سعید باستانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سعید باستانی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  070090xxxx
 • صادره از  تربت حیدریه
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1350 در تربت حیدریه
سمت(ها):
 • عضو هیأت علمی دانشگاه

تحصیلات:
 • دکتری مهندسی پلیمر
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز تربت حیدریه/مه ولات
کمیسیون‌ها
 • سخنگوکمیسیون صنایع و معادن در سال دوم
 • سخنگوکمیسیون صنایع و معادن در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1394/1/26
آگهی 12098355
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن علمی فناوری چاپ ایران درتاریخ 16/01/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علوم وفناوری ها، فرآیندها و کاربردهای نوین چاپ و سایر مراحل، بخش ها و حوزه های مرتبط با صنعت چاپ سر و کار دارند، همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی، بازنگری، برنامه ریزی، اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور اموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن، ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز، ارائه خدمات اموزشی وپژوهشی و فنی، برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، انتشار کتب و نشریات علمی. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان دماوند بعد از خیابان شهید منتظری کوچه ایران پلاک 5 کدپستی1711734193 سرمایه موسسه: فاقد سرمایه می باشد. اولین مدیران موسسه: محمد بیطرفان به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید ـ حسین کرمانیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید ـ حسین پرستش به سمت خزانه دار به شماره ملی وارد شوید ـ سید بدرالدین احمدی به سمت عضو هیئت مدیره و عضو اصلی به شماره ملی وارد شوید ـ سعید مهدوی فیض آبادی به سمت عضو هیئت مدیره و عضو اصلی به شماره ملی وارد شوید ـ علی اکبر یوسفی به سمت عضو هیئت مدیره و عضو اصلی به شماره ملی وارد شوید ـ یحیی همزه به سمت عضو هیئت مدیره و عضو اصلی به شماره ملی وارد شوید ـ سعید باستانی به شماره ملی وارد شوید و حمید صنیعی پور به شماره ملی وارد شوید و سید رحمان جعفری پطرودی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 3سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای آقای محمد بیطرفان رئیس هیئت مدیره (رئیس انجمن) یا آقای دکتر حسین کرمانیان نایب رئیس انجمن و آقای دکتر حسین پرستش خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رییس هیئت مدیره یا نایب رئیس انجمن معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: الهه امیریان به شماره ملی وارد شوید و محمد مهدی اخوی یان به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی ـ محمد رضا نامداری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند.
پ940116700587137 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi