رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای داود شاددل

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
داود شاددل
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    004626xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  8
  • آگهی‌ها  12
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   8

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  12
تاریخ
متن آگهی
1400/8/11
آگهی 16121925
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 538763 و شناسه ملی 14008202774
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عادل نژاد سلیم به شماره ملی1465623876 با نمایندگی از شرکت فسفات کارون به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رییس هیات مدیره ، آقای داود شاددل به شماره ملی وارد شوید با نمایندگی از شرکت پتروشیمی آرش به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای مرتضی عزیزی به شماره ملی1286789028 به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/8/8
آگهی 16106743
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 302496 و شناسه ملی 10103389006
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/11/1399 و مجوز شماره 90172/122 مورخ 28/6/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد وحید دستجردی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان تأمین پارس(سهامی خاص) بسمت رییس هیأت مدیره - آقای رحیم اسماعیلی دانا به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر(سهامی خاص) بسمت نایب رییس هیأت مدیره - آقای داود شاددل به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش(سهامی خاص) بسمت عضو هیأت مدیره - آقای احد نظری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر(سهامی خاص) بسمت عضو هیأت مدیره - آقای وحید محمودی به کدملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام) (1953/1/ص/99 مورخ 04/11/1399) بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل - کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. - برخی از اختیارات هیأت مدیره طبق ماده 41 اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 1. قسمتی از بند 5: شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران 2. بند 7: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر 3. بند 8: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 4. قسمتی از بند 10: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن درمورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد. 5. بند 13: تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر 6. بند 15: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری به شرح بند 15 ماده 41 اساسنامه 7. بند 16: تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/6/30
آگهی 16030007
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارون (سهامی خاص ) به شماره ثبت 3362 و شناسه ملی 10100668066
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارون (سهامی خاص ) به شماره ثبت 3362 و شناسه ملی وارد شوید به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 22/01/1400 شرکت واصله به تاریخ17/05/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1-شرکت پتروشیمی آرش به شناسه ملی وارد شوید ، شرکت گروه گسترش ساختمانی پارسیان به شناسه ملی 1400932262، صنایع شیمیایی پارسیان به شناسه ملی 14008202774، شرکت پتاس ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید و آقای محمد رضا عزیزی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضاء هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. 2- آقای محمد رضا طارمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنایع شیمیایی پارسیان به سمت رییس هییت مدیره، آقای سید محمد اصغری برمایی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پتروشیمی آرش به سمت نایب رییس هییت مدیره ، آقای محمد رضا عزیزی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای عادل نژاد سلیم به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پتاس ایرانیان و آقای داود شاددل به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه گسترش ساختمانی پارسیان به سمت اعضاء هییت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل ویکی از اعضاء هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/11/2
آگهی 15613580
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 302496 و شناسه ملی 10103389006
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1398 و نامه شماره 76393/122 مورخ 8/10/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد وحید دستجردی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره آقای رحیم اسماعیلی دانا کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره آقای داود شاددل کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای احد نظری کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسین شهریاری مرغچوییه کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. برخی از اختیارات مدیرعامل طبق ماده 41 اساسنامه شرکت به شرح ذیل میباشد: قسمتی از بند 5: شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران بند 7: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر بند 8: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت قسمتی از بند 10: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن درمورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد. بند 13: تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر بند 15: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری به شرح بند 15 ماده 41 اساسنامه بند 16: تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه آقای قاسم منظری توکلی کد ملی وارد شوید به سمت دبیر هیأت مدیره به مدت یکسال انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 15458931
آگهی تغییرات شرکت توسعه نفت و گاز آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 267175 و شناسه ملی 10103837816
آگهی تغییرات شرکت توسعه نفت و گاز آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد صادق فاضلی به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان باشناسه ملی وارد شوید -داود شاددل به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان با شناسه ملی وارد شوید -حسین آقایی تبریزی به نمایندگی از شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان با شناسه ملی وارد شوید -محمد رضا میراحمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان با شناسه ملی وارد شوید - رضا امیری به نمایندگی از شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش به شناسه ملی وارد شوید وبشرح سمتهای ذیل تعیین گردیدند: محمد رضا میراحمدی رییس غیر موظف هیات مدیره باکدملی وارد شوید -حسین آقایی تبریزی نایب رییس غیر موظف هیات مدیره باکدملی وارد شوید - محمد صادق فاضلی عضو هیات مدیره و مدیرعامل باکدملی وارد شوید - رضا امیری عضو غیر موظف هیات مدیره باکدملی وارد شوید - داود شاددل عضو غیر موظف هیات مدیره با کدملی 0046262431 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک و سفته ، قراردادها و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. برخی از اختیارات هیات مدیره وفق مفاد اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 1. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. 2. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. 3. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات. 4. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود و متفرعات. 5. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین‌آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد در چارچوب آیین نامه معاملات 6. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. 7. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. 8. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار‌خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. 9. تعیین میزان استهلاک‌ها. 10. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. 11. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/6/4
آگهی 15361995
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاه ستاره سبز سیراف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 410127 و شناسه ملی 10320606842
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاه ستاره سبز سیراف سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عادل نژاد سلیم به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره علی فضلیانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره محمد شاکری حسین آباد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره داود شاددل به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره حسن تقوی گنجی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک و سفته ، قراردادها و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد برخی از اختیارات مدیرعامل طبق ماده 41 اساسنامه شرکت به شرح ذیل میباشد: بند 10: دریافت مطالبات شرکت بند 18: تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/6/17
آگهی 14780454
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع سلیم گستر شاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۵۰۹۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت به استان تهران ـ منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله سعادت آباد ، خیابان سعادت آباد ، خیابان پورزند (هفتم) ، پلاک ـ 25 ، طبقه پنجم ، واحد 18 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ـ آقای امیر حسین اشرف زاده برنج آباد به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای داود شادل به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره ـ سرکار خانم پونه عیسی زاده خیاو به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد مهدی شاددل به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل0 خارج از هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته ، قراردادها و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پ980609292627101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/15
آگهی 14693886
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه صنایع سلیم گستر شاد درتاریخ 17/04/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : طراحی ، محاسبه ، مهندسی ، نظارت مهندسی ، خرید و اجرای کلیه پروژه‌ها اعم از نفت ، گاز ، پتروشیمی ، پالایشگاهی ، تأسیساتی ، ساختمانی ، ابنیه/ امکان سنجی مهندسی ، اقتصادی و اجرای پروژه‌ها پایین دستی تأسیسات زیر بنایی و اسکله ها/تولید مواد دستیابی ، پتروشیمی و پالایشی و پلیمرها و حلالها و سایر مشتقات حاصل از نفت و گاز و میعانات گازی . انجام موضوع فعالیتهای شرکت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری موضوع فعالیت شرکت اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات کالاها و خدمات بازرگانی انتقال تکنولوژی و دانش فنی موضوع فعالیت شرکت از خارج به داخل کشور مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی صنعتی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از آنها ( حقیقی و حقوقی ) و اعطای نمایندگی به آنها/ ایجاد نمایندگی در داخل و خارج کشور و تاسیس شعبه و شرکت وابسته/ خرید و واردات تأسیسات و تجهیزات و ماشین آلات و اقلام مورد نیاز برای اجرای طرحها و پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی ارتباط با مراکز تولیدی ، صنعتی ، دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی و انجام هر گونه فعالیت تجاری ، مهندسی ، مدیریتی و تولیدی که برای حصول به اهداف شرکت مورد نیاز باشد . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، نظامی گنجوی ، خیابان شهید دکتر عباسپور ، خیابان شاهین ، پلاک 13 ، طبقه همکف کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی تعداد وارد شوید سهم آن بانام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 37/98/1026 مورخ 02/04/1398 نزد بانک پارسیان شعبه ظفر با کد 1026 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای داود شاددل به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم پونه عیسی زاده خیاو به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای امیرحسین اشرف زاده برنج آباد به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته ، قراردادها و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدجعفر علوی معلم به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای قاسم منظری توکلی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/1/26
آگهی 14551437
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/10/1397 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 26/12/97 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به استعفای آقای داود شاددل با کدملی وارد شوید از نمایندگی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ( سهامی عام ) ، آقای حسین شهریاری مرغچوئیه با کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت گروه گسترش نفت وگاز پارسیان ( سهامی عام ) و همچنین با استعفای آقای علی پاکدامن به کدملی وارد شوید از نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان ( سهامی عام ) ، خانم فروغ رحیمی موگوئی با کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان ( سهامی عام ) برای مدت باقیمانده دوره معرفی گردیدند . شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ( سهامی عام ) با شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسین شهریاری مرغچوئیه با کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ( سهامی خاص ) با شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حیدر شمسی با کدملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان زنجان ( سهامی عام ) با شماره ثبت 6628 وشناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای صادق وقفی محبی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان ( سهامی خاص ) با شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای غلامرضا باقری دیزج با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان ( سهامی عام ) با شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید با نمایندگی خانم فروغ رحیمی موگوئی با کدملی وارد شوید با عنوان عضو هیات مدیره آقای غلامرضا باقری دیزج با کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده دوره انتخاب شدند . کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور ( بجز چک‌ها ) شرکت با ارزش معاملات بالای متوسط با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد_بود . کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور ( بجز چک‌ها ) شرکت با ارزش معاملات متوسط و پائین‌تر با امضای مدیرعامل و رئیس دستگاه مرتبط معتبر خواهد_بود . کلیه چک‌های شرکت با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی آقای جواد محمد باقرزاده با کدملی وارد شوید و در غیاب مدیرعامل با امضای معاونت عملیات آقای علیرضا آقابگلو با کدملی وارد شوید معتبر خواهد_بود . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/9/12
آگهی 14319254
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/05/1397 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 29/07/97 سازمان خصوصی سازی و مجوز 40889,122 مورخ 13/08/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود شاددل با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره، علی پاکدامن با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، حیدر شمسی با کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و صادق وقفی محبی با کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان بعنوان عضو هیئت مدیره و غلامرضا باقری دیزج با کدملی وارد شوید به نمایندگی از خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای علیرضا آقابگلو با کدملی وارد شوید بعنوان معاونت عملیات و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضای جواد محمد باقرزاده با کدملی وارد شوید بعنوان مدیر امور مالی متفقاً و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا با امضای علیرضا آقابگلو بعنوان معاونت عملیات همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. داود شاددل نماینده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان علی پاکدامن نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان حیدر شمسی نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران صادق وقفی محبی نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان غلامرضا باقری دیزج نماینده شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان اختیارات هیئت مدیره به استناد ماده 37 اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 1 ـ افتتاح حساب بنام شرکت و استفاده از آن به نام شرکت در نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وفق مقررات جاری شرکت. 2 ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 3 ـ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. 4 ـ انعقاد قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده دو اساسنامه در سقف اختیارات مشخص شده در آیین نامه معاملات شرکت. 5 ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی شرکت پس از تائید هیئت مدیره. 6 ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه جهت ارائه به بورس و ارائه صورت های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس قانونی شرکت پس از تائید هیئت مدیره. 7 ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. 8 ـ مدیرعامل مجری کلیه مصوبات هیئت مدیره می باشد.
ش970827304915956 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/29
آگهی 13656601
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داوود شاددل به کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره علی پاکدامن با کدملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. مسئولیت و اختیارات آقای غلامرضا باقری دیزج به عنوان مدیرعامل (خارج از سهامداران) به قوت خود باقی است. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهداور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مجید بالانشین کردان بعنوان قائم مقام مدیرعامل ودر غیاب اعضای هیات مدیره با امضای جواد محمد باقرزاده بعنوان مدیر امور مالی متفقا و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا با امضای مجید بالانشین کردان بعنوان قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبارخواهد بود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/3/25
آگهی 1473052
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۱۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/5/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
به موجب احکام صادره و به استناد ذیل ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/12/1391 بیژن نامدار زنگنه شماره ملی وارد شوید رئیس هیئت مدیره و آقای عباس شعری مقدم بشماره ملی وارد شوید نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد حسن پیوندی ثانی بشماره ملی وارد شوید عضو هیئت مدیره و آقای داود شاددل بشماره ملی وارد شوید عضو هیئت مدیره و آقای عبدالحسین بیات بشماره وارد شوید عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پ1833504 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi