رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای احمد وحید دستجردی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
احمد وحید دستجردی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    003550xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  16
  • آگهی‌ها  27
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   16

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  27
تاریخ
متن آگهی
1400/8/8
آگهی 16106743
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 302496 و شناسه ملی 10103389006
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/11/1399 و مجوز شماره 90172/122 مورخ 28/6/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد وحید دستجردی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان تأمین پارس(سهامی خاص) بسمت رییس هیأت مدیره - آقای رحیم اسماعیلی دانا به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر(سهامی خاص) بسمت نایب رییس هیأت مدیره - آقای داود شاددل به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش(سهامی خاص) بسمت عضو هیأت مدیره - آقای احد نظری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر(سهامی خاص) بسمت عضو هیأت مدیره - آقای وحید محمودی به کدملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام) (1953/1/ص/99 مورخ 04/11/1399) بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل - کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. - برخی از اختیارات هیأت مدیره طبق ماده 41 اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 1. قسمتی از بند 5: شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران 2. بند 7: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر 3. بند 8: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 4. قسمتی از بند 10: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن درمورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد. 5. بند 13: تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر 6. بند 15: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری به شرح بند 15 ماده 41 اساسنامه 7. بند 16: تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/11/2
آگهی 15613580
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 302496 و شناسه ملی 10103389006
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1398 و نامه شماره 76393/122 مورخ 8/10/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد وحید دستجردی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره آقای رحیم اسماعیلی دانا کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره آقای داود شاددل کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای احد نظری کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسین شهریاری مرغچوییه کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. برخی از اختیارات مدیرعامل طبق ماده 41 اساسنامه شرکت به شرح ذیل میباشد: قسمتی از بند 5: شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران بند 7: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر بند 8: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت قسمتی از بند 10: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن درمورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد. بند 13: تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر بند 15: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری به شرح بند 15 ماده 41 اساسنامه بند 16: تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه آقای قاسم منظری توکلی کد ملی وارد شوید به سمت دبیر هیأت مدیره به مدت یکسال انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/11/25
آگهی 13536150
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح آینده در تاریخ 08/05/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: کلیه فعالیت‌ها در تمامی حوزه‌های اقتصادی و سرمایه گذاری از طریق شرکت سرمایه گذاری ساتا، در راستای تحقق اهداف بیمه‌ای مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگی، از کار افتادگی، حقوق وظیفه و مستمری و سایر تکالیف مقرر و ارایه حمایت‌های قانونی می‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران سیدخندان کوچه شهید محسن آگاهی خیابان شهید یوسف کابلی پلاک 12 طبقه همکف کدپستی دارایی شخصیت حقوقی: وارد شوید ریال می‌باشد. اولین مدیران: اکبر غفراللهی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیات امناء، احمد وحیددستجردی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیات امناء و مصطفی اثباتی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیات امناء انتخاب گردیدند. محمودرضا کشمیری به کدملی وارد شوید به سمت رئیس صندوق برای مدت 3 سال انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء رئیس صندوق و یکی از اعضای هیات امناء همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمد گیلی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و جواد منزوی برزکی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/2/7
آگهی 12756238
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۹۴۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۰۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/7/1394، آقای احمد دشتی با کدملی وارد شوید (خارج از شرکاء) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدعلی اصغر هندی با کدملی وارد شوید (خارج از شرکاء) به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره، آقای وحید دستجری با کدملی وارد شوید و آقای قاسم سعیدی با کدملی وارد شوید (خارج از شرکاء) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/6/23
آگهی 12365974
آگهی تغییرات موسسه بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌شماره‌ثبت۳۱۹۸ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۶۹۱۹۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/01/1394 و تاییدیه شماره 265/315/1/45016 مورخ 7/4/1394 اداره امور اقتصادی ستاد کل نیروهای مسلح تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی بهمنیار به شماره ملی وارد شوید به سمت معاون مالی موسسه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور مؤسسه از قبیل چک، سفته، برات و قرارداد با امضاء مدیرعامل (آقای احمد وحید دستجردی به شماره ملی 0035502924) و معاون مالی بنیاد (آقای مرتضی بهمنیار) متفقاً و در غیاب یکی از ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
پ940615471250350 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/6/14
آگهی 12350376
آگهی تغییرات موسسه بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌شماره‌ثبت۳۱۹۸ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۶۹۱۹۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 1394/01/24 و تاییدیه شماره 45016/1,315,265 مورخ 1394/4/7 اداره امور اقتصادی ستاد کل نیروهای مسلح تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر نوروزی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره احمد وحید دستجردی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل سیدپرویز فتاح قره باغ به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره مسعود مهردادی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره سید امین اله امامی طباطبائی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پ940604472567928 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/5/20
آگهی 1563942
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات تابا سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۵۶۲۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/3/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری یمین به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی احمد وحید دستجردی با شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره . شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی رضا حیدری با شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گیتی گستر لیو به کد ملی وارد شوید با نمایندگی عزیراله نور با شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ1857532 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/4/24
آگهی 1527536
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1/9/1391 و مجوز شماره 256271/121 مورخ 27/11/92 سازمان بورش و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد وحید دستگردی به کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی شماره 14000271640
آقای عباس حاجی صادق به کد ملی شماره وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) بشناسه ملی 10101401260
آقای عباس فریور به کد ملی شماره وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت نفت سپاهان (سهامی خاص) بشناسه ملی 10101978329
آقای ناصر مالکی به کد ملی شماره وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی 10101402182
آقای رکن الدین جوادی ابهری به کد ملی شماره وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) بشناسه ملی وارد شوید انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. امضاء اوراق و اسناد بهادار تا سقف 000/000/000/10 ریال بامضاء معاونت مالی و بودجه همراه باامضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل باامضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر است.
اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در متن صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پ1850380 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/3/7
آگهی 1443773
آگهی تغییرات موسسه بنیاد خیریه فاطر صادق شماره ثبت ۲۶۸۹۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/05/1392 و مجوز ناجا بشماره وارد شوید مورخ 15/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردید.
آقای مسعود مهردادی ک م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای سید یحیی حسینی ک م وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای محسن سجادی نیا ک م وارد شوید به سمت مدیرعامل ـ آقای احمد وحید دستجردی ک م وارد شوید به سمت خزانه دار ـ آقای عیسی شریفی ک م وارد شوید به سمت منشی هیئت مدیره ـ آقای مرتضی رضائی ک م وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ـ آقای جمال آبرومند وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضاء مشترک دو نفر از اشخاص رئیس هیئت مدیره ـ نایب رئیس هیئت مدیره ـ خزانه دار و مدیرعامل همراه با مهر موسسه دارای اعتبار می باشد و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل با یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
پ1823114 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/3/7
آگهی 1443882
آگهی تغییرات موسسه بنیاد خیریه فاطر صادق شماره ثبت ۲۶۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/2/92 و مجوز ناجا بشماره وارد شوید مورخ 15/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای غلامرضا فرزادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن قادری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب شدند
آقای مسعود مهردادی ک م 0048700428، آقای سید یحیی حسینی ک م 2181603456، آقای محسن سجادی نیا ک م 3921165342، آقای احمد وحید دستجردی ک م 0035502924، آقای عیسی شریفی ک م وارد شوید بسمت اعضای اصلی و آقای مرتضی رضائی ک م وارد شوید و آقای جمال آبرومند وارد شوید به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره
پ1823112 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/2/11
آگهی 1412395
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آساره سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۴۷۰۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ20/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردید:
شرکت یکتا اقتصاد همراه به شماره وارد شوید به نمایندگی آقای احمد وحیددستجردی به شماره ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره
شرکت حامی سرمایه اقتصاد به شماره433853 با نمایندگی آقای سید محمدرضا پسندیده به شماره ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت توسعه سرمایه بامداد به شماره وارد شوید به نمایندگی آقای رضا حیدری به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره
شرکت توسعه عمران رهاد به شماره وارد شوید به نمایندگی آقای علیرضا اتابکی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره
شرکت توسعه ارتباطات تابا شماره ثبت وارد شوید به نمایندگی آقای علی اکبر محربی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای پیمان کیانمرزبناب به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین فجرک به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و یا سایر اوراق اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ1807901 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/12/25
آگهی 1366436
آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۳۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند:
شرکت یکتا اقتصاد همراه به شماره ثبت وارد شوید به نمایندگی آقای احمد وحید دستجردی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره
شرکت توسعه اقتصادی آساره به شماره ثبت وارد شوید به نمایندگی آقای محمد حیدری به شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس،
شرکت توسعه سرمایه بامداد بشماره ثبت وارد شوید به نمایندگی آقای حمیدرضا حاتمی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره،
شرکت توسعه عمران رهاد به شماره ثبت وارد شوید به نمایندگی آقای مرتضی بهمنیار به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره،
شرکت توسعه ارتباطات تابا به شماره ثبت وارد شوید به نمایندگی آقای سید محمدرضا پسندیده به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1785932 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/12/7
آگهی 1347604
آگهی تغییرات شرکت یکتا اقتصاد همراه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ28/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:
شرکت توسعه اقتصادی آساره به شماره ثبت434707 به نمایندگی آقای رستم قاسمی به شماره ملی6579726970 به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت حامی سرمایه اقتصاد به شماره ثبت434683 به نمایندگی آقای احمد وحیددستجردی به شماره ملی0035502924 به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه سرمایه بامداد به شماره ثبت434709 به نمایندگی آقای مسعود مهردادی به شماره ملی0048700428 به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت توسعه عمران رهاد به شماره ثبت390131 به نمایندگی آقای ولی اله احمدوند به شماره ملی4130472471 به عنوان عضو هیات مدیره شرکت بانی تجارت آسان به شماره433191 به نمایندگی آقای محمدرضا عطارزاده به شماره ملی1930578164 به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند
آقای عباسعلی قاسمی به شماره ملی0839081456 به عنوان بازرس اصلی و آقای پیمان کیان مرزبناب به شماره ملی1689542500به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است. و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1776206 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/4/18
آگهی 1093118
آگهی تصمیمات سازمان تعاونی مصرف کارکنان نیروهای مسلح(اتکا) ثبت شده به شماره ۴۶۴۹ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۱۳۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 4/10/90 شرکت مزبور که در تاریخ11/4/92 واصل گردید اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای احمد وحیدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و علی کاظمی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای ساسان پور جعفری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد صادق مفتح به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سیدمصطفی امیرواقفی به شماره ملی وارد شوید به عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای مجید مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره.
پ1668217 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/2/26
آگهی 575687
آگهی تأسیس موسسه بنیاد غیردولتی توسعه علوم فناوری های هوافضا
موسسه فوق در تاریخ 24/12/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/12/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
1ـ موضوع موسسه: کلیه فعالیتهای بنیاد غیرسیاسی غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و در موضوع فناوری و علمی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.
2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مرکز اصلی موسسه:
1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران لویزان ـ خیابان شاهرضایی ـ شیان 5 ـ پلاک 5 ـ طبقه دوم ـ کدپستی 4556465456
4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/20 ریال می باشد.
5ـ اولین مدیران موسسه:
1ـ 5 ـ آقای سید مهدی فرحی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره.
2ـ 5 ـ آقای ناصر مالکی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
3ـ 5 ـ آقای منوچهر منطقی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.
4ـ 5 ـ آقای احمد وحیددستجردی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.
5 ـ 5 ـ آقای محمدجواد بلوچی سیرجانی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).
6ـ 5 ـ آقای علی محمدی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).
7ـ 5 ـ آقای حجت اله شیخی به شماره ملی وارد شوید بسمت خزانه دار.
8ـ 5 ـ آقای ناصر مالکی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد بود.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
1ـ 8 ـ آقای محمدرضا گودرزی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی
2ـ 8 ـ آقای علیرضا فرسی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل
پ20163000011102510251 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/2/14
آگهی 562176
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان ماهان جنوبشرق سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۹۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1/4/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای احمد وحیددستجردی به شماره ملی وارد شوید و آقای رستم قاسمی به شماره ملی وارد شوید و آقای علی اصغر نوروزی به شماره ملی وارد شوید و آقای حسین خالقی محمدی به شماره ملی وارد شوید و شرکت شهریار مهستان سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی تا تاریخ 1/4/1392.
در تاریخ 29/1/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پ20145000011103262573 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/2/14
آگهی 9647508
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان ماهان جنوبشرق سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۹۴۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ 1/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 1/4/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای احمد وحیددستجردی به شماره‌ملی وارد شوید و آقای رستم قاسمی به شماره‌ملی وارد شوید و آقای علی‌اصغر نوروزی به شماره‌ملی وارد شوید و آقای حسین خالقی‌محمدی به شماره‌ملی وارد شوید و شرکت شهریار مهستان سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس‌خیابانی تا تاریخ 1/4/1392.

در تاریخ 29/1/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/1/29
آگهی 540604

آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‎گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت 171336
و شناسه ملی 10103137951
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ 16/12/90 احمدوحید دستجردی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی پس‎انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‎مدیره و ناصر مالکی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و عباس فریور به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس حاجی‎صادق به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی وارد شوید و رکن‎الدین جوادی‎ابهری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ20145000011102975583 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/1/29
آگهی 9878940
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‎گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ 16/12/90 احمدوحید دستجردی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی پس‎انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‎مدیره و ناصر مالکی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و عباس فریور به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباس حاجی‎صادق به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی وارد شوید و رکن‎الدین جوادی‎ابهری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/12/15
آگهی 9942215
آگهی تصمیمات شرکت ملی نفت ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۹۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۰۸۳۸
بموجب حکم شماره وارد شوید ـ 1/1 مورخ 6/11/90 وزیر محترم نفت احمد وحیددستجردی به کد ملی وارد شوید بسمت عضو اصلی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/12/15
آگهی 480697

آگهی تصمیمات شرکت ملی نفت ایران
سهامی خاص ثبت شده بشماره 4976
و شناسه ملی 10100260838
بموجب حکم شماره وارد شوید ـ 1/1 مورخ 6/11/90 وزیر محترم نفت احمد وحیددستجردی به کد ملی وارد شوید بسمت عضو اصلی هیئت مدیره تعیین گردید.
پ20163000011101686791 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/4/19
آگهی 9793377
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 23/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 1/4/90 واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: شرکت آماد انرژِی دژ به شناسه‌ملی وارد شوید به نمایندگی حمید زارعی به کدملی وارد شوید و شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت به شناسه‌ملی وارد شوید بنمایندگی احد وحید و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه‌ملی وارد شوید به نمایندگی عباس فریور و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه‌ملی وارد شوید بنمایندگی عباس طائب به کدملی وارد شوید و شرکت پالایش نفت‌جی به شناسه‌ملی وارد شوید بنمایندگی سعید مهتدی انتخاب گردیدند بنابراین احدوحید به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس فریور به کدملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سعید مهتدی به کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/4/19
آگهی 10306346
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 1/4/90 واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: شرکت آماد انرژی دژ به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی حمید زارعی به کدملی وارد شوید و شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی احد وحید و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی عباس فریور و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی عباس طائب به کدملی وارد شوید و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی سعید مهتدی انتخاب گردیدند بنابراین احدوحید به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس فریور به کدملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید مهتدی به کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/9/29
آگهی 11871284
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/7/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به شماره ملی وارد شوید بجای وحید دستجردی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه بهمن به شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و روح‌الله صمدی مله به شماره ملی وارد شوید بجای مهرداد بذرپاش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نعمت‌الله پوستین‌دوز به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 30/7/89 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تجاری تعهدآور و عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در ماده 37 را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/2/26
آگهی 12019023
آگهی تأسیس موسسه بنیاد غیردولتی توسعه علوم فناوری های هوافضا
موسسه فوق در تاریخ 24/12/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/12/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع موسسه: کلیه فعالیتهای بنیاد غیرسیاسی غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و در موضوع فناوری و علمی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی موسسه:

1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران لویزان ـ خیابان شاهرضایی ـ شیان 5 ـ پلاک 5 ـ طبقه دوم ـ کدپستی 4556465456

4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/20 ریال می‌باشد.

5ـ اولین مدیران موسسه:

1ـ 5 ـ آقای سید مهدی فرحی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ 5 ـ آقای ناصر مالکی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

3ـ 5 ـ آقای منوچهر منطقی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ 5 ـ آقای احمد وحیددستجردی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

5 ـ 5 ـ آقای محمدجواد بلوچی‌سیرجانی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

6ـ 5 ـ آقای علی محمدی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

7ـ 5 ـ آقای حجت‌اله شیخی به شماره ملی وارد شوید بسمت خزانه‌دار.

8ـ 5 ـ آقای ناصر مالکی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه‌دار و در غیاب خزانه‌دار با امضای رئیس هیئت‌مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد بود.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

1ـ 8 ـ آقای محمدرضا گودرزی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ 8 ـ آقای علیرضا فرسی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/1/18
آگهی 11671545
آگهی تصمیمات در شرکت توربور کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۹۸۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 9/12/89 احد وحید به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سازنده مخازن تحت فشار کاوش به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس فریور به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباس طائب به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و مصطفی اثباتی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سازنده توربور کمپرسور به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت‌مدیره و سعید مهتدی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/11/21
آگهی 11104779
آگهی تأسیس موسسه بنیاد خیریه فاطر صادق
موسسه فوق در تاریخ 11/11/1389 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/11/1389 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ ‎ رسمی آگهی می‎شود:

1ـ موضوع موسسه: انجام امورات خیریه کمک هزینه تحصیلی فرزندان بی‎سرپرست کمک‎هزینه جهیزیه به زوجهای نیازمند و مستمند کمک در زمینه تاسیس آموزشهای دینی.

2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی موسسه:

1ـ3 ـ استان تهران ـ شهر تهران نیاوران خ باهنر سه‎راه یاسر پ 230 واحد 203 ـ کدپستی 1936733751.

4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/35 ریال می‎باشد.

5ـ اولین مدیران موسسه:

1ـ5 ـ آقای مسعود مهردادی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ5 ـ آقای سیدیحیی حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره.

3ـ5 ـ آقای محسن سجادی‎نیا به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‎مدیره.

4ـ5 ـ آقای مرتضی رضائی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‎مدیره (بعنوان عضو علی‎البدل).

5ـ5 ـ آقای جمال آبرومند به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‎مدیره (بعنوان عضو علی‎البدل).

6ـ5 ـ آقای عیسی شریفی به شماره ملی وارد شوید به سمت منشی هیئت‎مدیره.

7ـ5 ـ آقای احمد وحید‎دستجردی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه‎دار.

8ـ5 ـ آقای محسن سجادی‎نیا به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اشخاص رئیس هیئت‎مدیره نایب رئیس خزانه‎دار مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

1ـ8 ـ آقای غلامرضا فرزادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ8 ـ آقای محسن قادری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi