تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سید ابوالفضل موسوی بیوکی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  005153xxxx
 • صادره از  تهران مرکزی
 • شرکت‌ها  9
 • آگهی‌ها  50
متولد 1342 در تهران
سمت(ها):
 • معاون وزیر مسکن و شهرسازی

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد رشته،گرایش سازه
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان یزد مرکز صدوق/یزد
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون عمران در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  50
تاریخ
متن آگهی
1398/10/9
آگهی 14993394
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طراحان راهوند شهر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 241150 و شناسه ملی 10102819034
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد اسکندر افشار ش م 0045180008، با پرداخت مبلغ 4.650.000ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ 4.805.000ریال به 9.455.000ریال افزایش داد. خانم مژگان محمودی راد ب ش م 0051770210، با پرداخت مبلغ 4.650.000ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ 3.100.000ریال به 7.750.000ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 17.205.000ریال به مبلغ 26.505.000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از افزایش به شرح ذیل می باشد: آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی ش م 0051537788مبلغ 9.300.000 ریال آقای بهزاد اسکندر افشار ش م وارد شوید مبلغ 9.455.000 ریال خانم مژگان محمودی راد ش م وارد شوید مبلغ 7.750.000 ریال پ981001765211275 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/10/9
آگهی 14993407
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طراحان راهوند شهر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 241150 و شناسه ملی 10102819034
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی ش م 0051537788با دریافت مبلغ 9.300.000ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 26.505.000ریال به مبلغ 17.205.000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از کاهش به شرح ذیل می باشد: آقای بهزاد اسکندر افشار ش م وارد شوید مبلغ 9.455.000 2ریال خانم مژگان محمودی راد ب ش م وارد شوید مبلغ 7.750.000 ریال. پ981001403100955 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/10
آگهی 14443957
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طراحان راهوند شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی امینی ادیب به کدملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد : سید ابوالفضل موسوی بیوکی به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه بهزاد اسکندر افشار به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه مژگان محمودی راد به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/10
آگهی 14443962
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طراحان راهوند شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهزاد اسکندر افشار به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد . مژگان محمودی راد به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد : سید ابوالفضل موسوی بیوکی به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه بهزاد اسکندر افشار به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه مژگان محمودی راد به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/11/24
آگهی 13860510
آگهی تغییرات شرکت مهان پردازش امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۲۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۴۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید و آقای آقای سیدمحمدحسن موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سهام شرکت محققان همراه اندیشه شماره ملی وارد شوید و آقای محمدتقی جلیلی به شماره ملی وارد شوید برای مدت دو سال به سمت عضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای حبیب مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم پریسا زمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/11/14
آگهی 13841465
آگهی تصمیمات شرکت مهان سپهر کیش ( با مسئولیت محدود ) ثبت شده به شماره ۱۰۰۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۷۸۶۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 9610.28 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1. شرکت محققان همراه اندیشه دارنده 9.500.000.000 ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی ندارد 2. آقای سید ابو الفضل موسوی بیوکی دارنده 9.900.000.000 ریال سهم الشرکه با دریافت مبلغ 100.000.000 ریال از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به 9.800.000.000 ریال کاهش داد. 3. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 19.600.000.000 ریال به 10.000.000.000 ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. 4. ، آقای علی افتخاری با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسین فرجیان با کدملی وارد شوید به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره ، آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی با کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش961107378421935  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/10/30
آگهی 13814119
آگهی تصمیمات شرکت مهان سپهر کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۱۰۰۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۷۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396. 10. 01 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1. آقای علی افتخاری با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی با کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و به نمایندگی از محققان همراه اندیشه به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/10/28
آگهی 13811162
آگهی تصمیمات شرکت مهان سپهر کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۱۰۰۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۷۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395. 05. 25 و مطابق سند صلح شماره وارد شوید مورخ 1395. 05. 25 دفترخانه اسناد رسمی شماره 315 تهران تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1. آقایان کارن عضدی دیلمانی با کد ملی وارد شوید و قاسم حاجی محمد حسن با کد ملی وارد شوید و فرزاد ایران پور با کد ملی وارد شوید هر یک دارنده 100. 000. 000 ریال سهم الشرکه با صلح کلیه سهم الشرکه خود به آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی با کد ملی وارد شوید از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارند و در نتیجه میزان سهم الشرکه آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی از 100. 000. 000 ریال به 400. 000. 000 ریال افزایش یافت. 2. تعداد اعضای هیئت مدیره از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافت و در نتیجه ماده 13 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 3. مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، میدان سنایی، مجتمع بیست، طبقه اول، واحد 116، کد پستی وارد شوید تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. 4. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/17
آگهی 13047634
آگهی تغییرات شرکت مهان شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۷۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حامد شریعتی دهاقان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سجاد صادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت یک سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود، با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، یا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای علی اشرف پورحسینقلی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای محسن قراخانلو به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1393 مورد تصویب قرار گرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/4/22
آگهی 12886222
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر آستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۱۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی حجازی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای حامد زمانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل بهمراه یکی از اعضائ هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای قاسم حاجی محمد حسن به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای کارن عضدی دیلمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/4/22
آگهی 12886239
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر آستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۱۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای قاسم حاجی محمد حسن به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آقای کارن عضدی دیلمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به ش م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای سید مهدی حجازی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای حامد زمانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل بهمراه یکی از اعضائ هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/10/13
آگهی 12566740
آگهی تصمیمات شرکت مهان سپهر کیش ( با مسئولیت محدود )ثبت شده به شماره ۱۰۰۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۷۸۶۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/6/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1. ماده 13 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: « تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از 3 تا 5 نفر می باشد. » 2. آقای علی افتخاری با کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی با کد ملی وارد شوید به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره، آقای کارن عضدی دیلمانی با کد ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره، آقای قاسم حاجی محمد حسن با کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب شدند. 3. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش941005685530270 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/26
آگهی 12535728
آگهی تغییرات شرکت محققان همراه انديشه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۳۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: سید ابوالفضل موسوی بیوکی ک.م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سید خلیل موسوی بیوکی به ک.م وارد شوید سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فریبرز دولت آبادی ک.م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند. حق امضاءکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و امضای دوم یکی دیگراز اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری به تنهایی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940917286514718  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/22
آگهی 12524900
آگهی تغییرات شرکت مهان پردازش امين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۴۵۲۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۴۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید آقای علی اشرف پورحسین قلی به شماره ملی وارد شوید (به نمایندگی از شرکت محققان همراه اندیشه به شماره شناسه ملی10320183221) آقای محمدتقی جلیلی به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ آقای حبیب مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی آقای یوسف علی زاده زمانی به شماره ملی 00480259127به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پ940909565494125 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/4
آگهی 12493205
آگهی تغییرات شرکت مهندسين مشاور طراحان راهوند شهر شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۲۴۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی (کدملی 0051537788) بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای بهزاد اسکندر افشار (کدملی 0045180008) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ خانم مژگان محمودی راد (کد ملی 0051770210) بسمت عضو هیأت مدیره ـ اقای علی امینی ادیب (کد ملی 0069385440) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ940827847843794 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/4
آگهی 12493217
آگهی تغییرات شرکت مهندسين مشاور طراحان راهوند شهر شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۲۴۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند ـ آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به (کدملی 0051537788) ـ آقای بهزاد اسکندر افشار به (کدملی 0045180008) ـ خانم مژگان محمودی راد به (کد ملی 0051770210) ـ اقای علی امینی ادیب به (کد ملی 0069385440)
پ940827308520837 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/7/11
آگهی 12403154
آگهی تغییرات شرکت خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی مکتب امیر المومنین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۸۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 29/12/1393 به تصویب رسید آقای عبداله فتاحی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای علی دهدستی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین نقی زاده کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وسید خلیل موسوی بیوکی کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وسیدهادی موسوی کریمی کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ومیر سعید موسوی کریمی کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وسیدعلی موسوی کریمی کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ومحمدتقی امانپور قرایی کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی کدملی وارد شوید عضو هیئت مدیره (همگی اعضای اصلی هیئت مدیره) و سید مسعود موسوی کریمی کدملی وارد شوید و سیدابوالفضل موسوی بیوکی کدملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند
پ940704630661198 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/8/23
آگهی 12281952
آگهی تغییرات شرکت محققان همراه اندیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۳۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فرازمند به شماره شناسه ملی10100619556 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی افتخاری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای فریبرز دولت آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای قاسم حاجی محمد حسن به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدخلیل موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآوراز قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و امضای دوم یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940424598805369 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/29
آگهی 12274600
آگهی تغییرات شرکت مهان شهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۸۷۳۸۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۳۷۷۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1392 بتصویب رسید. سید ابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و سجاد صادقی به شماره ملی2063075743 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد شریعتی دهاقان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. علی اشرف پور حسینقلی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و محسن قراخانلو به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پ940421166403982 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/10/27
آگهی 1772227
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر استان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۵۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۱۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی 1390 بتصویب رسید. آقای سید مهدی حجازی به کد ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی وآقای حامد زمانی به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره بمدت دوسال بقرار ذیل انتخاب شدند: آقای قاسم حاجی محمد حسن به کد ملی وارد شوید رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل آقای کارن عضدی دیلمانی به کد ملی وارد شوید نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره حق امضا کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهد آور از قبیل چک,سفته, بروات, قراردادها ,عقود اسلامی باامضائ ثابت مدیر عامل بهمراه یکی از اعضائ هیئت مدیره با مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی واداری باامضائ مدیر عامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
پ931021762367822 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/9/23
آگهی 1723050
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طراحان راهوند شهر بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۲۴۱۱۵۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی موسوی بیوکی با کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت درردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاو میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی ش م وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای بهزاد اسکندر افشار ش م وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم مژگان محمودی رادش م وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه اقای علی امینی ادیب ش م وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای سید مهدی موسوی بیوکی ش م وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه تعداد اعضا هیئت مدیره بین 2الی 10 نفرتغییریافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
پ930916155639708  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/9/23
آگهی 1723055
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طراحان راهوند شهر بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۲۴۱۱۵۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی و آقای بهزاد اسکندر افشار و خانم مژگان محمودی رادو اقای علی امینی ادیب و آقای سید مهدی موسوی بیوکی سمت اعضا هیات مدیره به قرارذیل تعیین گردید: ـ آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی (کدملی 0051537788) بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای بهزاد اسکندر افشار (کدملی 0045180008) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ خانم مژگان محمودی راد (کدملی 0051770210) بسمت عضو هیات مدیره ـ اقای علی امینی ادیب (کدملی 0069385440) بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ آقای سید مهدی موسوی بیوکی (کدملی 0058135601) بسمت عضو هیات مدیره
پ930916777660309  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/7/15
آگهی 1629362
آگهی تغییرات شرکت گسترش مدیریت مهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۷۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان جعفر حسینخانی به شماره ملی وارد شوید و سجاد صادقی بشماره ملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت محققان همراه اندیشه سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سید خلیل موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن قراخانلو به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و و عضو هیئت مدیره و آقایان علیرضا اسکندرزاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و محمد حسین رفیعی طاری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ930701868762771  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/1/31
آگهی 1394193
آگهی تغییرات شرکت محققان همراه اندیشه سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۹۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۳۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان سیدابوالفضل موسوی بیوکی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی اشرف پورحسینقلی به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی افتخاری به کدملی وارد شوید و فریبرز دولت آبادی به کدملی وارد شوید و قاسم حاجی محمدحسن به کدملی وارد شوید به سمت اعضاء هیئت مدیره.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به تنهایی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1798187 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/11/27
آگهی 1318242
آگهی تغییرات شرکت مهان شهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۷۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 5/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید.
آقای حامد شریعتی دهاقان با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای سیدابوالفضل موسوی بیوکی با کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای سجاد صادقی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره
آقای سیدعلیرضا باقرپوربالارلو با کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پ1768451 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/11/27
آگهی 1318243
آگهی تغییرات شرکت مهان شهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۷۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی اشرف پورحسینقلی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن قراخانلو به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.
آقای حامد شریعتی دهاقان به شماره ملی وارد شوید
آقای سجاد صادقی به شماره ملی وارد شوید
آقای سیدابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید
سیدعلیرضا باقرپوربالارلو به شماره ملی وارد شوید
پ1768452 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/1/31
آگهی 1017074
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طراحان راهوند شهر بامسئولیت محدود بشماره ثبت ۲۴۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 13/12/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: علی امینی ادیب فرزند غلامرضا به ش. ش وارد شوید به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 000/945/2 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. بهزاد اسکندرافشار به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/805/4 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/15 ریال به مبلغ 000/150/20 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده 14 اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. علی امینی ادیب به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید ابوالفضل موسوی بیوکی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و بهزاد اسکندرافشار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مژگان محمودی راد به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/12/2
آگهی 972323
آگهی تغییرات شرکت مهان شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۷۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/07/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای علی اشرف پورحسینقلی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن قراخانلو به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 29/07/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید و آقای حامد عسگری به شماره ملی وارد شوید و آقای سجاد صادقی به شماره ملی وارد شوید و آقای حامد شریعتی دهاقان به شماره ملی وارد شوید و آقای حسام الدین فتاحی بافقی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدعلیرضا باقرپوربالارلو به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 29/07/1393
3ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد عسگری به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سجاد صادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد شریعتی دهاقان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسام الدین فتاحی بافقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدعلیرضا باقرپوربالارلو به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد شریعتی دهاقان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل.
در تاریخ 15/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011109549956 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/28
آگهی 968408
آگهی تغییرات موسسه اندیشه و احسان توحید به شماره ثبت۲۱۴۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۰۶۰۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 29/8/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای علی غیاثی ندوشن به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد مسعودی همت آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 29/8/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سیدحمید کلانتری همت آبادی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدیحیی موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدابوالفضل بیوکی به شماره ملی وارد شوید و آقای حمزه زارع زاده مهریزی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدمحمد حسینی همت آبادی به شماره ملی وارد شوید و آقای علی اکبر اولیاء به شماره ملی وارد شوید و آقای احمد علی نوربالاتفتی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیداسمعیل داودی شمس به شماره ملی وارد شوید و آقای حبیب اله بیطرف به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدعلی خاتمی به شماره ملی وارد شوید و آقای غلامعلی سفید به شماره ملی وارد شوید و آقای رضا امراللهی بیوکی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدرضا تابش به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 29/8/1393
3ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سیدحمید کلانتری همت آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدیحیی موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدابوالفضل بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمزه زارع زاده مهریزی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد حسینی همت آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر اولیاء به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای احمد علی نوربالاتفتی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای سیداسمعیل داودی شمس به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای حبیب اله بیطرف به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای سیدعلی خاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای غلامعلی سفید به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای رضا امراللهی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای محمدرضا تابش به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای سیدحمید کلانتری همت آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل. و هیئت امنا
4ـ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ آزادی ـ نبش خ شادمهر ـ ساختمان آزادی (110) ـ پ 409 ـ ط همکف ـ واحد 1 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
5ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
در تاریخ 9/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011109417198 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/10/26
آگهی 934142
آگهی تغییرات شرکت محققان همراه اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۸۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۳۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ27/08/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ ماده31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
2ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ27/08/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی0051537788 و آقای علی اشرف پور حسینقلی به شماره ملی3256156096 و آقای علی افتخاری به شماره ملی1532599323 و آقای فریبرز دولت آبادی به شماره ملی0793390524 و آقای محمدسعید ایزدی به شماره ملی3871328111 تا تاریخ27/08/1393
3ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی0051537788 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اشرف پور حسینقلی به شماره ملی3256156096 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی افتخاری به شماره ملی1532599323 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فریبرز دولت آبادی به شماره ملی0793390524 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدسعید ایزدی به شماره ملی3871328111 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی0051537788به سمت مدیرعامل.
4ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ11/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011108698974 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/10/26
آگهی 934142
آگهی تغییرات شرکت محققان همراه اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۸۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۳۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ27/08/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ ماده31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
2ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ27/08/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی0051537788 و آقای علی اشرف پور حسینقلی به شماره ملی3256156096 و آقای علی افتخاری به شماره ملی1532599323 و آقای فریبرز دولت آبادی به شماره ملی0793390524 و آقای محمدسعید ایزدی به شماره ملی3871328111 تا تاریخ27/08/1393
3ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی0051537788 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اشرف پور حسینقلی به شماره ملی3256156096 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی افتخاری به شماره ملی1532599323 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فریبرز دولت آبادی به شماره ملی0793390524 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدسعید ایزدی به شماره ملی3871328111 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی0051537788به سمت مدیرعامل.
4ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ11/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011108698974 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/23
آگهی 681111
آگهی تصمیمات در موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین (ع) به شماره ثبت ۱۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۸۳۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی و بطور فوق العاده مورخ25/4/90 حسین نقی زاده به کدملی1379542170 به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره, سید خلیل موسوی ِبیوکی به کدملی0046154523 به سمت عضو هیئت مدیره و سید هادی موسوی کریمی به کدملی1460823354 به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و میر سعید موسوی کریمی به کدملی1460855167 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سید مسعود موسوی کریمی به کدملی0057361428 به سمت عضو هیئت مدیره و محمدتقی امانپورقرایی به کدملی6509748126 به سمت عضو هیئت مدیره و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به کدملی0381500608 و سید ابوالفضل موسوی بیوکی به کدملی0051537788 به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد رسمی و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک, سفته, برات با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان حسین نقی زاده و سید هادی موسوی کریمی و میر سعید موسوی کریمی و سید خلیل موسوی بیوکی همراه با مهر موسسه معتبر است و مکاتبات عادی با امضا یکی از چهارنفر آقایان مزبور همراه با مهر موسسه معتبر است.
پ18279000011104601598 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/17
آگهی 671202
آگهی تغییرات شرکت محققان همراه اندیشه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۹۰۸۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۳۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 6/3/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید و آقای علی اشرف پورحسینقلی به شماره ملی وارد شوید و آقای بهرام وهابی به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 6/3/1393.
2ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اشرف پورحسینقلی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام وهابی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل.
3ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به تنهایی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 1/5/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پ18279000011104340918 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/17
آگهی 671202
آگهی تغییرات شرکت محققان همراه اندیشه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۹۰۸۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۳۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 6/3/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید و آقای علی اشرف پورحسینقلی به شماره ملی وارد شوید و آقای بهرام وهابی به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 6/3/1393.
2ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اشرف پورحسینقلی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام وهابی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل.
3ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به تنهایی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 1/5/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پ18279000011104340918 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/5
آگهی 656040
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور طراحان راهوند شهر با مسئولیت محدود ‌به شماره ثبت۲۴۱۱۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۹۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/4/91 شرکت مزبورکه درتاریخ 14/4/91 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مژگان محمودی راد به کدملی وارد شوید و سیدابوالفضل موسوی بیوکی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، بهزاد اسکندر افشار به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی امینی ادیب به کدملی وارد شوید خارج از شرکا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ18279000011104005390 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/5
آگهی 9660245
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور طراحان راهوند شهر با مسئولیت محدود ‌به شماره ثبت۲۴۱۱۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۹۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 12/4/91 شرکت مزبورکه درتاریخ 14/4/91 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مژگان محمودی‌راد به کدملی وارد شوید و سیدابوالفضل موسوی‌بیوکی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره، بهزاد اسکندر افشار به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، علی امینی‌ادیب به کدملی وارد شوید خارج از شرکا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/2/20
آگهی 568210
آگهی تغییرات شرکت محققان همراه اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۸۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۳۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ21/12/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ13/06/1391 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی0051537788 و آقای علی اشرف پورحسینقلی به شماره ملی3256156096 و آقای فریبرز دولت آبادی به شماره ملی0793390524 تا تاریخ13/06/1391.
2 ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به شماره ملی0051537788 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اشرف پورحسینقلی به شماره ملی3256156096 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فریبرز دولت آبادی به شماره ملی0793390524 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اشرف پورحسینقلی به شماره ملی3256156096 به سمت مدیرعامل.
3 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ03/02/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ20163000011102434466 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/2/14
آگهی 562361
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور طراحان راهوند شهر با مسئولیت محدود ‌به شماره ثبت ۲۴۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/1/91 شرکت مزبور که در تاریخ 20/1/91 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت نامحدود ذیل انتخاب گردیدند: سید ابوالفضل موسوی بیوکی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، بهزاد اسکندرافشار به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی امینی ادیب به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از شرکا و مژگان محمودی راد به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ20163000011102377171 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/3/5
آگهی 10177976
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور طراحان راهوند شهر با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ۲۴۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 11/2/90 شرکت مزبور که در تاریخ 14/2/90 واصل گردید: سید ابوالفضل موسوی بیوکی با پرداخت مبلغی سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/300/9 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/15 ریال به مبلغ 000/300/20 ریال افزایش یافت و ماده در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به نشانی تهران خ ستارخان خ زنجان شمالی ک شهید مسعودی پ 49 کدپستی وارد شوید تغییر نمود تعداد اعضای هیئت مدیره از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سید ابوالفضل موسوی بیوکی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و بهزاد اسکندرافشار به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مژگان محمودی راد به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و علی امینی ادیب به کدملی وارد شوید خارج از شرکا به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/10/29
آگهی 9993664
آگهی تغییرات شرکت مهان شهر سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۷۳۸۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۷۷۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 6/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند.

آقای سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حامد عسگری به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سجاد صادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حامد شریعتی‌دهاقان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسام‌الدین فتاحی‌بافقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علیرضا باقرپوربالارلو به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حامد شریعتی‌دهاقان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل.

2ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ15/10/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/9/22
آگهی 10247498
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طراحان راهوند شهر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 24/8/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سید ابوالفضل موسوی بیوکی فرزند حاجی سیدعلی به ش ش 3916 ص از تهران کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 000/500/4 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. فریبرز دولت آبادی فرزند محمدرضا به ش ش 111 ص از سبزوار به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 000/000/1 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/500/15 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از 4 نفر به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب شدند: سید ابوالفضل موسوی بیوکی به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و بهزاد اسکندرافشار به کدملی وارد شوید بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و مهدی حبیب مقدم به کدملی وارد شوید خارج از شرکاء و اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و ناصر اسکندرافشار به کدملی وارد شوید و فریبرز دولت آبادی به کدملی وارد شوید و مژگان محمودی راد به کدملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/2/20
آگهی 11704237
آگهی تغییرات شرکت محققان همراه اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۸۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۳۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ21/12/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ13/06/1391 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی به شماره ملی0051537788 و آقای علی اشرف‌پورحسینقلی به شماره ملی3256156096 و آقای فریبرز دولت‌آبادی به شماره ملی0793390524 تا تاریخ13/06/1391.

2‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی به شماره ملی0051537788 به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی اشرف‌پورحسینقلی به شماره ملی3256156096 به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای فریبرز دولت‌آبادی به شماره ملی0793390524 به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی اشرف‌پورحسینقلی به شماره ملی3256156096 به سمت مدیرعامل.

3‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ03/02/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/2/14
آگهی 11833207
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور طراحان راهوند شهربا مسئولیت محدود ‌به شماره ثبت ۲۴۱۱۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 19/1/91 شرکت مزبور که در تاریخ 20/1/91 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت نامحدود ذیل انتخاب گردیدند: سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره، بهزاد اسکندرافشار به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، علی امینی‌ادیب به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از شرکا و مژگان محمودی‌راد به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/7/9
آگهی 11817340
آگهی تصمیمات شرکت عمران گستر آستان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۴۵۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۱۴۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 23/6/89 شرکت مزبور که در تاریخ 8/6/90 واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 بتصویب رسید. سید مهدی حجازی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و ناصر محامی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. قاسم حاجی‎محمدحسن به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و کارن عضدی‌دیلمانی به کدملی0040159450 بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و سید ابوالفضل موسوی‎بیوکی به کدملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/23
آگهی 12013520
آگهی تصمیمات در موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین (ع) به شماره ثبت ۱۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۸۳۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی و بطور فوق‌العاده مورخ25/4/90 حسین نقی‌زاده به کدملی1379542170 به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره, سید خلیل موسوی‌ِبیوکی به کدملی0046154523 به سمت عضو هیئت‌مدیره و سید هادی موسوی‌کریمی به کدملی1460823354 به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره و میر سعید موسوی‌کریمی به کدملی1460855167 به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سید مسعود موسوی‌کریمی به کدملی0057361428 به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمدتقی امانپورقرایی به کدملی6509748126 به سمت عضو هیئت‌مدیره و فخرالدین احمدی‌دانش‌آشتیانی به کدملی0381500608 و سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی به کدملی0051537788 به عنوان اعضا علی‌البدل هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد رسمی و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک, سفته, برات با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان حسین نقی‌زاده و سید هادی موسوی‌کریمی و میر سعید موسوی‌کریمی و سید خلیل موسوی‌‌بیوکی همراه با مهر موسسه معتبر است و مکاتبات عادی با امضا یکی از چهارنفر آقایان مزبور همراه با مهر موسسه معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/7/9
آگهی 12030036
آگهی تصمیمات شرکت عمران گستر آستان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۴۵۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۱۴۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 31/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 8/6/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. سید مهدی حجازی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و ناصر محامی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. قاسم حاجی‎محمدحسن به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و کارن عضدی‎دیلمانی به کدملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید ابوالفضل موسوی‎بیوکی به کدملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/17
آگهی 10639780
آگهی تغییرات شرکت محققان همراه اندیشه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۹۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۳۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ 6/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 6/3/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی به شماره‌ملی وارد شوید و آقای علی‌ اشرف‌پورحسینقلی به شماره‌ملی وارد شوید و آقای بهرام وهابی به شماره‌ملی وارد شوید تا تاریخ 6/3/1393.

2ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی به شماره‌ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی‌ اشرف‌پورحسینقلی به شماره‌ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهرام وهابی به شماره‌ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی به شماره‌ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل.

3ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به تنهایی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ 1/5/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/10/26
آگهی 11010253
آگهی تغییرات شرکت محققان همراه اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۸۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۳۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ27/08/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ ماده31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

2ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ27/08/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی به شماره ملی0051537788 و آقای علی‌ اشرف‌پور‌حسینقلی به شماره ملی3256156096 و آقای علی‌ افتخاری به شماره ملی1532599323 و آقای فریبرز دولت‌آبادی به شماره ملی0793390524 و آقای محمدسعید ایزدی به شماره ملی3871328111 تا تاریخ27/08/1393

3ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی به شماره ملی0051537788 به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی‌ اشرف‌پور‌حسینقلی به شماره ملی3256156096 به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی‌ افتخاری به شماره ملی1532599323 به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فریبرز دولت‌آبادی به شماره ملی0793390524 به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدسعید ایزدی به شماره ملی3871328111 به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی به شماره ملی0051537788به سمت مدیرعامل.

4ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ11/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/17
آگهی 10639780
آگهی تغییرات شرکت محققان همراه اندیشه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۹۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۳۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ 6/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 6/3/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی به شماره‌ملی وارد شوید و آقای علی‌ اشرف‌پورحسینقلی به شماره‌ملی وارد شوید و آقای بهرام وهابی به شماره‌ملی وارد شوید تا تاریخ 6/3/1393.

2ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی به شماره‌ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی‌ اشرف‌پورحسینقلی به شماره‌ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهرام وهابی به شماره‌ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی به شماره‌ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل.

3ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به تنهایی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ 1/5/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/10/26
آگهی 11010253
آگهی تغییرات شرکت محققان همراه اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۸۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۳۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ27/08/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ ماده31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

2ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ27/08/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی به شماره ملی0051537788 و آقای علی‌ اشرف‌پور‌حسینقلی به شماره ملی3256156096 و آقای علی‌ افتخاری به شماره ملی1532599323 و آقای فریبرز دولت‌آبادی به شماره ملی0793390524 و آقای محمدسعید ایزدی به شماره ملی3871328111 تا تاریخ27/08/1393

3ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی به شماره ملی0051537788 به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی‌ اشرف‌پور‌حسینقلی به شماره ملی3256156096 به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی‌ افتخاری به شماره ملی1532599323 به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فریبرز دولت‌آبادی به شماره ملی0793390524 به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدسعید ایزدی به شماره ملی3871328111 به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی به شماره ملی0051537788به سمت مدیرعامل.

4ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ11/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi