تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

سیداحسان قاضی زاده هاشمی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سیداحسان قاضی زاده هاشمی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  084850xxxx
 • صادره از  فریمان
 • شرکت‌ها  3
 • آگهی‌ها  7
متولد 1355 در فریمان
سمت(ها):
 • مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیرایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در کرواسی

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد حقوق
 • دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز احمد آباد/رضویه/سرخس/فریمان
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون فرهنگی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  7
تاریخ
متن آگهی
1399/9/11
آگهی 15524770
آگهی تغییرات هییت ورزشی گلف خراسان رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 6262 و شناسه ملی 14007926493
آگهی تغییرات هییت ورزشی گلف خراسان رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 6262 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/07/1399 و نامه شماره 5725/208/99/ص مورخ 01/09/1399 اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی وارد شوید و خانم سارا اسکندری به کدملی وارد شوید و آقای سیداحسان قاضی زاده هاشمی به کدملی وارد شوید و آقای بابک عدل خواه به کدملی وارد شوید و آقای علی محمد شریعتی مقدم به کدملی وارد شوید و آقای احسان سمیعی به کدملی وارد شوید و خانم فهیمه عطاری فارمد به کدملی وارد شوید به سمت اعضا هییت رییسه برای باقیمانده مدت تصدی تاتاریخ 13/08/1401 انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/9/11
آگهی 15524777
آگهی تغییرات هییت ورزشی گلف خراسان رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 6262 و شناسه ملی 14007926493
آگهی تغییرات هییت ورزشی گلف خراسان رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 6262 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/07/1399 و نامه شماره 5725/208/99/ص مورخ 01/09/1399 اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت و خانم سارا اسکندری به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت و آقای سیداحسان قاضی زاده هاشمی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هییت و آقای بابک عدل خواه به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هییت و آقای علی محمد شریعتی مقدم به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هییت و آقای احسان سمیعی به کد ملی وارد شوید به سمت دبیر هییت و خانم فهیمه عطاری فارمد به کد ملی وارد شوید به سمت خزانه دار هییت برای باقیمانده مدت تصدی تاتاریخ 13/08/1401 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد رسمی وتعهدآور وبانکی با امضا ثابت خزانه دار وامضا رییس هیات یا نایب رییس هیات همراه با مهر موسسه دارای اعتبار خواهد بود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/10/26
آگهی 14869479
آگهی تغییرات فرهنگی هنری هنر ایده بنیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 37763 و شناسه ملی 14005580320
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/05/1398 و مجوز شماره 184193/98 مورخ 26/05/1398 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیژن اعرابی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء درآمد آفرین حسینی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء درآمد سرمایه موسسه از مبلغ وارد شوید ریال به 15500000ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست شرکا پس از افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید: آفرین حسینی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه بیژن اعرابی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه مازیار هاشمی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه احسان محمد سلطانی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ 1000000ریال سهم الشرکه سید احسان قاضی زاده به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ 1000000ریال سهم الشرکه سید محمد سید خاموشی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه پ980804199250566  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/10/26
آگهی 14869490
آگهی تغییرات فرهنگی هنری هنر ایده بنیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 37763 و شناسه ملی 14005580320
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/05/1398 و مجوز شماره 201493/98 مورخ 27/06/1398 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان محمد سلطانی به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. سید احسان قاضی زاده به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید سید محمد سید خاموشی به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت. و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه: مازیار هاشمی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه بیژن اعرابی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه آفرین حسینی به شماره ملی دارای وارد شوید مبلغ ریال وارد شوید سهم الشرکه پ980804973175920  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/7/13
آگهی 14121352
آگهی تغییرات فرهنگی هنری هنر ایده بنیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 37763 و شناسه ملی 14005580320
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/11/1396 و نامه شماره 116032/97 مورخ 8/2/1397 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مازیار هاشمی فرزند سیدضیاءالدین به شماره شناسنامه 2594 و شماره ملی وارد شوید متولد 31/05/1363 با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء درآمد سرمایه موسسه از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای سیدمحمد سیدخاموشی شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای احسان محمد سلطانی شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای سیداحسان قاضی زاده هاشمی شماره ملی0848508734 دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای مازیار هاشمی شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه پ970424636578498  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/3/29
آگهی 14071943
آگهی تغییرات فرهنگی قدس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۰۳۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا خوراکیان به شماره وارد شوید محمد امین توکلی زاده به شماره ملی وارد شوید علی عسگری به شماره ملی وارد شوید سیداحسان قاضی زاده هاشمی به شماره ملی وارد شوید احسان صالحی طالقانی به شماره ملی وارد شوید برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/11/24
آگهی 12631386
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری فرهنگی هنری هنر ایده بنیان درتاریخ 10/11/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انجام مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف و فعالیتهای مؤسسه و اجرای طرحهای پژوهشی طراحی و اجرای نظامهای اطلاع رسانی، طراحی سایت، بانکهای اطلاعاتی و یا ایجاد کتابخانه برای سازمانها و مؤسسات در زمینه های فرهنگی هنری، علوم قرآنی و معارف اسلامی، عرضة و مبادله محصولات فرهنگی هنری دارای مجوز از قبیل: کتاب، مطبوعات، نوارهای صوتی و تصویری، سی دی، فیلمهای ویدئویی و اقلام رایانه ای مجاز به ویژه در زمینه های معارف اسلامی و ادبیات فارسی.ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی هنری تهیه و توزیع کتاب در داخل و خارج از کشور تهیه فیلمهای تلویزیونی، ویدئویی، انیمیشن و رایانه ای بلند و کوتاه اعم از داستانی، مستند، آموزشی، صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف مؤسسه و مطابق با ضوابط مربوطه.تأسیس نگارخانه و یا برگزاری نمایشگاههای هنری برگزاری جشنواره های هنری تأسیس استودیوهای صدابرداری، فعالیتهای آموزشی طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فرهنگی و هنری طبق نظر استان.موسسه پس از اخذ مجوز فعالیتهای خاص مصوب از مراجع ذیربط و رعایت ضوابط هیئت رسیدگی مجاز به انجام فعالیتهای مزبور می باشد.کلیه فعالیت ها و اقدامات مؤسسه باید در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری و سیاست های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامه های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام پذیرد. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان 10، پلاک 7، واحد 4 کدپستی:1586877115 سرمایه موسسه: مبلغ وارد شوید ریال می باشد. اسامی موسسین: سیداحسان قاضی زاده هاشمی به شماره ملی 0848508734دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه. سیدمحمد سیدخاموشی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه. احسان محمدسلطانی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه. اولین مدیران موسسه: مهدی صفی یاری به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره (خارج ار شرکاء) سیدمحمد سیدخاموشی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. سیداحسان قاضی زاده هاشمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره احسان محمد سلطانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای آقای سیدمحمد خاموشی مدیرعامل و ممهور به مهر مؤسسه فرهنگی و هنری هنر ایده بنیان معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل مؤسسه صادر خواهد شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی: سارا علاقمند قصابسرائی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی تعیین گردید روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. طی شماره 143634/94/75 مورخ 23/10/1394 وزارت فرهنگ ارشاد و اسلامی جمهوری اسلامی ایران.
پ941110646828612  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi