رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای شهرام معتضدی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
شهرام معتضدی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    004081xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  2
  • آگهی‌ها  6
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  6
تاریخ
متن آگهی
1399/1/27
آگهی 15114182
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 9877 و شناسه ملی 10980245201
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی پهلوان زاده با شماره ملی وارد شوید با پرداخت 979,131,559 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 6,515,381,559 ریال افزایش داد. شیرین محمود نژاد با شماره ملی وارد شوید با پرداخت 979,131,559 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 6,515,381,559 ریال افزایش داد. فاطمه آرزو جبراییل پور با شماره ملی وارد شوید با پراخت 763,722,616ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 5,081,997,616 ریال افزایش داد. محمد امیری با شماره ملی وارد شوید دارای با پراخت 763,722,616ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 5,081,997,616 ریال افزایش داد. کیمیا امیری با شماره ملی وارد شوید با پرداخت 215,408,943 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 1,433,383,943 ریال افزایش داد. نیکا امیری با شماره ملی وارد شوید با پرداخت 215,408,943 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 1,433,383,943 ریال افزایش داد. مهران معتضدی با شماره ملی وارد شوید با پرداخت 742,976,789 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 4,292,073,789 ریال افزایش داد. دینا معتضدی با شماره ملی وارد شوید با پرداخت 409,918,191 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 2,727,696,191 ریال افزایش داد. امیر خبیر نیا با شماره ملی وارد شوید با پرداخت 230,578,784 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 1,534,327,784 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال افزایش و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق الذکراصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: علی پهلوان زاده با شماره ملی وارد شوید دارای 6,515,381,559 ریال ـ شیرین محمود نژاد با شماره ملی وارد شوید دارای 6,515,381,559 ریال ـ فاطمه آرزو جبراییل پور با شماره ملی وارد شوید دارای 5,081,997,616 ریال ـ محمد امیری با شماره ملی وارد شوید دارای 5,081,997,616 ریال ـ کیمیا امیری با شماره ملی وارد شوید دارای 1,433,383,943 ریال ـ نیکا امیری با شماره ملی وارد شوید دارای 1,433,383,943 ریال ـ مهران معتضدی با شماره ملی وارد شوید دارای 4,292,073,789 ریال ـ دینا معتضدی با شماره ملی وارد شوید دارای 2,727,696,191 ریال ـ شهرام معتضدی با شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال ـ امیر خبیر نیا با شماره ملی وارد شوید دارای 1,534,327,784 ریال ـ رضا معتمدی با شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال ـ پروانه برنجی با شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال پ981206472773416 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/6/27
آگهی 13581274
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی پهلوان زاده ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. خانم شیرین محمود نژاد ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. خانم فاطمه آرزو جبرائیل پور تبریزی ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای محمد امیری ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. خانم کیمیا امیری ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. خانم نیکا امیری ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای مهران معتضدی ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. خانم دینا معتضدی ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای شهرام معتضدی ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای امیر خبیرنیا ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه به قرار ذیل می‌باشد: آقای علی پهلوان زاده ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و خانم شیرین محمود نژاد ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و فاطمه آرزو جبرائیل پور تبریزی ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و آقای محمد امیری ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و خانم کیمیا امیری ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و خانم نیکا امیری ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و آقای مهران معتضدی ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و خانم دینا معتضدی ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و آقای شهرام معتضدی ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و آقای رضا معتضدی ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و خانم پروانه برنجی ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و آقای امیر خبیر نیا ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/2/28
آگهی 13379523
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی پهلوان زاده شماره ملی وارد شوید با پرداخت 50. 000. 000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. خانم شیرین محمود نژاد شماره ملی: وارد شوید با پرداخت 50. 000. 000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. آقای مهران معتضدی کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 30. 625. 000 ریال افزایش داد. آقای شهرام معتضدی کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 5. 625. 000 ریال افزایش داد. آقای امیر خبیر نیا کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 11. 250. 000 ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از 290 , 000 , 000 ریال به 397. 500. 000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای علی پهلوان زاده کدملی وارد شوید دارای 50. 000. 000 ریال خانم شیرین محمودنژاد کدملی وارد شوید دارای 50. 000. 000 ریال فاطمه آرزو جبرائیل پور تبریزی کدملی وارد شوید دارای 139 , 000 , 000 ریال آقای محمد امیری کدملی وارد شوید دارای 39 , 000 , 000 ریال خانم کیمیا امیری کدملی وارد شوید دارای 11 , 000 , 000 ریال خانم نیکا امیری کدملی وارد شوید دارای 11 , 000 , 000 ریال آقای مهران معتضدی کدملی وارد شوید دارای 30 , 625 , 000 ریال خانم دینا معتضدی کدملی وارد شوید دارای 20 , 000 , 000 ریال آقای شهرام معتضدی کدملی وارد شوید دارای 5 , 625 , 000 ریال آقای رضا معتضدی کدملی وارد شوید دارای 20 , 000 , 000 ریال خانم پروانه برنجی کدملی وارد شوید دارای 10 , 000 , 000 ریال آقای امیر خبیر نیا کدملی وارد شوید دارای 11 , 250 , 000 ریال پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/10/28
آگهی 13247894
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار با مسئولیت محدود به شماره ثبت 9877 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وراث مرحوم حاج حسن کرمانیان با دریافت مبلغ وارد شوید ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردیدند. وراث مرحوم حاج غلامرضا معتضدی با دریافت مبلغ وارد شوید ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردیدند. وراث مرحوم جواد کرمانیان با دریافت مبلغ وارد شوید ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردیدند. و سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه: خانم فاطمه (آرزو) جبرئیل پور تبریزی کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محمد امیری کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم کیمیا امیری کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم نیکا امیری کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای مهران معتضدی کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم دینا معتضدی کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای شهرام معتضدی کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای رضا معتضدی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم پروانه برنجی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای امیر خبیر نیا کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/8/8
آگهی 13050762
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد امیری کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. خانم کیمیا امیری شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. خانم نیکا امیری شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. آقای امیر خبیر نیا شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. خانم دینا معتضدی شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. آقای مهران معتضدی کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. خانم فاطمه (آرزو) جبرئیل تبریزی کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. و سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه: خانم فاطمه (آرزو) جبرئیل پور تبریزی کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محمد امیری کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم کیمیا امیری کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم نیکا امیری کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای مهران معتضدی کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم دینا معتضدی کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای شهرام معتضدی کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای رضا معتضدی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم پروانه برنجی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای امیر خبیر نیا کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه وراث مرحوم غلامرضا معتضدی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه وراث مرحوم حاج حسن کرمانیان دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای جواد کرمانیان دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/5/27
آگهی 12953912
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلس دی بین الملل ویژن درتاریخ 18/05/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و معماری و اجرای دکوراسیون، صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی، انجام کلیه امور مهندسی ساختمان، اخذ نمایندگی‌های داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات از بانک‌های خصوصی و دولتی، برپایی نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی خرید و فروش کلیه اقلام مرتبط با موضوع شرکت. انجام کلیه فعالیت‌های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نیاوران کوچه یاوری پلاک 1 واحد 5 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 86/95 ص/ 367 مورخ 6/5/95 نزد بانک پاسارگاد شعبه فرمانیه کد 367 پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شاهپور جلیلی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، مهران معتضدی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره، شهرام معتضدی به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: بهرام عبدالرحیم زادآذری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. فراز کرمانشاهی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi