آقای نظر افضلی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
نظر افضلی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    065281xxxx
  • صادره از  بیرجند
  • شرکت‌ها  2
  • آگهی‌ها  3
متولد 1337
سمت(ها):
  • استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند

تحصیلات:
  • دکتری تخصصی Ph.D علوم طیور
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان جنوبی مرکز سربیشه/نهبندان

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1398/3/11
آگهی 14104882
آگهی تغییرات زیست محیطی سبز اندیشان ولایت سربیشه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۳۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 07/11/1396 و نامه شماره 26/02/1397 ـ 1460/302/3525 فرمانداری شهرستان سربیشه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علیرضا ابراهیمی بهلولی بشماره ملی وارد شوید و آقای اسحاق محمدی بهلولی بشماره ملی 0640039375و آقای محمد ابراهیمی بهلولی بشماره ملی 0653021925و خانم مژگان حسینی بشماره ملی وارد شوید و آقای محمد حسینی بشماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای اسحاق عزیزی بهلوئی بشماره ملی وارد شوید و آقای نظر افضلی بشماره ملی0652818536بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای حسین یوسفی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و خانم راضیه افضلی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ش970412629756473 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/22
آگهی 12196345
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری زیست محیطی سبز اندیشان ولایت سربیشه درتاریخ 10/03/1394 به شماره ثبت 330 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع موسسه: 1) همکاری با اداره حفاظت محیط زیست سربیشه در جهت حفاظت و حراست از گونه های جانوری بالاخص گونه شاخص جهانی قوچ و میش (اوریال) و آهو، زاغ بور، عقاب طلایی، هما، هوبره، گربه پالاس و پرورش ماکیان بومی به روش ارگانیک و پرورش صنعتی گونه های یاد شده جهت صادرات نظارت شده و احیاء چشمه ساران، حراست و بهره وری کامل از داروهای کم نظیر گیاهی از قبیل بادرنجبویه آویشن، کتیرا، کما و غیره 2) شناسایی گونه های جانوری و گیاهی شهرستان و همکاری نزدیک با نمایندگی محیط زیست شهرستان در جهت کاشت، داشت، برداشت، تهیه و توزیع علوفه وحوش و صادرات گیاهان دارویی و تهیه اطلس گونه های گیاهی و جانوری شهرستان سربیشه و مستند سازی 3) انجام مطالعات و تحقیقات زیست محیطی پیرامون موضوعات زیست محیطی شهرستان و چاپ مقالات زیست محیطی و سایر فعالیت های موسسه به شرح مندرج در ماده 9 اساسنامه می باشد. ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی موسسه: استان خراسان جنوبی ـ شهرستان سربیشه ـ بخش مرکزی سربیشه ـ روستای زولسک ـ کدپستی وارد شوید ـ سرمایه موسسه: سرمایه موسسه مبلغ یازده میلیون ریال می باشد. ـ اولین مدیران موسسه: آقای علیرضا ابراهیمی بهلولی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نظر افضلی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسحاق محمدی بهلولی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای اسحاق عزیزی بهلوئی وارد شوید به سمت منشی هیئت مدیره و آقای محمد ابراهیمی بهلولی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه برای مدت 2 سال انتخاب گردید. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقای محمد ابراهیمی بهلولی (مدیرعامل) و آقای علیرضا ابراهیمی بهلولی (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای اسحاق محمدی بهلولی (خزانه دار) به همراه مهر موسسه معتبر است و کلیه اوراق عادی با امضای آقای محمد ابراهیمی بهلولی (مدیرعامل) و مهر موسسه معتبر خواهد بود. ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین یوسفی به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و خانم راضیه افضلی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ش940310456203325 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/3/23
آگهی 1069723
آگهی انحلال
بر طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/8/1391 و صورت جلسه هیئت تصفیه مورخ 20/8/1391 شرکت تعاونی تولیدی تجلی گران حیات بیرجند شماره ثبت 1481 و شناسه ملی وارد شوید تغییرات ذیل صورت گرفته است.
1ـ شرکت فوق منحل گردید و آقایان: نظر افضلی کد ملی وارد شوید و کدپستی 84788ـ وارد شوید و مرتضی معراجیان کد ملی وارد شوید و کدپستی 93176ـ وارد شوید و حسن بازدیدی کد ملی وارد شوید و کدپستی 77696ـ وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که از میان آنها آقایان: مرتضی معراجیان بسمت رئیس هیئت تصفیه و نظر افضلی بسمت نایب رئیس هیئت تصفیه و حسن بازدیدی بسمت منشی هیئت تصفیه انتخاب گردیدند.
2ـ آقای حسن بازدیدی کد ملی وارد شوید و کدپستی 77696ـ وارد شوید بعنوان مدیر تصفیه شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقایان: حسن بازدیدی (مدیر تصفیه) و مرتضی معراجیان (رئیس هیئت تصفیه) و در غیاب رئیس هیئت مدیره (مرتضی معراجیان) با امضای آقای نظر افضلی (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای حسن بازدیدی (مدیر تصفیه) و مهر شرکت معتبر است.
ش20161000911184058907 رئیس ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi