رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

محمدرضا منصوری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدرضا منصوری
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  060010xxxx
 • صادره از  ساوه
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  6
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1345 در ساوه
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه
 • رئیس خانه صنعت معدن،تجارت

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و مهندسی برق
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان مرکزی مرکز زرندیه/ساوه
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  6
تاریخ
متن آگهی
1398/5/13
آگهی 14724573
آگهی تغییرات خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/10/1397 و تاییدیه شماره 5664 , 102 مورخ 11/2/98 سازمان صنعت معدن تجارت استان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 عماد مردانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره و حشمت اله فرجی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمد شاه کرمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان خزانه دار و علی اکبر کریمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره و محمد بهرامی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره و بهنام آزادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره و محمدرضا منصوری به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . 2 تمامی چک‌ها ، اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده رئیس هیات مدیره و خزانه دار می‌باشد وسایر مکاتبات اداری با امضای منفرد رئیس هیات مدیره یا دبیر اجرایی مهمور به مهر خانه معتبر است وسایر موارد نیز مطابق اساسنامه خانه صنعت ، معدن و تجارت می‌باشد . / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/23
آگهی 14597240
آگهی تغییرات خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - عماد مردانی به شماره ملی وارد شوید و محمد شاه کرمی به شماره ملی وارد شوید و حشمت اله فرجی به شماره ملی وارد شوید و محمد بهرامی به شماره ملی وارد شوید و بهنام آزادی به شماره ملی وارد شوید و محمدرضا منصوری به شماره ملی وارد شوید و علی اکبر کریمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و مهدی شهری به شماره ملی وارد شوید و حسین سروش به شماره ملی وارد شوید عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند . - 2 فرهاد جعفری جوزانی با شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و علیرضا خلیلی با شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند . - 3 روزنامه وقایع استان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار موسسه تعیین گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/10/27
آگهی 13232907
آگهی تغییرات خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/8/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 با توجه به استعفای قدرت اله میرزاییان به کدملی وارد شوید از عضویت درهیات مدیره، حشمت اله فرجی به کدملی وارد شوید عضو علی البدل هیات مدیره بعنوان عضو اصلی هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت 12/08/1397) انتخاب گردیدند. درنتیجه عماد مردانی به کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هیات مدیره و حسین سروش به کدملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و محمد شاه کرمی به کدملی وارد شوید بعنوان خزانه دار و عضو هیات مدیره و مهدی شهری به کدملی وارد شوید و حشمت اله فرجی به کدملی وارد شوید و محمد بهرامی به کدملی وارد شوید و محمد رضا منصوری به کدملی وارد شوید بعنوان اعضای هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت 12/08/1397) انتخاب گردیدند. 2 امضاء تمامی چک‌ها، اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده رئیس هیات مدیره و خزانه دار خانه می‌باشد و نیز سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد رئیس هیات مدیره یا دبیر اجرائی و ممهور به مهر خانه معتبر است. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/1
آگهی 13020972
آگهی تغییرات خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 مهدی شهری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و قدرت اله میرزائیان به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد شاه کرمی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار و عضوهیات مدیره و عماد مردانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیات مدیره و حسین سروش به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیات مدیره و محمد بهرامی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیات مدیره و محمدرضا منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 2 کلیه چک‌ها، اسناد مالی و اوراق بهادار با امضا رئیس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و نیز سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد رئیس هیات مدیره یا دبیر اجرائی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/11/21
آگهی 12630068
آگهی تغییراتخانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 قدرت اله میرزائیان به شماره ملی 0622085506، محمد رضا منصوری به شماره ملی 0600103552، محمد بهرامی به شماره ملی 0060339616، مهدی شهری به شماره ملی 0068650922، حسین سروش به شماره ملی 0569384095، عماد مردانی به شماره ملی وارد شوید و محمد شاه کرمی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حشمت اله فرجی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ـ 2 غلامرضا کیشانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردید. ـ 3 روزنامه نوید جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید.

ش941110522692267  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/6/18
آگهی 1149845
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع قطعه سازان ساوه (سهامی‎ خاص) بشماره ثبت ۱۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۴۳۷۶
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 18/1/92 شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
1ـ خانم منیر صفدری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای دانش داهداری به کدملی وارد شوید به سمت و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا منصوری به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و قراردادها و غیره و اوراق بهادار بانکی و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا و یا با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
2ـ مهدی طهماسبی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و حمید صدیف به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند.
3ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
ش1689125 ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi