آقای مجید کیان پور

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
مجید کیان پور
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  005534xxxx
 • صادره از  تهران مرکزی
 • شرکت‌ها  5
 • آگهی‌ها  11
متولد 1352 در تهران
سمت(ها):
 • معاون وزیر راه و شهرسازی

تحصیلات:
 • دانشجوی دوره دکتری عمران
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان لرستان مرکز ازنا/درود
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس دوم کمیسیون عمران در سال دوم
 • عضو کمیسیون عمران در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  11
تاریخ
متن آگهی
1395/5/16
آگهی 12938160
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب استان لرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۶۵۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: طاهر فلاح نژاد به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال منصوب گردید. مجید کیان پور به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال منصوب گردید. اسفندیار بصیری فر به شماره ملی وارد شوید برای مدت دو سال بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال منصوب گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/1/21
آگهی 12723842
آگهی تغییرات شرکت توسعه آینده پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۱۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سلطانی دارای شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر به شناسه ملی وارد شوید به جای آقای سیدعلی لطفی زاده به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای محسن سلطانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مهدیقلی مسعود به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بهساز کاشانه تهران وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای مجید کیان پور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران امید وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مشترکا با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/11/17
آگهی 12631309
آگهی تغییرات شرکت توسعه آينده پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۱۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۱۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی لطفی زاده به شماره ملی0053505107به نمایندگی از شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر به شناسه ملی10103663870به سمت رئیس هیات مدیره آقای مهدیقلی مسعود به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بهساز کاشانه تهران به شناسه ملی 10102498053به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره آقای مجیدکیان پور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران امید به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ941110885744888 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/15
آگهی 12257940
آگهی تغییرات شرکت توسعه آینده پارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۱۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید کیان پور دارای شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران امید (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره به جای آقای محمد رضا سیفی به شماره ملی 1063345677منصوب گردیددر نتیجه سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید:آقای سیدعلی لطفی زاده به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای مهدیقلی مسعود به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بهساز کاشانه تهران (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای مجید کیان پور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران امید (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره وحق امضاکلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مشترکاً با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ940408889507175  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/1/31
آگهی 1393941
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ 24/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مجید کیانپور به کدملی وارد شوید به نمایدگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‎مدیره و امیرحسین احمدزاده‎نامدار به کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت پروژه‎های توسعه و ساخت آریان به شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و اصغر عارفی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ساختمان و توسعه فن‎آوری به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‎مدیره.
محسن اسعدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری توس امید امین به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‎مدیره و صالح نقی‎پورویجویه به کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف موسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پ1795734 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/11/10
آگهی 1297999
آگهی تغییرات شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۵۶۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 9/7/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد شفیع جلالوند کدملی وارد شوید بجای آقای مجید احمدپور به نمایندگی از طرف بانک ملی به ش.ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجید کیان پور کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به ش.ملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی عمران گرشاسبی کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران به ش.ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیارات موضوع بند 46 ـ 1 و 46 ـ 4 و 47 ـ 7 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها، بروات، چکها، سفته ها به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و مکاتبات و نامه های عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پ1759575 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/11/10
آگهی 1298000
آگهی تغییرات شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۵۶۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/6/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مجید احمدپور کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به ش.ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجید کیان پور کدملی وارد شوید به جای آقای موسی نظری پور به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به ش.ملی وارد شوید بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عمران عمران گرشاسبی کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
اختیارات موضوع بند 46 ـ 1 و 46 ـ 4 و 47 ـ 7 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها، بروات، چکها، سفته ها به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و مکاتبات و نامه های عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پ1759574 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/1/15
آگهی 1003015
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 8/8/91 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به ش م وارد شوید به نمایندگی مجید کیانپور به ک م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه و ساخت آریان به ش م وارد شوید به نمایندگی امیرحسین احمدزاده نامدار به ک م وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساختمان و توسعه فن آوری به ش م وارد شوید به نمایندگی اصغر عارفی به ک م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مسکن به ش م وارد شوید به نمایندگی عظیم رهنورد واقف به ک م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه مالی و اعتباری عسکریه به ش م وارد شوید به نمایندگی صالح نقی پورویجویه به ک م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/1/15
آگهی 1003016
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 3/7/91 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به ش م وارد شوید به نمایندگی مجید کیانپور به ک م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه و ساخت آریان به ش م وارد شوید به نمایندگی احمد ضیایی به ک م وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساختمان و توسعه فن آوری به ش م وارد شوید به نمایندگی اصغر عارفی به ک م وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری مسکن به ش م وارد شوید به نمایندگی عظیم رهنورد واقف به ک م وارد شوید به سمت اعضاء هیئت مدیره و موسسه مالی و اعتباری عسکریه به ش م وارد شوید به نمایندگی صالح نقی پورویجویه به ک م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/2/14
آگهی 10903680
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۶۱۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ20/1/90 شرکت مزبورکه در تاریخ 27/1/90 واصل گردید: مجید کیانپور به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید محمدصادق موسوی‌خلخالی به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و احمدرضا عقیقی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا عضو هیئت‌مدیره به صورت متغییر همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه نقل و انتقالات و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/1/29
آگهی 11109726
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۶۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 22/10/89 شرکت مزبور که در تاریخ 21/12/89 واصل گردید: احمدرضا عقیقی به کدملی وارد شوید و مجید کیانپور به کدملی وارد شوید بجای محمد هوشیارآذر و بیژن قلی‌پورشهرکی بسمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 20/11/89 سید محمدصادق موسوی‌خلخالی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و مجید کیانپور به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi