رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای محمد رضا علی نوری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمد رضا علی نوری
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    004516xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  5
  • آگهی‌ها  11
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   5

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  11
تاریخ
متن آگهی
1399/3/27
آگهی 15254651
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 403717 و شناسه ملی 10320548447
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سامی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره، آقای شعبان مرادی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مصطفی زه تابیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل، آقای امیررضا خسروی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا علی نوری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند. قسمتی از اختیارات ماده 40 اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات خصوصی و عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات پولی و مالی معتبر. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود و متفرعات مربوط به آن. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها. ـ تحصیل اعتبار و تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و موسسات پولی و مالی معتبر داخلی و خارجی. ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ تعیین میزان استهلاک اموال منقول و غیر منقول. ـ تنظیم صورت های مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیابت مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ990325571329448 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/9
آگهی 14721725
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 14/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید : آقای مرتضی سامی به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای شعبان مرادی یگان محله به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران ( مپسا ) به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا صدری اصفهانی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا علی نوری به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سید محمد حسینی بهشتیان به کد ملی وارد شوید خارج از هیأت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دوعضو از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . هیأت مدیره افزون بر اختیارات مصرح در ماده 44 اساسنامه شرکت ، اختیارات مندرج در بندهای 1 ، 6 ، 7 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، و موضوع ماده 40 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/2/2
آگهی 13975802
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به نمایند گی آقای مرتضی سامی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای شعبان مرادی یگان محله به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مصطفی امیدقائمی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا صدری اصفهانی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا علی نوری به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد حسینی بهشتیان به کد مکلی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت کمافی السابق با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک دوعضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/2/7
آگهی 13393398
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی سامی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت ریاست هیئت مدیره مهدی راعی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد رضا علی نوری به کدملی وارد شوید به عنوان به نماینده شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شعبان مرادی یگان محله به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره مصطفی امید قایمی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عباس نظربیگی به کدملی وارد شوید خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/11/14
آگهی 12615499
آگهی تغییرات شرکت عمراني و ساختماني مسكن سازان كرمان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/05/1394 1 ـ تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره ـ شهرداری کرمان به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی 14002736620به نمایندگی آقای علی بابائی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدجواد وکیلی باکدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای صالح نقی پور با شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران به شماره ثبت 3395 و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده با شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی 10100687843به نمایندگی آقای محمدرضا علی نوری با شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدرضا قربی با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. 2 ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء خواهد بود. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل خواهد بود.
ش941030122703769  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/11
آگهی 12252242
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین کاظمی کلشتری بجای آقای مسعود رضا شاکری بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) تعیین گردید سپس آقای حسین فاتح به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام ) به شماره ثبت212 و شناسه ملی10480015652 بعنوان رئیس هیات مدیره آقای حسین کاظمی کلشتری به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) به شماره ثبت151394 و شناسه ملی10101942066 بعنوان مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره آقای رحیم اردلان به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام ) به شماره ثبت263 و شناسه ملی10220016318 بعنوان نائب رییس هیات مدیره . آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین ( سهامی عام ) به شماره ثبت46491 و شناسه ملی10100917154 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره . آقای محمد رضا علی نوری به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبت23313 و شناسه ملی10100687843 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت . اجرای مصوبات هیات مدیره . نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب . تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب . عزل و نصب کلیه کارکنان،ماموران ومشاوران شرکت بجز معاونین ومدیران بلا فصل که با پیشنهاد مدیر عامل وتصویب هیات مدیره صورت می پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب هیات مدیره . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات . تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه ، لوازم یدکی ، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی شرکت حداکثر تا مبلغ 800 میلیون ریال و در مورد خرید های خارجی حداکثر معادل 40 هزار یورو برای هر سفارش و یا هر قلم جنس ( طبق آئین نامه معاملات شرکت ) . مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها ، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری . اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیر قضائی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هیات مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی ) پس از انقضای سال مالی و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت اخذ تصمیم طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره. انتشار آگهی های شرکت .
ش940403731980381 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/11
آگهی 12252244
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مختار اصغری بجای آقای رحیم اردلان بعنوان نماینده شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام ) تعیین گردید سپس آقای حسین فاتح به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت212 و شناسه ملی10480015652 بعنوان رئیس هیات مدیره آقای حسین کاظمی کلشتری به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت151394 و شناسه ملی10101942066 بعنوان مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره آقای محمد رضا علی نوری به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبت23313 و شناسه ملی10100687843 بعنوان نائب رییس هیات مدیره . آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبت46491 و شناسه ملی10100917154 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره . آقای مختار اصغری به کد ملی 1501593005به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت263 و شناسه ملی10220016318 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت . اجرای مصوبات هیات مدیره . نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب . تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب . عزل و نصب کلیه کارکنان،ماموران ومشاوران شرکت بجز معاونین ومدیران بلا فصل که با پیشنهاد مدیر عامل وتصویب هیات مدیره صورت می پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب هیات مدیره . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات . تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه ، لوازم یدکی ، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی شرکت حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال و در مورد خرید های خارجی حداکثر معادل 40 هزار یورو برای هر سفارش و یا هر قلم جنس ( طبق آئین نامه معاملات شرکت ) . مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها ، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری . اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیر قضائی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هیات مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی ) پس از انقضای سال مالی و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت اخذ تصمیم . طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره. انتشار آگهی های شرکت .
ش940403825908708 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/14
آگهی 12227615
آگهی تغییرات شرکت مهر بانژ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۱۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۷۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی غلامرضا مثنوی بشماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مسکن ارقام آریا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمدرضا علی نوری بشماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی حسین محسنی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اواراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ طراحی و تدوین و پیشنهاد آیین نامه های مورد نیاز شرکت به هیئت مدیره ـ ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت در تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه حق الوکاله آنان و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ـ تنظیم و تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مزبور ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و شرکت در مناقصات و مزایدات و غیره که جزء موضوع شرکت باشد. بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها ـ تحصیل اعتبار بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد ـ شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت و همچینین اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه اعطای مهلت پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ـ تعیین میزان استهلاک ها ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ قبول نمایندگی از شرکتها و موسسات خارجی و انجام هر گونه امور محوله از طرف موسسات مزبور و یا توسط آنها ـ تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی
پ940326278186355  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/3/11
آگهی 1589681
آگهی تغییرات شرکت مهر بانژ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۷۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/1/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا علی نوری ش م وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت شرکت مسکن ارقام آریا ش م وارد شوید و آقای غلامرضا مثنوی ش م وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن ش م وارد شوید و آقای محمود قهاری ش م وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا ش م وارد شوید برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل، چک، سفته، بروات، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی.
پ1824264 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/8/1
آگهی 1186124
آگهی تصمیم
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه 31/6/92 شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان به شماره ثبت 39 و شناسه ملی وارد شوید آقایان رحیم همدانی به شماره ملی وارد شوید با نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) بجای مرتضی لطفی برای باقیمانده دوره عضویت و محمدرضا علی نوری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن بجای فرشید معصومی برای باقیمانده دوره عضویت انتخاب و از جهت امضای ذیل ثبت در مورخه 14/7/92 تکمیل گردید.
ش1710237 اداره ثبت اسناد و املاک شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/3/25
آگهی 11035779
آگهی تصمیمات موسسه فرهنگی هنری فرانگر سبز ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۸۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۹۹۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 21/9/89 محمدرضا علی‌نوری به ش ملی وارد شوید و نرگس نادری به ش ملی وارد شوید هر کدام با دریافت کلیه سهم‌الشرکه خود به مبلغ 000/500 ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید و هیچگونه حق و سمتی در موسسه ندارند. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/2 ریال به مبلغ 000/500/1 ریال کاهش یافت و ماده 7 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi