رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

کیانوش پورمجیب

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
کیانوش پورمجیب
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    003232xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  9
  • آگهی‌ها  24
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   9

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  24
تاریخ
متن آگهی
1400/4/19
آگهی 15900722
آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30048 و شناسه ملی 10100755027
آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/01/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجتبی استادرحیمی (کدملی 1229632492) به نمایندگی ازشرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره ، آقای کیانوش پورمجیب (کدملی 0032327811) به نمایندگی ازشرکت تام ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره ، آقای مهدی مونسان (کدملی 4569480144) به نمایندگی از شرکت ایران خودروخراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره ، آقای سیدرضا نشاط مفیدی (کدملی 0943237521) به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو – ساپکو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره ، آقای مهدی آه نکی (کدملی 4569745075) به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو- ایسیکو (سهامی خاص) به شناسه ملی 10101801529به سمت عضو هیأت مدیره برای بیه دوران تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل طبق مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح ذیل می باشد: موارد1 ،2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 11 ، 12 ، 13 ، 15 ، 17 ، 18 ، 19 ،20 ماده 50 اساسنامه وتصمیمات بعدی هیأت مدیره بر اساس تفویض اختیارات قانونی خواهد بود. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته، برات و تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت ( که صرفاً انتقال وجه از یک حساب شرکت ایساکو به حساب دیگر شرکت نزد سیستم بانکی کشور می باشد) با دو امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره و معاون مالی و اقتصادی (آقای خسرو خسروی کد ملی وارد شوید ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/4/17
آگهی 15894927
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی 10100360794
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/01/1400و مجوز شمار1476 مورخ 1/2/1400 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره تعیین گردید. (حکم شماره 99/9798 مورخ 99/05/08) 1-2– آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. (حکم شماره 99/9794 مورخ 99/05/08) 1-3- آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره تعیین گردید. (حکم شماره وارد شوید مورخ 99/05/15 ) 1-4- آقای عادل پیرمحمدی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید .(حکم شماره 994845/ت ح مورخ 99/05/01) 1-5- مرتضی شفیعی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پویا نمایان رستا با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید.(حکم شماره 00033-الف-99 مورخ 99/05/11) 2- با توجه به ماده 44 اساسنامه، هییت مدیره صاحبان امضاء مجاز شرکت و نحوه امضاءها را به شرح ذیل تصویب نمود: 2-1- امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هییت مدیره (آقایان: محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید یا اصغر ابوالحسنی هستیانی با کد ملی وارد شوید یا عادل پیرمحمدی با کد ملی وارد شوید یا مرتضی شفیعی با کدملی 0050092596)و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. 2-2- کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت با حق توکیل به غیر. 2-3- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ چهل میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان جمال جلیل پور با کد ملی وارد شوید یا حسن صدری با کد ملی وارد شوید و شهاب الدین شمس با کد ملی وارد شوید یا حسین میرسعیدی با کد ملی وارد شوید همراه با مهر برجسته شرکت. 2-4- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا یکی دیگر از اعضای هییت مدیره و جمال جلیل پور یا حمید مرادی با کد ملی وارد شوید یا شهاب الدین شمس یا حسین میرسعیدی یا عادل پیر محمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-5- پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)، انتقال وجوه نقد فیمابین حساب های بانکی، پرداخت به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی توسط چک یا دستور پرداخت از طریق مکاتبه اداری به بانک، با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا شهاب الدین شمس یا عادل پیر محمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-6- قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چارچوب عقود اسلامی تا سقف یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا حسین میرسعیدی یا شهاب الدین شمس یا عادل پیرمحمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-7- ضمانتنامه به بانک ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت های ایران خودرو، ایران خودرودیزل، ساپکو، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هییت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشروط به ناتوانی شرکت های مذکور از تامین تضمین و یا الزام بانک یا موسسه مالی به ارایه تضمین توسط ایران خودرو، با پیشنهاد قایم مقام مالی اقتصادی و تایید مدیرعامل تا سقف یکصد میلیارد ریال، با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری و حمید مرادی یا شهاب الدین شمس یا حسین میرسعیدی یا عادل پیرمحمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-8- کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط تا سقف یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-9-کلیه تعهد نامه های ارزی صادرات تا سقف یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان کیانوش پورمجیب با کد ملی وارد شوید و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت. 2-10-کلیه قراردادهای تامین و فروش صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان کیانوش پورمجیب و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-11-کلیه قراردادهای فروش و خدمات فروش با امضاء متفق آقایان بابک رحمانی محمدآقافرد با کد ملی وارد شوید و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور همراه با مهرلاستیکی شرکت. 2-12- کلیه قراردادهای فروش اقلام مازاد، ضایعات و راکد با امضاء متفق حمید مرادی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا شهاب الدین شمس همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-13- کلیه قراردادهای تامین، خرید و تهاتر با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-14- اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان بابک رحمانی محمدآقافرد یا سیدمصطفی سیدی با کد ملی وارد شوید یا مهدی قزلباش با کد ملی وارد شوید یا سیدمسعود کاظمی با کد ملی وارد شوید همراه با مهرلاستیکی شرکت . 2-15- وکالتنامه های ترخیص و بارنامه و قبض انبار و پروانه سبز گمرکی و صلح نامه و تعهدنامه خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های همکار و پرداخت به گمرک با امضای آقای حسین میرسعیدی با حق توکیل به غیر . 2-16- انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده ای، مازاد و خودروهای تعویضی شرکت، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا ، امضای کلیه اسناد مربوطه ، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور و نیز انجام کلیه مکاتبات در خصوص اخذ المثنی، کارت خودرو، برگ سبز، پلاک مخدوش و خلافی خودرو ، با امضای یکی از آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا علی دهشیری با کد ملی وارد شوید یا شهاب الدین شمس یا علی زرگری قاسم آبادی با کد ملی وارد شوید یا مجید عباسی با کد ملی وارد شوید ممهور به مهر معاونت حقوقی. 2-17- اقدامات مربوط به طرح و تعقیب و دفاع در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت ایران خودرو در تمامی مراجع قضایی، انتظامی، اداری، ثبتی منجمله دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب ، اجرای احکام مدنی و کیفری ، شوراهای حل اختلاف، شعب تعزیرات حکومتی ، شوراهای مستقر در ادارات مالیاتی ، کمیته سازش بورس و اوراق بهادار، داوری بورس و اوراق بهادار، دوایر ثبت و دفاتراسناد رسمی در تهران و شهرستان ها و در مراجع داخلی و یا خارجی از جمله داوری های بین المللی در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی با حق اعتراض به رای ، تجدید نظر خواهی ،‌ فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، ‌ادعای جعل ، انکار و تردید نسبت به سند طرف ، استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، طرح دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، دعوی تقابل و دفاع در قبال آن ، جرح شهود ، تامین دلیل و تامین خواسته ، تحقیق و معاینه محلی، تعیین یا عزل وکیل یا نماینده قضایی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مطالبات شرکت از کلیه بدهکاران و ضامنین، پیگیری عملیات اجرایی در خصوص اسناد رهنی و غیر رهنی و وصول محکوم به و امضاء اسناد مربوط به خریداری نمودن خودرو بنام شرکت ایران خودرو و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و حق الوکاله، امضای اسناد مربوط به تضمین نمایندگی ها، امضاء قرارداد نمایندگی ها با حق اعطای تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور (توکیل به غیر) ولو کرارا، با امضاء معاون حقوقی آقای علی دهشیری و مهر معاونت حقوقی ایران خودرو معتبر می باشد. تبصره یک: بندهای 2-3 الی 2-17 در چارچوب بودجه، مقررات جاری و آیین نامه ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. تبصره دو: در غیاب هر یک از افراد معرفی شده در بندهای 2-3 الی 2-17 یکی از صاحبان امضاءهای مجاز موضوع بند 2-1 این صورتجلسه جایگزین می گردد. 3- هییت مدیره در اجرای ماده 42 اساسنامه شرکت، بخشی از اختیارات خود، موضوع ماده 37 اساسنامه، را به این شرح به مدیر عامل شرکت تفویض نمود. 3-1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 3-2- تصویب آیین نامه ها و سایر رویه های داخلی شرکت به جز آیین نامه های معاملات، استخدام، واگذاری سهام شرکتها، املاک و مستغلات و تعیین قیمت و روش فروش محصولات و خدمات فروش. 3-3- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران در چارچوب برنامه های مصوب هییت مدیره. 3-4- جذب، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و موافقت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماری های خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط، آیین نامه ها و رویه های مصوب شرکت. 3-5- پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی سطح یک شامل قایم مقامی مدیرعامل، معاونت مدیرعامل و مدیریت مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو، پیشنهاد اعضای هییت مدیره و مدیرعامل شرکت های تابعه (ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان) و مدیران عامل دفاتر و نمایندگی های خارج از کشور برای تصویب به هییت مدیره و تصویب تغییرات ساختار سازمانی در سایر سطوح و نصب و عزل اعضای هییت مدیره و مدیر عامل سایر شرکتهای زیرمجموعه. 3-6- پیشنهاد بودجه شرکت به هییت مدیره جهت تصویب. 3-7- افتتاح حساب بانکی به نام شرکت نزد هر یک از بانک های دولتی و یا خصوصی. 3-8- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره و متفرعات. 3-9- تعهد ، ظهرنویسی ، قبول ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 3-10- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب آیین نامه معاملات و آیین نامه واگذاری شرکت ها به جز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط کامل تولید و محصولات جدید و واگذاری سهام شرکت ها. 3-11- تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آیین نامه معاملات. 3-12- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. 3-13- اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آیین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن. 3-14- امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور. 3-15- تحصیل تسهیلات و اعتبارات و خدمات از بانک ها ، شرکت ها، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده 2 اساسنامه. 3-16- ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، در چارچوب آیین نامه معاملات. 3-17- احداث، خرید یا معاوضه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آیین نامه معاملات. 3-18- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قایم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش درخصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از یکصد میلیارد ریال، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراٌ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی هریک تا ده میلیارد ریال. 3-19- تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هییت مدیره. 3-20- تهیه و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-21- پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-22- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-23- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره . 3-24- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقع لزوم و اخذ مصوبه هییت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم. 3-25- پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-26- پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هییت مدیره. 3-27- تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-28- نمایندگی شرکت در مجامع شرکت های زیرمجموعه اعم از تابعه، وابسته، اصلی و فرعی. 3-29- حق تفویض اختیار و توکیل به غیر برای موارد تفویض شده در بند 3 این صورتجلسه.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/8/21
آگهی 15479230
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36676 و شناسه ملی 10100820988
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای یوسف حجت با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو موظف و رییس هیأت مدیره - آقای کیانوش پور مجیب با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو غیرموظف و نایب رییس هیأت مدیره - آقای عادل پیر محمدی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره - آقای سهیل حسین پور برخوردار با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو موظف هیأت مدیره و همچنین آقای شهاب الدین شمس با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره انتخاب شدند . امضای کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت، و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره منفرداً همراه با مـهر شـرکت معتبر می باشد.هیات مدیره شرکت اختیارات خود ، مذکور در ماده 44 اساسنامه را به شرح ذیل تعیین و به مدیر عامل شرکت تا پایان دوره مدیریت شرکت تفویض نمود: 1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . 2- انتصاب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت آیین نامه های اداری و استخدامی 3- تهیه و تنظیم بودجه سرمایه ای و جاری شرکت و پیشنهاد آن به مجمع . 4- تصویب آیین نامه های شرکت به استثنای آیین نامه های مالی معاملاتی و اداری و استخدامی. 5- تعیین امضاهای مجاز شرکت . 6- افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده و برداشت از این گونه حساب ها و تعیین و معرفی اشخاصی که حق برداشت و استفاده از این گونه حساب ها را دارند . 7- دریافت مطالبات شرکت 8- صدور هرگونه سند و چک و سفته و برات و قبول هر گونه تعهد و ظهرنویسی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 9- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش و معاوضه هر گونه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات منصوبه و غیر منصوبه و امتیاز و اجازه نامه به هر ترتیبی که هییت مدیره صلاح می داند و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیما یا غیر مستقیم ارتباط پیدا می کند . 10- اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن . 11- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجه و استرداد انها . 12- اقدام به ایجاد هر گونه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد . 13- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام ، سازش و مصالحه ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه ی حقوق و اجرای کلیه ی تکالیف ناشی از داوری و تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار ، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت استرداد، ، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به ، توقیف اشخاص و اموال اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه ی اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجه محکوم به ، چه در دادگاه ها چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد ، و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل به غیر . 14- تصمیم به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و تعیین دستور جلسه مجامع . 15- تنظیم صورت خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک مرتبه و دادن آن به بازرس . 16- تنظیم و تسلیم و ترازنامه و حساب سود و زیان . 17- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی . 18- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام 19- پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه به مجمع فوق العاده صاحبان سهام 20- تضمین اسناد تعهد آور اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در مقابل بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/6/23
آگهی 15394191
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36676 و شناسه ملی 10100820988
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : – آقای مجتبی استاد رحیمی با شماره ملی 1229632492به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو(سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت‏ مدیره، ، آقای کیانوش پورمجیب با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان(سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای عادل پیرمحمدی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) با شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای سهیل حسین پور برخوردار با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو موظف هیأ‏ت‏ مدیره و آقای شهاب الدین شمس با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو(سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو غیرموظف هیات‏ مدیره تا پایان دوره تصدی هیات‏ مدیره (17/ 4/ 1399) انتخاب شدند. - امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه‏ ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیات‏ مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت‏ مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیأت‏ مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/6/23
آگهی 15394195
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36676 و شناسه ملی 10100820988
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف آقای یوسف حجت با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو(سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات‏ مدیره، آقای کیانوش پورمجیب با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان(سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای عادل پیرمحمدی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) با شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای سهیل حسین پور برخوردار با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو موظف هیأ‏ت‏ مدیره و آقای شهاب الدین شمس با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو(سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو غیرموظف هیات‏ مدیره تا پایان دوره تصدی هیات‏ مدیره (17/ 4/ 1399) انتخاب شدند. - امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه‏ ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیات ‏مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت‏ مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیأت‏ مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/9/24
آگهی 14919413
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی قطعات ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36676 و شناسه ملی 10100820988
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی پارسا بشماره ملی 1531836666به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام) بشناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات‏مدیره , آقای عادل پیرمحمدی با شماره ملی 1582146985به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) با شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل وعضو هیا‏ت‏مدیره آقای سهیل حسین‏ پور برخوردار بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو موظف هیأت مدیره و آقایان کیانوش پورمجیب با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو غیرموظف و نایب ‏رئیس هیات ‏مدیره و مجتبی استادرحیمی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو غیرموظف هیأت مدیره تا پایان دوره تصدی هیات‏مدیره (17 /4 /1399) انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه‏ ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره شرکت اختیارات ذیل را به شرح زیر به مدیرعامل شرکت تفویض نمود:1. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 2. تصویب آیین نامه های داخلی شرکت 3. ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیریا مدیران و صاحبان حق امضا در شعب و دفاتر و نمایندگی های شرکت. 4. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و پیشنهاد عزل و نصب اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه 5. پیشنهاد بودجه شرکت 6. افتتاح حساب مطابق رویه جاری شرکت 7. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات 8. تعهد، ظهرنویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 9. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات مذکور در ماده 3 اساسنامه شرکت در چارچوب آیین نامه معاملات و ایین نامه واگذاری شرکت ها 10. اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت ودفاع از این نوع تقاضا ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن 11. امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چارچوب قوانین جاری کشور 12. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده 3 اساسنامه شرکت از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی 13. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت 14. احداث هرگونه ساختمان که مود نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آیین نامه معاملات 15. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا قائم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش(در خصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال) ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشاس، اقرار خواه در ماهیت دعوای خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از آن، تعیین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد 16. تهیه و تنظیم خلاصه صورت و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت 17. تهیه و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت 18. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی 19. تهیه و تنظیم و پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام 20. واگذاری و یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی) 21. مباردت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوطه با آنها 22مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری 23تهیه وتنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هرمجمع عمومی صاحبان سهام 24اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی شرکتهای تابعه پ980906873433246 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/10
آگهی 13034144
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری آلومینیوم ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سیستمهای نوین آرا (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای ناصر توکلی کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمد هادی نوری کد ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره - شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمد یونسی کد ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره - شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) با شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای کیانوش پور مجیب کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا دو نفر مرکب از مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مراسلات عادی و نامه‌ها با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای 1 - 3 - 9 - 11 - 12 - 17 - 18 - 19 و 20 ماده 40 اساسنامه رابه مدیر عامل تفویض نمود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/5
آگهی 12498564
آگهی تغییرات شرکت ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۵۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر توکلی ک.م 1950400212بعنوان رئیس وعضو هیات مدیره ـ آقای محمدهادی نوری ک.م0041645741بعنوان نایب رئیس وعضو هیات مدیره ـ آقای محسن قاسم جهرودی ک.م 0040190889بعنوان مدیرعامل وعضو هیات مدیره ـ آقای کیانوش پورمجیب ک.م0032327811بعنوان عضو هیات مدیره ـ آقای مهدی محمدرضایی ک.م2750583934بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار واسناد تعهدآور ازجمله چک ها،سفته ها، پرداختها وقراردادها با امضاء دونفر مرکب از مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر مراسلات عادی ونامه ها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبراست. حدوداختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: ـ (40 ـ 1) نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی ـ (40 ـ 3) نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت وتعیین شغل ودستمزد وحقوق وپاداش وتنبیه وتعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها از خدمت وبازنشستگی ومستمری وراث آنها. ـ (40 ـ 9) واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب وپیشه وتجارت(سرقفلی). ـ (40 ـ 11) مبادرت به تقاضا واقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. ـ (40 ـ 12) اجاره واستیجاره وواگذاری وفسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره بها ودفاع از این نوع تقاضاها درتمام مراحل ومراجع وتخلیه عین مستاجره وتقاضای تجدیدنظر دررای صادره ویااجرای آن. ـ (40 ـ 17) طرح و اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ودفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش ـ فرجام ـ مصالحه ـ تعیین وکیل ـ سازش ـ ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند ـ استرداد دعوی و استرداد داد خواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل ـ تعیین مصدق و کارشناس ـ اقرار، خواه در ماهیت دعوی، در امری که کاملا" قاطع دعوی باشد ـ دعوی خسارت ـ دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور ـ تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی. ـ (40 ـ 18) اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ـ در خواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ (40 ـ 19) تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهیهای شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. ـ (40 ـ 20) تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد وحساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347و سایر مقررات و استانداردهای مربوط.
پ940830750239474 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/7/6
آگهی 12390263
آگهی تغییرات شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد هادی نوری به شماره ملی 0041645741بعنوان رئیس وعضو هیات مدیره ـ آقای ناصر توکلی به شماره ملی 1950400212بعنوان نایب رئیس وعضوهیات مدیره ـ آقای محسن قاسم جهرودی به شماره ملی 0040190889بعنوان مدیرعامل وعضو هیات مدیره ـ آقای کیانوش پورمجیب به شماره ملی 0032327811بعنوان عضو هیات مدیره ـ آقای مهدی محمد رضایی به شماره ملی 2750583934بعنوان عضو هیات مدیره کلیه اوراق بهادارواسنادتعهدآوراز جمله چک ها، سفته ها، پرداختهاوقراردادهابا امضاء دونفر مرکب از مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر مراسلات عادی ونامه ها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ940628283624148 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/2/14
آگهی 12123632
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو تبریز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مختار اصغری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت طراحی و مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره بجای کیانوش پورمجیب بشماره ملی وارد شوید برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره منصوب گردیدند.
ش940129645684415 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/11/11
آگهی 9413181
آگهی تغییرات شرکت گاز سیز صنعت شرق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۶۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۴۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29/12/92 به به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آریا بهروش ش م 10100621378به عنوان بازرساصلی و مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا ش م 10103520913به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هیات مدیره به قرارذیل برای مدت 2سال انتخاب گردیدند: کیانوش پور مجیب با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (یاپکو) به شناسه ملی وارد شوید مصطفی اسدی بکلویی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت قطعات محوری خراسان به شناسه ملی وارد شوید امیر هواشم با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزوار به شناسه ملی 10380275651
پ931101188557795 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/11/9
آگهی 9399935
آگهی تغییرات شرکت گاز سیز صنعت شرق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۶۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۴۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29/12/92 به به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آریا بهروش ش م 10100621378به عنوان بازرساصلی و مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا ش م 10103520913به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هیات مدیره به قرارذیل برای مدت 2سال انتخاب گردیدند: کیانوش پور مجیب با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (یاپکو) به شناسه ملی وارد شوید مصطفی اسدی بکلویی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت قطعات محوری خراسان به شناسه ملی وارد شوید امیر هواشم با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزوار به شناسه ملی 10380275651
پ931101188557795 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/9/12
آگهی 1710106
آگهی تغییرات شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمصطفی آقامیرسلیم به شماره ملی 0041530470به نمایندگی شرکت ایران خودرو(سهامی عام) با شناسه ملی10100360794 به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عباس ملکی طهرانی به شماره ملی 0039213242به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی10101800682 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدزالی به شماره ملی 0036500690به نمایندگی شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات ایران خودرو با شناسه ملی10100820988 بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای کیانوش پور مجیب به شماره ملی 0032327811به نمایندگی شرکت تهیه وتوزیع قطعات ولوازم یدکی ایران خودرو با شناسه ملی 10100755027به عنوان عضو هیئت مدیره آقای پدرام اسلامی نژاد به شماره ملی 0055331912به نمایندگی شرکت تام ایران خودرو با شناسه ملی10101800644 به عنوان عضوهیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند.. امضاء کلیه اوراق واسناد واسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات،،قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ویا باامضاء دونفر از اعضاءهیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیر عامل بتنهائی با مهر شرکت معتبر است.
پ930904940651270  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/8/19
آگهی 1686842
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو تبریز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی ایران خودرو (سهامی عام) بشماره ثبت 8352 تهران و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی محمد نیک فر بشماره ملی وارد شوید شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی اصغر دانشیان بشماره ملی1672215420 شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی کیانوش پورمجیب بشماره ملی وارد شوید شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی محمدرضا معتمد بشماره ملی وارد شوید شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی غلامرضا صادقیان بشماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ش930811813423223 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/8/19
آگهی 1686843
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو تبریز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد نیک فر بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایران خودرو (سهامی عام) بشماره ثبت 8352 تهران و شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. اصغر دانشیان بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید نائب رئیس هیئت مدیره. کیانوش پورمجیب بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. محمدرضا معتمد بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. غلامرضا صادقیان بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. حق امضای کلیۀ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیۀ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه ها با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
ش930811423547546 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/5/7
آگهی 1111346
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۱۰۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۸۸۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 13/03/92 که در تاریخ 12/04/92 به این اداره واصل گردید صورتهای مالی (ترازنامه ـ حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به 30/12/1391 تصویب و سازمان حسابرسی شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 29/12/92 انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین و گروه صنعتی ایران خودرو (سهامی عام) شماره ثبت 8352 شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) شماره ثبت 241 شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت 24 شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سپس آقای محمد نیک فر به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از گروه صنعتی ایران خودرو بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر دانشیان به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا معتمد به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کیانوش پورمجیب به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا صادقیان به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه ها با امضاء مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
ش00101000011158335633 سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/3/28
آگهی 1073611
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۱۰۹۶
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/2/92 که در تاریخ 1/3/92 واصل گردید سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شد: آقای کیانوش پورمجیب به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی اعوانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهرداد ترحم جو به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، آقای خداداد بحیرایی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد باقری دولابی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به استثنای بندهای 2، 3، 7، 8، 13، 14، 15، 25 مندرج در ماده 51 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پ1655248 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/2/21
آگهی 1041123
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو تبریز سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۸۸۰
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/9/90 19/11/90 23/1/91 13/4/91 که در تاریخ 24/1/92 به این اداره واصل گردیده آقای اصغر دانشیان کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید از طرف شرکت سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شماره ثبت 241 شناسه ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره به جای آقای محمدرضا زنوزی مطلق برای باقیمانده مدت تصدی در هیئت مدیره منصوب گردید و آقای محمدرضا زنوزی مطلق کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب گردیدند و صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/89 شامل ترازنامه حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت و سازمان حسابرسی شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/90 انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت در سال 90 انتخاب گردید و آقای میر جواد سلیمانی کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف گروه صنعتی ایران خودرو شماره ثبت 8352 شناسه ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید آقای اصغر دانشیان کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شماره 241 شناسه ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید مرادی کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کیانوش پور مجیب کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت طراحی و تامین قطعات ایران خودرو شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا صادقیان کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید به نمایندگی از طرف گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز شماره ثبت 24 شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردیدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و صورت‌های مالی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/90 شامل ترازنامه حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تصویب گردید و سازمان حسابرسی شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/91 تعیین گردید و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت در سال 91 انتخاب گردید. ش وارد شوید رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/2/11
آگهی 1030491
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۱۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۸۸۰
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ 6/2/90 و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 8/2/90 که در تاریخ 22/12/91 به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام شرکت گروه صنعتی ایران خودرو شماره ثبت 8352 تهران و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی آقای میر جواد سلیمانی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو شماره ثبت وارد شوید تهران و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی آقای حمید مرادی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره شرکت طراحی و تامین قطعات ایران خودرو شماره ثبت وارد شوید تهران و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی آقای کیانوش پور مجیب به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شماره ثبت 241 عجب شیر و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا زنوزی مطلق به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز شماره ثبت 24 ایلخچی و شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی آقای غلامرضا صادقیان به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یا آقای غلامرضا صادقیان با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش وارد شوید رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/4/4
آگهی 616739
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۱۸۱۰۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیاتمدیره مورخ 17/2/90 شرکت مزبور که در تاریخ 8/3/91 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به کدملی وارد شوید به نمایندگی کیانوش پورمجیب به کدملی 0032327811ـ شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی مصطفی اعوانی به کدملی 4659430147ـ شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سعید شجاعی به کدملی 0321379993ـ شرکت نام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی خداداد بحیرایی به کدملی 3962455965ـ شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی شرفیه به کدملی وارد شوید انتخاب شدند. هیاتمدیره اختیارات خود مندرج در بندهای 2ـ3ـ7ـ8ـ13ـ14ـ15ـ25 مربوط به ماده 51 اساسنامه به مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تفویض گردید. از بین اعضای هیاتمدیره کیانوش پورمجیب بسمت رئیس هیئتمدیره و علی شرفیه بسمت نایب رئیس هیئتمدیره و مصطفی اعوانی بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره تعیین گردیدند. بمامضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پ20163000011103050055 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/4/4
آگهی 10397197
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۱۸۱۰۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ 17/2/90 شرکت مزبور که در تاریخ 8/3/91 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به کدملی وارد شوید به نمایندگی کیانوش پورمجیب به کدملی وارد شوید شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی مصطفی اعوانی به کدملی وارد شوید شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سعید شجاعی به کدملی وارد شوید شرکت نام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی خداداد بحیرایی به کدملی وارد شوید شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی شرفیه به کدملی وارد شوید انتخاب شدند. هیات مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای 2 3 7 8 13 14 15 25 مربوط به ماده 51 اساسنامه به مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تفویض گردید. از بین اعضای هیات مدیره کیانوش پورمجیب بسمت رئیس هیئت مدیره و علی شرفیه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی اعوانی بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. بمامضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/1/15
آگهی 515796

آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو تبریز سهامی خاص
بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی 10103258880
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/89 و 1/12/89 و صورت جلسات هیئت مدیره مورخ 5/12/89 و 22/12/89 که در تاریخ 11/12/90 به این اداره واصل گردید صورتهای مالی شامل ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/88 تصویب و سازمان حسابرسی بشماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/89 انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس شرکت گروه صنعتی ایران خودرو بشماره ثبت 8352 تهران شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو بشماره ثبت وارد شوید تهران شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید شرکت طراحی و تامین قطعات ایران خودرو بشماره ثبت وارد شوید تهران شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید شرکت مجتمع فولاد شاهین بناب بشماره ثبت 472 بناب شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز بشماره ثبت 24 ایلخچی شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین و آقای میر جواد سلیمانی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایران خودرو بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید مرادی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو بسمت عضو هیئت مدیره، آقای کیانوش پور مجیب به کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت طراحی و تامین قطعات ایران خودرو بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا زنوزی مطلق به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از مجتمع فولاد شاهین بناب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای غلامرضا صادقیان به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و حق امضاء در کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یا آقای غلامرضا صادقیان یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه ها با امضاء مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حق برداشت و امضاء مجاز چک مربوط به تنخواه گردان با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیر مالی شرکت (آقای حسنعلی رجبی) و ممهور به مهر شرکت ایران خودرو تبریز می باشد.
ش00101000011136277781 سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/1/15
آگهی 9652092
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو تبریز سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۸۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 30/10/89 و 1/12/89 و صورت جلسات هیئت مدیره مورخ 5/12/89 و 22/12/89 که در تاریخ 11/12/90 به این اداره واصل گردید صورتهای مالی شامل ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/88 تصویب و سازمان حسابرسی بشماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/89 انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس شرکت گروه صنعتی ایران خودرو بشماره ثبت 8352 تهران شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو بشماره ثبت وارد شوید تهران شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید شرکت طراحی و تامین قطعات ایران خودرو بشماره ثبت وارد شوید تهران شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید شرکت مجتمع فولاد شاهین بناب بشماره ثبت 472 بناب شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز بشماره ثبت 24 ایلخچی شناسه ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین و آقای میر جواد سلیمانی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایران خودرو بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید مرادی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو بسمت عضو هیئت مدیره، آقای کیانوش پور مجیب به کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید به نمایندگی از شرکت طراحی و تامین قطعات ایران خودرو بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد‌رضا زنوزی مطلق به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از مجتمع فولاد شاهین بناب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر‌عامل و آقای غلامرضا صادقیان به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به نمایندگی از گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و حق امضاء در کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر‌عامل و یا آقای غلامرضا صادقیان یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌ها با امضاء مدیر‌عامل یا عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حق برداشت و امضاء مجاز چک مربوط به تنخواه گردان با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیر مالی شرکت (آقای حسنعلی رجبی) و ممهور به مهر شرکت ایران خودرو تبریز می‌باشد.

سرپرست اداره ثبت اسنادو املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/1/30
آگهی 10087878
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو سازه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۱۰۹۶
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ 23/11/89 شرکت مزبور که در تاریخ 21/12/89 واصل گردید: علی شرفیه به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی وارد شوید و سعید شجاعی به کدملی وارد شوید به نمایندگی تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت‎مدیره مصطفی حسینی پناهنده به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‎مدیره , کیانوش پورمجیب به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره , مصطفی اعوانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi