همراه بامهرشرکت وهمچنین مکاتبات اداری وعادی صرفاباامضای مدیرعامل بامهرشرکت معتبرمی باشد . – اختیارات هئیت مدیره درخصوص بند 37 اساسنامه به شرح زیربه مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضائی وسایراشخاص حقیقی وحقوقی ، ارائه پیشنهاددرموردساختارسازمانی وآئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره ، تهیه ، جاری سازی وتصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت ، دستورالعمل هاورویه هاوگزارش آن به هیأت مدیره . پیش بینی وپیشنهادبودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره ، تاسیس وانحلال نمایندگیهایاشعب وشرکتهایی که سهام آنهامتعلق به شرکت می‌باشددرهرنقطه ازایران یاخارج ازایران وانتخاب مدیران آنها ، دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت ، انعقادقراردادبرای معاملات شرکت درچارچوب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره ضمنا خریدوفروش کالادربورس ازاین قاعده مستثنی است ، اخذوام ( ریالی وارزی ) ازبانکهاوموسسات رسمی بارعایت مقررات اساسنامه شرکت وباتصویب هیئت مدیره ، *اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع ازهردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده ، درهریک ازدادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضائی یاغیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری ، ازطرف شرکت ، دفاع ازشرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی درهریک ازمراجع قضایی وغیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری باحق حضورومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات موردنیازدردادرسی ازآغازتااتمام ، ازجمله حضوردرجلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی واعاده دادرسی ، مصالحه وسازش ، استرداداسنادیادادخواست یادعوا ، ادعای جعل یاانکاروتردیدنسبت به سندطرف واستردادسند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یاتوافقنامه داوری وارجاع دعوابه داوری وتعیین وگزینش داورمنتخب ( باحق صلح یابدون آن ) ، اجرای حکم نهایی وقطعی داور ، درخواست صدوربرگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذمحکوم به ووجوه ایداعی وتعقیب آنها ، تعیین مصدق وکارشناس ، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرر ، اقراردرماهیت دعوا ، جلب ثالث ودفاع ازدعوای ثالث ، دعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها ، ورودشخص ثالث ودفاع ازدعوای ورودثالث ، قبول یاردسوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرروزیان ناشی ازجرائم وامورمشابه دیگربااطلاع هیئت مدیره ، افتتاح هرنوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزدبانکهاوموسسات قانونی دیگر ، عزل ونصب معاونین ، مدیران ، کارکنان اعم ازقراردادی وغیرآن درراستای منافع ومصالح شرکت ، *صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت وواخواست اوراق تجارتی ، پرداخت پاداش ، فوق العاده‌های مخصوص کارواعطای وام وهدایابه کارکنان شرکت درارتباط بافعالیت‌های شرکت ، تصویب واعزام کارکنان شرکت جهت انجام ماموریتهای اداری یاآموزشی به خارج ازکشور ، تهیه صورت‌های مالی سالانه وارائه به هیئت مدیره وپس ازآن ارائه آن به بازرس وحسابرس مستقل ، تهیه صورت‌های مالی میاندوره‌ای جهت ارائه به هیأت مدیره ، پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/10/23
آگهی 14392114
آگهی تغییرات شرکت پالايش نفت جي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت فاوا نفت صبا کیش به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای بهزاد پوراحمدی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت نفت و گاز صباجم کنگان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا صدری اصفهانی به شماره ملی0056610890 بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مهدی سنائی فرد به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت توسعه نفت و گاز صباکارون به شناسه ملی 14004678984به نمایندگی آقای مجید اعظمی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای هادی امیرشقاقی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره تعیین و انتخاب گردیدند.سمت اعضای هیات مدیره شرکت به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مهدی سنائی فرد به شماره ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه نفت و گاز صباکارون به شناسه ملی 14004678984به نمایندگی آقای مجید اعظمی به شماره ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل و شرکت نفت و گاز صباجم کنگان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا صدری اصفهانی به شماره ملی0056610890 بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای هادی امیرشقاقی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت فاوا نفت صبا کیش به شناسه ملی به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی اقای بهزاد پوراحمدی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین مکاتبات اداری و عادی صرفا با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات هیئت مدیره در خصوص بند 37 اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ـ ارائه پیشنهاد در مورد ساختار سازمانی و آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره، ـ تهیه، جاری سازی و تصویب آیین نامه های داخلی شرکت،دستورالعمل ها و رویه ها و گزارش آن به هیات مدیره. ـ پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره، ـ تاسیس و انحلال نمایندگیها یا شعب و شرکتهایی که سهام آنها متعلق به شرکت می باشد درهرنقطه از ایران یا خارج از ایران و انتخاب مدیران آنها، ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ـ انعقاد قرارداد برای معلاملات شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره ضمنا"خرید و فروش کالا در بورس از این قاعده مستثنی است، ـ اخذ وام (ریالی و ارزی) از بانکها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت و با تصویب هیئت مدیره، ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با اطلاع هیئت مدیره، ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، ـ عزل ونصب معاونین،مدیران،کارکنان اعم از قراردادی وغیر آن درراستای منافع و مصالح شرکت، ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، ـ پرداخت پاداش، فوق العاده های مخصوص کار و اعطای وام و هدایا به کارکنان شرکت در ارتباط با فعالیتهای شرکت، ـ تصویب و اعزام کارکنان شرکت جهت انجام مأموریتهای اداری یا آموزشی به خارج از کشور، ـ تهیه صورت های مالی سالانه و ارائه به هیئت مدیره و پس از آن ارائه آن به بازرس و حسابرس مستقل، ـ تهیه صورتهای مالی میاندوره ای جهت ارائه به هیات مدیره،
پ971008239494809  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/2/2
آگهی 13975802
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به نمایند گی آقای مرتضی سامی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای شعبان مرادی یگان محله به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مصطفی امیدقائمی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا صدری اصفهانی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا علی نوری به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد حسینی بهشتیان به کد مکلی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت کمافی السابق با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک دوعضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/9/9
آگهی 13132053
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/12/1394 و نامه شماره 15032/20 مورخ 17/7/95 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سیدنورالدین شهنازی زاده با شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای هاشم نامور با شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، سازمان تأمین اجتماعی دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای نجات امینی با شماره ملی 87 وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سیدجعفر علوی معلم با شماره ملی وارد شوید به سمت هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حمید شریف رازی با شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیره و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و یا اعطای نمایندگی جهت اقامه دعاوی له شرکت و یا دفاع از دعاوی علیه شرکت با امضای مشترک یک نفر از افراد معرفی شده در «گروه الف» و یک نفر از افراد مذکور در «گروه ب» به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. «گروه الف» آقایان هاشم نامور با سمت مدیرعامل با شماره ملی وارد شوید و غلامحسین رمضانپور با سمت مدیر عملیات با شماره ملی وارد شوید بوده و «گروه ب» آقایان محمدرضا صدری اصفهانی با سمت مدیر مالی با شماره ملی وارد شوید و عیسی تاجیک با سمت رئیس حسابداری مالی با شماره ملی وارد شوید می‌باشند. ضمنا امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/8
آگهی 13031244
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/12/1392 و تاییدیه شماره 8429/20 مورخ 29/4/1395 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سید نورالدین شهنازی زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی بیژن صفوی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی نجات امینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی اصغر صراف به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی هاشم نامور به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک یک نفر از افراد معرفی شده در «گروه الف» و یک نفر از افراد معرفی شده در «گروه ب» به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. «گروه الف» آقایان هاشم نامور با شماره ملی وارد شوید و غلامحسین رمضانپور با شماره ملی وارد شوید بوده و «گروه ب» آقایان محمدرضا صدری اصفهانی با شماره ملی وارد شوید و نبی الله محمدی با شماره ملی وارد شوید می‌باشند. ضمنا امضای اوراق عادی با امضای آقایان هاشم نامور با شماره ملی وارد شوید به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi