رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

مرتضی شفیعی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
مرتضی شفیعی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    005009xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  16
  • آگهی‌ها  53
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   16

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  53
تاریخ
متن آگهی
1400/4/17
آگهی 15894927
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی 10100360794
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/01/1400و مجوز شمار1476 مورخ 1/2/1400 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره تعیین گردید. (حکم شماره 99/9798 مورخ 99/05/08) 1-2– آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. (حکم شماره 99/9794 مورخ 99/05/08) 1-3- آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره تعیین گردید. (حکم شماره وارد شوید مورخ 99/05/15 ) 1-4- آقای عادل پیرمحمدی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید .(حکم شماره 994845/ت ح مورخ 99/05/01) 1-5- مرتضی شفیعی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پویا نمایان رستا با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید.(حکم شماره 00033-الف-99 مورخ 99/05/11) 2- با توجه به ماده 44 اساسنامه، هییت مدیره صاحبان امضاء مجاز شرکت و نحوه امضاءها را به شرح ذیل تصویب نمود: 2-1- امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هییت مدیره (آقایان: محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید یا اصغر ابوالحسنی هستیانی با کد ملی وارد شوید یا عادل پیرمحمدی با کد ملی وارد شوید یا مرتضی شفیعی با کدملی 0050092596)و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. 2-2- کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت با حق توکیل به غیر. 2-3- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ چهل میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان جمال جلیل پور با کد ملی وارد شوید یا حسن صدری با کد ملی وارد شوید و شهاب الدین شمس با کد ملی وارد شوید یا حسین میرسعیدی با کد ملی وارد شوید همراه با مهر برجسته شرکت. 2-4- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا یکی دیگر از اعضای هییت مدیره و جمال جلیل پور یا حمید مرادی با کد ملی وارد شوید یا شهاب الدین شمس یا حسین میرسعیدی یا عادل پیر محمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-5- پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)، انتقال وجوه نقد فیمابین حساب های بانکی، پرداخت به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی توسط چک یا دستور پرداخت از طریق مکاتبه اداری به بانک، با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا شهاب الدین شمس یا عادل پیر محمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-6- قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چارچوب عقود اسلامی تا سقف یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا حسین میرسعیدی یا شهاب الدین شمس یا عادل پیرمحمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-7- ضمانتنامه به بانک ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت های ایران خودرو، ایران خودرودیزل، ساپکو، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هییت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشروط به ناتوانی شرکت های مذکور از تامین تضمین و یا الزام بانک یا موسسه مالی به ارایه تضمین توسط ایران خودرو، با پیشنهاد قایم مقام مالی اقتصادی و تایید مدیرعامل تا سقف یکصد میلیارد ریال، با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری و حمید مرادی یا شهاب الدین شمس یا حسین میرسعیدی یا عادل پیرمحمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-8- کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط تا سقف یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-9-کلیه تعهد نامه های ارزی صادرات تا سقف یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان کیانوش پورمجیب با کد ملی وارد شوید و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت. 2-10-کلیه قراردادهای تامین و فروش صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان کیانوش پورمجیب و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-11-کلیه قراردادهای فروش و خدمات فروش با امضاء متفق آقایان بابک رحمانی محمدآقافرد با کد ملی وارد شوید و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور همراه با مهرلاستیکی شرکت. 2-12- کلیه قراردادهای فروش اقلام مازاد، ضایعات و راکد با امضاء متفق حمید مرادی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا شهاب الدین شمس همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-13- کلیه قراردادهای تامین، خرید و تهاتر با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-14- اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان بابک رحمانی محمدآقافرد یا سیدمصطفی سیدی با کد ملی وارد شوید یا مهدی قزلباش با کد ملی وارد شوید یا سیدمسعود کاظمی با کد ملی وارد شوید همراه با مهرلاستیکی شرکت . 2-15- وکالتنامه های ترخیص و بارنامه و قبض انبار و پروانه سبز گمرکی و صلح نامه و تعهدنامه خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های همکار و پرداخت به گمرک با امضای آقای حسین میرسعیدی با حق توکیل به غیر . 2-16- انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده ای، مازاد و خودروهای تعویضی شرکت، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا ، امضای کلیه اسناد مربوطه ، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور و نیز انجام کلیه مکاتبات در خصوص اخذ المثنی، کارت خودرو، برگ سبز، پلاک مخدوش و خلافی خودرو ، با امضای یکی از آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا علی دهشیری با کد ملی وارد شوید یا شهاب الدین شمس یا علی زرگری قاسم آبادی با کد ملی وارد شوید یا مجید عباسی با کد ملی وارد شوید ممهور به مهر معاونت حقوقی. 2-17- اقدامات مربوط به طرح و تعقیب و دفاع در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت ایران خودرو در تمامی مراجع قضایی، انتظامی، اداری، ثبتی منجمله دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب ، اجرای احکام مدنی و کیفری ، شوراهای حل اختلاف، شعب تعزیرات حکومتی ، شوراهای مستقر در ادارات مالیاتی ، کمیته سازش بورس و اوراق بهادار، داوری بورس و اوراق بهادار، دوایر ثبت و دفاتراسناد رسمی در تهران و شهرستان ها و در مراجع داخلی و یا خارجی از جمله داوری های بین المللی در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی با حق اعتراض به رای ، تجدید نظر خواهی ،‌ فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، ‌ادعای جعل ، انکار و تردید نسبت به سند طرف ، استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، طرح دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، دعوی تقابل و دفاع در قبال آن ، جرح شهود ، تامین دلیل و تامین خواسته ، تحقیق و معاینه محلی، تعیین یا عزل وکیل یا نماینده قضایی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مطالبات شرکت از کلیه بدهکاران و ضامنین، پیگیری عملیات اجرایی در خصوص اسناد رهنی و غیر رهنی و وصول محکوم به و امضاء اسناد مربوط به خریداری نمودن خودرو بنام شرکت ایران خودرو و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و حق الوکاله، امضای اسناد مربوط به تضمین نمایندگی ها، امضاء قرارداد نمایندگی ها با حق اعطای تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور (توکیل به غیر) ولو کرارا، با امضاء معاون حقوقی آقای علی دهشیری و مهر معاونت حقوقی ایران خودرو معتبر می باشد. تبصره یک: بندهای 2-3 الی 2-17 در چارچوب بودجه، مقررات جاری و آیین نامه ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. تبصره دو: در غیاب هر یک از افراد معرفی شده در بندهای 2-3 الی 2-17 یکی از صاحبان امضاءهای مجاز موضوع بند 2-1 این صورتجلسه جایگزین می گردد. 3- هییت مدیره در اجرای ماده 42 اساسنامه شرکت، بخشی از اختیارات خود، موضوع ماده 37 اساسنامه، را به این شرح به مدیر عامل شرکت تفویض نمود. 3-1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 3-2- تصویب آیین نامه ها و سایر رویه های داخلی شرکت به جز آیین نامه های معاملات، استخدام، واگذاری سهام شرکتها، املاک و مستغلات و تعیین قیمت و روش فروش محصولات و خدمات فروش. 3-3- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران در چارچوب برنامه های مصوب هییت مدیره. 3-4- جذب، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و موافقت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماری های خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط، آیین نامه ها و رویه های مصوب شرکت. 3-5- پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی سطح یک شامل قایم مقامی مدیرعامل، معاونت مدیرعامل و مدیریت مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو، پیشنهاد اعضای هییت مدیره و مدیرعامل شرکت های تابعه (ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان) و مدیران عامل دفاتر و نمایندگی های خارج از کشور برای تصویب به هییت مدیره و تصویب تغییرات ساختار سازمانی در سایر سطوح و نصب و عزل اعضای هییت مدیره و مدیر عامل سایر شرکتهای زیرمجموعه. 3-6- پیشنهاد بودجه شرکت به هییت مدیره جهت تصویب. 3-7- افتتاح حساب بانکی به نام شرکت نزد هر یک از بانک های دولتی و یا خصوصی. 3-8- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره و متفرعات. 3-9- تعهد ، ظهرنویسی ، قبول ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 3-10- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب آیین نامه معاملات و آیین نامه واگذاری شرکت ها به جز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط کامل تولید و محصولات جدید و واگذاری سهام شرکت ها. 3-11- تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آیین نامه معاملات. 3-12- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. 3-13- اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آیین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن. 3-14- امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور. 3-15- تحصیل تسهیلات و اعتبارات و خدمات از بانک ها ، شرکت ها، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده 2 اساسنامه. 3-16- ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، در چارچوب آیین نامه معاملات. 3-17- احداث، خرید یا معاوضه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آیین نامه معاملات. 3-18- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قایم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش درخصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از یکصد میلیارد ریال، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراٌ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی هریک تا ده میلیارد ریال. 3-19- تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هییت مدیره. 3-20- تهیه و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-21- پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-22- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-23- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره . 3-24- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقع لزوم و اخذ مصوبه هییت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم. 3-25- پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-26- پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هییت مدیره. 3-27- تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-28- نمایندگی شرکت در مجامع شرکت های زیرمجموعه اعم از تابعه، وابسته، اصلی و فرعی. 3-29- حق تفویض اختیار و توکیل به غیر برای موارد تفویض شده در بند 3 این صورتجلسه.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/6/20
آگهی 15397199
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی 10100360794
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/05/1399 ومجوز شماره 14141مورخ 4/6/99سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-1- آقای محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره تعیین گردید. 2-1– آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. 3-1- آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره تعیین گردید. 4-1- آقای عادل پیرمحمدی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید . 5-1- مرتضی شفیعی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پویا نمایان رستا با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید. 2- با توجه به ماده 44 اساسنامه، هییت مدیره صاحبان امضاء مجاز شرکت و نحوه امضاءها را به شرح ذیل تصویب نمود: 1-2- امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هییت مدیره (آقایان: محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید یا اصغر ابوالحسنی هستیانی با کد ملی وارد شوید یا عادل پیرمحمدی با کد ملی وارد شوید یا مرتضی شفیعی با کد ملی 0050092596) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. 2-2- کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. 3-2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ چهل میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان سیدمهدی جلالی با کد ملی0053008138 یا حسن صدری با کد ملی وارد شوید و شهاب الدین شمس با کد ملی وارد شوید یا حسین میرسعیدی با کد ملی وارد شوید همراه با مهر برجسته شرکت. 4-2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا یکی دیگر از اعضای هییت مدیره و سیدمهدی جلالی یا حمید مرادی با کد ملی وارد شوید یا محسن ناقدی برادران حجار با کد ملی وارد شوید یا شهاب الدین شمس یا حسین میرسعیدی یا عادل پیر محمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 5-2- پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)، انتقال وجوه نقد فیمابین حساب های بانکی، پرداخت به وزارت دارایی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی توسط چک یا دستور پرداخت از طریق مکاتبه اداری به بانک، با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس یا عادل پیر محمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 6-2- قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چارچوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا حسین میرسعیدی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس یا عادل پیرمحمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 7-2- ضمانتنامه به بانک ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو، ایران خودرودیزل، ساپکو، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هییت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشروط به ناتوانی شرکت های مذکور از تامین تضمین و یا الزام بانک یا موسسه مالی به ارایه تضمین توسط ایران خودرو، با پیشنهاد قایم مقام مالی اقتصادی و تایید مدیرعامل، با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری و حمید مرادی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس یا حسین میرسعیدی یا عادل پیرمحمدی همراه با مهر برجسته شرکت. تبصره : پس از فروش سهام شرکتها و قبل از انتقال قطعی سهام، تضامین حداکثر طی مدت یک سال به خریدار منتقل گردد. 8-2- کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت. 9-2-کلیه تعهد نامه های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی با کد ملی وارد شوید و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت. 10-2- اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان محسن ناقدی برادران حجار یا سیدمصطفی سیدی با کد ملی وارد شوید یا سیدعلیرضا شفیعی با کد ملی وارد شوید همراه با مهرلاستیکی شرکت . 11-2- وکالتنامه های ترخیص و بارنامه و قبض انبار و پروانه سبز گمرکی و صلح نامه و تعهدنامه خطاب به وزارت صمت و سازمان های همکار و پرداخت به گمرک با امضای آقای حسین میرسعیدی با حق توکیل به غیر . 12-2- انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده ای و خودروهای تعویضی شرکت، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا ، امضای کلیه اسناد مربوطه ، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور، با امضای یکی از آقایان مصطفی مظفری با کد ملی وارد شوید یا اصغر ابوالحسنی هستیانی یا علی زرگری قاسم آبادی با کد ملی وارد شوید یا مجید عباسی با کد ملی وارد شوید ممهور به مهر معاونت حقوقی. 13-2- اقدامات مربوط به طرح و تعقیب و دفاع در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت ایران خودرو در تمامی مراجع قضایی، انتظامی، اداری، ثبتی منجمله دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب ، اجرای احکام مدنی و کیفری ، شوراهای حل اختلاف، شعب تعزیرات حکومتی ، شوراهای مستقر در ادارات مالیاتی ، کمیته سازش بورس و اوراق بهادار، داوری بورس و اوراق بهادار، دوایر ثبت و دفاتراسناد رسمی در تهران و شهرستان ها و در مراجع داخلی و یا خارجی از جمله داوری های بین المللی در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی با حق اعتراض به رای ، تجدید نظر خواهی ،‌ فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، ‌ادعای جعل ، انکار و تردید نسبت به سند طرف ، استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، طرح دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، دعوی تقابل و دفاع در قبال آن ، جرح شهود ، تامین دلیل و تامین خواسته ، تحقیق و معاینه محلی، تعیین یا عزل وکیل یا نماینده قضایی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مطالبات شرکت از کلیه بدهکاران و ضامنین، پیگیری عملیات اجرایی در خصوص اسناد رهنی و غیر رهنی و وصول محکوم به و امضاء اسناد مربوط به خریداری نمودن خودرو بنام شرکت ایران خودرو و امضای اسناد مربوط به فروش خودروهای مزایده ای و مازاد در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و حق الوکاله، امضای اسناد مربوط به تضمین نمایندگی ها، امضاء قرارداد نمایندگی ها با حق اعطای تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور (توکیل به غیر) ولو کرارا، با امضاء معاون حقوقی آقای مصطفی مظفری و مهر معاونت حقوقی ایران خودرو معتبر می باشد. تبصره یک: بندهای 3-2 الی 9-2 در چارچوب بودجه، مقررات جاری و آیین نامه ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. تبصره دو: در غیاب هر یک از افراد معرفی شده در بندهای 3-2 الی 9-2 یکی از صاحبان امضاءهای مجاز جایگزین می گردد. تبصره سه: حد مجاز امضاء در بندهای 6-2 تا 9-2 مبالغ مندرج در بندهای 3-2 و 4-2 می باشد. 3- هییت مدیره در اجرای ماده 42 اساسنامه شرکت، بخشی از اختیارات خود، موضوع ماده 37 اساسنامه، را به این شرح به مدیر عامل شرکت تفویض نمود. 1-3- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2-3- تصویب آیین نامه ها و سایر رویه های داخلی شرکت به جز آیین نامه های معاملات، استخدام، واگذاری سهام شرکتها، املاک و مستغلات و تعیین قیمت و روش فروش محصولات و خدمات فروش. 3-3- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران در چارچوب برنامه های مصوب هییت مدیره. 4-3- جذب، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و موافقت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماری های خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط، آیین نامه ها و رویه های مصوب شرکت. 5-3- پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی سطح یک شامل قایم مقامی مدیرعامل، معاونت مدیرعامل و مدیریت مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو، پیشنهاد اعضای هییت مدیره و مدیرعامل شرکت های تابعه (ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان) و مدیران عامل دفاتر و نمایندگی های خارج از کشور به هییت مدیره برای تصویب و تصویب تغییرات ساختار سازمانی در سایر سطوح و نصب و عزل اعضای هییت مدیره و مدیر عامل سایر شرکتهای زیرمجموعه. 6-3- پیشنهاد بودجه شرکت به هییت مدیره جهت تصویب. 7-3- افتتاح حساب بانکی به نام شرکت نزد هر یک از بانک های دولتی و یا خصوصی. 8-3- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره و متفرعات. 9-3- تعهد ، ظهرنویسی ، قبول ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 10-3- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب آیین نامه معاملات و آیین نامه واگذاری شرکت ها بجز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط کامل تولید و محصولات جدید و واگذاری سهام شرکت ها. 11-3- تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آیین نامه معاملات. 12-3- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. 13-3- اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آیین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن. 14-3- امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور. 15-3- تحصیل تسهیلات و اعتبارات و خدمات از بانک ها ، شرکت ها، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده 2 اساسنامه. 16-3- ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، در چارچوب آیین نامه معاملات. 17-3- احداث، خرید یا معاوضه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آیین نامه معاملات. 18-3- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قایم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش درخصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از یکصد میلیارد ریال، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراٌ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی هریک تا ده میلیارد ریال. 19-3- تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هییت مدیره. 20-3- تهیه و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 21-3- پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هییت مدیره. 22-3- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 23-3- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره . 24-3- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقع لزوم تشخیص داده شود و اخذ مصوبه هییت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم. 25-3- پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 26-3- پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هییت مدیره. 27-3- تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هییت مدیره. 28-3- نمایندگی شرکت در مجامع شرکت های زیرمجموعه اعم از تابعه، وابسته، اصلی و فرعی. 29-3- حق تفویض اختیار و توکیل به غیر برای موارد تفویض شده در بند 3 این صورتجلسه.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/1
آگهی 15256477
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی 10100360794
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/09/1398 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 12/11/1398 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا فیض بخش با کدملی وارد شوید به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره - فرشاد مقیمی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل - حسن وفادار ینگجه با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره - عادل پیرمحمدی با کدملی وارد شوید به جای عباس ملکی طهرانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره - مرتضی شفیعی با کدملی وارد شوید به جای یوسف الهی شکیب با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پویا نمایان رستا با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. با توجه به ماده 44 اساسنامه، هییت مدیره صاحبان امضاء مجاز شرکت و نحوه امضاءها را به شرح ذیل تصویب نمود: 1 - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای فرشاد مقیمی با کدملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هییت مدیره(آقایان: محمدرضا فیض بخش با کدملی وارد شوید یا حسن وفادار ینگجه با کدملی وارد شوید یا عادل پیرمحمدی با کدملی وارد شوید یا مرتضی شفیعی با کدملی 0050092596) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. 2 - کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. 3 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی وارد شوید یا حسن صدری با کدملی وارد شوید و شهاب الدین شمس با کدملی وارد شوید و حسین میرسعیدی با کدملی وارد شوید همراه با مهر برجسته شرکت. 4 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان عباس حاجی فتحعلی ها با کدملی وارد شوید یا ابوالفضل اسماعیل زاده و حمید مرادی با کدملی وارد شوید یا محسن ناقدی برادران حجار با کدملی وارد شوید یا شهاب الدین شمس و حسین میرسعیدی همراه با مهر برجسته شرکت. 5 - پرداخت به شرکت طراحی مهندسی قطعات ایران خودرو(ساپکو)، انتقال وجوه نقد فیمابین حساب های بانکی، پرداخت به وزارت دارایی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی توسط چک یا دستور پرداخت از طریق مکاتبه اداری به بانک، با امضاء متفق آقایان عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس همراه با مهر برجسته شرکت. 6 - قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چارچوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی و حسین میرسعیدی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس همراه با مهر برجسته شرکت. 7 - ضمانتنامه به بانک ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو، ایران خودرودیزل، ساپکو، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هییت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشروط به ناتوانی شرکت های مذکور از تامین تضمین و یا الزام بانک یا موسسه مالی به ارایه تضمین توسط ایران خودرو، با پیشنهاد قایم مقام مالی اقتصادی و تایید مدیرعامل، با امضاء متفق آقایان عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و حمید مرادی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس و حسین میرسعیدی همراه با مهر برجسته شرکت. تبصره : پس از فروش سهام شرکتها و قبل از انتقال قطعی سهام، تضامین حداکثر طی مدت یک سال به خریدار منتقل گردد. 8 - کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت. 9 - کلیه تعهد نامه های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی با کدملی وارد شوید و عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت. 10 - کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی و عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. 11 - کلیه قراردادهای فروش و خدمات فروش با امضاء متفق آقایان محسن ناقدی برادران حجار و عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهرلاستیکی شرکت. 12 - کلیه قراردادهای فروش اقلام مازاد، ضایعات و راکد با امضاء متفق محسن ناقدی برادران حجار و عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. 13 - کلیه قراردادهای تامین، خرید و تهاتر با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. 14 - اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان محسن ناقدی برادران حجار یا سیدمصطفی سیدی با کدملی وارد شوید یا سیدعلیرضا شفیعی با کدملی وارد شوید همراه با مهرلاستیکی شرکت . 15 - وکالتنامه های ترخیص و بارنامه و قبض انبار و پروانه سبز گمرکی و صلح نامه و تعهدنامه خطاب به وزارت صمت و سازمان های همکار و پرداخت به گمرک با امضای آقای حسین میرسعیدی با حق توکیل به غیر . 16 - انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده ای و خودروهای تعویضی شرکت، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا ، امضای کلیه اسناد مربوطه ، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور، با امضای یکی از آقایان مصطفی مظفری با کدملی وارد شوید یا عباس حاجی فتحعلی ها یا علی زرگری قاسم آبادی با کدملی وارد شوید یا مجید عباسی با کدملی وارد شوید ممهور به مهر معاونت حقوقی. 17 - اقدامات مربوط به طرح و تعقیب و دفاع در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت ایران خودرو در تمامی مراجع قضایی، انتظامی، اداری، ثبتی منجمله دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی و کیفری ، شوراهای حل اختلاف، شعب تعزیرات حکومتی ، شوراهای مستقر در ادارات مالیاتی ، کمیته سازش بورس و اوراق بهادار، داوری بورس و اوراق بهادار، دوایر ثبت و دفاتراسناد رسمی در تهران و شهرستان ها و در مراجع داخلی و یا خارجی از جمله داوری های بین المللی در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی با حق اعتراض به رای، تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، ادعای جعل ، انکار و تردید نسبت به سند طرف ، استرداد سند، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، طرح دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، دعوی تقابل و دفاع در قبال آن، جرح شهود ، تامین دلیل و تامین خواسته ، تحقیق و معاینه محلی، تعیین یا عزل وکیل یا نماینده قضایی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مطالبات شرکت از کلیه بدهکاران و ضامنین، پیگیری عملیات اجرایی در خصوص اسناد رهنی و غیر رهنی و وصول محکوم به و امضاء اسناد مربوط به خریداری نمودن خودرو بنام شرکت ایران خودرو و امضای اسناد مربوط به فروش خودروهای مزایده ای و مازاد، در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و حق الوکاله، امضای اسناد مربوط به تضمین نمایندگی ها، امضاء قرارداد نمایندگی ها با حق اعطای تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور(توکیل به غیر) ولو کرارا، با امضاء معاون حقوقی آقای مصطفی مظفری و مهر معاونت حقوقی ایران خودرو معتبر می باشد تبصره یک: بندهای 3 الی 13 در چارچوب بودجه، مقررات جاری و آیین نامه ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. تبصره دو: در غیاب هر یک از افراد معرفی شده در بندهای 3 الی 13 یکی از صاحبان امضاءهای مجاز جایگزین می گردد. تبصره سه: حد مجاز امضاء در بندهای 6 تا 9 مبالغ مندرج در بندهای 3 و 4 می باشد. هییت مدیره در اجرای ماده 42 اساسنامه شرکت، بخشی از اختیارات خود، موضوع ماده 37 اساسنامه، را به این شرح به مدیر عامل شرکت تفویض نمود. 1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2 - تصویب آیین نامه ها و سایر رویه های داخلی شرکت به جز آیین نامه های معاملات، استخدام، واگذاری سهام شرکتها، املاک و مستغلات و تعیین قیمت و روش فروش محصولات و خدمات فروش. 3 - ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران در چارچوب برنامه های مصوب هییت مدیره. 4 - جذب، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و موافقت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماری های خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط، آیین نامه ها و رویه های مصوب شرکت. 5 - پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی سطح یک شامل قایم مقامی مدیرعامل، معاونت مدیرعامل و مدیریت مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو، پیشنهاد اعضای هییت مدیره و مدیرعامل شرکت های تابعه(ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان) و مدیران دفاتر و نمایندگی های خارج از کشور به هییت مدیره برای تصویب و تصویب تغییرات ساختار سازمانی در سایر سطوح و نصب و عزل اعضای هییت مدیره و مدیر عامل سایر شرکتهای زیرمجموعه. 6 - پیشنهاد بودجه شرکت به هییت مدیره جهت تصویب. 7 - افتتاح حساب بانکی به نام شرکت نزد هر یک از بانک های دولتی و یا خصوصی. 8 - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره و متفرعات. 9 - تعهد ، ظهرنویسی ، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 10 - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب آیین نامه معاملات و آیین نامه واگذاری شرکت ها بجز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط کامل تولید و محصولات جدید و واگذاری سهام شرکت ها. 11 - تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آیین نامه معاملات. 12 - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. 13 - اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آیین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن. 14 -امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور. 15 - تحصیل اعتبار از بانک ها ، شرکت ها، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده 2 اساسنامه. 16 - تحصیل اعتبار از شرکت ها بابت خریدهای اعتباری مدت دار نظیر فاینانس، ریفاینانس، یوزانس، نرخ تسهیلات مربوطه. 17 - ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، در چارچوب آیین نامه معاملات. 18 - احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آیین نامه معاملات. 19 - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قایم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش درخصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراٌ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی هریک تا ده میلیارد ریال. 20 - تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هییت مدیره. 21 - تهیه و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 22 - پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هییت مدیره. 23 - پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 24 - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره . 25 - پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقع لزوم تشخیص داده شود و اخذ مصوبه هییت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم. 26 - پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 27 - پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هییت مدیره. 28 - تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هییت مدیره. 29 - نمایندگی شرکت در مجامع شرکت های زیرمجموعه اعم از تابعه، وابسته، اصلی و فرعی. 30 - حق تفویض اختیار و توکیل به غیر برای موارد تفویض شده در بند 3 این صورتجلسه. پ990325714397889 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/8/14
آگهی 14869613
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت 195889 و شناسه ملی 10102377650
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/02/1398 و تاییدیه 243523/98 مورخ 17/7/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی شفیعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره حسین خضری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سید امیر میر منصف به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره محسن محمدی پلارتی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره اسمعیل کاویانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اس ـ ناد تعهدآور ، ق ـ ـ راردادها ، چکها ، ب ـ روات و سفته ها و غ ـ یره با ام ـ ـ ضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه بامهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با م ـ هر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل هم ـ راه با مهر شرکت خواهد بود هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: 1 ـ نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام ،کلیه ادارات دولتی وغیردولتی ،موسسات عمومی ،مراجع قضایی وسایراشخاص حقیقی و حقوقی 2 ـ دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. 3 ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع ازهر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده،درهریک ازدادگاهها،دادسراها،مراجع قضایی یاغیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری ،ازطرف شرکت ،دفاع ازشرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی درهریک ازمراجع قضایی یاغیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری ،باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات موردنیازدردادرسی ازآغازتااتمام،ازجمله حضوردرجلسات،اعتراض به رای ،درخواست تجدید نظر، فرجام ، واخواهی واعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ،ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ،تعیین جاعل ،حق امضاء قرار داد های حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، ًتعیین مصدق وکارشناس، انتخاب و عزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار درماهیت دعوا ، جلب ثالث ودفاع ازدعوای ثالث ، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ،تامین ضررزیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر پ980805719812102  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/8/6
آگهی 14858214
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت 215834 و شناسه ملی 10102571964
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای حمیدرضامنجی با کدملی 4323353251به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره 2-آقای علی اکبررمضانی باکدملی2064220895 به نمایندگی ازشرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی 10102384652به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3-آقای سیدمحسن مرتضوی باکدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت شاسی ساز ایران(سهامی خاص) به شناسه ملی 10101337072به سمت عضو هیئت مدیره 4-آقای حسین خضری باکدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت بازرگانی عصربهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی 10101997272به سمت عضوهیئت مدیره 5-آقای مرتضی شفیعی باکدملی 0050092596به نمایندگی از شرکت بهمن خودرو(سهامی خاص)به شناسه ملی10102376892 به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: 1-نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی ،موسسات عمومی،مراجع قضایی وسایراشخاص حقیقی وحقوقی 2-دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت 3-اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع ازهردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده درهریک ازدادگاه ها،دادسراها،مراجع قضایی،یاغیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری،ازطرف شرکت،دفاع ازشرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی درهریک ازمراجع قضایی یاغیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری،باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دردادرسی ازآغازتااتمام ،ازجمله حضوردرجلسات،اعتراض به رای،درخواست تجدیدنظر،فرجام،واخواهی واعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یادعوا،ادعای جعل یا انکار وتردیدنسبت به سند طرف واستردادسند،تعیین جاعل،حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوی به داوری تعیین گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذمحکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس،انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرر،اقراردرماهیت دعوا،جلب ثالث ودفاع ازدعوای ثالث،دعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها،ورودشخص ثالث ودفاع ازدعوای ورودثالث،قبول یاردسوگند،تامین خواسته،تامین ضرروزیان ناشی ازجرائم وامورمشابه دیگر. پ980728315797514 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/6/14
آگهی 14770733
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد ماده 44 اساسنامه حق امضاء ذیل اسنادفروش مالکیت ومدارک فروش خودوهای تولیدی و وارداتی شرکت و درخواست فک رهن وصدوراسنادجدیدبه هریک ازنامبردگان ذیل با مهربرجسته شرکت به معاونت فنی ومهندسی راهورناجا معرفی می گردد. مرتضی شفیعی به کدملی وارد شوید و سعیدخان محمدیان به کدملی وارد شوید و سیدامیرمیرمنصف به کدملی وارد شوید و فرحنازطوبائی به کدملی 0322087058
پ980603234164718  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/3/27
آگهی 14648312
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضامنجی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه بهمن ( سهامی عام ) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبررمضانی باکدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت بهمن موتور ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحسن مرتضوی باکدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت شاسی سازایران ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوهیئت مدیره آقای مهیارعسگریان باکدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت بازرگانی عصربهمن ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی شفیعی باکدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بهمن خودرو ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند . . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . هیأت مدیره با توجه به اختیارات حاصله ازماده 37 اساسنامه شرکت حدود اختیارات مدیرعامل رابشرح ذیل تعیین نمود . 1 - نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی وسایراشخاص حقیقی وحقوقی 2 - دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت 3 - اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع ازهردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده درهریک ازدادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی ، یاغیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری ، ازطرف شرکت ، دفاع ازشرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی درهریک ازمراجع قضایی یاغیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری ، باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دردادرسی ازآغازتااتمام ، ازجمله حضوردرجلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی واعاده دادرسی ، استرداداسنادیادادخواست یادعوا ، ادعای جعل یا انکار وتردیدنسبت به سندطرف واستردادسند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوی به داوری تعیین گزینش داور منتخب ( باحق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی وقطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذمحکوم به ووجوه ایداعی وتعقیب آنها ، تعیین مصدق وکارشناس ، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرر ، اقراردرماهیت دعوا ، جلب ثالث ودفاع ازدعوای ثالث ، دعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها ، ورودشخص ثالث ودفاع ازدعوای ورودثالث ، قبول یاردسوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرروزیان ناشی ازجرائم وامورمشابه دیگر . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/3/12
آگهی 14629911
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمیدرضا منجی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره مرتضی شفیعی باکدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت بازرگانی تجاری آذرآبادگان مادپارت ارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد ضرابیان باکدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره علی اکبررمضانی باکدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت فن پردازان بهمن به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوهیئت مدیره منصور پورزرین باکدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله ازماده 37 اساسنامه و به منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارات مشروحه در بندهای نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت با اطلاع هیئت مدیره و صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری را به مدیرعامل تفویض نمود . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/1/24
آگهی 14536770
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمیدرضا منجی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره - مرتضی شفیعی باکدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت بازرگانی تجاری آذرآبادگان مادپارت ارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - محمد ضرابیان باکدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره - یوسف جوانگروه باکدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت فن پردازان بهمن به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوهیئت مدیره - منصور پورزرین باکدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله ازماده 37 اساسنامه و به منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارات مشروحه در بندهای نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت با اطلاع هیئت مدیره و صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری را به مدیرعامل تفویض نمود . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/27
آگهی 14511629
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مصطفی وحیدزاده به کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هئیت مدیره و هادی آقابابایی به کدملی وارد شوید بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ابوالفتح ابراهیمی به کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و مهدی اعتصام به کدملی وارد شوید و مرتضی شفیعی به کدملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده انتخاب شدند . و اختیارات هیئت مدیره طبق بندهای 1 تا 4 و 6 تا 9 ( بجز اموال غیر منقول بند 9 ) و 11 تا 16 ماده 37 اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید . کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل و معاون مالی شرکت ( ناصر یکتن ) بهمراه مهر شرکت معتبر تلقی گردد . سقف ریالی برای چکهای امضاءشده توسط معاون مالی در این بند به مبلغ 7 ، 500 ، 000 ، 000 ریال ( هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال ) تعیین میگردد ضمنا جابجائی و انتقال داخلی در بین حسابهای متعلق به شرکت در نزد بانکها و موسسات مالی و پرداخت به شرکتهای تابعه تراکتورسازی ایران از این سقف مستثنی می‌باشد . با توجه به درخواست معاونت بازرگانی و بمنظور تسهیل در روند انتقال اسناد مالکیت تراکتورهای فروشی جاری ، هیئت مدیره با تفویض اختیار به آقایان رحمان قلیزاده نو به کدملی وارد شوید ، علی صراحی نوبر به کدملی وارد شوید و اکرم علی پور به کدملی وارد شوید که با امضا دو نفر از افراد یاد شده متفقا معتبر خواهد_بود جهت امضای اسناد فروش موافقت نمود . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/10/25
آگهی 14418207
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/04/1397 و مجوز شماره وارد شوید / 97 مورخ 24/09/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد قنبری با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره ـ حسین خضری با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ حمید رضا داود زاده با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مزدا یدک (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ مرتضی شفیعی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ اسمعیل کاویانی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 37 اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: 1 ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . 2 ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . 3 ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن )، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر .
پ971018454349365  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/8/29
آگهی 14313686
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی وحید زاده به کد ملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت نگین ساحل رویال سهامی خاص به شماره ثبت322430 وشناسه ملی10103589144 بسمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران سهامی خاص به شماره ثبت203970 و شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی شفیعی به کد ملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت3939 وشناسه ملی10100231402 بسمت عضو هیئت مدیره آقای هادی آقابابایی به کد ملی وارد شوید بجای آقای علی سجادی پناه به کد ملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت246077 وشناسه ملی10102867151 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی اعتصام به کد ملی وارد شوید بجای آقای حمیدرضا نائینی به کد ملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت افق نیلی خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت412265 و شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده شدند. آقای ابوالفتح ابراهیمی بعنوان مدیرعامل شرکت تا پایان مدت هیئت مدیره انتخاب و اختیارات هیئت مدیره طبق بندهای 1تا 4 و 6 تا 9 (بجز اموال غیر منقول بند 9) و 11 تا 16 ماده 37 اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. هیئت مدیره مقرر نمود کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل وویکی ازاعضای هیئت مدیره بهمراه مهرشرکت و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل و معاون مالی شرکت (آقای ناصریکتن)بهمراه مهرشرکت معتبرتلقی گرددسقف ریالی برای چکهای امضاءشده توسط معاون مالی دراین بند7500000000(هفت میلیاردوپانصدمیلیون ریال) تعیین میگرددضمناجابجایی وانتقال داخلی دربین حسابهای متعلق به شرکت درنزدبانکها وموسسات مالی ازاین سقف مستثنی میباشد. باتوجه به درخواست معاونت بازرگانی وبمنظورتسهیل درروند انتقال اسنادمالکیت تراکتورهای فروشی جاری، هیئت مدیره باتفویض اختیاربه آقایان رحمان قلیزاده نو به کدملی1377432211، علی صراحی نوبر به کدملی وارد شوید و خانم اکرم علی پوربه کدملی وارد شوید که با امضاء دو نفر از افراد یادشده متفقاَ معتبر خواهدبود جهت امضای اسنادفروش موافقت نمود بدیهی است مدیرعامل نظارت لازم را درجهت اجرای کامل مصوبه بعمل خواهد آورد.
ش970823998625814 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/14
آگهی 14236934
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا منجی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره موظف. مرتضی شفیعی باکدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت بازرگانی تجاری آذرآبادگان مادپارت ارس (سهامی خاص)به شناسه ملی 14004106351به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غیرموظف. محمد ضرابیان باکدملی0054581044 به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا (سهامی عام)به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره موظف. یوسف جوانگروه باکدملی 0036840777به نمایندگی ازشرکت فن پردازان بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوهیئت مدیره غیرموظف. منصور پورزرین باکدملی 0040704300به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور(سهامی خاص)به شناسه ملی14004459721 به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله ازماده 37 اساسنامه و به منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارات مشروحه در بندهای نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ،موسسات عمومی ،مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت با اطلاع هیئت مدیره و صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری را به مدیرعامل تفویض نمود.
پ970708245781854 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/2
آگهی 14217837
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/12/1396 و مجوز شماره 169421/97 مورخه 17/5/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد قنبری با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی 10101997272به سمت رئیس هیئت مدیره - حسین خضری با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - حمید رضا داود زاده با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره - مرتضی شفیعی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره - اسمعیل کاویانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ،قراردادها، چکها ، بروات و سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود.
پ970625630885400 ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/5/28
آگهی 14163920
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای حمیدرضامنجی با کدملی 4323353251به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره غیرموظف. 2 ـ آقای بهزادقنبری باکدملی4959931086 به نمایندگی ازشرکت بهمن موتور(سهامی خاص)به شناسه ملی 10102384652به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غیرموظف. 3 ـ آقای سیدمحسن مرتضوی باکدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت شاسی سازایران(سهامی خاص) به شناسه ملی 10101337072به سمت عضوهیئت مدیره موظف. 4 ـ آقای مهیارعسگریان باکدملی 2200444028به نمایندگی ازشرکت بازرگانی عصربهمن (سهامی خاص)به شناسه ملی 10101997272به سمت عضوهیئت مدیره غیرموظف. 5 ـ آقای مرتضی شفیعی باکدملی 0050092596به نمایندگی از شرکت بهمن خودرو(سهامی خاص)به شناسه ملی10102376892 به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می باشد. 1 ـ نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایراشخاص حقیقی وحقوقی 2 ـ دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت 3 ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع ازهردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده درهریک ازدادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی، یاغیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت، دفاع ازشرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی درهریک ازمراجع قضایی یاغیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری، باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دردادرسی ازآغازتااتمام، ازجمله حضوردرجلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، استرداداسنادیادادخواست یادعوا، ادعای جعل یا انکار وتردیدنسبت به سندطرف واستردادسند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوی به داوری تعیین گزینش داور منتخب(باحق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذمحکوم به ووجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرر، اقراردرماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع ازدعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها، ورودشخص ثالث ودفاع ازدعوای ورودثالث، قبول یاردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرروزیان ناشی ازجرائم وامورمشابه دیگر.
پ970521312529684 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/6/1
آگهی 14164167
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی عصر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضرابیان با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مرتضی شفیعی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید جلال الدین موسوی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مزدایدک به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیار نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی را به مدیرعامل تفویض نمود.
پ970521923244959 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/4
آگهی 14077608
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی شفیعی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره فاطمه هویشی باکدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حسن شبان پور باکدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت شاسی سازایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوهیئت مدیره ولی حاتم وند باکدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت دادوستدآریا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوهیئت مدیره امیرعباس حسینی باکدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره در ماده 50 اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: به منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارنمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی رابه مدیرعامل تفویض گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/1/14
آگهی 13943380
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی وحید زاده به کد ملی وارد شوید طبق حکم شماره 1081/ 96/ ن/ش مورخ 08/08/1396 بعنوان نماینده شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید از تاریخ 08/08/1396 به جای آقای یوسف الهی شکیب به کد ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی شفیعی به کد ملی وارد شوید طبق حکم شماره 2631، 200 مورخ 30/08/1396 بعنوان نماینده شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت 3939 وشناسه ملی وارد شوید بجای آقای منصور پورزرین به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/8/11
آگهی 13681427
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/03/1396 و نامه شماره 205741/96 مورخ 2/7/1396 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی شفیعی با کدملی وارد شوید به جای آقای میرحکیم حسینی خشه حیران به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/8/1
آگهی 13657487
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی وارد شوید جایگزین آقای مرتضی شفیعی با کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سید امیر میر منصف با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی وارد شوید جایگزین آقای مهرداد امینی خوئی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره جهت باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/13
آگهی 13624440
آگهی تغییرات شرکت بهمن خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی شفیعی با کدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمدضرابیان با کدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت بازرگانی عصربهمن به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیئت مدیره خانم سیده آرزوشفیعی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مزدایدک به شناسه ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و عضوهیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. هیات مدیره بااستفاده ازاختیارات حاصله ازماده 40 اساسنامه وبه منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارنمایندگی شرکت دربرابراشخاص وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی رابه مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/15
آگهی 13624447
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمیدرضا منجی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره آقای بهزاد قنبری با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای علی عسگری با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصربهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای امیرعباس حسینی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای مرتضی شفیعی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بهمن خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک‌ها و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود و اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل بشرح ذیل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی، یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/6/28
آگهی 13604300
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد ماده 44 اساسنامه حق امضاء ذیل اسناد مالکیت و مدارک فروش خودروهای تولیدی و وارداتی شرکت و درخواست فک رهن و صدور جدید به آقایان: مرتضی شفیعی به شماره ملی وارد شوید و امیرحمزه اصلانی به شماره ملی وارد شوید و سعید خان محمدیان به شماره ملی وارد شوید و ابراهیم تقوی به شماره ملی وارد شوید اعطاء گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/5/23
آگهی 13550092
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف جوانگروه باکد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت فن پردازان بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید بجای آقای مرتضی شفیعی با کدملی وارد شوید به سمت عضوهیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/4/10
آگهی 13479287
آگهی تغییرات شرکت بهمن موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضرابیان با کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب و آقای مجید موحد با کدملی وارد شوید به جای آقای مرتضی شفیعی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/3/9
آگهی 13440058
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا منجی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه بهمن با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین خضری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بهمن موتور با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی شفیعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بهمن خودرو با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مشروحه در بندهای ذیل ماده 37 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، داد سراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. محل شرکت در واحد ثبتی تهران از نشانی پیشین به: تهران، شهر تهران، ایران خودرو، خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر شهید حسین لشگری، پلاک 279، طبقه همکف، کدپستی وارد شوید تغییر یافت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/10/28
آگهی 13249194
آگهی تغییرات شرکت ازمون جاده‌ای خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۲۳۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید تاجیک کد ملی وارد شوید به نمایندگی ازطرف شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره و سیدکاوه توکلی طهران کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و امیر ذاکر شبیری به شماره ملی وارد شوید به جای مرتضی شفیعی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و حسین فرزین سمائی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودروشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و سید مرتضی هاشمی احمدی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت آرتاویل تایر شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و علی پاکدامن به شماره ملی وارد شوید خارج از اعضای هیأت مدیره بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/9/16
آگهی 13158049
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی شفیعی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره غیرموظف. - آقای محمد فلاح با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره غیرموظف. - آقای سیدناصر فاطمی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره غیر موظف. - آقای هانی بابازاده شیروان با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره غیر موظف. - آقای امیرعباس حسینی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 50 اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه در بند‌های 1 و 7 و 8 و 18 را به مدیرعامل تفویض نمود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/9/16
آگهی 13158062
آگهی تغییرات شرکت بهمن خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی شفیعی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره. - آقای محمد ضرابیان با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. - آقای غلامرضا رفیعی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مزدایدک به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند وامضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/8/29
آگهی 13124414
آگهی تغییرات شرکت نیرو محرکه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/8/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی شفیعی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنایع ریخته‌گری ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جایگزین آقای رضا شکوهی با کدملی وارد شوید برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/8/29
آگهی 13123772
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی عصر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/8/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی شفیعی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و امیرعباس حسینی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمد ضرابیان با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات مشروحه در بند‌های 1 و 7 و 8 و 13 ماده 40 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/8/29
آگهی 13120107
آگهی تغییرات شرکت ازمون جاده‌ای خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۲۳۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/7/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای سعید تاجیک کدملی وارد شوید به نمایندگی ازطرف شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای سیدکاوه توکلی طهران کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای مرتضی شفیعی کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره. آقای حسین فرزین سمائی کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره. آقای سید مرتضی هاشمی احمدی کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت آرتاویل تایر شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. مقرر گردید امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/8/17
آگهی 13104472
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مرتضی شفیعی به کد ملی وارد شوید به جای آقای غلامحسین احمدی فرد به نمایندگی از گروه بهمن به شناسه ملی وارد شوید برای باقی مانده دوره هیأت مدیره انتخاب گردید. - کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور شرکت از جمله چک، سفته و … با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر اوراق عادی مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/8/17
آگهی 13104475
آگهی تغییرات شرکت بهمن موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲
آگهی تغییرات شرکت بهمن موتور سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت 3939 و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مرتضی شفیعی با کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت مزدا یدک (سهامی عام) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علی پور ابراهیم آبادی با کد ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره غیر موظف.. شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمد ضرابیان به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره - شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا بابائی با کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره - شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای حمیدرضا داود زاده به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. - اختیارات مشروحه در بند‌های 1 و 7 و 8 و 18 ماده 51 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/8/17
آگهی 13104513
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا سپهوند با کدملی وارد شوید به جای ناصر شاه باز با کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت گروه بهمن به شناسه ملی وارد شوید به عنوان سمت عضوهیئت مدیره مهدی محمودی فراهانی با کدملی وارد شوید به جای مرتضی شفیعی با کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت مزدا یدک به شناسه ملی وارد شوید به عنوان سمت رئیس هیئت مدیره میرولی صفری با کدملی وارد شوید به جای حسن مرادی با کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران – ایدم به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره امیرفرشید امیرمکی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. اصغر خوش فهم با کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت کیامهستان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه آنها افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/8/4
آگهی 13056697
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا منجی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی 10102802996، آقای محمد ضرابیان با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی 10102803015، آقای مرتضی شفیعی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت فن پردازان بهمن به شناسه ملی 10102727560، آقای منصور پورزرین با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور به شناسه ملی 14004459721، آقای بیوک علیمرادلو با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی تجاری آذر آبادگان ماد پارت ارس به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 31/4/97 منصوب گردیدند. آقای حمیدرضا منجی با کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بیوک علیمرادلو با کد ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای منصور پورزرین با کد ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 31/4/97 منصوب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات مشروحه در بندهای نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت با اطلاع هیئت مدیره و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری از ماده 37 اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/17
آگهی 13051203
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر شاه باز با کدملی وارد شوید به جای آقای جعفر صالح با کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی شفیعی با کدملی وارد شوید به جای آقای مرتضی محمدی با کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت مزدا یدک (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای اصغر خوش فهم با کدملی وارد شوید به جای آقای رضا فرمنش با کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت کیامهستان (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان سمت عضو هیئت مدیره. آقای امیرفرشید امیرمکی به کدملی وارد شوید به جای آقای سیدناصر فاطمی با کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای حسن مرادی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران ایدم (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه آنها تبصره: انتصاب معاونین و مدیران با تایید هیئت مدیره انجام خواهد_شد. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/5/28
آگهی 12967467
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/5/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر شاه باز به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور با شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسن عموزاده به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی تجاری آذر آبادگان ماد پارت ارس با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای حمید رضا منجی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد ضرابیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا با شناسه ملی وارد شوید به سمت منشی هیئت مدیره آقای مرتضی شفیعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت فن پردازان بهمن با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیات مدیره اختیارات مشروحه در بندهای نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت با اطلاع هیئت مدیره و صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری از ماده 37 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بها دار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قرار دادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/4/31
آگهی 12913840
آگهی تغییرات شرکت ازمون جاده‌ای خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۲۳۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید تاجیک بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بشناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیات مدیره و سید ابوطالب سجادی جزی بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه بهمن بشناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیات مدیره و حسین فرزین سمائی بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو بشناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیات مدیره و سید مرتضی هاشمی احمدی بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت آرتاویل تایر بشناسه ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مرتضی شفیعی بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) بشناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اجرای مصوبات هیات مدیره و مجامع عمومی - تهیه و تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالیانه شرکت به هیات مدیره - تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالانه شرکت جهت ارائه به هیات مدیره - تعیین روش‌های اجرایی در چارچوب آیین نامه و مصوبات داخلی شرکت - تهیه و پیشنهاد تشکیلات کلان و تفضیلی شرکت به هیات مدیره - نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌های شرکت و انجام کلیه اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب مقررات عمومی و داخلی شرکت - تهیه و پیشنهاد گزارشات دوره‌ای در چارچوب مصوبات مجمع عمومی، هیات مدیره و مقررات داخلی شرکت - طراحی و استقرار ساختار کنترل‌های داخلی و سیستم حسابداری با کفایت جهت تحقق اهداف شرکت - اداره امور شرکت - نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق، دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی و … و سایر شرایط استخدام بر طبق اساسنامه شرکت و آیین نامه‌ها و مقررات و قوانین مربوطه - انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رساندن تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره و موارد دیگری که نتیجه و اعلان آن در جراید قانونا الزامی است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/2/27
آگهی 12786462
آگهی تغییرات شرکت مرکز تحقیقات ونواوری صنایع خودرو سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدعلی سیدابریشمی با کدملی وارد شوید به عنوان رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای ناصر آقامحمدی با کدملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای علیرضا مصدقی با کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره آقای همایون ریاحی چالشتری با کدملی وارد شوید به عنوان عضوموظف هیئت مدیره آقای فرهنگ ذبیحیان با کدملی وارد شوید به عنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای مرتضی شفیعی با کدملی وارد شوید به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای مسعود جابری با کدملی وارد شوید به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل طبق ماده 49 اساسنامه بدین ترتیب تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن مدیرعامل نسبت به پیشنهاد معاونین شرکت به هیئت مدیره اقدام نماید. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات. تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملی ات و معاملات مذکور در ماده 3 اساسنامه مطابق با آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل و یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتیار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هرمدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی با انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با ویا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره و یا بدون حق توکیل و توکیل در توکل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگر بجای او با و یا بدون حق توکیل در توکیل غیرولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد دعوی. جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن. تأمین مدت به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملی ات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارت و دوائر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک‌ها. تنظیم خلاصه صورت دارائی و فروش شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس‌های شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 328 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/10/29
آگهی 9384284
آگهی تغییرات شرکت ازمون جاده ای خودرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۲۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۲۳۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای مرتضی شفیعی ک م 0050092596به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا) ش م وارد شوید رئیس هیئت مدیره آقای سید ابوطالب سجادی ک م وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن ش م وارد شوید نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حسین فرزین سمایی ک م وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو ش م وارد شوید عضو هیئت مدیره وآقای سیدمرتضی هاشمی احمدی ک م وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت آرتاویل تایر ش م وارد شوید عضو هیئت مدیره وآقای سعید تاجیک ک م0421030461 به نمایندگی از طرف شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ش م وارد شوید عضو هیئت مدیره وآقای شهرام فرشاد ک م2121834850 خارج از اعضا به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و کلیه مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ931023364267336 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/10/10
آگهی 1733335
آگهی تغییرات شرکت مرکز تحقیقات ونواوری صنایع خودرو سایپا سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۱۰۰۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا مصدقی کدملی5069807919 به جای عباس زارعی به نمایندگی از شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید آقای داود جدید بناب ـ با کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای ناصر آقامحمدی ـ با کدملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره آقای علیرضا مصدقی ـ با کدملی5069807919 به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای همایون ریاحی چالشتری ـ با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره آقای فرهنگ ذبیحیان ـ با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره آقای مرتضی شفیعی ـ با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره آقای مسعود جابری ـ با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت، و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره مواردی از بندهای ماده 45 اساسنامه، به شرح ذیل را به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل در چارچوب اساسنامه شرکت و قانون تجارت تعیین و تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن.تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب.دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات.تعهد ظهر نویسی ـ قبولی ـ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 3 اساسنامه.مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل و یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی.اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن.به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتیار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هرمدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی با انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی با حق پژوهش ـ فرجام ـ مسالحه ـ تعیین وکیل ـ سازش ـ ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ـ تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با ویا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ـ تعیین وکیل برای دادرسی و غیره و یا بدون حق توکیل و توکیل در توکل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگر بجای او با و یا بدون حق توکیل در توکیل غیر ولو کراراً ـ تعیین مصدق و کارشناس اقرار خـواه در مـاهیت دعوی و خـواه بـه امـری کـه کاملاً قاطع دعوی باشد ـ دعوی خسارت استرداد دعوی ـ جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ـ اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ـ تأمین مدت به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ـ اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ـ درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارت و دوائر ثبت اسناد.تعیین میزان استهلاک ها.تنظیم خلاصه صورت دارائی و فروش شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس های شرکت.تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت.پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 328 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت.پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
پ930923932906582  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/7/20
آگهی 1636056
آگهی تغییرات شرکت مرکز تحقیقات ونواوری صنایع خودرو سایپا سهامی خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۰۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود جدید بناب با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا ش م وارد شوید به عنوان رئیس و عضو غیرموظف هیأت مدیره آقای ناصر آقامحمدی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تولید رینگ سایپا ش م وارد شوید به عنوان نایب رئیس و عضو غیرموظف هیأت مدیره آقای عباس زارعی هنزکی با کد ملی0492946310 به نمایندگی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا ش م 10101160229به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره آقای همایون ریاحی چالشتری با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپاش م 1101017663به عنوان عضوموظف هیأت مدیره آقای فرهنگ ذبیحیان با کد ملی 0039429849به نمایندگی شرکت شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکارش م وارد شوید به عنوان عضو موظف هیأت مدیره آقای مرتضی شفیعی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا ش م وارد شوید به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره آقای مسعود جابری با کد ملی 0050204671به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک ش م 10101336827به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت، و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره مواردی از بندهای ماده 45 اساسنامه، به شرح ذیل را به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات. تعهد ظهر نویسی ـ قبولی ـ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 3 اساسنامه. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل و یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتیار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هرمدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی با انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی با حق پژوهش ـ فرجام ـ مسالحه ـ تعیین وکیل ـ سازش ـ ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ـ تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با ویا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ـ تعیین وکیل برای دادرسی و غیره و یا بدون حق توکیل و توکیل در توکل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگر بجای او با و یا بدون حق توکیل در توکیل غیرولو کراراً ـ تعیین مصدق و کارشناس اقرار خـواه در مـاهیت دعوی و خـواه بـه امـری کـه کاملاً قاطع دعوی باشد ـ دعوی خسارت استرداد دعوی ـ جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ـ اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ـ تأمین مدت به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ـ اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ـ درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارت و دوائر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک ها. تنظیم خلاصه صورت دارائی و فروش شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس های شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 328 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
پ930706382341574 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/4/16
آگهی 1509753
آگهی تغییرات شرکت مرکز تحقیقات و نواوری صنایع خودرو سایپا سهامی‌خاص شماره ثبت ۱۰۰۳۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/09/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی داود جدید بناب به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره
شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی ناصر آقا محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی عباس زارعی هنز کی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت مهندسی مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی همایون ریا حی چالشتر ی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیو ان ابتکاری به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی فرهنگ ذبیحیا ن به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره
شرکت بازرگانی خودرو سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی مرتضی شفیعی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره
شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی مسعود جابری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 01/03/1393 انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پ1845582 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/4/10
آگهی 1502616
آگهی تغییرات شرکت آزمون جاده‌ای خودرو شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۱۲۸۰۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۲۳۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت ایران خودرو بشناسه ملی وارد شوید به نمایندگی حسین فرزین سما ئی با کدملی وارد شوید بجای فرید ترابی به عنوان عضو هیأت مدیره ـ شرکت سایپا بشناسه ملی وارد شوید به نمایندگی مرتضی شفیعی با کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیأت مدیره ـ شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی ابراهیم پور رمضان با کدملی وارد شوید بجای علی پاکدامن به عنوان عضو هیأت مدیره ـ شرکت گروه بهمن بشناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سید ابو طالب سجادی جز ی با کدملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره ـ شرکت آر تا و یل تا یر به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سید مرتضی هاشمی احمدی با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای شهرام فرشاد با کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1843222 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/7/22
آگهی 1177703
آگهی تغییرات شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۰۳۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 8/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سعید مدنی با کدملی به شماره وارد شوید نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای ناصر آقامحمدی با کدملی به شماره وارد شوید نماینده شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای عباس زارعی هنزکی با کدملی به شماره وارد شوید نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و آقای همایون ریاحی چالشتری با کدملی وارد شوید نماینده شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای فرهنگ ذبیحیان با کدملی به شماره وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای مهندس مرتضی شفیعی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت مهندسی و بازرگانی خودرو سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای مسعود جابری با کدملی به شماره وارد شوید نماینده شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
اسناد تعهدآور با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، دارای اعتبار میباشد.
اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای 1ـ2 ـ 4ـ 6ـ 7ـ9 ـ 11ـ 12ـ13ـ18ـ19 ماده چهل و پنجم اساسنامه، به مدیرعامل تفویض گردید.
پ1704675 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/14
آگهی 954908
آگهی تصمیمات شرکت آزمون جاده ای خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۲۳۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/3/91 و هیئت مدیره 17/7/91 شرکت مزبور که در تاریخ 12/4/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی فرید ترابی به ش ملی وارد شوید و شرکت سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی مرتضی شفیعی به ش ملی وارد شوید و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی پاکدامن به ش ملی وارد شوید و شرکت گروه بهمن به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سیدابوطالب سجادی جزی به ش ملی وارد شوید و شرکت آرتاویل تایر به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سیدمرتضی هاشمی احمدی به ش ملی وارد شوید انتخاب گردیدند که مرتضی شفیعی به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدابوطالب سجادی جزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی پاکدامن به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ18279000011109145305 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/7/26
آگهی 745142
آگهی تصمیمات شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروساپیا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۰۳۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 9/5/91 شرکت مزبور که در تاریخ 29/6/91 واصل گردید: نعمت اله پوستین دوز به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و جمشید کاظمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و عباس زارعی هنزکی به کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و همایون ریاحی چالشتری به کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی وارد شوید و مرتضی شفیعی به کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت مهندسی و بازرگانی خودرو سایپا به شناسه ملی وارد شوید و ناصر آقامحمدی به کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید و بنمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید و احمد رجبی به کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء اسناد تعهدآور تا مبلغ 000/000/100 ریال با دو امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی یدالله قوانلو به کد ملی وارد شوید و مبالغ بالاتر با دو امضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه تعیین گردید.
پ18279000011106493943 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/7/23
آگهی 9997871
آگهی تغییرات شرکت آزمون جاده‌ ای خودرو سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۲۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۲۳۵۳
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 24/5/90 مهدی ترقی‌جاه به ش‌ملی وارد شوید به جای امیرحسین قناتی به نمایندگی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به شناسه‌ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و مرتضی شفیعی به ش‌ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید ابوطالب سجادی به ش‌ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علی پاکدامن به ش‌ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سید مرتضی هاشمی‌احمدی به ش‌ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین‌ گردیدند. امضاء اسناد تعهدآور و چکهای شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/8/23
آگهی 9610954
آگهی تصمیمات شرکت آزمون جاده‌ای خودرو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۲۸۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۲۳۵۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ24/7/89 شرکت مزبور که در تاریخ28/7/89 واصل گردید: امیرحسین قناتی به شماره ملی0532916794 به نمایندگی از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران‌ـ سید ابوطالب سجادی‌جزی به شماره ملی1287605771 به نمایندگی از گروه بهمن‌ـ مرتضی شفیعی به شماره ملی0050092596 به نمایندگی از شرکت سایپا‌ـ مرتضی هاشمی‌احمدی به شماره ملی0045216614 به نمایندگی از شرکت آرتا ویل تایر‌ـ علی پاکدامن به شماره ملی0056246031 به نمایندگی از شرکت ایران خودرو تعیین شدند که امیرحسین قناتی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید ابوطالب سجادی‌جزی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی پاکدامن بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/7/26
آگهی 11979992
آگهی تصمیمات شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو ساپیا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۰۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 9/5/91 شرکت مزبور که در تاریخ 29/6/91 واصل گردید: نعمت‌اله پوستین‌دوز به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و جمشید کاظمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و عباس زارعی‌هنزکی به کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و همایون ریاحی‌چالشتری به کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی وارد شوید و مرتضی شفیعی به کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت مهندسی و بازرگانی خودرو سایپا به شناسه ملی وارد شوید و ناصر آقامحمدی به کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید و بنمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید و احمد رجبی به کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. امضاء اسناد تعهدآور تا مبلغ 000/000/100 ریال با دو امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی یدالله قوانلو به کد ملی وارد شوید و مبالغ بالاتر با دو امضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/14
آگهی 12017102
آگهی تصمیمات شرکت آزمون جاده ای خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۲۳۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/3/91 و هیئت‌مدیره 17/7/91 شرکت مزبور که در تاریخ 12/4/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی فرید ترابی به ش ملی وارد شوید و شرکت سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی مرتضی شفیعی به ش ملی وارد شوید و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی پاکدامن به ش ملی وارد شوید و شرکت گروه بهمن به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سیدابوطالب سجادی‌جزی به ش ملی وارد شوید و شرکت آرتاویل تایر به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سیدمرتضی هاشمی‌احمدی به ش ملی وارد شوید انتخاب گردیدند که مرتضی شفیعی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدابوطالب سجادی‌جزی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی پاکدامن به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/1/25
آگهی 11584256
آگهی تصمیمات شرکت رنو پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۲۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۱۹۳۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 18/11/89 مرتضی شفیعی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سایپا به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید. جمشید ایمانی به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع خودرو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و پیمان کارگرکرمانشاه به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi