تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

سید مهدی مقدسی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سید مهدی مقدسی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  053113xxxx
 • صادره از  اراک
 • شرکت‌ها  11
 • آگهی‌ها  22
متولد 1342 در اراک
سمت(ها):
 • مدیر عامل شرکت توسعه ساختمانی
 • شهردار سابق کلانشهر کرجعضو هیات مدیره سرمایه گذاری پارسیان

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مدیریت
 • دانشجوی دوره دکتری مدیریت استراتژیک
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان مرکزی مرکز اراک/کمیجان
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  22
تاریخ
متن آگهی
1399/9/5
آگهی 15509491
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 71670 و شناسه ملی 10101165910
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت های ملت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید مهدی مقدسی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دونفر از اعضاء هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت صورت می گیرد .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/5/23
آگهی 14155794
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/03/1397 و بموجب مجوز شماره 16477/972303 مورخ 06/05/1397 اداره کل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ افشین حیدری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارسیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و سید مهدی مقدسی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بانک پارسیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و سید سعید راد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد امین محمود کلایه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوء هیئت مدیره و تیمور انوری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گسترش ساختمانی لوتوس پارسیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل (در غیاب ایشان هر یک از اعضای هیئت مدیره) و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار باشد. ـ اختیارات هیئت مدیره در بندهای 17,13,11,7,6,4,1 ماده 40 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پ970515684188746 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/2/30
آگهی 12797643
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منوچهر قائمی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره آقای رحمت الله طیبی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره آقای محمدحسن ثقفی به شماره ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای سیدمهدی مقدسی به شماره ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره آقای حمید اقبالیان به شماره ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره امضاء اسناد تعهداور شامل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد. اختیارات ذیل به آقای حمید اقبالیان مدیرعامل شرکت به اتفاق آراء تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تهیه و تنظیم و اصلاحیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب هیأت مدیره. استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی (در مورد عزل و نصب مدیران پیشنهاد توسط مدیرعامل تهیه و پس از تصویب هیأت مدیره اجرا خواهد_شد). پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. صدور هر گونه سند و چک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به بند‌های 6 7 و 7 7. عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت است. مطابق با آیین نامه معاملات خواهد_بود. تبصره: فروش غیرنقدی و اقساطی با نظر هیأت مدیره خواهد_بود. اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی_دیوانعالی (فرجام خواهی_) تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کرارا عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا. تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیأت مدیره. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان ششماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیأت مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتها جهت ارائه به هیأت مدیره شرکت. ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیأت مدیره. رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. مدیرعامل می‌تواند با اطلاع هیأت مدیره قسمتی از اختیارات خود را که در فوق بدان اشاره شده به شخص یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفردا یا متفقا تفویض نماید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/11/7
آگهی 12616270
آگهی تغییرات شرکت گسترش ساختماني لوتوس پارسيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۵۳۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۵۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عارف نوروزی به شماره ملی وارد شوید به جای آقای سیدمهدی مقدسی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا شیرزاد کبریا به شماره ملی وارد شوید به جای آقای حمید رضا کریمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی پارسیان با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید اویار حسین به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد سعیدی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارسیان با شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای داراب احسان پور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قرار دادها و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ941030574658635  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/10/16
آگهی 12572144
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري پارسيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۵۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/05/1394 و به موجب مجوز شماره 1881/122مورخ 9/9/94 ساز مان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سید حسام شمس عالم به شماره ملی2371896241 نماینده شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی10102133962 به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حمید رضا رفیعی به شماره ملی2062887353 نماینده شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه ملی10102837236 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای میرعلی یاری به شماره ملی2909331806 نماینده شرکت بیمه پارسیان به شناسه ملی10102424818 به سمت عضو هیات مدیره وآقای سید مهدی مقدسی به شماره ملی0531134067 نماینده شرکت کارگذاری پارسیان به شناسه ملی10380393510 به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد مسعود سمیعی نژاد به شماره ملی4072186651 نماینده بانک پارسیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق واسناد تعهدآوراز جمله چک، سفته، برات، قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت ویا با امضاء متفق دونفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است.اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهرشرکت معتبراست.
پ941007776255150  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/7/5
آگهی 12385112
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/03/1393 تائیدیه شماره 314301,121 مورخ 03/03/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمهدی مقدسی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی10380393510برای بقییه مدت تصدی به عنوان عضوءهیات مدیره انتخاب گردید
پ940624911944761 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/2/1
آگهی 12104023
آگهی تغییرات شرکت گسترش ساختمانی لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۵۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید مهدی مقدسی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین ش م 10102563786به عنوان رییس هیئت مدیره ـ آقای حمید اویار حسین به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان ش م 10102133962به عنوان نایب رییس هیئت مدیره ـ آقای داراب احسان پور به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت فرآوری معدنی اوپال کانی پارس وارد شوید بسمت عضو هیات مدیره ـ آقای احمد سعیدی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارسیان 10102671483به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای حمیدرضا کریمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی پارسیان وارد شوید بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پ940119279433910 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/10/4
آگهی 1734127
آگهی تغییرات شرکت پی ریز بنیان مرصوص بهساز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۸۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۲۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/04/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین ترابی زاده به کد ملی وارد شوید به جای آقای سید مهدی مقدسی به کدملی 0531134067به عنوان نماینده جدید شرکت راهبری صنایع بهساز به شناسه ملی 10102114185به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند
پ930924767174758 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/6/16
آگهی 1597633
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 25/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد بلوکیان با شماره ملی وارد شوید از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان وارد شوید بعنوان به سمت رئیس و عضو هیأت مدیره منصوب گردیدند. ـ آقای محمدحسن ثقفی با شماره ملی وارد شوید از طرف شرکت سیمان صوفیان وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره منصوب گردیدند. ـ آقای سیدمهدی مقدسی با شماره ملی 0531134067از طرف شرکت سیمان شمال وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره منصوب گردیدند. ـ آقای تقی حاجیوندبا شماره ملی4848784689 از طرف شرکت سیمان ارومیه10220016318 بعنوان عضو هیأت مدیره منصوب گردیدند. ـ آقای حمید اقبالیان با شماره ملی وارد شوید از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. ـ امضاء اسناد تعهد آور شامل چکها و سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً با مهر شرکت و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل خواهد بود. اختیارات ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ تهیه و تنظیم و اصلاحیه آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب هیأت مدیره. ـ استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی بعهده مدیرعامل خواهد بود. ـ پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. ـ صدور هر گونه سند و چک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی،قبولی، پرداخت و اخواست اوراق تجاری با توجه به بند های 6 ـ 1 ـ 8 و 7 ـ 1 ـ 8. ـ عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت است.مطابق با آیین نامه معاملات خواهد بود. تبصره: فروش غیر نقدی و اقساطی با نظر هیأت مدیره خواهد بود. ـ اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی دیوانعالی (فرجام خواهی) تعیین وکیل، سازش،ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند،تعیین جاعل،ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت،استرداد دعوی،جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کراراً عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً. ـ تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. ـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیات مدیره. ـ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان ششماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. ـ تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتها جهت ارائه به هیات مدیره شرکت. ـ ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیات مدیره. ـ رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. ـ مدیر عامل می تواند با اطلاع هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را که در فوق بدان اشاره شده به شخص یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفرداً یا متفقاً تفویض نماید.
پ930609494431719 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/5/13
آگهی 1554101
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص گروه مدیریت توسعه ساختمانی جام ملت در تاریخ 30/4/93 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت:
خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز و انواع سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات داخلی و خارجی و یا تاسیس شرکتهایی بصورت وابسته و تابعه و انجام هر گونه معاملات داخلی و خارجی بمنظور تحقق اهداف فوق الذکر و انجام معاملات بازرگانی مجاز که بطور مستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد و خرید، اداره، ایجاد، توسعه و تکمیل واحدهای اقتصادی و تولیدی در بخش ساختمان و مسکن و همچنین خرید املاک برای ایجاد مستغلات و تاسیسات شرکت و سیاست گذاری و ارائه خط مشی برای فعالیتهای شرکتهای تابعه و نظارت و ارائه طریق در کلیه زمینه ها اعم از فنی، اقتصادی و حقوقی و اجاره، خرید، فروش، واردات، نقل و انتقال ماشین آلات ساختمانی و راهسازی و تولید مصالح ساختمانی، لوازم، تجهیزات و ساختمان و نیز تسطیح اراضی و ایجاد ساختمان بمنظور بهره برداری.
انجام خدمات و ساخت واحدهای مسکونی، صنعتی، کارگاهی، تجاری، اداری و خدماتی و تأمین و عرضه مواد و مصالح عمده ساختمانی مورد نیاز مجریان طرح های بزرگ ساختمانی با استفاده از ظرفیت بالقوه تولید کنندگان داخلی با مشارکت و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی.
مشارکت و سرمایه گذاری در کارخانجات تولید مصالح ساختمانی و سایر شرکتهای مرتبط با موضوع شرکت و مدیریت ساخت هر گونه بنای ساختمان و تأسیسات از قبیل مسکونی، اداری، تجاری آموزشی و رفاهی و برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر امور ساختمانی و پروژه های در دست ساخت و ایجاد شرکت پروژه جهت انجام امور ساخت و ساز واحدهای ساختمانی و مشارکت و سرمایه گذاری در خرید سهام سایر شرکتها و پروژه های ساختمانی. و ارائه خدمات مشاوره ای در طرحهای تولیدی و خدماتی. و انجام سایر امور مرتبط با پروژه های ساختمانی. و اخذ اعتبار و وام اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت با شرایط مناسب از سیستم بانکی و موسسات مالی اعتباری مجاز و همچنین تضمین شرکتهای تابعه به هنگام استفاده از اعتبارات بانکها و موسسات اعتباری مجاز. و صدور هر گونه خدمات فنی ـ مهندسی و سرمایه گذاری در ساختمان و راهسازی، تولید مصالح ساختمانی و موارد مرتبط به خارج از کشور
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت: تهران خ قائم مقام فراهانی، روبروی تهران کلینیک، کوچه چهارم، پ 14، طبقه چهارم کدپ 1586833813
سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/10 ریال منقسم به 000/000/10 سهم 1000 ریالی که تعداد وارد شوید سهم با نام میباشد که مبلغ 000/000/000/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 274/93/326 مورخ 3/4/93 نزد بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
1. شرکت پی ریز بنیان مرصوص بهساز به ش ث وارد شوید به نمایندگی آقای امیر فرجامی به ش م وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
2. شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد به ش ثبت وارد شوید به نمایندگی آقای مجید غفوری روزبهانی به ش م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره
3. شرکت ساختمانی بانک ملت به ش ث وارد شوید به نمایندگی آقای علی محمدی فلاح به ش م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره
4. شرکت خدماتی بهسامان ملت به ش ث وارد شوید به نمایندگی آقای سید مهدی مقدسی به ش م وارد شوید سمت عضو هیئت مدیره
5. شرکت بهساز مشارکتهای ملت به ش ث وارد شوید به نمایندگی آقای حبیب اله بوربور حسینبیگی به ش م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شماره ثبت 6870 به عنوان بازرس اصلی.
آقای منوچهر زندی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پ1855234 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/11/6
آگهی 1289911
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی معلم شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۹۰۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/9/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به 31/6/92 مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای اسفندیار گرشاسبی کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
هیئت مدیره شرکت ساختمانی معلم را به شرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب نمود:
آقای محمدعلی پنجه فولادگران به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان 1010089165.
آقای غلامرضا شیخ به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت خدمات بیمه ای شرف اطمینان 10102111539.
آقای محمدشهاب سید جلالی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان 10101380313.
آقای هاشم رازفر به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان 10101351120.
و آقای سید مهدی مقدسی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت پترو فرهنگ 10103645888.
پ1757478 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/11/7
آگهی 1291069
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی معلم شرکت سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۹۰۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/09/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
دیره, تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:
الف ـ آقای محمدعلی پنجه فولادگران به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان وارد شوید به سمت عضو و رئیس هیات مدیره
آقای غلامرضا شیخ به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت خدمات بیمه ای اشرف اطمینان وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل
آقای محمدشهاب سیدجلالی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره
آقای هاشم رازفر به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان وارد شوید به سمت عضو و نایب رییس هیات مدیره
و آقای سید مهدی مقدسی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت پتروفرهنگ وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره
ضمنا" کلیه چکها, سفته ها, بروات و سایر اوراق بهادار و قراردادها و همچنین کلیه اسنادی که بنحوی برای شرکت تعهد ایجاد می نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و همچنین نامه و مکاتبات جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
موضوع بندهای(الف ـ ج ـ ز ـ ح ـ ط ـ م ـ ن ـ ت) از ماده 16 اساسنامه به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
پ1757479 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/4/5
آگهی 1079810
آگهی تصمیمات شرکت میرداد سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۱۷۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 7/2/92 شرکت مزبور که در تاریخ 29/2/92 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سید مهدی مقدسی به کدملی وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی مصطفی قوام به کدملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی باقر نیک طبع به کدملی 0046788360بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 7/2/92 سید مهدی مقدسی بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی قوام به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و باقر نیک طبع بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

پ1657525 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/2/19
آگهی 1038806
آگهی تغییرات شرکت حکمت توسعه پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۷۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/11/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1/11/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمهدی مقدسی به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 1/11/1393 و خانم زهرا مرادی به شماره ملی وارد شوید و خانم نعیمه السادات مقدسی به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 14/4/1391 در تاریخ 8/2/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/2/19
آگهی 1038807
آگهی تغییرات شرکت حکمت توسعه پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۷۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 2/11/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدمهدی مقدسی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم نعیمه السادات مقدسی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نعیمه السادات مقدسی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل. در تاریخ 8/2/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/12/8
آگهی 978154
آگهی تغییرات شرکت حکمت توسعه پایدار سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۸۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۷۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای محمدرضا شجاعی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، خانم فرشته نیک فرجام به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2 ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
3ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 15/4/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید مهدی مقدسی به شماره ملی وارد شوید و آقای عبداله ایل بیگی به شماره ملی وارد شوید و آقای علی اکبر ایلاقی حسینی به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 15/4/1393.
4ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سید مهدی مقدسی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله ایل بیگی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر ایلاقی حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر ایلاقی حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل.
در تاریخ 23/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پ18279000011109828117 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/7/19
آگهی 737043
آگهی تصمیمات شرکت میرداد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۶۳
سید مهدی مقدسی به کدملی وارد شوید به جای جلال قاسمی به کدملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئتمدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئتمدیره تعیین شد.
پ18279000011106303088 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/4/19
آگهی 636427
آگهی تصمیمات شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام ثبت شده به شماره۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ8/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ17/3/91 واصل گردید: حبیب اله بوربور به ک م6589888205 به نمایندگی از طرف شرکت بانک ملت به ش م10100834967 به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا لگزائی به ک م3670147691 به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک ملت به ش م10101443196 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجید غفوری روزبهانی به ک م3256543286 به نمایندگی از طرف شرکت ساختمانی بانک ملت به ش م10101150400 و خلیل اله موفق یامی به ک م6358844172 به نمایندگی از طرف شرکت چاپ بانک ملت به ش م10100905654 به سمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی مقدسی به ک م0531134067 به نمایندگی از طرف شرکت بهسازان ملت به ش م10101543568 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ18279000011103447820 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/6/22
آگهی 10003212
آگهی تأسیس شرکت تعاونی مدد ساز شهد
شرکت فوق در تاریخ 2/6/1390 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 2/6/1390 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: طبق ماده 3 اساسنامه

2ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ3ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ کارگر شمالی بالاتر از بلوار کشاورز نبش ک میر پ 224ـ کدپستی 1418733516

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/300/204 ریال منقسم به ششصد و هشتاد و یک سهم 000/300 ریالی که تعداد ششصد و هشتاد و یک سهم با نام میباشد که مبلغ 000/300/94 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 9057 مورخ 4/3/1390 نزد بانک توسعه تعاون شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5ـ آقای سید مهدی مقدسی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره

2ـ5ـ آقای جواد صادقی‎مجد به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

3ـ5ـ آقای علیرضا خدادادی‎سریزدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ5ـ آقای غلامرضا صادقی‎زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‎مدیره.

5ـ5ـ آقای حمیدرضا نصیری به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‎مدیره (بعنوان عضو علی‎البدل)

6ـ5ـ آقای سید مصطفی علوی‎زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‎مدیره (بعنوان عضو علی‎البدل)

7ـ5ـ آقای قاسم اعتمادسعید به شماره ملی وارد شوید به سمت منشی هیئت‎مدیره به عنوان اعضاء هیئت‎مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند.

8ـ5ـ آقای محمود رهنما به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‎مدیره و منشی هیئت‎مدیره و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه‎ها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

1ـ8ـ آقای سید احمد تقوی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی.

2ـ8ـ آقای حسین نگاری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/9/23
آگهی 11840300
آگهی تصمیمات شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 12/8/89 سید مهدی مقدسی به کدملی وارد شوید به جای مجید غفوری به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و علیرضا لگزائی به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سمت مابقی اعضا به قوت خود باقی می‌باشند امضا کلیه چکها و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/4/19
آگهی 11502811
آگهی تصمیمات شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام ثبت شده به شماره۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ8/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ17/3/91 واصل گردید: حبیب‌اله بوربور به ک‌م6589888205 به نمایندگی از طرف شرکت بانک ملت به ش‌م10100834967 به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا لگزائی به ک‌م3670147691 به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک ملت به ش‌م10101443196 به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مجید غفوری‌روزبهانی به ک‌م3256543286 به نمایندگی از طرف شرکت ساختمانی بانک ملت به ش‌م10101150400 و خلیل‌اله موفق‌یامی به ک‌م6358844172 به نمایندگی از طرف شرکت چاپ بانک ملت به ش‌م10100905654 به سمت عضو هیئت‌مدیره و سید مهدی مقدسی به ک‌م0531134067 به نمایندگی از طرف شرکت بهسازان ملت به ش‌م10101543568 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/7/19
آگهی 11277852
آگهی تصمیمات شرکت میرداد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۶۳
سید مهدی مقدسی به کدملی وارد شوید به جای جلال قاسمی به کدملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi