رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

رحیم اسماعیلی دانا

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
رحیم اسماعیلی دانا
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    005032xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  15
  • آگهی‌ها  33
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   15

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  33
تاریخ
متن آگهی
1400/8/8
آگهی 16106743
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 302496 و شناسه ملی 10103389006
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/11/1399 و مجوز شماره 90172/122 مورخ 28/6/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد وحید دستجردی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان تأمین پارس(سهامی خاص) بسمت رییس هیأت مدیره - آقای رحیم اسماعیلی دانا به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر(سهامی خاص) بسمت نایب رییس هیأت مدیره - آقای داود شاددل به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش(سهامی خاص) بسمت عضو هیأت مدیره - آقای احد نظری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر(سهامی خاص) بسمت عضو هیأت مدیره - آقای وحید محمودی به کدملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام) (1953/1/ص/99 مورخ 04/11/1399) بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل - کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. - برخی از اختیارات هیأت مدیره طبق ماده 41 اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 1. قسمتی از بند 5: شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران 2. بند 7: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر 3. بند 8: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 4. قسمتی از بند 10: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن درمورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد. 5. بند 13: تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر 6. بند 15: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری به شرح بند 15 ماده 41 اساسنامه 7. بند 16: تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/6/13
آگهی 15996074
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کاریزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 544945 و شناسه ملی 14008508268
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کاریزما سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رحیم اسماعیلی دانا به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما با شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره، - آقای مصطفی بیاتی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سبدگردان کاریزما با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب‌رییس هییت مدیره، - آقای حسین اله دادی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از مشاور سرمایه گذاری کاریزما با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره، - آقای وحید عباسیون به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل، انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/11/2
آگهی 15613580
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 302496 و شناسه ملی 10103389006
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1398 و نامه شماره 76393/122 مورخ 8/10/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد وحید دستجردی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره آقای رحیم اسماعیلی دانا کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره آقای داود شاددل کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای احد نظری کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسین شهریاری مرغچوییه کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. برخی از اختیارات مدیرعامل طبق ماده 41 اساسنامه شرکت به شرح ذیل میباشد: قسمتی از بند 5: شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران بند 7: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر بند 8: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت قسمتی از بند 10: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن درمورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد. بند 13: تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر بند 15: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری به شرح بند 15 ماده 41 اساسنامه بند 16: تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه آقای قاسم منظری توکلی کد ملی وارد شوید به سمت دبیر هیأت مدیره به مدت یکسال انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/2/10
آگهی 15003384
آگهی تغییرات شرکت کیمیا شیمی سهند شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 181967 و شناسه ملی 10102241558
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرتاش هدایتی منش به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای رحیم اسماعیلی دانا به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 10909090909ریال افزایش داد. آقای محمدحسین ملکی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد.آقای مجید طاهریان فرد به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. خانم ندا برخورداری به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای حسین خاتمی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای عبداله کیانی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای علیرضا هدایتی منش به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای علی شعبانی صمغ آبادی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ11000000000 ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت وماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازافزایش سرمایه: آقای مهرتاش هدایتی منش به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای رحیم اسماعیلی دانا به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محمدحسین ملکی به شماره ملی وارد شوید دارنده9543818182ریال سهم الشرکه آقای مجید طاهریان فرد به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم ندا برخورداری به شماره ملی وارد شوید دارنده1636364 ریال سهم الشرکه آقای حسین خاتمی به شماره ملی وارد شوید دارنده 1363636ریال سهم الشرکه آقای عبداله کیانی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای علیرضا هدایتی منش به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای علی شعبانی صمغ آبادی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه پ981007292711230 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/4/17
آگهی 14681643
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/10/1397 و بموجب مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 13/03/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رحیم اسماعیلی دانا به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین شهریاری مرغچوئیه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل و نبی الله الیاسی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان تأمین پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و اکبر محققی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و محمد مهدی کربلائی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . برخی از اختیارات هیئت مدیره در ماده 41 اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید . بند 5: شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران بند 7: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر . بند 8: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . بند 10: انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن درخصوص اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد . بند 13: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر 6. بند 15: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری به شرح بند 15 ماده 41 اساسنامه . بند 16: تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/4/17
آگهی 14681661
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/01/1397 و بموجب مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 13/03/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رحیم اسماعیلی دانا به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رفیعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نبی الله الیاسی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان تأمین پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و اکبر محققی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مرتضی عزیزی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . برخی از اختیارات هیئت مدیره در ماده 41 اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید . بند 5: شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران بند 7: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر . بند 8: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . بند 10: انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن درخصوص اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد . بند 13: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر 6. بند 15: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری به شرح بند 15 ماده 41 اساسنامه . بند 16: تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/1/5
آگهی 14524335
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/10/1395 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 28/3/96 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رحیم اسماعیلی دانا کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا سلیمانی امیری کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالقاسم فارسی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبر محققی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی عزیزی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود 1. بند 5: شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران 2. بند 7: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر 3. بند 8: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 4. بند 10: انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن درخصوص اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد . 5. بند 13: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر 6. بند 15: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری به شرح بند 15 ماده 41 اساسنامه 7. بند 16: تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجعه مربوطه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/11/25
آگهی 14449064
آگهی تغییرات شرکت کیمیا شیمی سهند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۱۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۱۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 آقای محمد حسین ملکی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت 1. 749. 700. 000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد . 2 آقای رحیم اسماعیلی دانا به شماره ملی وارد شوید با پرداخت 2. 000. 000. 000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد . 3 آقای مجید طاهری فرد به شماره ملی وارد شوید با پرداخت 1. 750. 000. 000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد . 4 خانم ندا برخورداری به شماره ملی وارد شوید با پرداخت 300. 000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد . سرمایه شرکت از مبلغ 11. 000. 000. 000 ریال به مبلغ 16. 500. 000. 000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می‌گردد . اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه : 1 آقای مهرتاش هدایتی منش به شماره ملی وارد شوید دارنده 10. 999. 150. 000 ریال سهم الشرکه 2 آقای حسین خاتمی به شماره ملی وارد شوید دارنده 250. 000 ریال سهم الشرکه 3 آقای عبداله کیانی به شماره ملی وارد شوید دارنده 250. 000 ریال سهم الشرکه 4 آقای علیرضا هدایتی منش به شماره ملی وارد شوید دارنده 250. 000 ریال سهم الشرکه 5 آقای علی شعبانی صمغ آبادی به شماره ملی وارد شوید دارنده 100. 000 ریال سهم الشرکه 6 آقای رحیم اسماعیلی دانا به شماره ملی وارد شوید دارنده 2. 000. 000. 000 ریال سهم الشرکه 7 آقای محمد حسین ملکی به شماره ملی وارد شوید دارنده 1. 749. 700. 000 ریال سهم الشرکه 8 آقای مجید طاهریان فرد به شماره ملی وارد شوید دارنده 1. 750. 000. 000 ریال سهم الشرکه 9 خانم ندا برخورداری به شماره ملی وارد شوید دارنده 300. 000 ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/11/25
آگهی 14449078
آگهی تغییرات شرکت کیمیا شیمی سهند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۱۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۱۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهرتاش هدایتی منش به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغی از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 5. 499. 150. 000 ریال کاهش داد . سرمایه شرکت از مبلغ 16. 500. 000. 000 ریال به مبلغ 11. 000. 000. 000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح می‌گردد . تعداد اعضاء هیأت مدیره از 3 نفر به 4 نفرافزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . اسامی شرکاء بعد از کاهش سرمایه : 1 آقای مهرتاش هدایتی منش به شماره ملی وارد شوید دارنده 5. 499. 150. 000 ریال سهم الشرکه 2 آقای حسین خاتمی به شماره ملی وارد شوید دارنده 250. 000 ریال سهم الشرکه 3 آقای عبداله کیانی به شماره ملی وارد شوید دارنده 250. 000 ریال سهم الشرکه 4 آقای علیرضا هدایتی منش به شماره ملی وارد شوید دارنده 250. 000 ریال سهم الشرکه 5 آقای علی شعبانی صمغ آبادی به شماره ملی وارد شوید دارنده 100. 000 ریال سهم الشرکه 6 آقای رحیم اسماعیلی دانا به شماره ملی وارد شوید دارنده 2. 000. 000. 000 ریال سهم الشرکه 7 آقای محمد حسین ملکی به شماره ملی وارد شوید دارنده 1. 749. 700. 000 ریال سهم الشرکه 8 آقای مجید طاهریان فرد به شماره ملی وارد شوید دارنده 1. 750. 000. 000 ریال سهم الشرکه 9 خانم ندا برخورداری به شماره ملی وارد شوید دارنده 300. 000 ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/9/7
آگهی 14323564
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری وکیل عدالت شهر درتاریخ 29/08/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:.انجام انواع داوری داخلی و بین المللی برابر مقررات به شرح ذیل: الف) تنظیم موافقت نامه داوری همراه با معرفی داور یا داوران بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتباع داخلی یا خارجی بصورت شرط داوری یا قرارداد داوری ب)معرفی داور یا داوران بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از قراردادی یا غیر قراردادی، معرفی داور یا داوران به محاکم قضایی در مواردی که بر حسب قانون مدنی تعیین آن به عهده آنهاست مطابق درخواست مذکور ج) معرفی وکیل یا وکلای رسمی دادگستری به منظور اجرای رای داور یا هیات داوری و دفاع از دعاوی مربوطه در محاکم قضایی ذیصلاح، مساعی جمیله، صلح، وساطت در کلیه دعاوی مدنی و تجاری داخلی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی با عنوان مشاوره حقوقی و وکالت یا کارشناسی در کلیه دعاوی اعم از حقوقی، حسبی، ثبت و غیره انجام وکالت در کلیه مراجع دادگستری و غیردادگستری سراسر کشور، اداری، مالی، ثبتی، دادگاههای خانواده، انقلاب، جزائی، حقوقی، تجدیدنظر، نظامی و بطور کلی مراجع قضایی، شهرداریها و کمیسیونهای آن، دادگاهها و دادسراهای انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی، مراجع مالیاتی و کمیسیونهای آن، هیات های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی، دیوان عدالت اداری، همچنین ارائه خدمات شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین الملل و دادگاهها و مراجع کشورهای خارج مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوق بین الملل و انجام امور دادرسی اعم از داخلی و بین الملل انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی، انجام امور مربوط به ثبت شرکتهای خارجی، شعبه و نمایندگی آنهادرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط بر اساس پروانه وکالت خانم مژده سرچشمه پور با شماره پروانه 23288ومحل اشتغال شهر تهران. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، ولنجک، خیابان ولنجک، خیابان سیزدهم، پلاک ـ 38، ساختمان کاسپین، طبقه 13، واحد 131 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: 10,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای رحیم اسماعیلی دانا به شماره ملی وارد شوید دارنده 2,000,000 ریال سهم الشرکه آقای محمد فروزش به شماره ملی وارد شوید دارنده 2,000,000 ریال سهم الشرکه آقای محسن صادقی به شماره ملی وارد شوید دارنده 2,000,000 ریال سهم الشرکه آقای رضا طجرلو به شماره ملی وارد شوید دارنده 2,000,000 ریال سهم الشرکه خانم مژده سرچشمه پور به شماره ملی وارد شوید دارنده 2,000,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمد فروزش به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محسن صادقی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای رضا طجرلو به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مژده سرچشمه پور به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ970829285107235 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/12/26
آگهی 13341309
آگهی تغییرات صندوق ذخیره فرهنگیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 20/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هاشم رکن تهران به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو و رئیس هیأت مدیره آقای مهدی نیکدل به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضوهیأت مدیره و مدیرعامل آقای عیسی شهسوار خجسته به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضوهیأت مدیره آقای محمد صادق عزیزی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره آقای رحیم اسماعیلی دانا به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و هر سند دیگری که برای مؤسسه ایجاد تعهد می‌کند توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره که توسط هیأت مدیره مشخص می‌گرددبا مهر مؤسسه معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر مؤسسه خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/3/27
آگهی 12839457
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/02/1395 و مجوز شماره 7673 , 122 مورخ 09/03/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم اسماعیلی دانا با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره - آقای غلامرضا سلیمانی امیری با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای جعفر ربیعی با کدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره - آقای اکبر محققی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره - آقای مرتضی عزیزی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضای رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/2/2
آگهی 12070765
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو انرژی شهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۱۴۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۸۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش شناسه ملی: 14001920350با نمایندگی آقای سید مصطفی موسوی کدملی: وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت بانک شهر شناسه ملی: وارد شوید به نمایندگی آقای حسین محمدپورزرندی کدملی: وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صرافی شهر شناسه ملی: 10320208760, به نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی دانا کدملی: وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا شناسه ملی: وارد شوید به نمایندگی آقای منوچهر منطقی کدملی: وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه شناسه ملی: 10103547729, با نمایندگی آقای مجید عباس پور طهرانی فرد کدملی: وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ931216942964496  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/12/19
آگهی 12065585
آگهی تغییرات شرکت تولید مسکن خاور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۳۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۱۳۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مادر تخصصی عمران و مسکن ایران با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سعید آقا کثیری با کدملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی باشناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای وحید فلسفی دیوبند با کدملی وارد شوید بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمد فتحعلی با کدملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل شرکت بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پ931212675988413 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/8/20
آگهی 1655490
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه پترو انرژی شهر در تاریخ 15/7/1393 به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت:سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی در داخل و خارج ازکشور.انجام امور بازرگانی، واردات و صادرات در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی وانرژی.ارائه کلیه خدمات تجاری، فنی و مهندسی و تخصصی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی، اعم از انرژی خورشیدی، بادی و سایرانرژی های نو. ایجاد شرکت و مشارکت در سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری و صندوقهای مربوط به حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی، خرید سهم الشرکه واحدهای سرمایه‎‎گذاری و صندوقهای مربوط به موضوع. مشارکت و فعالیت در امور حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی واردات و صادرات ماشین الات در انرژی و پتروشیمی و پالایشگاه و ترخیص کالا.کارگزاری قراردادهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی واجرای قراردادهای مذکور.خرید و فروش مصالح و مواد صنعتی و معدنی و خرید و فروش اموال منقول از جمله خودرو و موتورسیکلت و سایر موارد. خرید و فروش اموال غیر منقول جهت توسعه و گسترش فعالیت.اخذ نمایندگی از شرکتهای حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی اخذ تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه پذیر از منابع مختلف داخلی و خارجی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی. شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و موسسات وابسته و خصوصی و انجام فعالیت های که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط و جهت تحقق اهداف شرکت لازم و ضروری است.موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان خسرو بانک شهر کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ 100.000.000.000 ریال منقسم به 100.000.000 سهم 1000 ریالی که تعداد وارد شوید سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 100.000.000.000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 73190/93 مورخ 27/5/93 نزد بانک شهر شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: 1 ـ بانک شهر شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای حسین محمد پورزرندی کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره 2 ـ گروه توسعه اقتصادی رستا شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مرتضی عزیزی کدملی وارد شوید به عنوان عضوهیئت مدیره 3 ـ صرافی شهر شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی دانا کد ملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره 4 ـ سرمایه گذاری شهر آتیه شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای فریدون ثقفیان کد ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره 5 ـ توسعه تجارت جهان اتیه شهر کیش شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سیدمصطفی موسوی کد ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل وعضو مدیره اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ شرکت حسابرسی بهمند به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. ـ علی مشرقی آرانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ930715204309905  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/3/22
آگهی 1470282
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه آریا شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۹۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اصغر عارفی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی وارد شوید بعنوان رییس هیئت مدیره و رحیم اسماعیلی دانا به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت عمران مسکن گستر به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هیئت مدیره و محمدرضا کریمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت لیزینگ گستر آریا به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره و غلام حسین احمدی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک مسکن به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره و حسن خورسند مودب به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس یا نایب رییس هیئت مدیره و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1831654 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/3/27
آگهی 1476285
آگهی تغییرات شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان مؤسسه غیر‌تجاری شماره ثبت ۸۵۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 20/07/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای روح اله عالمی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره
آقای شهاب الدین غندالی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
آقای بهروز امید علی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره
آقای رحیم اسماعیلی دانا به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره
آقای سید محسن گلدانساز به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
پ1836010 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/2/31
آگهی 1436149
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
باستناد صورت جلسه هیئت‎مدیره مورخ 5/12/92 و مجوز 263799/121 مورخه 30/1/93 صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رحیم اسماعیلی‎دانا با کدملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه‎گذاری اعتضاد غدیر شناسه ملی وارد شوید
آقای غلامرضا سلیمانی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه‎گذاری غدیر شناسه ملی وارد شوید
آقای عباس عصاری‎آرانی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت دریابان جنوب ایران کیش شناسه ملی 10861562931
آقای اکبر محققی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر شناسه ملی 10101364297
آقای مرتضی عزیزی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت مدیریت تجهیز و تامین منابع آرمان شناسه ملی وارد شوید
آقای رحیم اسماعیلی‎دانا را بعنوان رئیس هیات‎مدیره و آقای غلامرضا سلیمانی را بعنوان نائب رئیس هیات‎مدیره و آقای مرتضی عزیزی را بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‎مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه تعیین گردید.
پ1818144 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/3/27
آگهی 1072805
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/1/92 مرتضی عزیزی به ش.م وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس صمیمی به ش.م وارد شوید به نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رحیم اسماعیلی به ش.م وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به ش.م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و بهمن زمانی قراقوشی به ش.م وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به ش.م وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید جلال الدین سیدی کنجانی به ش.م وارد شوید به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به ش.م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد بانکی، اوراق بهادار، چکها، سفته و بروات با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء چکها در مجتمع عسلویه با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت یا با امضای مشترک مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس مجتمع بعنوان گروه اول و گروه دوم با امضای اسفندیار صدیق به ش.م وارد شوید نماینده امور مالی معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره در 21 بند بشرح پیوست تصویب گردید.
پ1654874 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/3/21
آگهی 1067080
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 4/2/92 شرکت مزبور که در تاریخ 23/2/92 واصل گردید: محمدرضا رنجبرفلاح به ک م وارد شوید به نمایندگی بانک تجارت به ش م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و نصراله جهانگرد به ک م وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به ش م وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی رستمی به ک م وارد شوید به نمایندگی کارگزاری بانک تجارت به ش م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و رحیم اسماعیلی دانا به ک م وارد شوید به نمایندگی سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به ش م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به ش م وارد شوید به نمایندگی سرمایه گذاری سامان ایرانیان به ش م وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و علی تیموری شندی به ک م وارد شوید خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق یکی از اعضا هیئت مدیره و معتبر و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره طبق مفاد صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد.
پ1651874 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/10/11
آگهی 880944
آگهی تصمیمات موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شماره ثبت ۸۵۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ21/6/91 بهروز امیدعلی به ک م4132432378 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رحیم اسماعیل دانا به ک م0050326198 و محسن گلزاده به ک م3873858533 و سید محسن بهفر به ک م0043244564 و کورش پرویزیان به ک م5509912251 به جای ولی اله برنگی طالقانی به ک م4899638698 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اسناد و مدارک و اوراق مالی و تعهدآور موسسه از چکهای بانکی تضمین بانکی و صدور اوراق مشارکت سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر صندوق و امضاء مکاتبات اداری و جاری موسسه با امضاء مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می باشد.
پ18279000011108349632 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/10/11
آگهی 9882334
آگهی تصمیمات موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شماره ثبت ۸۵۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ21/6/91 بهروز امیدعلی به ک‌م4132432378 به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و رحیم اسماعیل‌دانا به ک‌م0050326198 و محسن گلزاده به ک‌م3873858533 و سید محسن بهفر به ک‌م0043244564 و کورش پرویزیان‌ به ک‌م5509912251 به جای ولی‌اله برنگی‌طالقانی به ک‌م4899638698 به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اسناد و مدارک و اوراق مالی و تعهدآور موسسه از چکهای بانکی تضمین بانکی و صدور اوراق مشارکت سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر صندوق و امضاء مکاتبات اداری و جاری موسسه با امضاء مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/6/27
آگهی 710741
آگهی المثنی
این آگهی در تاریخ 28/12/90 به شماره 35209/ت32 صادر گردیده و به علت عدم مراجعه به روزنامه رسمی و طی تقاضای شماره وارد شوید مورخ 5/6/91 مجدداً جهت اعلام به روزنامه رسمی آگهی می گردد. متن آگهی:
آگهی تصمیمات موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شماره ثبت 8505 و شناسه ملی 1010089165
بموجب صورتجلسه هیات امناء مورخ 29/1/90 و حکم شماره وارد شوید مورخ 4/8/90 وزیر آموزش و پرورش محمدعلی شایسته نیا به کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سید محسن به فر به کد ملی وارد شوید و رحیم اسماعیلی دانا به کد ملی وارد شوید و ولی اله برنگی طالقانی به کد ملی وارد شوید و محسن گلزاده به کد ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
پ18279000011105544515 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/6/14
آگهی 699883
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت۸۶۱۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ22/12/90 رحیم اسماعیلی دانا به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا به ش م وارد شوید و محمدرضا پیشرو به ک م وارد شوید به نمایندگی از بانک صادرات ایران به ش م10861736062 و حجت اله صیدی به ک م وارد شوید به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و علی کاظمی به ک م وارد شوید به نمایندگی از صندوقهای بیمه نیروهای مسلح و مهدی فتاحی به ک م4431489142 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش م10101750182 به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. رحیم اسماعیلی دانا بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا پیشرو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی کیانی به ک م2001962371 به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکهای صادره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
پ18279000011105141920 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/6/14
آگهی 10381560
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/12/90 رحیم اسماعیلی دانا به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا به ش م وارد شوید و محمدرضا پیشرو به ک م وارد شوید به نمایندگی از بانک صادرات ایران به ش م وارد شوید و حجت اله صیدی به ک م وارد شوید به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و علی کاظمی به ک م وارد شوید به نمایندگی از صندوقهای بیمه نیروهای مسلح و مهدی فتاحی به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش م وارد شوید به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. رحیم اسماعیلی دانا بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا پیشرو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی کیانی به ک م وارد شوید به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکهای صادره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/22
آگهی 679876
آگهی تغییرات در شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۴۳۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ27/3/91 و هیئت مدیره مورخ26/4/91 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی90 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش.ملی10101136337 به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. فرشاد حیدری به کدملی4198486212 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش.م10100686779 به سمت رئیس هیئت مدیره و ایراندخت عطاریان به کدملی0793230357 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش.م10101154437 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مرتضی داداشی به کدملی0042560853 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش.م10102593454 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامرضا دلشادی بزدی به کدملی0730223361 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش.م10101339590 و مرتضی سامی به کدملی1219835234 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به ش.م10101306234 و رحیم اسماعیلی دانا به کدملی0050326198 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش.م10100686779 و ایرج ندیمی به کدملی2720548235 به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به ش.م10100401610 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به ش.م10101662543 و شرکت سرمایه گذاری بهمن به ش.م10102341535 به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجارتی اعم از چک و سفته تا مبلغ000/000/000/1ریال با امضاء متفق حمید مقیم زاده و مدیرعامل همراه با مهرشرکت و از مبلغ000/000/000/1ریال به بالا با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر خواهدبود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پ18279000011104656312 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/12/9
آگهی 9790512
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۱۳۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 29/9/89 شرکت مزبور که در تاریخ 22/10/89 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به شناسه‌ملی وارد شوید به نمایندگی مرتضی عزیزی به ش‌ملی وارد شوید و شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه‌ملی وارد شوید به نمایندگی محسن احمدیان به ش‌ملی وارد شوید و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه‌ملی وارد شوید به نمایندگی رحیم اسماعیلی‌دانا به ش‌ملی وارد شوید و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه‌ملی وارد شوید به نمایندگی بهمن زمانی‌قراقوشی به ش‌ملی وارد شوید و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه الوند غدیر به شناسه‌ملی وارد شوید به نمایندگی سید جلال‌الدین‌ سیدی‌کنجانی به ش‌ملی وارد شوید به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 18/10/89 مرتضی عزیزی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن احمدیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و بهمن زمانی‌قراقوشی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. ضمنا اختیارات مدیرعامل براساس مفاد 48 و 54 اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/9/11
آگهی 10430843
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 12/8/89 رحیم اسماعیلی دانا به کد ملی وارد شوید به جای مصطفی ضرغامی به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/6/27
آگهی 11778506
آگهی المثنی
این آگهی در تاریخ 28/12/90 به شماره 35209/ت32 صادر گردیده و به علت عدم مراجعه به روزنامه رسمی و طی تقاضای شماره وارد شوید مورخ 5/6/91 مجدداً جهت اعلام به روزنامه رسمی آگهی می‌گردد. متن آگهی:

آگهی تصمیمات موسسه صندوق ذخیره‌ فرهنگیان به شماره ثبت 8505 و شناسه ملی 1010089165

بموجب صورتجلسه هیات امناء مورخ 29/1/90 و حکم شماره وارد شوید مورخ 4/8/90 وزیر آموزش و پرورش محمدعلی شایسته‌نیا به کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سید محسن به‌فر به کد ملی وارد شوید و رحیم اسماعیلی‌دانا به کد ملی وارد شوید و ولی‌اله برنگی‌طالقانی به کد ملی وارد شوید و محسن گلزاده به کد ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/9/13
آگهی 10756174
آگهی تأسیس شرکت توسعه تجارت اندیشه آریا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ 23/8/89 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/8/89 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور تجاری و بازرگانی مجاز طبق قوانین و مقرات بین‌المللی و همچنین قوانین و مقررات جاری کشور اعم از واردات و خرید کالاهای مجاز بازرگانی از منابع داخلی و خارجی صادرات و فروش به مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و هرگونه عمل قانونی که جهت موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ضروری باشد مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا در سایر شرکتها اعم از داخلی یا خارجی از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت برقراری نمایندگی در داخل و خارج از کشور خرید و فروش واردات و صادرات دام زنده گوشت مرغ انواع فرآورده‌های پروتئینی کالاهای کشاورزی و تجهیزات صنایع نفت بطور کلی شرکت می‌تواند به هرگونه سرمایه‌گذاری و هر نوع عملیات و معاملات مالی و بازرگانی و تجاری و صنعتی مجاز که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت: 1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سعادت‌آباد خ سرو غربی پ 12 ـ کدپستی 1998843371

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/50 ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم 000/1 ریالی که تعداد پنجاه میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ 000/000/500/17 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 10/8/89 نزد بانک مسکن شعبه سعادت‌آباد پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5 ـ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن بامسئولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای محمدعلی سهمانی‌اصل بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ 5 ـ شرکت لیزینگ گستر آریا بامسئولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای حمید فلاح‌هروی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

3ـ 5 ـ شرکت عمرانی مسکن گستر بامسئولیت محدود به شماره ثبت 6602 با نمایندگی آقای مهران شریفی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ 5 ـ شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن آریا بامسئولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای مرتضی فرجی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

5ـ 5 ـ شرکت بنیان صنعت میلاد سهامی‌خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای سید علی‌آقا متشکره بسمت عضو هیئت‌مدیره.

6 5 ـ آقای رحیم اسماعیلی‌دنا به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و سایر اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره بهمراه شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

1ـ 8 ـ آقای عباس هشی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ 8 ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/5/19
آگهی 10819111
آگهی تاسیس شرکت توسعه صنعت بامداد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ 01/05/1390 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 01/05/1390 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:

1ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور تجاری و بازرگانی مجاز طبق قوانین و مقررات بین‌المللی و همچنین قوانین و مقررات جاری کشور اعم از واردات و خرید کالاهای مجاز بازرگانی از منابع داخلی و خارجی ـ صادرات و فروش به مصرف کنندگان داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و هرگونه عمل قانونی که جهت موضوع شرکت به طور مستقیم و غیرمستقیم ضروری باشد ـ مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت ـ ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ خرید و فروش، واردات و صادرات دام زنده، گوشت مرغ، انواع فرآورده‌های پروتئینی، کالاهای کشاورزی و تجهیزات صنایع نفت ـ بطورکلی شرکت می‌تواند به هرگونه سرمایه‌گذاری و هر نوع عملیات و معاملات و بازرگانی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات فوق مرتبط باشد مبادرت نماید.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان برزیل غربی کوچه جام پلاک 1 طبقه همکف ـ کدپستی 1435753111

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 22/04/1390 نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5ـ آقای رحیم اسماعیلی‌دانا به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ5ـ خانم منیره نوری‌فرد به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

3ـ5ـ خانم حدیث ظرافتی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ5ـ خانم حدیث ظرافتی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

1ـ8ـ آقای محمدجعفر مجیداف به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ8ـ خانم میترا جابری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/22
آگهی 10860307
آگهی تغییرات در شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۴۳۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ27/3/91 و هیئت‌مدیره مورخ26/4/91 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی90 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش.ملی10101136337 به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. فرشاد حیدری به کدملی4198486212 به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به ش.م10100686779 به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ایراندخت عطاریان به کدملی0793230357 به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش.م10101154437 به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی داداشی به کدملی0042560853 به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش.م10102593454 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و غلامرضا دلشادی‌بزدی به کدملی0730223361 به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به ش.م10101339590 و مرتضی سامی به کدملی1219835234 به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به ش.م10101306234 و رحیم اسماعیلی‌دانا به کدملی0050326198 به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به ش.م10100686779 و ایرج ندیمی به کدملی2720548235 به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار به ش.م10100401610 به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به ش.م10101662543 و شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به ش.م10102341535 به سمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجارتی اعم از چک و سفته تا مبلغ000/000/000/1ریال با امضاء متفق حمید مقیم‌زاده و مدیرعامل همراه با مهرشرکت و از مبلغ000/000/000/1ریال به بالا با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر خواهدبود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/6/26
آگهی 10603241
آگهی تاسیس شرکت ثمن مبین آرمان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ 12/6/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی10320638415 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/6/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار اقتصادی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور تجاری و بازرگانی مجاز طبق قوانین و مقررات بین‌المللی و همچنین قوانین و مقررات جاری کشور اعم از واردات و خرید کالاهای مجاز بازرگانی از منابع داخلی و خارجی، صادرات و فروش به مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و هرگونه عمل قانونی که جهت موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ضروری باشد. مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت برقراری نمایندگی در داخل و خارج کشور، خرید و فروش، واردات و صادرات دام زنده، گوشت، مرغ، انواع فرآورده‌های پروتئینی، کالاهای کشاورزی و تجهیزات صنایع نفت و گاز بطور کلی شرکت می‌تواند به هرگونه سرمایه‌گذاری و هر نوع عملیات بازرگانی و تجاری و صنعتی مجاز که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران، خیابان ولیعصر، خیابان عاطفی، پلاک121 ـ کدپستی1967945173.

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/50 ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم 000/1 ریالی که تعداد پنجاه میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ 000/000/500/17 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ3/6/90 نزد بانک سامان شعبه جام‌جم پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5ـ آقای رحیم اسماعیلی‌دانا به شماره ملی0050326198 به سمت رئیس هیئت‌مدیره

2ـ 5ـ آقای مصطفی ضرغامی به شماره ملی2571996312 به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

3ـ 5ـ آقای رضا آقابابائی به شماره ملی0064147797 به سمت عضو هیئت‌مدیره

4ـ5ـ آقای روزبه عوضی به شماره ملی0050935348 (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک, سفته, بروات و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi