آقای محمدرضا نجفی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدرضا نجفی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  055896xxxx
 • صادره از  خمین
 • شرکت‌ها  3
 • آگهی‌ها  6
متولد 1348
سمت(ها):
 • مدیر عامل شهر صنعتی کاوه
 • منطقه ویژه اقتصادی کاوه

تحصیلات:
 • کارشناسی مهندسی صنایع
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز اسلامشهر/تهران/ری/شمیرانات
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   3

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  6
تاریخ
متن آگهی
1398/4/3
آگهی 14660729
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری جمعیت هم اندیشان دادخواه درتاریخ 27/03/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : کمک به ایجاد شفافیت و کاهش فساد در سطح جامعه با توجه به مجوزشماره وارد شوید تاریخ 15/12/97 از وزارت کشور مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، ایرانشهر ، کوچه جلیل مژدهی ، کوچه معیر 1 ، پلاک 50 ، ساختمان جنباز شهید علی شکراللهی ، طبقه همکف کدپستی وارد شوید اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : اولین مدیران : آقای قاسم میرزائی نیکو به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم بهاره آروین به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا نجفی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمحمود حسینی پزوه به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای محمدجواد فتحی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال خانم سیده حمیده زرآبادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عبدالرضا هاشم زائی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضای مدیرعامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار باامضای رئیس هیات مدیره و بامهرموسسه معتبرخواهد بود . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/22
آگهی 12526238
آگهی تغییرات شرکت شهر صنعتي البرز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۹۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهرداری الوند به شناسه ملی14001913719 بنمایندگی آقای ایوب رحیمی باکدملی وارد شوید به شماره حکم 3054 مورخ 09/06/1394به سمت عضو هیئت مدیره ـ سازمان اتوبوسرانی شهرداری الوند به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای غلامرضا حسن پور با کدملی وارد شوید به شماره حکم 3054 مورخ 09/06/1394 به سمت عضو هیئت مدیره ـ شهرداری قزوین به شناسه ملی14000302967 بنمایندگی آقای یداله لطفی تنها باکدملی وارد شوید به شماره حکم 2011/ص/10 مورخ 18/04/1394 به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شهرداری محمودآباد نمونه به شناسه ملی14003048880 بنمایندگی آقای سعید آگشته باکدملی وارد شوید به شماره حکم 3054 مورخ 09/06/1394 به سمت عضصو هیئت مدیره ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای محمدرضا نجفی با کدملی وارد شوید به شماره حکم 116/3578 مورخ 22/06/1393به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای اکبرامامی خضری باکدملی وارد شوید به شماره حکم 326/کا/92 مورخ 19/04/1392 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان قزوین به شناسه ملی10861469737 بنمایندگی آقای علیرضا محرمخانی با کدملی وارد شوید به شماره حکم 93/22225 مورخ 6/10/1393 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند..حق امضاء کلیه اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره به اتفاق نائب رئیس هیئت مدیره حق امضاء خواهدداشت.
ش940910308824710 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/13
آگهی 12255888
آگهی تغییرات شرکت شهر صنعتی البرز (بامسئولیت‌محدود) به‌شماره‌ثبت ۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۹۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب حکم شماره 116/3578 مورخ 93/06/22 آقای محمدرضا نجفی به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای ناصراقبالی گردیده همچنین به موجب حکم شماره 93/22225 مورخ 6/10/93 آقای علیرضا محرمخانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای غلامرضا براتی گردید در نتیجه شهرداری قزوین به نمایندگی آقای علی یحیی پور با کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل به نمایندگی آقای علیرضا محرمخانی با کدملی 0065022378به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به نمایندگی آقای محمدرضا نجفی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ شهرداری الوند به نمایندگی آقای ایوب رحیمی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ شهرداری محمود آباد نمونه به نمایندگی آقای سعید آگشته با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ سازمان اتوبوسرانی شهرداری الوند به نمایندگی آقای غلامرضا حسن پور با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به نمایندگی آقای اکبر امامی خضری با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق نائب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
ش940407389575528  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/8/3
آگهی 1668227
آگهی تغییرات شرکت شهر صنعتی کاوه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۱۷۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل انصاری باکدملی وارد شوید نماینده بنیاد مستضعفان باشناسه ملی10100171920 رئیس هیأت مدیره آقای محمدرضا نجفی باکدملی0558967264 نماینده بنیاد علوی باشناسه ملی10100056933 نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل آقای رضا محمددوست باکدملی 0049699891نماینده شرکت سرمایه گذاری استان قم باشناسه ملی10861008256 عضو هیأت مدیره آقای بهزاد مایلی باکدملی 0067997104نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا باشناسه ملی وارد شوید عضو هیأت مدیره خانم مرضیه احمدی باکدملی وارد شوید نماینده شرکت کوثر بهمن باشناسه ملی 101009453346عضو هیأت مدیره اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده 24 اساسنامه شرکت به جز بندهای 2، 4، 5، 11، 12، 16، 18، 19و23 را با رعایت مقررات مالی و اداری شرکت به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء و در غیاب ایشان رئیس هیأت مدیره، به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد. سایر اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پ930727562758406  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/8/30
آگهی 896522
آگهی تصمیمات در شرکت شهر صنعتی کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۱۷۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/6/91 ابوالفضل انصاری به ک م وارد شوید به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا نجفی به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا به ش م وارد شوید به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و رضا دوست محمد به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان قم به ش م وارد شوید و اسداله ذاکری به ک م وارد شوید به نمایندگی از مؤسسه بنیاد علوی به ش م وارد شوید و احمد آقازاده به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به ش م وارد شوید به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و همچنین اختیارات هیئت مدیره در ماده 24 اساسنامه به جز بندهای 2 و 4 و 5 و 11 و 12 و 16 و 18 و 19 و 23 به مدیرعامل تفویض گردید.
پ18279000011107368632 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/8/30
آگهی 10700109
آگهی تصمیمات در شرکت شهر صنعتی کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۱۷۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 20/6/91 ابوالفضل انصاری به ک‌م وارد شوید به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش‌م وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا نجفی به ک‌م وارد شوید به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه‌گذاری سینا به ش‌م وارد شوید به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و رضا دوست‌محمد به ک‌م وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری استان قم به ش‌م وارد شوید و اسداله ذاکری به ک‌م وارد شوید به نمایندگی از مؤسسه بنیاد علوی به ش‌م وارد شوید و احمد آقازاده به ک‌م وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن به ش‌م وارد شوید به سمت اعضاء هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و همچنین اختیارات هیئت‌مدیره در ماده 24 اساسنامه به جز بندهای 2 و 4 و 5 و 11 و 12 و 16 و 18 و 19 و 23 به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi