سیدکمال الدین شهریاری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سیدکمال الدین شهریاری
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  004326xxxx
 • صادره از  تهران مرکزی
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  5
متولد 1331 در تهران
سمت(ها):
 • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 • معاون وزیر مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و داراییعضو هیأت مدیره بانک مسکن

تحصیلات:
 • دکتری شهرسازی
 • کارشناسی ارشد مهندسی معماری
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان بوشهر مرکز دشتی و تنگستان
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون عمران در سال اول

نماینده دوره سوم مجلس شورای اسلامی از استان بوشهر مرکز دشتی و تنگستان
نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از استان بوشهر مرکز دشتی و تنگستان

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  5
تاریخ
متن آگهی
-
آگهی 14004684
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدکمال الدین شهریاری کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی فلاحی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی 10101236571به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر حاج یاسینی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهرام کوشائی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبر میرشفیعی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی 10103071763به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبرمیرشفیعی کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاهای مجاز شرکت: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می باشد: 1)نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره. 2)دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره. 3)افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری 4)عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره. 5)تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیئت مدیره. 6)درخواست تسهیلات مالی از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز. 7)تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هرسال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره. 8)جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. 9) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه ها و.... اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد.
پ970209823726246  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/2/16
آگهی 14043423
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدکمال الدین شهریاری کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی فلاحی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر حاج یاسینی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهرام کوشائی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبر میرشفیعی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبرمیرشفیعی کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاهای مجاز شرکت: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: 1) نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره. 2) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره. 3) افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری 4) عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره. 5) تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیئت مدیره. 6) درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز. 7) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هرسال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره. 8) جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. 9) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/8/17
آگهی 13099293
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید کمال الدین شهریاری به کد ملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز ش م وارد شوید برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره به سمت رئیس هیأت مدیره انتخاب وآقای محسن قالیچه باف یزدی ش م وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/8/25
آگهی 12472797
آگهی تغییرات شرکت عمرانی مسکن گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مرکز اصلی شرکت به آدرس تهران، سعادت آباد میدان فرهنگ، خیابان معارف، نبش کوچه عرفان، پلاک 13 به کدپستی وارد شوید انتقال یافت. جعفر آقا ملایی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تأمین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن به شناسه ملی10102738984 برای مدت باقیمانده تصدی هیات مدیره بجای یوسف مرتضایی آبیز به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره بشرح ذیل تعیین گردید. جعفر آقا ملایی به شماره ملی 0 وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت تأمین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رییس هیات مدیره. سیدکمال الدین شهریاری به شماره ملی 0043268684به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی بانک مسکن به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیات مدیره محمدرضا امینی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت آجر ماشینی فیروز آباد به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره ایوب نظری خاک شور به شماره ملی6539549350 به نمایندگی از طرف شرکت ناواکو به شناسه ملی10100701565 به عنوان عضو هیات مدیره قاسم حسن زاده رحیم آبادی به شماره ملی6319632771 به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک مسکن به شناسه ملی10101402790 به عنوان عضو هیات مدیره سیدامیر حسین رضوی به شماره ملی وارد شوید خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل و کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآوراز قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس یا نایب رییس هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی همراه با مهر شرکت معتبر است معتبر است.
پ940816633466722 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/4/26
آگهی 1531665
آگهی تغییرات شرکت عمرانی مسکن گستر سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/2/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت تامین نیروی انسانی و خدماتی پشتیبانی بانک مسکن به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی یوسف مرتضایی آبیز به شماره ملی 0042487145به سمت رئیس هیئت مدیره
شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سید کمال الدین شهریاری به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت آجر ماشینی فیروز آباد به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمدرضا امینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره
شرکت ناواکو به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی ایوب نظری خاکشور به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره
شرکت کارگزاری بانک مسکن به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی قاسم حسن زاده رحیم آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره
سید امیر حسین رضوی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ1851128 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi