تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

خانم پروانه مافی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
پروانه مافی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  004749xxxx
 • صادره از  تهران مرکزی
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  4
متولد 1336 در تهران
سمت(ها):
 • فرماندار
 • مدیر اجرایی کمیسیون اقتصاد کلاندبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظاممشاور وزیر آموزش و پرورش

تحصیلات:
 • دانشجوی دکتری مدیریت A.B.D(مدیریت حرفه ای کسب و کار)
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز اسلامشهر/تهران/ری/شمیرانات
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس اول کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1398/10/4
آگهی 14877630
آگهی تغییرات پویندگان مهر رهام مبین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 47367 و شناسه ملی 14008384122
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم پروانه مافی کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 150.000 ریال به صندوق موسسه، در گروه شرکا موسسه وارد شدند. ـ آقای ابوالفضل حسنعلی کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 150.000 ریال به صندوق موسسه، در گروه شرکا موسسه وارد شدند. ـ آقای فریدون عصار پور کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 140.000 ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ 150.000 ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه اولیه شرکت از مبلغ 1.000.000 ریال به مبلغ 1.450.000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح گردید. لیست شرکا پس از ورود شریک و افزایش سرمایه: 1ـ خانم زهره مافی کدملی وارد شوید دارنده 990.000 ریال سهم الشرکه 2 ـ آقای فریدون عصار پور کدملی وارد شوید دارنده 150.000 ریال سهم الشرکه 3 ـ آقای ابوالفضل حسنعلی کدملی وارد شوید دارنده 150.000 ریال سهم الشرکه 4 ـ خانم پروانه مافی کدملی وارد شوید دارنده 150.000 ریال سهم الشرکه پ980811638179708  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/10/4
آگهی 14877662
آگهی تغییرات پویندگان مهر رهام مبین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 47367 و شناسه ملی 14008384122
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره و سمت آنها برای مدت نامحدود به شرح ذیل می باشد: ـ آقای فریدون عصار پور کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ خانم زهره مافی کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ـ ابوالفضل حسنعلی کدملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره ـ خانم پروانه مافی کدملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه ازقبیل: چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980811954642244  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/10/4
آگهی 14877675
آگهی تغییرات پویندگان مهر رهام مبین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 47367 و شناسه ملی 14008384122
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم زهره مافی کدملی وارد شوید با دریافت مبلغ 440.000 ریال از صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ 550.000 ریال کاهش دادند. در نتیجه سرمایه اولیه موسسه از مبلغ 1.450.000 ریال به مبلغ 1.000.000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سهم الشرکه و کاهش سرمایه: 1ـ خانم زهره مافی کدملی وارد شوید دارنده 550.000 ریال سهم الشرکه 2 ـ آقای فریدون عصار پور کدملی وارد شوید دارنده 150.000 ریال سهم الشرکه 3 ـ آقای ابوالفضل حسنعلی کدملی وارد شوید دارنده 150.000 ریال سهم الشرکه 4 ـ خانم پروانه مافی کدملی وارد شوید دارنده 150.000 ریال سهم الشرکه ـ تعداد اعضا هیئت مدیره از 2 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. موارد:احداث و ایجاد و برگزاری دوره های پیش دبستان و ابتدایی استثنایی در تمام زمینه ها و بویژه آموزش کودکان اتیسم درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم الحاق شدوماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد پ980811775595343  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/11/3
آگهی 13241268
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری زنان کار آفرین توانمند ابتکار در تاریخ 15/10/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ترویج و توسعه کارآفرینی برای دختران و زنان کشورترویج و توسعه کارآفرینی برای دختران و زنان کشورکمک به بهبود و اصلاح سیاست‌های حمایتی از زنان کارآفرین نهادینه ساختن فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای و ترویجی در زمینه کارآفرینی زنان فراهم ساختن زمینه لازم برای پرورش ایده‌های خلاق دختران و زنان در ورود به عرصه کارآفرینی کمک به سامان دهی فعالیت‌های مرتبط با کارآفرینی زنان کمک به پیوند منطقی و متناسب میان کارآفرینان و دولت و بانک‌ها و سایر ذی نفعان معرفی بانوان کارآفرین برای نسل دختران جوان کشور ارائه طرح‌های پژوهشی مرتبط با کارآفرینی در دانشگاهها ایجاد قطب کارآفرینی زنان به منظور یگپارچه سازی فعالیت‌های کارآفرینانه بانوان در کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، ابتدای بزرگراه ارتش، شهرک دانشگاه، کوچه شهید حلوایی، پلاک 61 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: ندارد اولین مدیران: خانم پردیس عامری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار خانم فریده حمیدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم کبرا روشن فکر به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم لیلا فلاحتی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره خانم زهرا احمدی پور به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره خانم اشرف السادات موسوی لر به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل خانم پروانه مافی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل بمدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضائ کلیه اوراق و اسناد بها دار موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد‌های مالی و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر موسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه خانم مریم السادات میر کاظمی تفرشی کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و خانم عادله قدسی زاده کدملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. بموجب نامه شماره 6521/22/ د مورخ 17/7/95 وزارت کشور آگهی گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi