رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای علی اکبر کریمی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی اکبر کریمی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  053403xxxx
 • صادره از  اراک
 • شرکت‌ها  7
 • آگهی‌ها  13
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1347 در اراک
سمت(ها):
 • معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان

تحصیلات:
 • دکتری مدیریت استراتژیک
 • کارشناسی ارشد اقتصاد
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان مرکزی مرکز اراک/کمیجان
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی در سال دوم
 • عضو کمیسیون اقتصادی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   7

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  13
تاریخ
متن آگهی
1400/8/3
آگهی 16101291
آگهی تغییرات خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 123 و شناسه ملی 10861059361
آگهی تغییرات خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی به شماره ثبت 123 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/07/1400 و به موجب نامه تاییدیه شماره 33298/102 مورخ 19/7/1400 سازمان صنعت , معدن و تجارت استان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 عماد مردانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان رییس هییت مدیره و حشمت اله فرجی به شماره ملی وارد شوید به عنوان خزانه دار و عضو هییت مدیره و محمد شاه کرمی به شماره ملی0532356136 به عنوان عضو هییت مدیره و علی اکبر کریمی به شماره ملی 0534039065به عنوان عضو هیات مدیره و محمد بهرامی به شماره ملی0060339616 به عنوان نایب رییس هیات مدیره و بهنام آزادی به شماره ملی0520241193 به عنوان عضو هیات مدیره و محمدرضا منصوری به شماره ملی0600103552 به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت 25/10/1400 ) انتخاب گردیدند. 2-2 تمامی چک ها، اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده رییس هیات مدیره و خزانه دار می باشد و نیزسایر مکاتبات اداری با امضای منفرد رییس هیات مدیره یا دبیر اجرایی مهمور به مهر خانه معتبر است و سایر موارد نیز مطابق اساسنامه خانه صنعت، معدن و تجارت می باشد./
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/13
آگهی 14724573
آگهی تغییرات خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/10/1397 و تاییدیه شماره 5664 , 102 مورخ 11/2/98 سازمان صنعت معدن تجارت استان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 عماد مردانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره و حشمت اله فرجی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمد شاه کرمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان خزانه دار و علی اکبر کریمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره و محمد بهرامی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره و بهنام آزادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره و محمدرضا منصوری به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . 2 تمامی چک‌ها ، اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده رئیس هیات مدیره و خزانه دار می‌باشد وسایر مکاتبات اداری با امضای منفرد رئیس هیات مدیره یا دبیر اجرایی مهمور به مهر خانه معتبر است وسایر موارد نیز مطابق اساسنامه خانه صنعت ، معدن و تجارت می‌باشد . / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/23
آگهی 14597240
آگهی تغییرات خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - عماد مردانی به شماره ملی وارد شوید و محمد شاه کرمی به شماره ملی وارد شوید و حشمت اله فرجی به شماره ملی وارد شوید و محمد بهرامی به شماره ملی وارد شوید و بهنام آزادی به شماره ملی وارد شوید و محمدرضا منصوری به شماره ملی وارد شوید و علی اکبر کریمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و مهدی شهری به شماره ملی وارد شوید و حسین سروش به شماره ملی وارد شوید عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند . - 2 فرهاد جعفری جوزانی با شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و علیرضا خلیلی با شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند . - 3 روزنامه وقایع استان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار موسسه تعیین گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/11/26
آگهی 13298838
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدصادق پور مهدی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره) آقای عباسعلی مینایی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مهدی احمدی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای سیروس آیدین کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای علی اکبر کریمی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای فرهاد یاسمی کدملی وارد شوید خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/8/6
آگهی 13082274
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 08/04/1395 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 28/6/95 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مشاوره سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان متولی صندوق، به جای (شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به شناسه ملی 10102417115) تعیین گردید درنتیجه نمایندگان ارکان صندوق بشرح زیر می‌باشد: 1 شرکت مشاوره سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سجاد میر زایی سوینی به کدملی وارد شوید به سمت متولی صندوق 2 شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمد مهدی نادری نور عینی به کدملی وارد شوید به سمت مدیر صندوق 3 شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علی اکبر کریمی به کدملی وارد شوید به سمت مدیر ساخت صندوق 4 شرکت مهندسین مشاور شهرآیند تبریز (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای آیدین آصفی به کدملی وارد شوید به سمت ناظر صندوق 5 شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای بهروز امید علی به کدملی وارد شوید به سمت متعهد پذیره نویس صندوق و بازار گردان 6 موسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمد سعید اصغریان به کدملی وارد شوید به سمت حسابرس صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/4
آگهی 12230194
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب درتاریخ 27/03/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه ساختمانی مندرج در امیدنامه صندوق(امید نامه تیپ سازمان بورس اوراق بهادار) از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحد های ساختمانی پروژه و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران ـ بلوار میرداماد ـ میدان مادر ـ خیابان شاه نظری ـ شماره8 کدپستی وارد شوید سرمایه صندوق:5000000000 میباشد اسامی و سمت ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای ایرج معزی به کدملی وارد شوید به سمت متولی صندوق شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) شناسه ملی10101236571به نمایندگی آقای محمد مهدی نادری نور عینی به کدملی وارد شوید به سمت مدیر و بازارگردان صندوق شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب(سهامی عام) شناسه ملی10200248803به نمایندگی آقای علی اکبر کریمی به کدملی وارد شوید به سمت مدیر ساخت صندوق شرکت مهندسین مشاور شهرآیند تبریز (سهامی خاص) شناسه ملی10104069022 به نمایندگی آقای آیدین آصفی به کدملی وارد شوید به سمت ناظر صندوق شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) شناسه ملی 10100687843به نمایندگی آقای مهدی شهریاری به کدملی وارد شوید به سمت متعهد پذیره نویس صندوق موسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی10861873119 به نمایندگی آقای محمد سعید اصغریان به کدملی وارد شوید به سمت حسابرس صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه صاحبان مجاز برای امضاء اوراق و اسناد صندوق عبارتند از: 1ـ مصطفی ازگلی 2ـ ایرج معزی به نمایندگی از متولی صندوق 3ـ محمد مهدی نادری نورعینی به نمایندگی از مدیر صندوق، کلیه اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک،سفته،بروات صندوق با امضای دو نفر از سه نفر مذکور به همراه مهر صندوق معتبر است سایر مکاتبات عادی با امضای آقای محمد مهدی نادری نورعینی به همراه مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید.
پ940327779727798  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/12/24
آگهی 12071117
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) به‌شماره‌ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدصادق پورمهدی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره. آقای عباسعلی مینایی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیئت مدیره. آقای علی اکبر کریمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. آقای بهروز ضرغام به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیروس ایدین به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی اکبر کریمی به کد ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و تفویض گردید: نمایندگی قانونی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیر در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. عقد هرگونه قرارداد، موافقتنانه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقرررات و ایین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و ایین نامه های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیئت مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب هر یک از عقود مجاز تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ضوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره. استخدام، عزل و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. اقامه هر نوع دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و... اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت، اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره شرکت می باشد.
ش931216969357842  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/12/24
آگهی 12071117
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) به‌شماره‌ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدصادق پورمهدی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره. آقای عباسعلی مینایی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیئت مدیره. آقای علی اکبر کریمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. آقای بهروز ضرغام به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیروس ایدین به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی اکبر کریمی به کد ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و تفویض گردید: نمایندگی قانونی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیر در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. عقد هرگونه قرارداد، موافقتنانه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقرررات و ایین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و ایین نامه های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیئت مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب هر یک از عقود مجاز تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ضوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره. استخدام، عزل و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. اقامه هر نوع دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و... اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت، اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره شرکت می باشد.
ش931216969357842  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/10/28
آگهی 1771876
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی اکبر کریمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی اکبر میر شفیعی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسکا پویا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی رضا کامرانی جویمند به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره رضا کامرانی جویمند به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ931021520773757 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/8/14
آگهی 1675328
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای داود شامی فردبه شماره ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل (خارج ازشرکت) ـ آقای علی اکبر کریمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی ازسازمان همیاری شهرداریهای زنجان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیات مدیره ـ آقای احمد پیری به شماره ملی 4280682747به نمایندگی ازشرکت جهادنصر زنجان به شناسه ملی10460052050 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. ـ آقای حافظ باباپور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت عمران ومسکن سازان ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای ناصر موسوی به شماره ملی 1818354780به نمایندگی ازسازمان عمران شهرداری زنجان به شناسه ملی14001927886 به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای محمدآئینی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره تاتاریخ31/6/92) امضاء اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره معتبر خواهد بود. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی باامضای مدیرعامل ورئیس هیات مدیره و درغیاب رئیس هیات مدیره باامضای مدیرعامل ونائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
ش930803457376508 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/12/18
آگهی 1360744
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 6/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر کریمی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به جای آقای بهرام گسیلی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر میرشفیعی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا کامرانی جویمند به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پ1781455 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/11/16
آگهی 1306092
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۲۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه 21/10/92 که در تاریخ 25/10/92 به این اداره واصل گردیده، صورت های مالی (ترازنامه ـ حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به 31/06/92 تصویب و موسسه حسابرسی فریوران شماره ثبت 3309 شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ثبت 8487 شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بترتیب بسمت (بازرس اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای محمد صادق پورمهدی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی مینایی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهرام گسیلی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهروز ضرغام به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید آقای علی اکبر کریمی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح بند هـ صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 21/10/92 شماره 185 خواهد بود.
ش00101000011164866232 سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/11/8
آگهی 1301550
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع تولید بلوک و سنگ مصنوعی ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۹۵ خرمدره به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۸۲۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 14/5/92 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 14/5/92 و هیات مدیره 15/5/92 تصمیمات و تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:
1ـ آقایان مهندسی محمدابراهیم فروزنده به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و آقای دکتر علی اکبر کریمی بشماره ملی وارد شوید نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمود تفویضی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو اصلی هیات مدیره و آقایان حبیب اله ملائی یگانه و مجید خلیلی خشنود بسمت اعضاء علی البدل هیات مدیره و آقای حمیدرضا عارف نیا با کدملی وارد شوید (خارج از شرکت) به سمت مدیرعامل برای مدت 2 وسال انتخاب شدند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره و یکی از امضاهای مدیرعامل یا نائب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است.
2ـ آقای علی محمد ظهریان بسمت بازرس اصلی و آقای دکتر آیت اله الهی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
3ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
4ـ شرکت از آدرس: شهرستان خرمدره ـ فاز 3 شهرک صنعتی خرمدره پلاک 14/96 کدپستی وارد شوید به آدرس: زنجان ـ بلوار دارالقرآن زنجان دفتر اصلی ـ کدپستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ش1758902 ثبت اسناد و املاک خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi