محمدرضا امیر حسنخانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدرضا امیر حسنخانی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  085926xxxx
 • صادره از  فردوس
 • شرکت‌ها  20
 • آگهی‌ها  35
متولد 1343 در فردوس
سمت(ها):
 • پزشک و شاغل در بخش خصوصی

تحصیلات:
 • دکتری پزشکی
 • متخصص و جراح چشم
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان جنوبی مرکز بشرویه/سرایان/طبس/فردوس
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  35
تاریخ
متن آگهی
1399/9/23
آگهی 15540179
آگهی تغییرات انجمن خیرین مسکن ساز ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 16684 و شناسه ملی 10100596500
آگهی تغییرات انجمن خیرین مسکن ساز ایران به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/09/1398 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 12/7/1399 معاونت مشارکت های اجتماعی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به فوت و عزل 4 نفر از اعضای هییت امنا ، عزیزاله مهدیان به کد ملی وارد شوید - محمد رضا پیشرو به کد ملی وارد شوید - سعید جعفری به کد ملی وارد شوید و فرهاد خاکی پور به کد ملی وارد شوید به عنوان اعضای جدید هییت امنا انتخاب گردیدند. هادی درفشی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - اکبر ابراهیمی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - مجتبی رحماندوست به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - حمیدرضا شاه حسینی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - فرهاد خاکی پور به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - نادر ریاحی سامانی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - علی محمدی فلاح به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - عباس حاج رسولیها به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - محمدرضا امیرحسنخانی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - محمد ابراهیم معراجی به کد ملی1210093014 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - محسن کلانتری به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - حاجی رضا تیموری به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره - زهرا الستی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسینعلی روحانی به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و عباس فیاض به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند..
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/1
آگهی 15185047
آگهی تغییرات کانون خیریه حمایت از بیماران دیالیزی مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3700 و شناسه ملی 10380629210
آگهی تغییرات شرکت خیریه حمایت از بیماران دیالیزی مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3700 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/12/1398 و نامه شماره 9127/2/3853 مورخ 8/12/98 معاونت استانداری و فرمانداری مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا امیرحسنخانی با کد ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره 2- آقای علیرضا امیر حسنخانی با کد ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل - آقای غلامحسن درودی با کدملی وارد شوید بعنوان خزانه دار 4-خانم طاهره رسولی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هییت مدیره 5-خانم راحله برومند باکدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هییت مدیره 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای ثابت مدیر عامل آقای علیرضا امیرحسنخانی و خزانه دار آقای غلامحسین درودی درغیاب خزانه دار رییس هییت مدیر ه آقای محمدرضا حسنخانی و مهر کانون خیریه معتبر خواهد بود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/1
آگهی 15185052
آگهی تغییرات کانون خیریه حمایت از بیماران دیالیزی مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3700 و شناسه ملی 10380629210
آگهی تغییرات کانون خیریه حمایت از بیماران دیالیزی مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3700 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/11/1398 و نامه شماره 9127/2/3853 مورخ 8/12/98 معاونت استانداری و فرمانداری مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم نرگس ناظمی با کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای جلیل دهقان به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2- اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا امیرحسنخانی با کد ملی وارد شوید - آقای علیرضا امیر حسنخانی با کد ملی وارد شوید - آقای غلامحسن درودی با کدملی وارد شوید - خانم طاهره رسولی با کدملی وارد شوید -خانم راحله برومند باکدملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای مجتبی رمضانی با کدملی وارد شوید و آقای امیر مسعود رجب پور با کد ملی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/10/4
آگهی 14877491
آگهی تغییرات شرکت نخ جراحان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 480417 و شناسه ملی 14005283585
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 20/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا جباروند بهروز کد ملی وارد شوید به عنوان عضوهیأت مدیره ـ محمدرضا امیرحسنخانی کد ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیا ت مدیره ـ محمودجباروند بهروز دارای شناسه وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیا ت مدیره ـ سید حسن اطیابی کد ملی وارد شوید بنمایندگی ازطرف شرکت بازرگانی اکسیرطب صبا دارای شناسه وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره ـ سید مهدی اطیابی کد ملی وارد شوید بنمایندگی ازطرف شرکت نخ جراحان طب سینا دارای شناسه وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره ـ فریبا خوش زبان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادارواسناد مالی و تعهدآورشرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقوداسلامی وبطورکلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای متفق مدیرعامل ویکی ازاعضای هیأت مدیره وبامهرشرکت وامضاکلیه اوراق عادی ومکاتبات اداری ومراسلات با امضای منفرد مدیرعامل ویا رئیس هیأت مدیره وبا مهر شرکت معتبر است. کلیه اختیارات مندرج دربند13 ماده 43 اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. پ980811605410856 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/6/3
آگهی 14587538
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری بنیاد غیردولتی خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان درتاریخ 10/02/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره گیری از این فرهنگ در راستای رشد و توسعه کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان شناسایی، تقدیر و حمایت از خیرین، واقفین و حامیان دانشگاه فرهنگیان نظارت بر حسن انجام و اهداف شرعیه خیرین و واقفین در طول حیات آنان و بعد از آن ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب جهت تسهیل، تقویت و استمرار حمایت خیرین از دانشگاه فرهنگیان برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمک های مردمی در جهت افزایش فضاهای مورد نیاز دانشگاه پیگیری و مطالبه در راستای حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خیرین، واقفین و موقوفات آنان نظارت به منظور حسن احداث پروژه های خیرساز دانشگاه حمایت از دانشجویان مستعد یا بی بضاعت دانشگاه در قالبهای مختلف حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای علمی، فرهنگی و تربیتی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه اجرای برنامه ها و پروژه ها، مشارکت در خرید و تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشگاه از طریق توافق و تفاهم با آنها ایجاد و حمایت از طرح های دانشگاهیان و دانش آموختگان خیر در راستای اساسنامه بنیاد انجام فعالیت اقتصادی، سرمایه گذاری، بازرگانی، تجاری و صنعتی و یا فعالیت خاص در خصوص اموال و دارایی هایی که اهدا کنندگان، واقفان و اختصاص دهندگان، اجازه بهره برداری مطلق و یا مقید نسبت به زمینه های مذکور را به بنیاد اعطا نموده و بطور کلی در بردارنده ایجاد ارزش افزوده در راستای اهداف بنیاد باشد. شماره مجوز وارد شوید تاریخ مجوز 07/02/1398 مرجع صادرکننده وزارت کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سپهر، خیابان گلبان، خیابان تربیت معلم، پلاک 5، طبقه همکف کدپستی وارد شوید دارایی موسسه: مبلغ وارد شوید ریال اولین مدیران: آقای مهدی احمدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علیقلی حسنی اعظمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی مراد میر عالی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مسعود سریع القلم به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای غلامرضا عطاران به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سیده حمیده زر آبادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت خزانه دار به مدت 2 سال آقای فرزاد زیویار به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد رضا امیر حسنخانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای امیرعلی نعمت الهی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای حبیب اله آقاخانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای حسین بابانیا به شماره ملی وارد شوید و به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال
پ980210209720436 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/11/13
آگهی 14447092
آگهی تغییرات شرکت سامه تکسا ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۳۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدهاشم رکن تهران به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت بانک ایران زمین ( سهامی عام ) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هئیت مدیره آقای مجتبی شیروانی هرندی به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا امیرحسنخانی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند . ب ) آقای علیرضا معینی زاده به کد ملی وارد شوید ( خارج ازسهامداران واعضای هئیت مدیره ) به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند . کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت ازقبیل چک ، سفته وبرات وهمچنین عقود وقراردادها با امضاء مدیرعامل وامضای یکی از اعضای هئیت مدیره ودر غیاب مدیرعامل دونفر از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/11/13
آگهی 14447098
آگهی تغییرات شرکت سامه تکسا ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۳۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت بانک ایران زمین ( سهامی عام ) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید جناب آقای مجتبی شیروانی هرندی به شماره ملی وارد شوید جناب آقای محمدرضا امیرحسنخانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسالل انتخاب شدندوبا امضاء صورتجلسه حاضر قبولی خویش را اعلام نمودندموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی وآقای مسعود رافعی کریم آباد به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی ( سال مالی منتهی به 30/9/1397 ) انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/11/11
آگهی 14444721
آگهی تغییرات شرکت بیمارستان بنت الهدی صدر مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۹۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۶۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت آسا گستران خراسان به شماره ثبت وارد شوید به نمایندگی آقای علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی وارد شوید و شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به شماره ثبت وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا امیرحسنخانی به شماره ملی وارد شوید و خانم راحله برومند به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . آقای محمد هدایت به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/9/19
آگهی 14337607
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن بیمارستانهای خصوصی مشهد مقدس درتاریخ 11/09/1397 به شماره ثبت6287 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:برابر مجوز شماره 4419/2/3853 مورخه 8/7/1397 استانداری خراسان رضوی کلیه فعالیتهای انجمن سیاسی، غیرانتفاعی دولتی بوده ودر موضوع حمایت از حریم خادمان عرصه درمان بارعایت کامل قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران واین اساسنامه فعالیت خواد نمود.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، سلام، خیابان دانش غربی، خیابان جهاد[ملک الشعرابهار13]، پلاک 46.012، طبقه همکف کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: وارد شوید ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: محمد قره داغی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه محمد رضا امیر حسنخانی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه غلامرضا فرودی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه سیدبهروز افتخارزاده به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه جواد ظفرامیلی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه مهری پاکدل به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه علی انجم شعاع به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه پرویز طیبی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه اولین مدیران: محمد قره داغی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل غلامرضا فرودی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره جواد ظفرامیلی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار وعضو اصلی هیئت مدیره علی انجم شعاع به شماره ملی وارد شوید به سمت منشی وعضو اصلی هیئت مدیره سید بهروز افتخارزاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل اول ـ بهروز طیبی به شماره ملی 4489602952به سمت عضو علی البدل دوم به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. نرگس ناظمی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اول ـ محمد خان قیطاقی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس دوم به مدت 1 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسنادواوراق بهادار وتعهدآوربا امضای ثابت مدیرعامل آقای علیرضا امیر حسنخانی و خزانه دار آقای جواد ظفر امیلی ودر غیاب وی رئیس هیئت مدیره آقای محمد قره داغی ومهر انجمن بیمارستانهای خصوصی معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه خراسان رضوی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها انتخاب گردید.
ش970911263488194 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/6/17
آگهی 14162984
آگهی تغییرات شرکت نخ جراحان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۴۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۳۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی اکسیر طب صبا به شناسه ملی وارد شوید و محمدرضا امیر حسنخانی به کدملی وارد شوید و محمود جباروند بهروز به کدملی وارد شوید و محمدرضا جباروند بهروز به کدملی وارد شوید و شرکت نخ جراحان طب سینا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ970520629620699 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/6/17
آگهی 14162997
آگهی تغییرات شرکت نخ جراحان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۴۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۳۵۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حسن اطیابی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی اکسیر طب صبا به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا امیرحسنخانی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود جباروند بهروز به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا جباروند بهروز به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی اطیابی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت نخ جراحان طب سینا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و نیز امضای کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهای همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970520700282354 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/14
آگهی 14044837
آگهی تغییرات کانون خیریه حمایت از بیماران دیالیزی مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۲۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/09/1396 و نامه شماره 5698/2/3853 مورخ 25/10/1396 استانداری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمدرضا امیرحسنخانی به شماره ملی: وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی: وارد شوید به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای غلامحسن درودی به شماره ملی: وارد شوید به عنوان عضو خزانه دار ـ خانم طاهره رسولی به شماره ملی: وارد شوید به عنوان منشی ـ خانم مریم جهانی به شماره کدملی: وارد شوید به عنوان عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ 2 اسناد و چکهای بانکی با امضای ثابت مدیرعامل علیرضا امیرحسنخانی و خزانه دار آقای غلامحسن درودی و در غیاب وی رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا امیر حسنخانی) همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
ش970302928952837 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/9/14
آگهی 13724039
آگهی تغییرات انجمن خیرین مسکن ساز ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۶۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/07/1396 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 29/7/96 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به تاریخ 30/12/95 به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به شرح انتخاب شدند: هادی درفشی به کد ملی وارد شوید و محمدرضا حافظی به کد ملی وارد شوید و کیومرث سلگی به کد ملی وارد شوید و علی محمدی فلاح به کد ملی وارد شوید و نادر ریاحی سامانی به کد ملی وارد شوید و محمدرضا امیرحسنخانی به کد ملی وارد شوید و علی لاهوتی به کد ملی وارد شوید و اکبر ابراهیمی به کد ملی وارد شوید و عباس حاج رسولیها به کد ملی وارد شوید و حبیب ا … بوربورحسینبیگی به کد ملی وارد شوید و زهرا الستی به کدملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سید محمود برقعی به کد ملی وارد شوید و عبدالحسن مقتدایی به کد ملی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. حسینعلی روحانی به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و عباس فیاض به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/9/14
آگهی 13724055
آگهی تغییرات انجمن خیرین مسکن ساز ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۶۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/07/1396 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 29/7/96 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی درفشی به شماره ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمدرضا حافظی به شماره ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا امیرحسنخانی به شماره ملی وارد شوید بعنوان خزانه دار و کیومرث سلگی به شماره ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/5/16
آگهی 13532483
آگهی تغییرات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی اسرار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۶۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/11/1395 و نامه شماره وارد شوید مورخ 27/3/96 رئیس دانشگاه و ارزیابی آموزش عالی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رزم جو کدملی وارد شوید و امرالله سبحانی نیا کدملی وارد شوید و محمد مهدی اشرافی بجستانی کدملی وارد شوید و حمید اجتهادی بجستانی کدملی وارد شوید و محمدرضا امیر حسنخانی کدملی وارد شوید و علی مقیمی کدملی وارد شوید و حبیب الله دعائی کدملی وارد شوید و علیرضا یغمائی مقدم کدملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت امناء برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/5/12
آگهی 12930008
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی کیمی پودر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۳۱۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محمدرضا امیر حسنخانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره 2 محمد گل محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل عضو هیئت مدیره 3 محمد جواد گل محمدی به شمارملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و نائب رئیس کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای منفرد آقای محمد گل محمدی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای آقای محمد گل محمدی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/5/12
آگهی 12928400
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی کیمی پودر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۳۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند: آقایان محمد رضا امیر حسنخانی به شماره ملی 0859261913، محمد جواد گل محمدی به شماره ملی 0380943328، محمد گل محمدی به شماره ملی وارد شوید 2 آقای اصغر دهقان شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد پور احسان به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/1/31
آگهی 12742150
آگهی تغییرات شرکت درمانی تخصصی و فوق تخصصی پیامبران خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۶۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۷۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/1394 ونامه شماره وارد شوید مورخ 1/12/94 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 علیرضا امیر حسنخانی کدملی: وارد شوید و مرمرنصرتی کدملی: وارد شوید و مجتبی رمضانی شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و امیرمسعود رجب پور شماره ملی وارد شوید و محمدرضا امیر حسنخانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند 2 خانم مهری پاکدل وپیام آهنی به ترتیب به سمت بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/2/6
آگهی 12752340
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازان اروند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۶۱۳۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 3/12/94 و 08/12/94 شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1) سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ بیست میلیارد ریال منقسم به بیست میلیون سهم یکهزار ریالی بانام که از محل مطالبات حال شده سهامداران پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. 2) تعداد اعضاء هیئت مدیره از 3 نفر به 5 نفر افزایش یافت، در نتیجه ماده 31 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. 3) شرکت سرمایه گذاری راین قشم به شناسه ملی: 14003955608، شرکت مدیریت توسعه و عمران فردوس به شناسه ملی: 14004217577، شرکت آسا گستران خراسان به شناسه ملی: وارد شوید شرکت خدمات بازرگانی و صنعت آینده گستر برهان به شناسه ملی: وارد شوید و شرکت ایران آروین به شناسه ملی: وارد شوید به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4) شرکت آسا گستران خراسان به نمایندگی آقای محمدرضا امیر حسنخانی به شماره ملی: وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت خدمات بازرگانی و صنعت آینده گستر برهان به نمایندگی آقای رسول حجتی نجف آبادی به شماره ملی: وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت مدیریت توسعه و عمران فردوس به نمایندگی آقای مهدی شرف الدینی به شماره ملی: وارد شوید به سمت عضوهیئت مدیره، شرکت ایران آروین به نمایندگی آقای نادر خورزاد به شماره ملی: وارد شوید به سمت عضوهیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری راین قشم به نمایندگی آقای روح اله صمدی مله به شماره ملی: وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. 5) هیئت مدیره به موجب صورتجلسه مورخ 8/12/94 بخشی از وظایف و اختیارات خود مشتمل بر بندهای 1، 4، 6 الی 9 و 11 الی 13 از ماده 40 اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد اروند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/16
آگهی 12516753
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنعت علوم زيستي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۹۳۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا امیرحسنخانی به کدملی 0859261913به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای علیرضا امیرحسنخانی به کد ملی0859276104به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مالک الهی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شناسه ملی شماره وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی شیدایی نرمیقی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی 10100727160. آقای مهدی اسلام پناه به کدملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شناسه ملی شماره10100167010 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.کلیه اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره درخصوص تفویض بعضی از اختیارات خود به مدیرعامل بحث و بررسی لازم را انجام داد و سپس اختیارات مندرج در بندهای 2 2 ـ 8و 5 2 ـ 8و 6 2 ـ 8و 12 2 ـ 8و 13 2 ـ 8و 16 2 ـ 8و 17 2 ـ 8و 19 2 ـ 8و 20 2 ـ 8و 21 2 ـ 8و 22 2 ـ 8و 25 2 ـ 8 اساسنامه شرکت را به مدیرعامل واگذار نمود.
پ940908435494316  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/6/31
آگهی 12381828
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۶۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/1/1394 و به موجب مجوز شماره 314702,121 مورخ 6/3/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سیدعلینقی سیدخاموشی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایجاد صنعت تابران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره ـ علیرضا علایی رحمانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجارت غرب اسیا به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیئت مدیره ـ محمدرضا امیر حسنخانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت فراز پلیمر فردوسی به شناسه ملی10103382715 به سمت عضو هیئت مدیره ـ مهدی مظهری با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کیسون به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ سیدعبدالجلیل رضوی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از بانک گردش گری به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ عباس صمیمی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نیک کوشان امرداد به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ علیرضا طلوع کاشف پاکدل با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ای.اف اس کیش به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. و امضای اوراق واسناد بهادار و تعهدآور عادی شرکت مقرر گردید امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها به امضای ثابت مدیرعامل و احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رییس هیئت مدیره و احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری توسط مدیرعامل شرکت معتبر می باشد
پ940623577140726  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/7/16
آگهی 12365730
آگهی تغییرات شرکت احیاءصنایع خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به 29/12/93 تصویب گردید. ـ حمیدرضا دانش کاظمی کدملی وارد شوید و رحمان نجفی کدملی 2180821018و حسین زارع صفت کدملی وارد شوید و احمد زهتابچیان کدملی وارد شوید ومحمد جمالی کدملی وارد شوید و عباس صفوی شاملو کدملی وارد شوید و محمدرضا امیر حسنخانی کدملی وارد شوید به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای مجید توکلی کوشا کدملی وارد شوید و محمدرضا توسلی کدملی وارد شوید به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ مؤسسه حسابرسی رهیافت به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ش940615637223173 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/24
آگهی 12257977
آگهی تغییرات موسسه انجمن خیرین مسکن ساز ایران به‌شماره‌ثبت۱۶۶۸۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۹۶۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/02/1393 و مجوز شماره 248/10458/1302/53/14 مورخ 16/10/93 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی 1391 و 1392 به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: هادی درفشی به شماره ملی3873253526 و محمدرضا حافظی به شماره ملی4131712997 وعلی محمدی فلاح به شماره ملی2753427208 و حبیب ا... بور بور حسینبیگی به شماره ملی6589888205 واکبرابراهیمی به شماره ملی0039537331 و نادر ریاحی سامانی به شماره ملی وارد شوید و سید محمود برقعی به شماره ملی0380879093 و علی لاهوتی به شماره ملی0042188490 و کیومرث سلگی به شماره ملی3962032029 و محمدرضا امیر حسنخانی به شماره ملی وارد شوید و عباس حاج رسولیها به شماره ملی1285444280 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره عبدالحسن مقتدایی به شماره ملی وارد شوید و زهرا الستی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره - حسینعلی روحانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس فیاض به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات " جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ940408745616911  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/24
آگهی 12257979
آگهی تغییرات موسسه انجمن خیرین مسکن ساز ایران به‌شماره‌ثبت۱۶۶۸۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۹۶۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/02/1393 و مجوز شماره 248/10458/1302/53/14 مورخ 16/10/93 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هادی درفشی به شماره ملی3873253526 به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا حافظی به شماره ملی4131712997 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علی محمدی فلاح به شماره ملی2753427208 به سمت عضو هیئت مدیره حبیب ا... بور بور حسینبیگی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره اکبرابراهیمی به شماره ملی0039537331 به سمت عضو هیئت مدیره نادر ریاحی سامانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره سید محمود برقعی به شماره ملی0380879093 به سمت عضو هیئت مدیره علی لاهوتی به شماره ملی0042188490 به سمت عضو هیئت مدیره کیومرث سلگی به شماره ملی3962032029 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمدرضا امیر حسنخانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار عباس حاج رسولیها به شماره ملی1285444280 به سمت عضو هیئت مدیره عبدالحسن مقتدایی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره زهرا الستی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
پ940408700678666  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/9/17
آگهی 1724756
آگهی تاسیس شرکت تعاونی انار چرم فردوس
خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 28/8/93 شماره ثبت 1260 شناسه ملی وارد شوید در این اداره بثبت رسیده است برای اطلاع عموم آگهی می گردد.
1ـ موضوع شرکت: تولید محصولات چرمی
2ـ موسسین شرکت: آقایان محمد رضا امیر حسنخانی شماره ملی 0859261913، امید کوچکی شماره ملی وارد شوید و ابوذر مهروانفر شماره ملی 0859903699
3ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
4ـ مرکز اصلی شرکت: فردوس، خیابان امام خمینی، روبروی کلانتری کدپستی 9771675175
5ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 21 سهم 000/500 ریالی بانام که مبلغ 000/500/3 ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد که در مدت دو سال باید به شرکت پرداخت گردد.
6ـ اولین مدیران شرکت: آقایان محمد رضا امیر حسنخانی، ابوذر مهروانفر و امید کوچکی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علیرضا امیر حسنخانی و خانم مریم ایمان طلب بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که آقای محمد رضا امیر حسنخانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوذر مهروانفر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امید کوچکی بسمت منشی و مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند.
7ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و آقای ابوذر مهروانفر نایب رئیس به اتفاق آقای امید کوچکی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
8ـ اساسنامه شرکت در 52 ماده و 30 تبصره بتصویب رسیده است.
9ـ روزنامه خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
10ـ انحلال شرکت مطابق قانون تعاون و اساسنامه شرکت می باشد.
11ـ بازرس اصلی و علی البدل شرکت: خانم الهه خاکشور شماره ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و خانم سمیه شهریاری وارد شوید شماره ملی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ش26851000011106262687 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/8/17
آگهی 1680421
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرزمین سلامت جهانی در تاریخ 06/08/1393 به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از خرید و فروش، واردات، صادرات، شرکت در مناقصه ها و مزایده، اخذ و اعطای نمایندگی، اخذ اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری، کلیه فعالیت های مجاز انتفاعی، مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ سیدجمال الدین اسدآبادی ـ نبش خ 68ـ پ 472 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی که تعداد وارد شوید سهم بانام میباشد که مبلغ 3500000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 57,109 مورخ7/3/93 نزد بانک ایران زمین شعبه شیخ بهائی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمدرضا امیرحسنخانی شماره ملی 0859261913به سمت رئیس هیئت مدیره میرداود جلالزاده آذر شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل سیدسینا مرعشی شوشتری شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای دونفر از سه نفر عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدمحمدحسین مدنی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی.خانم مهری پاکدل به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پ930806970330353 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/6/9
آگهی 1596085
آگهی تاسیس شرکت مدیریت توسعه و عمران فردوس سهامی خاص
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 22/4/93 تحت شماره 1243 و شناسنامه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود:

1ـ نام شرکت: مدیریت توسعه و عمران فردوس.

2ـ موضوع شرکت: جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، انجام فعالیت های اقتصادی و مطالعاتی در بخش های تولیدی صنعتی، کشاورزی، دامپروری، شیلات صنایع تبدیلی دام و طیورـ انبارداری، تجاری و بازرگانی صادرات و واردات ایجاد سیستم ها و زیرساخت های حمل و نقل ـ ایجاد نمایشگاه در داخل و خارج از کشور ـ سوخت و انرژی ـ ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ اخذ و اعطاء نمایندگی فعالیت در اجرای پروژه های ساختمانی ـ خرید و فروش ـ تهیه و توزیع ـ بازاریابی به صورت غیر هرمی و غیر شبکه ای در زمینه صنعتی مونتاژ و تولید محصولات صنعتی ـ احداث شرکت های جدید در راستای موضوع فعالیت شرکت ـ مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ارائه خدمات بهداشت و درمان ساخت و تجهیز مراکز گردشگری در داخل و خارج از کشور انجام امور زیربنایی عمران و آبادانی ـ رشد و توسعه اقتصادی سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی انجام زیرساخت های صنعتی و تولیدی جهت ایجاد اشتغال سالم ـ حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی تولید و صادرات کالاهای صنعتی معدنی و تبدیلی ارائه خدمات عمومی در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور. در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم اخذ تسهیلات مالی و ریالی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی و تعاونی جهت شرکت ـ خرید و فروش سهام از طریق کارگزاران سازمان بورس ـ خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای قانونی مربوطه از مراجع ذیصلاح

3ـ موسسین شرکت: آقایان محمدرضا امیر حسنخانی (شماره ملی 0859261913) ـ مهدی شرف الدین شماره ملی (4449519949)، حسن پاک نژاد (شماره ملی0042663786)

4ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

5ـ مرکز اصلی شرکت: خراسان جنوبی، فردوس، خیابان همافران، جنب دبیرستان مفید، کدپستی وارد شوید

6ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 000/100 سهم 000/10 ریالی با نام که مبلغ 000/000/350 ریال آن طی گواهی شماره 49/2290 مورخه 14/4/93 بانک ایران زمین شعبه فردوس پرداخت گردیده است و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد که در مدت یک سال باید به شرکت پرداخت گردد.

7ـ اولین مدیران شرکت: آقایان محمدرضا امیر حسنخانی، مهدی شرف الدینی، حسن پاک نژاد بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای محمدرضا امیر حسنخانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی شرف الدینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسن پاک نژاد بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

8ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

9ـ اساسنامه شرکت در 64 ماده و 11 تبصره بتصویب رسیده است.

10ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

11ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد.

12ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدباقر صادقی (شماره ملی 0859222489) بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا احمدی خرازی (شماره ملی 0940450453) بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ش26851000011105909698 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فردوس

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/2/29
آگهی 1433628
آگهی تغییرات موسسه انجمن خیرین مسکن ساز ایران شماره ثبت ۱۶۶۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۶۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 5/2/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای هادی درفشی کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ محمدرضا حافظی کدملی وارد شوید نائب رئیس هیئت مدیره ـ محمدرضا امیرحسنخانی کدملی وارد شوید خزانه دار و کیومرث سلگی کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پ1817022 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/2/18
آگهی 1037434
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز طب ابوریحان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۶۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 11/11/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای علی رضا صادقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مصطفی ارجائی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. 3 اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 11/11/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا امیرحسنخانی به شماره ملی وارد شوید و آقای لطف اله نادعلی و آقای غلامحسین حسین خانی تا تاریخ 11/11/1393. در تاریخ 04/2/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/2/18
آگهی 1037435
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز طب ابوریحان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۶۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/11/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا امیرحسنخانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای لطف اله نادعلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین حسین خانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پرویز وکیل فرجی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 11/11/1393. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک آقای غلامحسین حسینخانی و اقای لطف اله نادعلی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 04/2/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/3/4
آگهی 10011162
آگهی تغییرات
بر طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 30/8/1390 و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه 30/8/1390 موسسه انجمن خیرین مسکن ساز خراسان جنوبی ثبت شده بشماره 119 و شناسه ملی وارد شوید تغییرات ذیل صورت گرفته_است: 1 آقایان محمد رضا امیر حسنخانی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و علی محمدی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و محمد ابراهیم افشاری بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و رضا زنگوئی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و علی اصغر آسمانی مقدم بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و حمید رضا محبی پور بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و سید محمد حسین عمادی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان محمود محسن زاده بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و محمد اکبری بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که از میان آنها آقای علی محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا امیر حسنخانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد حسین عمادی بسمت منشی هیئت مدیره و آقایان محمد ابراهیم افشاری و رضا زنگوئی و حمید رضا محبی پور و علی اصغر آسمانی مقدم بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 2 آقای سید کاظم عمادی بعنوان مدیر عامل موسسه برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقایان سید کاظم عمادی (مدیر عامل) و علی محمدی (رئیس هیئت مدیره) و مهر موسسه معتبر است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیر عامل صورت خواهد_گرفت. 3 آقای عبدالله خزاعی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین کمیلی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌ها و اعلانات انجمن انتخاب گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/3/4
آگهی 588223
آگهی تغییرات
بر طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 30/8/1390 و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه 30/8/1390موسسه انجمن خیرین مسکن ساز خراسان جنوبی ثبت شده بشماره 119 و شناسه ملی 10980257795تغییرات ذیل صورت گرفته است:
1ـ آقایان محمد رضا امیر حسنخانی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و علی محمدی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و محمد ابراهیم افشاری بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و رضا زنگوئی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و علی اصغر آسمانی مقدم بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و حمید رضا محبی پور بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و سید محمد حسین عمادی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان محمود محسن زاده بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و محمد اکبری بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که از میان آنها آقای علی محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا امیر حسنخانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد حسین عمادی بسمت منشی هیئت مدیره و آقایان محمد ابراهیم افشاری و رضا زنگوئی و حمید رضا محبی پور و علی اصغر آسمانی مقدم بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
2ـ آقای سید کاظم عمادی بعنوان مدیر عامل موسسه برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقایان سید کاظم عمادی (مدیر عامل) و علی محمدی (رئیس هیئت مدیره) و مهر موسسه معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل صورت خواهد گرفت.
3ـ آقای عبدالله خزاعی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین کمیلی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
4ـ روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی ها و اعلانات انجمن انتخاب گردید.
ش26807000011126264498 رئیس ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/10/14
آگهی 10302193
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس (پیدکو) سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۶۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/9/89 شرکت مزبور که در تاریخ 20/9/89 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت آجر سفال ابنیه شرق به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی کریم کریمی به کدملی وارد شوید شرکت خاک چینی سپیدان کوه سمند به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سید مرتضی امامی به کدملی وارد شوید به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/9/89 محمدرضا امیرحسنخانی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد پرهام به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید علیرضا آل احمد به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/10/2
آگهی 10723871
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز طب ابوریحان سهامی ‌خاص بشماره‌ ثبت۲۹۷۵۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۳۶۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 28/7/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای سید مصطفی ارجائی به عنوان بازرس اصلی، آقای علی‌رضا صادقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 28/7/90 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا امیرحسنخانی به شماره ملی وارد شوید و آقای لطف‌اله نادعلی و آقای غلامحسین حسین‌خانی تا تاریخ28/7/90.

در تاریخ 17/9/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/10/5
آگهی 11292001
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز طب ابوریحان سهامی ‌خاص بشماره‌ ثبت۲۹۷۵۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۳۶۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 28/7/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای سید مصطفی ارجائی به عنوان بازرس اصلی، آقای علی‌رضا صادقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 28/7/90 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا امیرحسنخانی به شماره ملی وارد شوید و آقای لطف‌اله نادعلی و آقای غلامحسین حسین‌خانی تا تاریخ28/7/90.

در تاریخ 17/9/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi