محمد ابراهیم رضایی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمد ابراهیم رضایی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  055894xxxx
 • صادره از  خمین
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  2
متولد 1341 در خمین
سمت(ها):
 • پاسدار

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مدیریت
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان مرکزی مرکز خمین
کمیسیون‌ها
 • دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال دوم
 • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1399/9/24
آگهی 15502989
آگهی تغییرات شرکت ناربن افروز ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1811 و شناسه ملی 14004154882
آگهی تغییرات شرکت ناربن افروز ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 1811 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1اعظم محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره ، زینب رضایی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد ابراهیم رضایی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. -2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد -3 احمد اصغری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و صفر عابدی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. -4 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به سال1393 مورد تصویب قرار گرفت./
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/11/24
آگهی 14464649
آگهی تغییرات معراج مهر خمین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/11/1397 و به موجب تاییدیه شماره 6565/2/6/30/97 مورخ 11/11/1397 اداره بهزیستی شهرستان خمین تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 محمد نبی رضایی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و سارا عجمی به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فاطمه قاسمی به کدملی وارد شوید به سمت خزانه دار و محمد ابراهیم رضایی به کدملی وارد شوید و محمد صادق رضایی به کدملی وارد شوید به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره و وحید رضایی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند . 2 ترازنامه و حساب سود و زیان موسسه در سال مالی 1389 مورد تصویب قرار گرفت . 3 ذبیح اله پناهی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و حسین بیات به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت سه سال مالی انتخاب گردید . 4 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi