آقای حمید رضایی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
حمید رضایی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    056974xxxx
  • صادره از  محلات
  • شرکت‌ها  7
  • آگهی‌ها  15

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   7

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  15
تاریخ
متن آگهی
1399/10/4
آگهی 15564509
آگهی تغییرات شرکت رهاورد سازندگی آزادگان رسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 108118 و شناسه ملی 10101519750
آگهی تغییرات شرکت رهاورد سازندگی آزادگان رسا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید رضایی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره - عبداله میرشکار با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره - پرویز حیدری با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره - محمد گلاب کش با کد ملی وارد شوید خارج از اعضای هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور با امضای مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیأت مدیره ومهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/6
آگهی 15316266
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 53344 و شناسه ملی 10100984757
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید رضایی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خود کفایی آزادگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره محمد رضا ساروخانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره سید مصطفی قاسمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره محمدتقی قلندرکی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صادراتی پر سوییس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره وحید هوشنگ نژاد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شوکو پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره حسین یوسف خزرایی به شماره ملی وارد شوید ( خارج از اعضای هییت مدیره ) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب هر یک، با امضا مدیر عامل یا رییس هیات مدیره با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است سایر مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد هییت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : 1- تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران 2- پیش بینی بودجه سالانه شرکت 3- افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر 4- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 5- تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت 6- استخدام کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، مرخصی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت، بازنشستگی بر مبنای آیین نامه های شرکت، ساختار سازمانی و بودجه مصوب شرکت و عزل و نصب کلیه معاونین، مدیران، روسا و کارکنان. 7- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب( با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات منتخب( با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. 8- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس 9- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه به بازرس و حسابرس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/9
آگهی 15276798
آگهی تغییرات شرکت فاراب سروش آفاق قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت 6493 و شناسه ملی 14008434276
آگهی تغییرات شرکت فاراب سروش آفاق قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت 6493 وشناسه ملی14008434276 برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ 31/03/99 شرکت مزبور به واصله مورخ 04/04/99 که در تاریخ 07/04/99 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمی گردیده است: 1 ـ آقای زهیر مطهری فریمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره ، خانم افسانه لک تبریز به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و حمید رضایی به شماره ملی 0569747155به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب هر یک با امضای مدیرعامل یا رییس هیات مدیره با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ در راستای بند الف ماده 14 اساسنامه شرکت ، توسط هیات مدیره مسیولیت و اختیارات بندهای 1 ، 3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 22 ، 23 ، 24 و 25 را به مدیرعامل تفویض نمود. ش990407407477428  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/11/5
آگهی 15046599
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 458282 و شناسه ملی 10100353165
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/04/1398 و تاییدیه شماره 55745,122 مورخ 30/7/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید رضایی به شماره ملی وارد شوید - مجید غلاث به شماره ملی وارد شوید - عبداله میرشکار به شماره ملی وارد شوید - فرج اله فصیحی رامندی به شماره ملی وارد شوید - محمودرضا فیروزمند به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید پ981025182190918 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/11/5
آگهی 15046619
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 458282 و شناسه ملی 10100353165
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/04/1398 و تاییدیه شماره 55746,122 مورخ 30/7/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرج اله فصیحی رامندی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره حمید رضایی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره مجید غلاث به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره عبداله میرشکار به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره محمودرضا فیروزمند به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره علیرضا عباسیانفر به شماره ملی 2000513654(خارج از اعضای هییت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب هر یک، با امضاء مدیرعامل یا رییس هیات مدیره با یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد هییت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: 1- انجام کلیه امور شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی2- تهیه آیین نامه های داخلی شرکت جهت ارایه به هیات مدیره برای تصویب3- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیات مدیره4- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه در ایران یا خارج از ایران به هیات مدیره5- نصب و عزل مدیران شرکتها، مشاوران شرکت و تعیین شغل و سمت و وظایف و اختیارات آنها و تعیین حقوق و مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه های استخدامی مصوبه هیات مدیره6- پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور به هیات مدیره7- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت8- عقد هر نوع قرارداد درخصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل و یا فسخ آن و خرید مواد اولیه و فروش محصولات و معاوضه و غیره، منطیق با آیین نامه های معاملات شرکت9- پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به هیات مدیره10- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اخراجی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث و متقابل و دفاع از آنها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر11- عقد هرگونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره منطبق با آیین نامه معاملات شرکت12- تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور13- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارایه به هیات مدیره14- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تهیه ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارایه به هیات مدیره15- تنظیم و ارایه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کلیه مقررات و آیین نامه های شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط اعلامی سازمان مذکور16- تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت با تصویب هیات مدیره17- استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف پیش بینی شده در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین نامه های داخلی شرکت18- اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره و یافتن شیوه های عملی اجرای مصوبات مزبور جز در مواردی که مجمع عمومی شخص دیگری را مأموربه اجرا نموده باشد19- بررسی و شناخت فرصت های مناسب سرمایه گذاری و یافتن ایده های مطلوب اجرایی20- برقراری سیستم کنترل و نظارتی از طریق سیستم ((گزارشات مدیریت)) به منظور دسترسی سریع به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و مقایسه آنها با بودجه مصوب، تجزیه و تحلیل روند عملیات هر شرکت و ارایه نتایج حاصله به هیات مدیره هر 3 ماه یکبار21- تهیه شیوه نامه رفاهی به منظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزه های لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز و اجرای آن پس از تصویب هیات مدیره. پ981025246484707 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/10/12
آگهی 15003138
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت دنیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 246225 و شناسه ملی 10102868659
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا اربابی کدملی وارد شوید و محمدرضا رضایی کدملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ناصر صالحی به کدملی وارد شوید ـ حمید رضایی به کدملی وارد شوید ـ بیتا حاتم به کدملی وارد شوید به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ981007411506724 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/10/14
آگهی 14997878
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت دنیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 246225 و شناسه ملی 10102868659
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 06/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر صالحی کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ـ حمید رضایی کدملی0569747155 بسمت رییس هیأت مدیره ـ بیتا حاتم کدملی2298957002 بسمت نایب رییس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقرارداد ها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد0 پ981003693702703 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/7/11
آگهی 14824692
آگهی تغییرات شرکت فاراب سروش آفاق قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۴۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۳۴۲۷۶
آگهی تغییرات شرکت فاراب سروش آفاق قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت 6493 وشناسه ملی14008434276 برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ 98/05/09 شرکت مزبور به واصله مورخ 98/05/20 که در تاریخ مورد اشاره از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمی گردیده است: 1 ـ آقایان زهیر مطهری فریمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره ، سید محمد حسین رسول زاده حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حمید رضائی به شماره ملی 0569747155به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ مکاتبات ، اسناد ، اوراق تعهدآور، تجاری و بانکی از قبیل چک ، سفته، بروات ، عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.
ش980707806340284  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/8/22
آگهی 14299918
آگهی تغییرات شرکت رهاورد سازندگی آزادگان رسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۹۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضایی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای عبداله میرشکار با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس گستر مینوشناسه ملی10103919380 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدمرتضی میرحیدری با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره.آقای محمد گلاب کش با کد ملی وارد شوید (خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد
پ970814283675419 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/22
آگهی 14245922
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نمایندگان اشخاص حقوقی و سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند ـ آقای حمیدرضایی به کد ملّی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان به شناسه ملّی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا ساروخانی به کد ملّی4321934974 به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملّی وارد شوید بعنوان نایب رییس هیئت مدیره ـ آقای سیدمصطفی قاسمی به کدملّی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شناسه ملّی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مصطفی یاسائی به کدملّی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شوکوپارس به شناسه ملّی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای کامبیز امجدی نیک به شماره ملّی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملّی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی محمد وحید کریمی با کد ملّی وارد شوید بعنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدّت تصدی تعیین و انتخاب گردید. کلّیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر کدام با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد
پ970714237226468 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/11/7
آگهی 13829751
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضایی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیأت مدیره - محمدرضا ساروخانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هیأت مدیره - حسن محمدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره - مصطفی یاسائی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شوکوپارس به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره - کامبیز امجدی نیک به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره - علی محمد وحید کریمی با کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب هر کدام با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/6/28
آگهی 13604313
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضائی به کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای فرج اله فصیحی رامندی به کدملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمود رضا فیروز مند به کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای عبدالله میر شکار به کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای مجید غلاث به کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای رحیم نعمت پرور به کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. انجام کلیه امور شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره برای تصویب. تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه در ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره. نصب و عزل مدیران شرکتها، مشاوران شرکت و تعیین شغل و سمت و وظایف و اختیارات آنها و تعیین حقوق و مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه‌های استخدامی مصوبه هیئت مدیره. پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور به هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. عقد هر نوع قرارداد درخصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل و یا فسخ آن و خرید مواد اولیه و فروش محصولات و معاوضه و غیره، منطیق با آیین نامه‌های معاملات شرکت. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدیدنظر، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اخراجی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث و متقابل و دفاع از آنها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. عقد هرگونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره منطبق با آیین نامه معاملات شرکت. تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه به هیئت مدیره. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تهیه ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. تنظیم و ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کلیه مقررات و آیین نامه‌های شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط اعلامی سازمان مذکور. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت با تصویب هیئت مدیره. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف پیش بینی شده در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین نامه‌های داخلی شرکت. اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره و یافتن شیوه‌های عملی اجرای مصوبات مزبور جز در مواردی که مجمع عمومی شخص دیگری را مأموربه اجرا نموده_باشد. بررسی و شناخت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و یافتن ایده‌های مطلوب اجرایی. برقراری سیستم کنترل و نظارتی از طریق سیستم ((گزارشات مدیریت)) به منظور دسترسی سریع به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و مقایسه آنها با بودجه مصوب، تجزیه و تحلیل روند عملیات هر شرکت و ارائه نتایج حاصله به هیئت مدیره هر 3 ماه یکبار. تهیه شیوه نامه رفاهی به منظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزه‌های لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز و اجرای آن پس از تصویب هیئت مدیره. کلیه اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک، با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/5/31
آگهی 13558420
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 30/12/95 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه بهراد مشار به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید رضایی با کدملی وارد شوید آقای مجید غلاث با کدملی وارد شوید آقای عبداله میرشکار با کدملی وارد شوید آقای فرج اله فصیحی رامندی با کدملی وارد شوید آقای محمودرضا فیروزمند باکدملی وارد شوید آقای سیدمحسن قطبی با کدملی وارد شوید (بسمت عضو علی البدل) آقای عزیزاله هادیپور نوکنده با کدملی وارد شوید (بسمت عضو علی البدل) پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/5/3
آگهی 12280870
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی خودرو کویر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۹۹ وشناسه‌ملی۱۰۸۴۰۰۴۹۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1)سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید:آقای مسعود هراتی فر به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سازه های فولادی پایندان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضایی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنایع خودروکویر (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین دشتی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خودروکویرکوثر اردکان (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 2)کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور همواره با 2 امضاء شامل مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ش940424509310927 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/5/22
آگهی 1122439
آگهی تغییرات شرکت مهندسی راندمان کاردیزل شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۰۲۲۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۸۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرشا انصاری گیلانی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضایی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدرضا کاظم پورصباحی به کدملی وارد شوید و سیدعلی کازرونیان به کدملی 0070737002
پ1678176 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi