آقای علی مطهری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی مطهری
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  003628xxxx
 • صادره از  تهران مرکزی
 • شرکت‌ها  3
 • آگهی‌ها  4
متولد تهران
سمت(ها):
 • استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

تحصیلات:
 • دکترای فلسفه و کلام اسلامی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز تهران
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون فرهنگی در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز تهران/ری/شمیرانات
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون فرهنگی در سال چهارم
 • عضو کمیسیون فرهنگی در سال سوم
 • عضو کمیسیون فرهنگی در سال دوم
 • عضو کمیسیون فرهنگی در سال اول

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز اسلامشهر/تهران/ری/شمیرانات

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   3

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1397/12/22
آگهی 14511221
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انتشارات صدرا درتاریخ 13/12/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : نشر کتب مذهبی خصوصا آثار استاد شهید ایت اله مطهری و کتب مرتبط . به استناد مجوز شماره 432614/97 مورخ 08/12/1397 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میدان امام خمینی ( ره ) خیابان ناصر خسرو بن بست دکتر مسعودخان پلاک 5 طبقه همکف کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی : 100 , 000 , 000 ریال می‌باشد . اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای مجتبی مطهری به شماره ملی وارد شوید دارنده 19 , 444 , 444 ریال سهم الشرکه آقای علی مطهری به شماره ملی وارد شوید دارنده 19 , 444 , 444 ریال سهم الشرکه آقای محمد مطهری فریمانی به شماره ملی وارد شوید دارنده 19 , 444 , 444 ریال سهم الشرکه خانم فریده مطهری فریمانی به شماره ملی وارد شوید دارنده 9 , 722 , 222 ریال سهم الشرکه خانم سعیده مطهری فریمانی به شماره ملی وارد شوید دارنده 9 , 722 , 222 ریال سهم الشرکه خانم وحیده مطهری فریمانی به شماره ملی وارد شوید دارنده 9 , 722 , 222 ریال سهم الشرکه خانم عالیه برسی روحانی به شماره ملی وارد شوید دارنده 12 , 500 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای مجتبی مطهری به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی مطهری به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای محمد مطهری فریمانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری منحصرا با امضای آقای علی مطهری معتبر می‌باشد مگر کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری مربوط به نشر الکترونیک و دیجیتال و فضای مجازی که منحصرا با امضای آقای محمد مطهری فریمانی معتبر است . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/19
آگهی 13054376
آگهی تغییرات بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مطهری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 24/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء جدید هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت چهار سال انتخاب شدند. علیرضا اعرافی به کدملی وارد شوید غفار شاوه ئی به کدملی وارد شوید علی اردشیر لاریجانی به کدملی وارد شوید علی مطهری به کدملی وارد شوید محمد مطهری فریمانی به کدملی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند آقای علی اردشیر لاریجانی به کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و آقای محمد مطهری فریمانی به کدملی وارد شوید بعنوان قائم مقام برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند آقای محمد رضا جعفری جلوه به کدملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی بنیاد انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل (علی لاریجانی) یا قائم مقام (محمد مطهری) به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره (غفار شاوه ئی) و مهر بنیاد معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/10/17
آگهی 904014
آگهی تغییرات موسسه چاپ فجر بشماره ثبت ۷۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۵۸۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/7/91 مجتبی مطهری به ک م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد مطهری فریمانی به ک م وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی مطهری به ک م وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت 5 سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء علی مطهری با مهر موسسه معتبر می باشد.
پ18279000011108337622 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/10/17
آگهی 10808033
آگهی تغییرات موسسه چاپ فجر بشماره ثبت ۷۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۵۸۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 2/7/91 مجتبی مطهری به ک م وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد مطهری‌فریمانی به ک م وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علی مطهری به ک م وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت 5 سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء علی مطهری با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi