آقای کارن خانلری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
کارن خانلری
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  005077xxxx
 • صادره از  تهران مرکزی
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1343 در تهران
سمت(ها):
 • عضو هئیت علمی دانشگاه

تحصیلات:
 • دکتری مهندسی سازه
 • دکتری تاریخ
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز مسیحیان ارامنه شمال کشور
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز مسیحیان ارامنه شمال کشور
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال چهارم
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال سوم
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال دوم
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1396/7/19
آگهی 13638104
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن حمایت از قربانیان تروریسم در تاریخ 11/07/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: حمایت از قربانیان تروریسم در کشور در حوزه قانون گذاری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌ها تعریف و تبیین تروریسم و نگاه اسلامی به این پدیده در منطقه و بین الملل پیگیری حقوقی نقض حقوق بشر در ایران توسط گروه‌های بین المللی تعامل سازنده با سایر کشورها جهت دفاع از قربانیان تروریسم بین المللی تروریستی ارائه طرح و قوانین حمایتی در ابعاد مختلف از قربانیان ترور در مجلس فعال سازی دیپلماسی پارلمانی در جهت اهداف موسسه مبارزه با تروریسم در سطح ملی و بین المللی گسترش دیپلماسی عمومی در راستای حمایت از قربانیان ترور موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت‌های مذکوردر اهداف و شیوه‌های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند مجوز از دستگاه‌های خاص می‌باشد نیست. بدیهی است انجام هر گونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه‌های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد، منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. مجوز شماره وارد شوید مورخ 26/4/96 مرجع صادر کننده وزارت کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران نیلوفر خیابان شهید ابوالقاسم وهابی برزی خیابان شانزدهم (نسترن غربی) پلاک 18 طبقه چهارم کدپستی وارد شوید اولین مدیران: آقای ایرج مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت 2 سال آقای کارن خانلری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال خانم معصومه اسکندری به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس وعضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی رضائیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی قاسمیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای محمدباقر علیئی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضواصلی هیئت مدیره و خزانه دار به مدت 2 سال خانم شهره پیرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi