عبدالرضا عزیزی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
عبدالرضا عزیزی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  082805xxxx
 • صادره از  شیروان
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1347 در شیروان
سمت(ها):
 • مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی
 • مدیر عامل شرکت رفاه پردازان راه آهن ج. ا. ا.مشاور استاندار تهرانمشاور معاون بهزیستی کشورمولف چند جلد کتاب در حوزه سلامت

تحصیلات:
 • دکتری پزشکی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان شمالی مرکز شیروان
کمیسیون‌ها
 • رئیس کمیسیون اجتماعی در سال دوم
 • عضو کمیسیون اجتماعی در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان شمالی مرکز شیروان
کمیسیون‌ها
 • رئیس کمیسیون اجتماعی در سال چهارم
 • سخنگوکمیسیون تحقیق در سال چهارم
 • رئیس کمیسیون اجتماعی در سال سوم
 • سخنگوکمیسیون تحقیق در سال سوم
 • رئیس کمیسیون اجتماعی در سال دوم
 • سخنگوکمیسیون تحقیق در سال دوم
 • رئیس کمیسیون اجتماعی در سال اول
 • سخنگوکمیسیون تحقیق در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1389/9/22
آگهی 10614669
آگهی تصمیمات شرکت رفاه پرداز سهامی‌خاص ثبت‌شده‌بشماره ۹۶۸۱۳ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۰۸۶۴۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/6/89 مؤسسه صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی عبدالرضا عزیزی به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی محسن گلزاده به کدملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت راه‌آهن حمل و نقل به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی مرتضی رجبی کدملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi